Traditiones, 44-3-9, 2015

Submitted by stanka on Mon, 04/01/2016 - 15:04.

DOI: 10.3986/Traditio2015440309
(
PDF )

Naslov Slovenski pregovori kot kulturna dediščina. Klasifikacija in redakcija korpusa

Avtorica/Author Marija Stanonik
 
Izvleček
V prispevku so predstavljena pretekla in tekoča prizadevanja za pripravo znanstvene zbirke slovenskih pregovorov. Osrednja pozornost je namenjena raziskovalnim načrtom, ciljem in dosežkom interdisciplinarnega raziskovalnega projekta Slovenski pregovori kot kulturna dediščina – Klasifikacija in redakcija korpusa1 (2010–2014), v katerem je bila digitalizirana in klasificirana zbirka z več kot 60.000 enotami in s tem pripravljena za različne rabe. Projekt so spremljali premisleki teoretične (definicija žanra, klasifikacije) in metodološke narave (statistične metode, podatkovno rudarjenje itn.).

Abstract 

This article presents past and current efforts to prepare a scholarly collection of Slovenian proverbs. The main focus is on the research plans, goals, and achievements of the interdisciplinary research project Slovenian Proverbs as Cultural Heritage: Classification and Corpus Editing (2010–2014), in which a collection of over sixty thousand units was digitized and classified, and thus prepared for various uses. The project is accompanied by theoretical (genre definition, classification) and methodological (statistical methods, data mining, etc.) considerations.

Ključne besede:
pregovori, definicija, klasifikacija, redakcija, zbirka, statistika, podatkovno rudarjenje.

Keywords: sayings, definition, classification, editing, collection, statistics, data mining.

