Traditiones, 44-2-2, 2015

Submitted by stanka on Wed, 23/12/2015 - 14:00.

DOI: 10.3986/Traditio2015440202
(PDF )

Naslov/Title Mirko Ramovš – znanstvenik med ljubitelji

Avtor/Author Bojan Knific
 
Izvleček
Avtor v članku predstavlja prispevek Mirka Ramovša pri prenašanju etnokoreoloških spoznanj v dejavnost folklornih skupin. V prvem delu prispevka opozarja na njegovo vlogo v folklorni dejavnosti in dosežke na tem področju, v drugem prispevka pa analizira vprašanja, povezana z njegovim dojemanjem izvirnosti folklornih skupin, njihovim ohra-njanjem izročila in kulturnim poslanstvom.

Abstract 

In this paper, the author presents Mirko Ramovš’s con-tribution to the transfer of ethnochoreological findings to folk dance groups. In the first part, the author highlights Ramovš’s role in the world of folklore activity and his achievements, whereas the second part of the paper focuses on an analysis of questions related to his understanding of the originality of folk dance groups, the preservation of their traditions and their cultural mission.

Ključne besede: ljudski ples, folklorni ples, plesno izročilo, folklorna skupina, folklorna dejavnost, Mirko Ramovš.

Keywords: folk dance, folklore dance, dance heritage, folk dance group, folklore activity, Mirko Ramovš.

