Traditiones, 44-2-5, 2015

Submitted by stanka on Mon, 28/12/2015 - 11:56.

DOI: 10.3986/Traditio2015440205
(PDF )

Naslov/Title The polka versus the waltz. Czech national dances in the political context of the nineteenth century

Avtorica/Author Daniela Stavělová
 
Izvleček
Polka in sousedská sta postala tako znana koncepta v češki kulturi, da sta splošno sprejeta kot ljudska in nacionalna, tj. češka plesa. Pri iskanju in pregledu oblik teh plesov v klasičnih čeških zbirkah ljudskih pesmi in plesov opazimo zelo raznovrstno in protislovno podobo, ki onemogoča ne-dvoumno opredelitev. Raziskava je bila usmerjena v iskanje odgovora na vprašanji, kaj je bilo odločilno, da sta plesa pridobila status češkega ljudskega kot tudi nacionalnega plesa in kako delujeta kot simbol češke nacionalnosti.

Abstract 

The polka and sousedská become such familiar concepts of Czech culture that they have been generally accepted as folk dances and national dances—that is, Czech dances. When searching for the form of these dances in classic Czech col-lections of folk songs and dances, one is confronted by a very varied and contradictory picture, one that does not allow unambiguous characterization. This research is mostly in-terested in what helped these dances gain the status of Czech folk dances and national dances, and how they worked as symbols of Czech citizenship.

Ključne besede: ples, polka, valček, etnična pripadnost, nacionalna identiteta, Češka.

Keywords: dance, polka, waltz, ethnicity, national identity, Czech Republic.