Viri/References

LITERATURA
Babič, Saša. 2008. Lenoba – zvest ti bom do groba / Sloth – Till Death Do Us Part. V: Vitězslav Vilimek (ur.), Paremie narodů slovanskych IV: Sbornik přispěvků z mezinarodni konference konane v Ostravě ve dnech 20.-21. listopadu 2008. Ostrava: Filozoficka fakulta Ostravske univerzity, 20–25.
Babič, Saša. 2010. Sodobne modifikacije pregovorov, frazemov in drugih folklornih obrazcev.
Slavica Slovaca 45 (2): 154–161.
Babič, Saša. 2011a. Paremiologija – na križišču jezikoslovja in slovstvene folkloristike. V: Simona Kranjc (ur.),
Meddisciplinarnost v slovenistiki. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja; 30), 27–31.
Babič, Saša. 2011b. Folklorni obrazci v retorskih besedilih iz 18. stoletja. V: Miha Preinfalk (ur.),
Neznano in pozabljeno iz 18. stoletje. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU in Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 219–226.
Babič, Saša. 2011c. Sodobne modifikacije pregovorov, frazemov in drugih folklornih obrazcev.
Slovensky narodopis 59 (5): 516–525.
Babič, Saša. 2012.
Estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev v časovnem preseku z vidika slovstvene folkloristike (Doktorska disertacija). Ljubljana: Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta.
Babič, Saša. 2015.
Beseda ni konj: Estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev. Ljubljana: Založba ZRC (Ethnologica – Dissertationes; 6).
Balantič, Barbara. 2012.
Češki pregovori, njihove slovenske ustreznice, pomen in izvor (diplomsko delo). Ljubljana: Oddelek za slavistiko, Katedra za češki jezik in književnost.
Banko, Leon. 2010.
Slovstvena folklora v Porabju glede na ustvarjalno delo Vere Gašpar (Diplomsko delo). Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti.
Bausinger, Herman. 1968.
Formen der Volkspoesie. Berlin: Erich Schmidt.
Będkowska-Kopczyk, Agnieszka. 1996. Konceptualizacja domu v języku polskim i słoweńskim: Dom oniryczny.
Slava 10 (1): 85–64.
Będkowska-Kopczyk, Agineszka. 1998. Portret kobiety-żony w przysłowiach bułgarskich, słoweńskich i polskisch. V:
B'garistijni proučvanija: Aktualni problemi na b'garistikata i slavistikata: Treta Meždunarodna naučna sesija. Veliko T'rnovo, 20-21-avgust 1997. Veliko T'rnovo: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kiril i Metodij, 279–285.
Będkowska-Kopczyk, Agnieszka. 2003. Przysłowia jako żrodło wiedzy o językowym obrazie świata Słowian. V:
Paremie narodu slovanskych: Sbornik přispĕvků z mezinarodni konference konane u přiležitosti 150. vyroči F. L. Čelakovskeho a vydani jeho Mudroslovi. Ostrava: Filozoficka fakulta,79–86.
Będkowska-Kopczyk, Agnieszka. 2007. Jazykovy obraz vina ve slovinske kultuře (na přikladu přislovi). V:
Paremie Narodů Slovanskych III: Sbornik přispĕvků z mezinarodni konference konane v Ostravĕ ve dneh 21.–22. 11. 2006. Ostrava: Ostravska univerzita v Ostravĕ, Filozoficka fakulta, 107–117.
Będkowska-Kopczyk, Agneszka. 2008. Frazeologia i paremia z punktu widzenia badań kognitywnych: Glossa do tematu. V: Vitězslav Vilimek (ur.),
Paremie narodů slovanskych IV: Sbornik přispěvků z mezinarodni konference konane v Ostravě ve dnech 20.-21. listopadu 2008. Ostrava: Filozoficka fakulta Ostravske univerzity, 226–234.
Beyer, Horst in Annelies Beyer. 1996.
Sprichworterlexikon: 15000 Sprichworter und sprichwortliche Ausdrucke vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart: in alphabetischer Reihenfolge. Weyarn: Seehamer Verlag.
Bokal, Drago. 2012. Several Distance Problems in Proverb Classification. V:
Abstracts of the International Conference Mathematics of Distances and Applications, July 02-05, 2012, Varna, Bolgaria. Sofia: ITHEA, 13.
Carson Williams, Fionnuala. 2002.
Wellerisms in Ireland. Towards a Corpus from Oral and Literary Sources. Burlington: The University of Vermont.
Čajkanović, Veselin. 1934. Predgovor. V: Fran Kocbek in Ivan Šašelj,
Slovenski pregovori, reki in prilike. Celje: Družba sv. Mohorja, 5–12.
Dolenc, Bogdan. 2014. Pregovori v Svetem pismu / Proverbs in the Bible. V: Vida Jesenšek in Saša Babič (ur.),
Več glav več ve: Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko; Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje,42–60.
Dundes, Alan. 1975. On the Structure of the Proverb.
