Traditiones, 44-3-2, 2015

Submitted by stanka on Mon, 04/01/2016 - 11:51.

DOI: 10.3986/Traditio2015440302
(
PDF )

Naslov “Oh, girl of mine , bring me some water.” Water in slovenian folksong tradition

Avtorica/Author Marjetka Golež Kaučič
 
Izvleček
Razprava se osredinja na formalne vloge in podobe vode v slovenskih ljudskih pesmih kot tudi na pomene in metaforične ter simbolične konotacije vode v različnih vodnih mikro- in makrokozmosih. Na podlagi analiz besedil in folklorističnih metod, s pritegnitvijo nekaterih etnoloških kontekstualnih vidikov ter s pomočjo različnih teoretskih diskurzov avtorica razgrinja najpogostejše razsežnosti vode – od mitoloških, trancendentnih do življenjskih in smrtnih. Ugotavlja, da voda v pesmi, glede na izjemno vodnatost in pestrost vodnih virov na Slovenskem, ni objekt želje ali potrebe in ni eksistencialni problem, temveč je predvsem povezana z globokimi emotivnimi in duhovnimi razsežnostmi subjektov pesmi, hkrati pa je odvisna od njihovih izkustvenih odnosov do posamičnih vodnih oblik.

Abstract 

The article focuses on the content-related and formal roles of water in folk lyric songs and ballads, its meanings and metaphorical dimensions in various song microcosms and macrocosms. Our aim is to establish, on the basis of textual analysis, folkloristic methods and with use of some ethnological contextual aspects and with help of different theoretical discourses, the most frequent water dimensions, from mythological, transcendent to vital and mortal. Author finds out that water in songs, regarding to farthermost richness and diversity of water sources in Slovenia, is not an object of desire and need and not an existential problem, but it is mostly connected with deep emotional and spiritual dimensions of songs subjects, as well as dependent from their experiences toward individual water forms.

Ključne besede:
voda, oblike vode, metaforične in simbolične konotacije, vloge vode, slovenske ljudske lirske pesmi in balade.

Keywords: water, forms of water, metaphorical and symbolic connotations, roles of water, Slovenian lyrical songs and ballads.