Viri/References

Barthes, Roland. 2004 (1957). Mytologie [Mythologies]. Prague: Dokořán.
Bonuš, František. 1971. Český salonní tanec Beseda, jeho historie a tvůrci [The Czech Ballroom Dance Beseda: Its History and Creators]. Prague: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti.
Borovský, Karel Havlíček. 1845. Poslední Čech [The Last Czech]. Česká včela 52 (12): 211–212.
Cohen, Abner. 1974. Two-Dimensional Man: An Essay on the Anthropology of Power and Symbolism in Complex Society. Berkeley: University of California Press.
Connor, Walker. 2003. Národ je národ, národ je stát, národ je etnická skupina, národ je . . . [A Nation Is a Nation, a Nation Is a State, a Nation Is an Ethnic Group, a Nation Is a . . .]. In: Hroch (ed.), 154–173.
Dann, Otto. 2003. Utváření národa v novověké Evropě [The Creation of a Nation in Europe in the Modern Period]. In: Hroch (ed.), 349–360.
Eriksen, Thomas Hylland. 2007. Antropologie multikulturních společností: Rozumět identitě [Anthropology of Multicultural Societies: Understanding Identity]. Prague: Triton.
Gellner, Arnošt. 1993 (1983). Národy a nacionalismus [Nations and Nationalism]. Prague: Josef Hříbal. Gellner, Ernest. 2003. Nacionalismus [Nationalism]. In: Hroch (ed.), 403–417.
Gremlicová, Dorota. 2003. Alfred Waldau: K dějinám českých dějin tance [Alfred Waldau. On the Czech History of Dances]. In: Historické studium tance v českém prostřed: Sborník prací z konference katedry tance HAMU konané u příležitosti životního jubilea prof. Boženy Brodské, Praha 4. 11. 2002 [Historical Study of Dance in the Czech Lands: Proceedings from a Conference Held by the Department of Dance at the Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts to Mark Professor Božena Brodská’s Anniversary, Prague, November 4th, 2002]. Prague: Akademie múzických umění, 46–54.
Hobsbawm, Eric. 2003. Několik úvah o nacionalismu [Several Reflections on Nationalism]. In: Hroch (ed.), 109–124.
Hobsbawm, Eric and Terence Ranger (eds.). 1983. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
Hroch, Miroslav (ed.). 2003. Pohledy na národ a nacionalismus: Čítanka textů [Perspectives on Nation and Nationalism: An Anthology]. Prague: Sociologické nakladatelství.
Link, Karel. 1891. Beseda, český salonní tanec [Beseda, the Czech Ballroom Dance]. Compiled and written by Karel Link, a dance teacher. Second, completely revised edition. Prague: A. Storch syn.
Macura, Vladimír. 1983. Znamení zrodu: České obrození jako kulturní typ [The Sign of Genesis: The Czech National Revival as a Cultural Type]. Prague: Československý spisovatel.
Macura, Vladimír. 1998. Český sen [The Czech Dream]. Prague: Nakladatelství lidové noviny.
Malý, Jakub. 1872. Vzpomínky a úvahy starého vlastence [Memories and Reflections of an Old Patriot]. Prague: Tiskem a nákladem J. S. Skrejšovského.
Míka, Zdeněk. 2008. Zábava a slavnosti staré Prahy od konce 18. do počátku 20. století. [Entertainment and Festivals in Prague from the Late Eighteenth to the Early Twentieth century]. Prague: Ostrov.
Národopisný sborník. 1895. Národopisný sborník okresu hořického: 1895 [Ethnographic Anthology of the Hořice District: 1895]. Hořice: Nákladem redakčního komitétu národopisného odboru v Hořicích.
Nejedlý, Zdeněk. 1951. Bedřich Smetana IV: Nová společnost [Bedřich Smetana IV: A New Society]. Prague: Orbis.
Nejedlý, Zdeněk. 1954. Bedřich Smetana VII: Ve společnosti [Bedřich Smetana VII: In Society]. Prague: Orbis.
Němcová, Božena. 1929. Z Chodska a odjinud z Čech: Obrazy z okolí domažlického [From Chodsko and Other Bohemian Regions: Pictures from the Environs of Domažlice]. Prague: Kvasnička a Hampl.
Neruda, Jan. 1889. Českost ve všem umění [Czechness in All Arts]. Národní listy, January 20th.
Neruda, Jan. 1923. O tanci: Rozjímání dle velmi učených lidí [On Dance: Reflections with Very Learned Personalities]. In: Miloslav Novotný (ed.), Dílo Jana Nerudy VIII: Studie krátké a kratší I. Uspořádal M. Novotný [The Works of Jan Neruda VIII: Short and Very Short Studies. Edited by M. Novotný]. Prague: Kvasnička a Hampl, 165–189.
Neruda, Jan. 1946. České národní tance [Czech National Dances]. Prague: Nová osvěta.
Neruda, Jan. 1950. O umění: Kritická knihovna sv. 3 [On the Arts: Critical Library, vol. 3]. Prague: Československý spisovatel.
Rubeš, František Jaromír. 1846. Blahosti tanečních hodin [The Pleasures of Dance Lessons]. (Sebrané spisy I [The Complete Works I]). Prague: I. L. Kober.
Seibt, Ferdinand. 1996. Německo a Češi: Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy [Germany and Czechs: The History of their Cohabitation in the Heart of Europe]. Prague: Academia.
Smith, Anthony D. 2003. Etnický základ národní identity [The Ethnic Foundation of National Identity]. In: Hroch (ed.), 270–296.
Stavělová, Daniela. 1993. Rukopisný materiál J. E. Konopase jako významný pramen pro studium lidového tance kolem poloviny 19. století [The Manuscripts of J. E. Konopas as a Significant Source for the Study of Folk Dance around the Mid-Nineteenth Century]. Český lid 80 (4): 321–334.
Stavělová, Daniela. 1996. Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819 [Folk Dances in the Government-Initiated Collection of 1819]. Prague: NIPOS-Artama.
Stavělová, Daniela. 2006. Polka jako český národní symbol [Polka as a Czech National Symbol]. Český lid 93 (1): 3–26.
Tomek, Václav Vladivoj. 1904–1905. Paměti z mého života [Czech National Dances]. Prague: W kommissi u Františka Řiwnáče.
Tyl, Josef Kajetán. 1844. Kusy mého srdce I [Pieces of My Heart I]. Prague: author.
Tyl, Josef Kajetán. 1926. Od nového roku do postu: Kus pražského života [From New Year’s Day to Lent: Several Months of Life in Prague]. Edited and annotated by Ferdinand Strejček. Prague: F. Topič.
Voss, Rudolf. 1869. Der Tanz und seine Geschichte: Eine kultur-historisch-geographische Studie [Dance and Its History: A Cultural-Historical-Geographical Study]. Berlin: Verlag von Oswald Seehagen.
Vycpálek, Vratislav. 1963. K historii české besedy [On the History of the Beseda]. Český lid 50: 180–184. Waldau, Alfred. 1859, 1860. Böhmische Nationaltänze [Czech National Dances]. Prague: Hermann Dominicus.
Waldau, Alfred. 1861. Geschichte des böhmisches Nationaltänzes [History of Czech National Dance]. Prague: Kath. Gerzabek.
Waldau, Alfred. 2003. Böhmische Nationaltänze: Eine Kulturstudie. Seinem Freunde Johann Neruda gewidmet. Herausgegeben und kommentiert von Georg Gimpl [Czech National Dances: A Cultural Study Dedicated to My Friend Jan Neruda. Published and Annotated by Georg Gimpl]. Prague: Vitalis, Furth im Vald.
Zemánek, Josef. 1912. Tance našich okresů [The Dances of Our Districts]. In: Václav Hanus, Chrudimsko
– Nasavrcko III [The Chrudim and Nasavrky regions III], Prague: Chrudim.
Zíbrt, Čeněk. 1960. Jak se kdy v Čechách tancovalo [The History of Dance in Bohemia]. Second edition. Prague: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.