Proverbium. 25: 961–973.
Enciklopedija. 1962.
Enciklopedija Leksikografskog zavoda 6. Zagreb: Leksikografski zavod.
Endstrasser, Vilko. 1988. Istarske poslovice i izreke u zapisima Jakova Volčića. V: Jurij Fikfak (ur.),
Jakob Volčič in njegovo delo: Zbornik prispevkov in gradiva / Jakov Volčić i njegovo delo: Zbornik priloga i građe. Pazin: Istarsko književno društvo Juraj Dobrila, Katedra čakavskog sabora; Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU; Zagreb: Zavod za istraživanje folklora, 67–68.
Fergusson, Rosalind. 1983.
The Penguin Dictionary of Proverbs. London: Penguin.
Grafenauer, Ivan. 1935. Gutsmannov besednjak in njegova zbirka pregovorov, rekov in prilik.
Časopis za zgodovino in narodopisje 30: 1–29.
Grafenauer, Ivan. 1952. Narodno pesništvo. V: Ivan Grafenauer in Boris Orel (ur.),
Narodopisje Slovencev II. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 12–102.
Gruntar Vilfan, Sibil. 2014. Non scholae sed vitae discimus: Vpliv klasične gimnazije na prevzemanje latinskih pregovorov v slovenščino / Non scholae sed vitae discimus: The Influence of Grammar chool on Adopting Latin Proverbs into Slovenian Language. V: Vida Jesenšek in Saša Babič (ur.),
Več glav več ve: Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko; Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, 62–78.
Grzybek, Peter. 2008. Fundamentals of Slovenian Paremiology.
Traditiones 37 (1): 23–46.
Gutsman, Ožbolt. 1777.
Windische Sprachlehre. Celovec: Natisnil Ignaz Aloys Kleinmeyer.
Hain, Mathilde. 1951.
Sprichwort und Volkssprache: Eine volkskundlich-soziologische Dorfuntersuchung. Giesen: Wilhelm Schmitz Verlag (Giesener Beitrage zur deutschen Philologie; 95).
Jesenšek, Vida in Saša Babič. 2014: Spremna beseda. V: Vida Jesenšek in Saša Babič (ur.),
Več glav več ve: Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko; Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, 311–316.
Jolles, Andre. 1930.
Einfache Formen: Legende, Sage, Mythe, Ratsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Marchen, Witz. Halle (Saale): Forschungsinstitut fur Neuere Philologie Leipzig.
Jovanović, Milena. 2013. Klasična filologija v Srbiji 1944–1945: Primer Veselina Čajkanovića.
Keria 15 (2): 181–193.
Kastelec Matija. 1684.
Nebeshki zyl, tu je teh svetih ozhakov sveistu premishlovanie: v' katerim se sapopade visha te zhednosti lubiti, inu pred hudim djaniam beshati: na tu vezhnu spumniti, inu Boga prou lubiti. Ljubljana: Tadei Mayer.
Keber, Janez. 2011.
Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Kmecl, Matjaž. 1976.
Mala literarna teorija. Ljubljana: Borec.
Kocbek, Fran. 1887.
Pregovori, prilike in reki. Ljubljana: A. Trstenjak.
ETSEO. 1977.
Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. Vprašalnice. Ljubljana: Raziskovalna skupnost slovenskih etnologov.
Leksikon. 1973.
Leksikon Cankarjeve založbe. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Levstik, Fran. 1882. Zbirka slovenskih pregovorov iz leta 1592.
Ljubljanski zvon 2 (9): 562–564.
Lipavic Oštir, Alja. 2014. Poznavanje in raba slovenskih pregovorov: Študija iz vzhodnega dela slovenskega jezikovnega prostora. V: Vida Jesenšek in Saša Babič (ur.),
Več glav več ve: Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko; Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, 124–138.
Logar, Tine. 1964. Jezikoslovje. V: France Bernik (ur.),
Slovenska matica 1864–1964: Zbornik razprav in člankov. Ljubljana: Slovenska matica, 108–115.
Luthi, Max. 1958. Volkskunde und Literaturwissenschaft.
Rheinisches Jahrbuch fur Volkskunde 9: 255–283.
Makarovič, Marija. 1975.
Pregovori – življenjske resnice. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
Matičetov, Milko. 1956. Ljudska proza. Pregovori in uganke. V: Lino Legiša in Avgust Gspan (ur.),
Zgodovina slovenskega slovstva I. Ljubljana: Slovenska matica, 115–138.
Miki (Milivoj Miki Roš). 2014. Niena župa se ne pogej tak vrouča, kak se skuja: Pismo iz Sobote.
Porabje 14 (32), 7. 8.: 5.
Novak, Vilko. 1960.
Slovenska ljudska kultura. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Paczolay, Gyula. 1997.
European Proverbs (in 55 Languages with Equivalents in Arabic, Persian, Sanskrit, Chinese and Japanese) / Europai kozmondasok (55 nyelven arab, perzsa, szanszkrit, kinai es japan megfelelőkkel). Veszprem: Veszpremi Nyomda Rt.
