Traditiones, 44-3-4, 2015

Submitted by stanka on Mon, 04/01/2016 - 13:30.

DOI: 10.3986/Traditio2015440304
(
PDF )

Naslov Simbolna ekvivalenca motivov v pripovedih o ženskih bajeslovnih bitjih narave

Avtorica/Author Monika Kropej Telban
 
Izvleček
Ljudsko izročilo o vilah se pogosto prepleta z izročilom o divjih ženah, morskih deklicah, sibilah, rojenicah, čarovnicah in mnogih drugih ženskih bajeslovnih bitjih in demonih. Ženski duhovi narave se lahko pojavljajo v raznovrstnih pripovednih žanrih in tudi motivi v njih so pogosto povsem heterogeni – toda, po Alanu Dundesu – jih lahko pojasnimo kot vzporedne motive oz. alomotive. Ti imajo različno vsebino, toda sorodno simbolično sporočilnost. Na osnovi bogatega gradiva o bajeslovnih bitjih z območij, kjer se stapljajo slovanske, romanske in germanske kulture, je raziskano, kakšno vlogo v verovanjskih sistemih ljudi so imeli na teh območjih ženski duhovi narave. Raziskane so simbolične ekvivalence vzporednih alomotivov in memov, ki se pojavljajo v značilnih pomenskih zvezah.

Abstract 

The folklore about fairies often interwines with folk narratives about wild women, mermaids, fates, sybils, witches, and many other supernatural female beings and demons. These nature spirits can appear in diverse types of narratives, and also the motifs in these folktales can be heterogeneous. But – as Alan Dundes stressed – they can be understood as paralell motifs, or allomotifs. These allomotifs have different contents but they have similar symbolical meaning. On the basis of the rich material – about these supernatural beings from the regions where Slavic, German and Romance cultures have intertwined – is researched what role had these nature spirits played in belief system of the population in these regions. On the basis of this narrative material are researched symbolical equvalences of the parallel allomotifs and memes, which appear in characteristic topics.

Ključne besede:
vile, ljudske povedke, pravljice, duhovi narave, bajeslovna bitja, folklora, ljudsko verovanje, ljudsko pripovedništvo, alomotiv, mem, motiv.

Keywords: fairies, folktales, fairy tales, nature spirits, supernatural beings, folklore, folk belief, folk narrative, allomotif, meme, motif.

