Traditiones, 44-2-4, 2015

Submitted by stanka on Mon, 28/12/2015 - 11:49.

DOI: 10.3986/Traditio2015440204
(PDF )

Naslov/Title Slovenian dances and their sources in California

Avtorica/Author Elsie Ivancich Dunin
 
Izvleček
Slovenski plesni repertoar v Kaliforniji živi v dveh družbenih kontekstih: ob mednarodnih rekreacijskih ljudskih plesnih dogodkih in ob dogodkih slovensko-ameriške skupnosti. V klubih kalifornijskega Združenja za ljudske plese plesalci plešejo ob posnetkih glasbe, medtem ko ob slovensko- ameriških dogodkih gostijo lokalne harmonikarske zasedbe. Posneta glasba v klubih ponuja plesalcem nespremenljivo zvočno podobo: plesalci se poenotijo in uskladijo z naučeno plesno sekvenco, ustrezno glasbenemu posnetku, kar je v nasprotju z veliko plesno variantnostjo v slovensko-ameriških plesnih dogodkih.

Abstract 

Slovenian dance repertoire in California is traced in two social contexts: international recreational folk dancing events and Slovene/American community events. Dancers in California Folk Dance Federation clubs dance to recorded music, while Slovene/American events feature local accordion-based bands. Recorded music in the clubs offers a non-changing soundscape for the dancers, who conform uniformly to a taught sequence of a dance that fits the recording in contrast to greater dancing variance at Slovene/ American dance events.

Ključne besede: Kalifornija, Združenje za ljudske plese, Slovenci/Američani, harmonikarski orkestri, polka.

Keywords: California; Folk Dance Federation; Slovene/ Americans; accordion bands; polka.

Viri/References

Beliajus, Vyts (ed.). 1944–1994. Viltis, a folklore magazine. Denver, Colorado: V. F. Beliajus.
Czarnowski, Lucille (chair of Federation Research Committee). 1945. Preface. In Folk Dances from Near and Far 1: Descriptions prepared by the Research Committee of the Folk Dance Federation of California.
Berkeley, CA: Folk Dance Federation of California.
Debevec, Charles F. 2014. Slovenian recordings made in America prior to World War II. Traditiones 44 (2): 97–117. DOI: 10.3986/Traditio2014430205.
Dunin, Elsie Ivancich. 1979. South Slavic Dance in California: A Compendium for the Years 1924-1977. Palo Alto, CA: Ragusan Press.
Folk Dance Federation of California Research Committee. 1957. Clap and Turn (Slovenian ‘Pok-Sotis’) (dance description). Let’s Dance! (February). San Francisco: Folk Dance Federation of California. Online: www.folkdance.com/ LDNotations/ClapAndTurnPolka1957LD.pdf
Kunej, Rebeka. 2013. Looking at Folk Dance: The Overlooked Resources of Old Gramophone Records. In: Drago Kunej and Urša Šivic (eds.), Trapped in folklore?: Studies in Music and Dance Tradition and Their Contemporary Transformations. Zürich and Berlin: LIT Verlag, 161–179.
Kunej, Rebeka. 2014. Old Gramophone Records as an Ethnochoreological Resource (summary in English). Traditiones 14 (2): 136. DOI: 10.3986/Traditio2014430206
Laušević, Mirjana. 2007. Balkan Fascination, Creating an Alternative Music Culture in America. New York: Oxford University Press.
Ramovš, Mirko. 1971. Slovenski narodni plesovi [Slovenian Folk Dances]. Zagreb: Prosvjetni Sabor Hrvatske.
United Jugoslav Societies of California. 1939. Souvenir program for Jugoslav Day, Golden Gate International Exposition. [San Francisco: United Jugoslav Societies of California.]