Potočnik, Iva. 2013. Stare modrosti v sodobnem likovnem izrazu.
Ravenski razgledi 2: 10–11.
Pucko, Veronika. 2009. Sestavinske prenovitve pregovorov v Petanovih aforizmih.
Slovenščina v šoli 13 (1–2): 22–29.
Radicz, pl. Peter, 1882: Zbirka slovenskih pregovorov iz leta 1592.
Kres 2 (6): 332–334.
Rode, Matej. 1989. Slovenski pregovori in srednji vek. V: Marja Bešter in Darja Gabrovšek Homšak (ur.),
Srednji vek v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi: Mednarodni simpozij v Ljubljani od 29. Junija do 1. julija 1988. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja; 10), 155–158.
Sazdov, Tome. 1970.
Pregled na makedonskata narodna proza. Skopje: Kultura.
Slomšek, Anton Martin. 1996.
Življenja modrost. Celje: Mohorjeva družba.
SSKJ. 1979.
Slovar slovenskega knjižnega jezika III. Ljubljana: SAZU, Inštitut za slovenski jezik.
Stanonik, Marija. 1977. Besedna umetnost. V:
Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja: Vprašalnice 10 . Ljubljana: Raziskovalna skupnost slovenskih etnologov, 37–72.
Stanonik, Marija. 1979. Viljem Urbas.
Slovenski etnograf 30: 27–36.
Stanonik, Marija. 1995.
Iz kaosa kozmos: Kontekstualnost kontekstualnost in žanrski sistem slovenskega odporniškega pesništva 1941–1945. Ljubljana: Društvo za preučevanje zgodovine, literature in antropologije,
Stanonik, Marija. 1998. Peter Dajnko in slovstvena folklora. V: Marko Jesenšek in Bernard Rajh (ur.),
Dajnkov zbornik. Maribor: Slavistično društvo (Zora; 3), 317–330.
Stanonik, Marija. 1999. Pregovori pri Antonu Murku. V: Marko Jesenšek (ur.),
Murkov zbornik: Referati s Simpozija Anton Murko in njegov čas (Zora; 9), 49–63.
Stanonik, Marija. 2000. Slovene Proverbs through the Time.
Acta ethnografia Hungarica 45 (3–4): 379–391.
Stanonik, Marija. 2003. Pogumnemu pomaga sreča.
Traditiones 32 (1): 83–94.
Stanonik, Marija. 2004. Slovene Proverbs throuh the Time. V: Gabor Barna in Jozsef Hapak (ur.),
Igniculi sapientiae: Janos-Baranyai-Decsi-Festschrift: Symposium und Ausstellung zum 400. Jahrestag des Erscheinens der Adagia von Janos Baranyai Decsi in der Szechenyi Nationalbibliothek, 1998. Budapest: Orszagos Szechenyi Konyvtar in Osiris Kiado, 175–195.
Stanonik, Marija. 2008. Name-calling in Slovenia: “We” and “Others”.
Etnolingwistyka 20: 123–147.
Stanonik, Marija. 2009.
Zgodovina slovenske slovstvene folklore. Ljubljana: Slovenska matica.
Stanonik, Marija. 2011. Vojteh Kurnik – kolar, mizar, rodoljub in domoznanski pesnik (1826, Tržič – 1886, Ljubljana). V: Marija Stanonik,
Literarjenje, kronopisje in rokopisje v teoriji in praksi. Ljubljana: ZRC SAZU, 309–417.
Stanonik, Marija. 2012.
Folkloristični portreti iz treh stoletij: Od baroka do moderne. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Stanonik, Marija. 2013.
Folkloristični portreti iz 20. stoletja: Do konstituiranja slovenske slovstvene folkloristike. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Švab, Uroš. 2003.
Teoretične opredelitve, definicije in klasifikacije pregovorov (Diplomsko delo). Ljubljana: Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta.
Terseglav, Marko. 2005. Kratke prozne oblike. V: Damjana Prešern in Nataša Gorenc (ur.),
Nesnovna kulturna dediščina. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine).
Tomše, Mojca. 1999.
Pregovori v Posavju (Diplomsko delo). Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta.
Trampusch, Tatjana. 1999. Živalska frazeologija v govoru vasi Dob pri Pliberku na avstrijskem Koroškem.
Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 2: 109–127.
Turnšek, Nejc. 2012.
Pregovori in reki Antona Martina Slomška (Diplomsko delo). Maribor: Oddelek za slovanske jezike in književnosti.
Trdina, Silva. 1965.
Besedna umetnost II. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Urbas, Viljem. 1869. O pregovorih in prilikah, sosebno slovenskih. V:
Jahresbericht der K.K. Ober-Realschule in Goerz. Gorica, 2–33.
Urbas, Viljem. 1869–1870. O pregovorih in prilikah, sosebno slovenskih.
Kmetijske in rokodelske novice 27 (sept.)–28 (marec).
Zorko, Zinka. 2012. Nosniki tudi danes / Živalski frazemi v koroškem mežiškem narečju.
Mohorjev koledar 2013. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 168.