Viri/References

Bošković-Stulli, Maja. 1959. Istarske narodne priče. Zagreb: Institut za narodnu umjetnost.
Briggs, Katharine. 1979. A Dictionary of Fairies, Hobgoblins, Brownies, Bogies and other Supernatural Creatures. Harmondsworth: Penguin Books Ltd.
Christiansen, Reidar Th. 1958. The Migratory Legends: A Proposed List of Types With a Systematic Catalogue of the Norwegian Variants. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica (FF Communications; 175).
Dapit, Roberto in Monika Kropej. 1999. Visokov gorah, globoko v vodah: Velikani, vile in povodni možje. Radovljica: Didakta.
Dawkins, Richard. 2006 (1976). Sebični gen. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Dundes, Alen. 1962. From Etic to Emic Units in the Structural Study of Folktales. Journal of American Folklore 75: 95–105.
Dundes, Alen. 2007 (1982). The Symbolic Equivalence of Allomotifs: Towards a Method of Analyzing Folktales. V: Simon J. Bronner (ur.), The Meaning fo Folklore: The Analytical Essays of Alan Dundes. Logan: Utah State University Press.
Đorđevič, Tihomir. 1953. Veštica i vila u našem narodnom verovanju i predanju. Srpski etnografski zbornik 66: 57–81.
Freuensfeld, Josip. 1884. Narodno blago s Štajerskega. Kres 4: 141–142, 297–299, 384–385.
Gavazzi, Milovan. 1951. Dva motiva iz narodne poezije gradišćanskih Hrvata. Zbornik radova 1. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 203–220.
Graber, Georg. 1914. Sagen aus Kärnten. Leipzig: Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung.
Grafenauer, Ivan.1953. Slovenska pripovedka o ujetem divjem možu. Zgodovinski časopis 6–7: 124–153.
Grafenauer, Ivan. 1954. Dostavek k »Slovenskim pripovedkam o ujetem divjem možu«. Zgodovinski časopis 8: 130–133.
Hartland, Edwin Sidney. 1891. The Science of Fairy Tales: An Inquiry into Fairy Mythology. New York: Scribner & Welford.
Holbek, Bengt. 1987. Interpretation of Fairy Tales. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica (FF Communications; 239).
Hrobat Virloget, Katja. 2010. Ko Baba dvigne krilo: Prostor in čas v folklori Krasa. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
Ivančič Kutin, Barbara. 2013. Pirta, farca, fidinja: Upodobitve folklornih pripovedi z Bovškega. Ljubljana: Društvo slovenskih likovnih umetnikov.
Jarnik, Urban. 1813. Die slovenische Sibyllen. Carinthia 1: 21.
Kelemina, Jakob. 1930. Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva. Celje: Družba sv. Mohorja.
Klintberg, Bengt af. 1993. The Parson's Wife: An Analysis of a Tale Recorded by Evald Tang Kristensen. V: Michael Chesnutt (ur.), Telling Reality: Folklore Studies in Memory of Bengt Holbek. Copenhagen & Turku, 75–87.
Krauss, Friedrich S. 1883. Sagen und Märchen der Südslaven I. Leipzig: Verlag Wilhelm Friedrich.
Krauss, Friedrich S. 1884. Sagen und Märchen der Südslaven II. Leipzig: Verlag Wilhelm Friedrich.
Kropej, Monika. 2008. Slovene Midwinter Deities and Personifications of Days in the Yearly, Work, and Life Cycle. V: Mirjam Mencej (ur.), Space and Time in Europe: East and West, past and Present. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 181–197.
Kropej, Monika. 2012. Supernatural Beings from Slovenian Myth and Folktales. Ljubljana: Založba ZRC.
Kropej, Monika in Roberto Dapit. 2006. Prek šibja, prek trnja, prek borov, prek dolov: Slovenske pripovedi o čarovnicah, čarovnikih in vračih. Radovljica: Didakta.
Krstić, Branislav. 1937: Ženitba vilom. V: Prilozi poznavanju narodne poezije IV. Beograd, 99–118.
Lecouteux, Claude. 2003. Witches, Werevolves and Fairies: Shapeshifters and Astral Doublers in the Middle Ages. Rochester: Inner Traditions.
Lévi-Strauss, Claude. 1955. The Structural Study of Myth. Journal of American Folklore 68: 428–445.
Mailly, Anton von / Matičetov, Milko. 1989 (1922). Anton von Mailly, Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie. Edizione critica a cura di Milko Matičetov. Gorizia 1989.
Majar, Matija. 1844. Nekaj od Slovencov. Novice 2 (40), 2. 11.: 169.
Majar, Matija. 1847. Vile i šta o njih znade narod slovenski u Koruškoj. Kolo 4: 9–18.
Mannhardt, Wilhelm. 1875, 1877. Wald- und Feldkulte 1–2. Berlin: Gebruder Borntraeger.
Matičetov, Milko. 1968. Pregled ustnega slovstva Slovencev v Reziji (Italija). Slavistična revija 16: 203–229.
Matičetov, Milko. 1974. Il bimbo rapito dalla culla e sostituito con uno spurio. Demologia e folklore 67: 211–229.
Mencej, Mirjam. 2006. Coprnice so me nosile: Raziskava vaškega čarovništva v vzhodni Sloveniji na prelomu tisočletja. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Nicoloso Ciceri, Andreina. 1992. Tradizioni popolari in Friuli I, II. Udine: Chiandetti Editore.
Pajek, Josip. 1884. Črtice iz duševnega žitka štaj. Slovencev. Ljubljana: Matica Slovenska.
Pegan, Anton / Černigoj, Franc. 2007. Indija Komandija: Prozna ljudska besedila z Vipavskega, Goriškega, s Krasa in Tolminskega iz 19. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC.
Pike, Kenneth L. 1954. Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behaviour I. Glendale: Summer Institute of Linguistics.
Pócs, Eva. 1989. Fairies and Witches at the Boundary od South-Eastern and Central Europe. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica (FF Communications; 243).
Pócs, Eva. 2009. Tündéres and the Order of St. Ilona or, did the Hungarians Have Fairy Magicians? Acta Ethnographica Hungarica 54 (2): 379–396.
Primc, Jože. 1999. Okameneli mož in druge zgodbe iz Zgornje Kolpske doline. Ljubljana: Kmečki glas.
Propp, Vladimir Jakovljevič. 2005 (1928). Morfologija pravljice. Ljubljana: Studia humanitatis.
Propp, Vladimir Jakovljevič. 2013 (1946). Zgodovinske korenine čarobne pravljice. Ljubljana: Založba ZRC.
Röhrich, Lutz. 1967. Die Wechselbalg-Ballade. V: Lutz Röhrich (ur.), Festschrift zum 65. Geburtstag Bruno Schiers. Göttingen.
Röhrich, Lutz. 1976. Sage und Märchen: Erzählforschung Heute. Freiburg, Basel in Wien: Herder.
Schmidt, Leopold. 1952. Der 'Herr der Tiere' in einigen Sagenlandschaften Europas und Eurasiens. Anthropos 47: 509–538.
Stojanović, Mitja. 1852. Što puk naš pripovjeda o vilah? V: Ivan Kukuljević Sakcinski (ur.), Arkiv za povestnicu jugoslavensku 2. Zagreb, 380–403.
Swann Jones, Steven. 1990. The New Comparative Method: Structural and Symbolic Analysis of the Allomotifs of “Snow White”. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica (FF Communications; 247).
Šmitek, Zmago. 2005. Moč ti je dana: Slovenske pripovedi o junakih in zgodovinskih osebnostih. Radovljica: Didakta.
Štefan, Anja. 2011. Za devetimi gorami: Slovenske ljudske pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Trdina, Janez. 1882–1888. Bajke in povesti o Gorjancih. Ljubljanski zvon, 1882–1888.
Trinko, Ivan. 1884. Narodne stvari IV: Divje žene ali Krivjopete. Ljubljanski zvon 14: 229–232.
Valjavec, Matija. 1866. Narodne stvari: Priče, navade, stare vere. Slovenski glasnik 9: 23–28.
Valvasor, Johann Weichard. 1689. Die Ehre des Herzogthums Krain 1–4. Laibach - Nürnberg.
Vaz da Silva, Francisco. 2015. Fairy-tale symbolism. V: Maria Tatar (ur.), The Cambridge Companion to Fairy Tales. Cambridge: University Press: 97–116.
Volčič, Jakob. 1853. Narodska povést. Novice 11 (76), 21. 9.: 303.
Zipes, Jack. 2012. The Irresistible Fairy Tale: The Cultural and Social History of a Genre. Princeton in Oxford: Princeton University Press.
Zupanc, Lojze. 1956. Zaklad na Kučarju. Ljubljana: Mladinska knjiga.