Viri/References

Ashliman, D. L. 2005. Water Spirits. In: Jane Garry and Hasan El-Shamy (eds.), Arhetypes and Motifs in Folklore and Literature. Armonk, London: M. E. Sharpe, 210–215.
Birkalan, Hande. A. and Jane Garry. 2005. Mythical Animals: Dragon. In: Jane Garry and Hasan El-Shamy (eds.), Arhetypes and Motifs in Folklore and Literature. Armonk, London: M. E. Sharpe, 489–493.
Barbarič, Štefan. 1977. Tema morja v slovenskem pesništvu XIX. stoletja. Jezik in slovstvo 22 (7): 209–215.
Baš, Angelos (ed.). 2004. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana. Mladinska knjiga.
Becker, Udo. 1994. The Continuum Encyclopedia of Symbols. New York and London: The Continuum Publishing Company.
Bouguerra, Mohamed Larbi. 2005. Water: Symbolism and Culture. No. 5. Paris, France: Institut Veolia Environment. http://www.institut.veolia.org/en/ressources/cahiers/4561k37Uk25tDXtX5wL43Jrk.pdf, accessed 15 May 2015.
Dapit, Roberto and Monika Kropej. 1999. Visoko v gorah, globoko v vodah: Velikani, vile in povodni možje. Radovljica: Didakta.
Detelić, Mirjana. 2013. Epski bunari. In: Mirjana Detelić and Lidija Delić (eds.), Aquatica, književnost, kultura. Beograd: Institute for Balkan Studies, 213–229.
Dundes, Alan. 1988. The Flood as Male Myth of Creation. In: Alan Dundes, The Flood Myth. Berkeley, Los Angelos and London: University of California.
Eliade, Mircea. 1996. Zgodovina religioznih verovanj in idej. 3. Ljubljana: DZS and Društvo za primerjalno religiologijo.
Golež Kaučič, Marjetka. 2001. Odsev pravnega položaja in življenjskih razmer žensk v slovenskih ljudskih družinskih baladah: Poskus zasnove orisa ženske kot subjekta pesmi v povezavi z nosilko pesmi. Etnolog 11: 157–175.
Golež Kaučič, Marjetka. 2002. Slovenska ljudska pripovedna pesem (balada) in njeni odsevi v Prešernovi ter odmevi v sodobni poeziji. In: Marko Juvan (ed.), Romantična pesnitev: Ob 200. obletnici rojstva Franceta Prešerna. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete (Obdobja; 19), 521–542.
Golež Kaučič, Marjetka. 2005. Folk Song Today: Between Function and Aesthetics. Traditiones 34 (1): 177–189. doi: 10.3986/Traditio2005340114
Golež Kaučič, Marjetka. 2007. Nevesta detomorilka / The Infanticide Bride. In: SLP V. Ljubljana: Založba ZRC, 712–713, 946–947.
Golež Kaučič, Marjetka. 2013. Riba Faronika: Bitje voda in sveta v izročilu in v sodobnih interpretacijah. In: Mirjana Detelić and Lidija Delić (eds.), Aquatica, književnost, kultura. Beograd: Institute for Balkan Studies, 261–281.
Heidegger, Martin. 2000. Reč. Koper: Hyperion.
Hrušiški fanti. 2015. Na oknu deva je slonela. Double CD. Koper: Radio Koper.
Jung, Carl G. 1986. Psychological Reflections: An Anthology of His Writings 1905–1961. Edited by Joland Jacobi. London: Ark Edition.
Myer, Melisa L. 2005. Thicker than Water: The Origins of Blood as Symbol and Ritual. New York: Routledge.
Kalnická, Zdeňka. 2003. Podobe vode in ženske: Filozofsko-estetska razmišljanja. Apokalipsa 72: 29–50.
Klobčar, Marija. 2011. »Voda! Jaz ti darujem, od dna do dna…«: Pesemske sledi verovanja v nadnaravno moč vode. Studia Mythologica Slavica 14: 181–193.
Koren, Vlasta. 1962. Oskrba z vodo in oblike vodnjakov v Prekmurju. Slovenski etnograf 15: 85–99.
Kropej, Monika. 2008. Od ajda do zlatoroga: Slovenska bajeslovna bitja. Celovec: Mohorjeva družba.
Kuret, Niko. 1989. Praznično leto Slovencev I. Ljubljana: Družina.
Lincoln, Bruce. 1982. Waters of memory, Waters of Forgetfulness. Fabula 23 (1–2): 20–21.
Marjanić, Suzana. 2013. Od anatolijske boginje ptice grabljivice preko starogrčkih sirena do morskih djevica u hrvatskim usmenim predajama. In: Mirjana Detelić and Lidija Delić (eds.), Aquatica, književnost, kultura. Beograd: Institute for Balkan Studies, 85–103.
Martinet, André. 1987. Indoevropski jezik i “Indoevropljani.” Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada.
Mencej, Mirjam. 1995. Mitski pomen uporabe vode v pogrebnih šegah. Etnolog 5: 223–241.
Mencej, Mirjam. 1997. Voda v predstavah starih Slovanov o posmrtnem življenju in šegah ob smrti. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.
Morin, Edgar. 1981. Čovek i smrt. Beograde: Beogradski izdavačko-grafički zavod.
Ošlak, Vinko. 2002. Nauk vode. Zvon 4: 57–59.
Pengov, Tomaž. 1995/1996. Biti tu. CD SCD 44. Ljubljana: SRAKA.
Propp, Vladimir, J. 2013 (1946). Zgodovinske korenine čarobne pravljice. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
Radenković, Ljubinko. 2013. Vodeni duh – vodenjak: Slavenske paralele. In: Mirjana Detelić and Lidija Delić (eds.), Aquatica, književnost, kultura. Beograd: Institute for Balkan Studies, 85–103.
SLP I–V. 1970–2007. Slovenske ljudske pesmi I–V. Ljubljana: Slovenska matica in Založba ZRC SAZU.
Strang, Veronica. 2004. The Meaning of Water. Oxford and New York: Berg.
Šmitek, Zmago. 1998. Kristalna gora: Mitološko izročilo Slovencev. Ljubljana: Forma 7.
Štrekelj, Karel (ed.). 1895–1913. Slovenske narodne pesmi (= Š I–IV). Ljubljana: Cankarjeva založba.
Uhan, Jože and Marjan Bat (eds.) 2003. Vodno bogastvo Slovenije. Ljubljana : Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje.
Uršič, Marko. 2008. Voda, misli in sanje. In: Lidija Globevnik et al. (eds.), Stanje in perspektive ravnanja z vodo v Sloveniji. Celje: Društvo vodarjev Slovenije, 87–92.
Vilfan, Sergij. 1961. Pravna zgodovina Slovencev. Ljubljana: Slovenska matica.
Vode v Sloveniji. 2010. Vode v Sloveniji: Ocena stanja voda za obdobje 2006-2008 po določilih okvirne direktive o vodah. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje. http://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/vode%20v%20sloveniji.pdf