VIRI
A. K. Sežun-ov.
1871. Pregovori, izreki in pametnice. Vertec 26 (12).
Bohorič, Adam. 1584.
Arcticae horulae succisivae, de Latino Carniolana literatura, ad Latinae linguae analogiam accommodata, unde Moshoviticae, Rutenicae, Polonicae, Boemicae & Lusaticae lingvae, cum Dalmatica & Croatica cognatio, facile deprehenditur / praemittuntur his omnibus, tabellae aliquot, Cyrillicam et Glagoliticam, et in his Rutenicam et Moshoviticam orthographiam continentes. Witebergae (Faks. izd. Arcticae horulae.Ljubljana: Mladinska knjiga; Munchen: R. Trofenik, 1970.
Bojc, Etbin. 1974.
Pregovori in reki na Slovenskem. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Kerin, Marija. 2013. Pismo.
Slovstvena folkloristika 11–12 (1–2/13–14): 62.
Košir, Stanko. 1997.
Pad pečkamē, ćer s'm gor' rastu / Pod pečkami, kjer sem odraščal. Gozd Martuljek: Samozaložba.
Kumer, Zmaga. 1998. Če je svečnica zelena, / cvetna nedelja bo snežena.
Družina 47: 4.
Kumer, Zmaga. 2004. Molk ni vedno zlato.
Družina 53, 8. 2.: 24.
Lubej, Nežka. 1997.
Pikapolonica, hvala za zlato kolo!: Otroške igre in plesi: Priročnik za folklorno vzgojo. Maribor: Zveza kulturnih organizacij.
Podbersič, Renato. 2007.
Čičke prekvantice z Goca: Folklorni obrazci z Golca v Slovenski Čičariji. Koper: Libris.
Podkrižnik, Mimi. 2008. Za marsikatero uspešno žensko stoji druga ženska.
Delo,23. 7.: 12.
Pugelj, Tamara. b. n. l.
Rezultati ankete o rabi pregovorov v Kosezah pri Ilirski Bistrici (Seminarska naloga).
Sveto pismo. 1997.
Sveto pismo Stare in Nove zaveze: Slovenski standardni prevod iz izvirnih jezikov. Ljubljana: Svetopisemska družba.
Šifrer, Tone. 1947.
Kmet in stvari. Ljubljana: Slovenska matica.
Štrukelj, Mirjam. 2014.
Doma smo na Krasu: Zbornik ob 20. obletnici otroške folklorne skupine Kamenčki. Sežana: KD Borjač in vrtec Sežana.
Toič, Ana. 2003.
Tisoč stavkov. Kočevje: Klub literatov Kočevske, samozaložba.
Trubar, Primož, 1557 (1582):
Ta slovenski kolendar. Tubingen.
Vogel, Milan. 2005. Kjer žena hlače nosi, si mož kruha prosi.
Delo, 13. 9.: 9.

ZBIRKE
Dolenc, Bogdan. 2001. Zakladi ljudske modrosti [stalna tedenska rubrika]. Družina 50: 7.
Dolgan, Marjan. 1995. Donesek k bodoči veliki zbirki slovenskih pregovorov.
Traditiones 24: 447–452.
Đorđević, Slobodan (ur.). 1996.
Vukove Narodne poslovice s registrom ključnih reči. Beograd: Nolit.
Hrovat, Mirko. 1983.
Človek v zrcalu pregovorov. Trst: Založništvo tržaškega tiska.
Ilich, Iztok. 2003.
Pregovori in reki / Proverbs and Sayings (prev. Erica Johnson Debeljak). Ljubljana: DZS (Živo izročilo).
Illich, Iztok. 2005.
Pregovori in reki / Sprichworter und Bauernregeln (prev. Frank Gabi). Ljubljana: DZS.
Kocbek, Fran. 1887.
Pregovori, prilike in reki. Ljubljana: A. Trstenjak.
Kocbek, Fran in Ivan Šašelj. 1934.
Slovenski pregovori, reki in prilike. Celje: Družba sv. Mohorja.
Kosi, Anton. 1892.
Zabavna knjižnica za slovensko mladino II. Ljubljana: Izdajatelj in W. Blanke.
Kosi, Anton. 1902.
Zabavna knjižnica za slovensko mladino X. Ljubljana: Izdajatelj in Katoliška tiskarna.
Kosi, Anton. 1910.
Zabavna knjižnica za slovensko mladino. Ljubljana: Izdajatelj in Učiteljska tiskarna.
Krikmann, Arvo idr. 1987.
Estnische Sprichworter. Tallinn: Eesti Raamat (Proverbia Estonica V: 2; Monumenta Estoniae Antiquae III).
Lenardič, Darja. 1986.
Zlata pravila življenja. Jesenice: Samozaložba.
Ložar - Podlogar, Helena. 1995. Kdor posluša pivce, lahko bukve piše: Pregovori in reki, ki jih je zapisal ali si jih izmislil Janez Trdina.
Traditiones 24: 425–445.
Ložar - Podlogar, Helena. 1996: Široko je po svetu, ozko po domačem dvorišču: Pregovori in reki, ki jih je zapisal ali si jih izmislil Janez Trdina – II.
Traditiones 25: 383–394.
Megiser, Hieronim. 1592, 1605.
Paroimiologias pars prima: qua continentur Sententiae insigniores, ex optimis et probatissimis quibusq[ue] Graecae [et] Latinae linguae scriptoribus, tam poetis, quam oratoribus, desumtae ... / auctore Hieronymo Megisero ...; in calce libri adjectum est specimen aliquod paraphraseos epigrammatum M. Val. Martialis, codem auctore. Graecii Stiriae: excudebat Georgius Widmanstadius ...
Meier-Pfaller, Hans-Josef. 1979 (1970). Das grose Buch der Sprichworter. Esslingen: Bechtle.
Mieder, Wolfgang. 2004.
Proverbs: A Handbook. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
Montreynaud, Florence, Agnes Pierron in Francois Suzzoni. 1994.
Dictionnaire de Proverbes et Dictions. Paris: Les Usuels du Robert.
Morato, Nada. 2014.
P'r n's k'ntamo eno šrajamo t' ku. Korte: Kulturno društvo Korte.
Prek, Stanko. 1982.
Ljudska modrost: Pregovori, domislice in reki. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
Rafolt, Zmago. 2002.
Dedova modrost. Maribor: Založba Drumac.
Schreiner, Henrik in Franc Hubad (ur.). 1907.
Čitanka za obče ljudske šole, izdaja v 4 delih. II. del. Dunaj: Cesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig.
Zaoralek, Jaroslav. 1947.
Lidova rčeni. Praga: Fr. Borovy.
Zaoralek, Jaroslav. 1996.
Lidova rčeni. Praga: Aurora.
Zorec, Marjeta in Stane Vodopivec. 2004.
Najlepši slovenski pregovori in reki. Ljubljana: Mladinska knjiga

ILUSTRATIVNO GRADIVO
Delo
, 15. 9. 2007: 17, 28. 9. 2007: 1, 29. 9. 2007: 1.
Jana 40, 2. 10. 2007: zadnja stran.
Slovenija: City magazine, od 7. do 21. 7. 2008: 12.
Sonček, TUI potovalni center, 2013, 2.
Vikend: RTV programi od 2. do 8. avgusta 2008, 17.