Viri/References

B. n. a. 1978. Slovenski ljudski plesi tokrat zares. Folklorist 1 (2): 16.
Bogataj, Janez. 1992. Sto srečanj z dediščino na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.
Ferenc, Tjaša. 2011. Konec je nov začetek: Ob menjavi umetniškega vodstva Akademske folklorne skupine France Marolt. Folklornik 7: 122–126.
Kendirbaeva, Gulnar. 1994 Folklore and Folklorism in Kazakhstan. Asian Folklore Studies 53: 97–123.
Knific, Bojan. 2010a. Folkloriziranje plesnega izročila: Prostorske, časovne in družbene razsežnosti ljudskih in folklornih plesov. Etnolog 20: 115–134.
Knific, Bojan. 2010b. Folklornikom s(m)o vzeli noše: Kostumiranje folklornih skupin – med historično pričevalnostjo in istovetnostjo. Ljubjana: Založba ZRC.
Knific. Bojan. 2013. Interpretiranje plesnega izročila: Lokalno, nacionalno in nadnacionalno. Traditiones 42 (1): 125–142. DOI: 10.3986/Traditio2013420107
Knific, Bojan. 2014. 10 let izobraževanj in prireditev. Folklornik 10: 7–40.
Kumer, Zmaga (ur.). 1984. Ob 50-letnici ustanovitve Folklornega inštituta. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje.
Kunej, Rebeka. 2005. Etnokoreolog Mirko Ramovš, sedemdesetletnik. Traditiones 34 (1): 243–247.
Kunej, Rebeka. 2011. Dolgoletni sodelavec folklornega festivala postal častni občan Občine Beltinci. Glasnik SED 51 (3): 79.
Kunej, Rebeka. 2012. Štajeriš: Podoba in kontekst slovenskega ljudskega plesa. Ljubljana: Založba ZRC.
Kunej, Rebeka. 2015. Etnokoreološke poti Mirka Ramovša. Traditiones 44 (2): 7–24. DOI: 10.3986/ Traditio2015440201
Muršič, Rajko. 2004. Folklora, folkloristika in folklorizem: Sproščena večsmernost nasproti izmišljeni pristnosti. Deloskop 25. 3.–31. 3. 2004: 9–11.
Muršič, Rajko. 2005. Kvadratura kroga dediščine: Toposi ideologij na sečišču starega in novega ter tujega in domačega. V: Jože Hudales in Nataša Visočnik (ur.), Dediščina v očeh znanosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 25–40.
Ramovš, Mirko. 1971. Slovenski narodni plesovi: Skripta za folklorni seminar. Zagreb: Prosvjetni sabir Hrvatske. Ramovš, Mirko. 1980a. Plesat me pelji: Plesno izročilo na Slovenskem. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Ramovš, Mirko. 1980b. Ples. V: Angelos Baš (ur.), Slovensko ljudsko izročilo: Pregled etnologije Slovencev. Ljubljana: Cankarjeva založba, 223–229.
Ramovš, Mirko. 1982a. Folklora in folklorizem. Folklorist 5 (1–2): 3.
Ramovš, Mirko. 1982b. Srečanje z ljudskimi pevci, godci in plesalci. Folklorist 5 (1–2): 7.
Ramovš, Mirko. 1984a. Akademska folklorna skupina France Marolt. V: Zmaga Kumer (ur.), Ob 50-letnici ustanovitve Folklornega inštituta. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, 49–52.
Ramovš, Mirko. 1984b. Priprava folklorne skupine za nastop. Folklorist 7 (3): 35–36. Ramovš, Mirko. 1984c. Srečanje folklornih skupin Gorenjske. Folklorist 7 (3): 46–47. Ramovš, Mirko. 1985. Uvod v metodiko pouka ljudskih plesov. Folklorist 8 (1–2): 11–14.
Ramovš, Mirko. 1989. Folklorne skupine. V: Enciklopedija Slovenije 3. Ljubljana: Mladinska knjiga. 130–131.
Ramovš, Mirko. 1990. Folklornemu festivalu ob rob. V: Milica Šadl in Milan Zrniski (ur.), 20 beltinskih folklornih festivalov. Beltinci: KUD Beltinci, manjkajo strani.
Ramovš, Mirko. 1992a. Ljudski ples. V: Enciklopedija Slovenije 6. Ljubljana: Mladinska knjiga, 295–296.
Ramovš, Mirko. 1992b. Polka je ukazana: Plesno izročilo na Slovenskem: Gorenjska, Dolenjska, Notranjska. Ljubljana: Založba Kres.
Ramovš, Mirko. 1994. Ljudski ples v osnovni šoli. Glasnik SED 34 (4): 43–45.
Ramovš, Mirko. 1995. Polka je ukazana: Plesno izročilo na Slovenskem: Bela krajina in Kostel. Ljubljana: Založba Kres.
Ramovš, Mirko. 1996a. So se vrteli, da so kar »lampe« ugašale. Intervju. Intervjuvanec: Mirko Ramovš, intervjuvala Lea Mencinger. Gorenjski glas, 15. 11. 1996: 20.
Ramovš, Mirko. 1996b. Polka je ukazana: Plesno izročilo na Slovenskem: Prekmurje in Porabje. Ljubljana: Založba Kres.
Ramovš, Mirko. 1997a. [Brez naslova.] V: Ivo stropnik (ur.), 25 let ŠFS Koleda. Velenje: ŠFS Koleda, 3.
Ramovš, Mirko. 1997b. Polka je ukazana: Plesno izročilo na Slovenskem: Vzhodna Štajerska. Ljubljana: Založba Kres.
Ramovš, Mirko. 1998a. Ob 60-letnici Beltinske folklorne skupine. V: Milica Šadl (ur.), 60 let folklore Beltinci. Beltinci: KUD Beltinci, 5.
Ramovš, Mirko. 1998b. Petdeset let Akademske folklorne skupine »France Marolt«. V: Brane Vogrinčič in Vlado Cigale (ur.), 50 let Akademske folklorne skupine France Marolt: 1948–1998. Ljubljana: AFS France Marolt, [10–12]
Ramovš, Mirko. 1998c. Polka je ukazana: Plesno izročilo na Slovenskem: Od Slovenske Istre do Trente – 1. del. Ljubljana: Založba Kres.
Ramovš, Mirko. 1999. Polka je ukazana: Plesno izročilo na Slovenskem: Od Slovenske Istre do Trente – 2. del. Ljubljana: Založba Kres.
Ramovš, Mirko. 2000a. Jubileju na rob. V: Milica Šadl in Jože Ternar (ur.), 30 beltinskih folklornih festivalov. Beltinci: KUD Beltinci, 5–6.
Ramovš, Mirko. 2000b. Polka je ukazana: Plesno izročilo na Slovenskem: Koroška in zahodna Štajerska. Ljubljana: Založba Kres.
Ramovš, Mirko. 2002a. [Brez naslova.] V: 25 let Folklorne skupine Kulturnega društva »Anton Žuran« Podgorci. Podgorci: Folklorna skupina Kulturnega društva »Anton Žuran« Podgorci, 7.
Ramovš, Mirko. 2002b. Država še ne ve, kaj naj počne z znanostjo. Intervju. Intervjuvanec: Mirko Ramovš, intervjuvala Jasna Kontler - Salamon in Gregor Pucelj. Delo, 30. 12. 2002: 8–10.
Ramovš, Mirko. 2003. Plesno izročilo Lancove vasi in okolice. V: Mirko Ramovš, Marija Makarovič in Aleš Gačnik, Dediščina Lancove vasi in okolice: Noša, plesi in maske. Lancova vas, Ptuj: Znanstveno središče Bistra, Folklorno društvo Lancova vas, 43–61.
Ramovš, Mirko. 2004a. Folklorna skupina. V: Angelos Baš (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 132.
Ramovš, Mirko. 2004b. Folklorni ples. V: Angelos Baš (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 132–133.
Ramovš, Mirko. 2004c. Ljudski ples. V: Angelos Baš (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 292.
Ramovš, Mirko. 2004d. 70 let Glasbenonarodopisnega inštituta pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Traditiones 33 (2): 5–13.
Ramovš, Mirko. 2004e. Plesna dediščina Velike Polane in okolice. V: Marija Makarovič (ur.), Naša Poljana: Kulturna dediščina Velike Polane in okolice. Velika Polana: KD Miško Kranjec, 131–180.
Ramovš, Mirko. 2005a. Slog slovenskega ljudskega plesa. Folklornik 1: 7–9.
Ramovš, Mirko. 2005b. Plesna dediščina. V: Damjana Prešeren in Nataša Gorenc (ur.), Nesnovna kulturna dediščina. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine. Slovenije, 89–91.
Ramovš, Mirko. 2005c. Ljudska plesna dediščina danes. V: Damjana Prešeren in Nataša Gorenc (ur.), Nesnovna kulturna dediščina. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 101–102.
Ramovš, Mirko. 2006a. »Coklarski ples«. Folklornik 2: 28.
Ramovš, Mirko. 2006b. Podoba odraslih folklornih skupin kranjskega medoobmočja. Folklornik 2: 101–102.
Ramovš, Mirko. 2008a. Ob 70-letnici beltinske folklorne skupine. V: 70 let folklore v Beltincih. Beltinci: KUD Beltinci, 5–6.
Ramovš, Mirko.2008b. 70 let beltinske folklorne skupine. Folklornik 4: 97–98.
Ramovš, Mirko. 2009a. Območna srečanja odraslih folklornih skupin osrednje Slovenije in Primorske.
Folklornik 5: 141–142.
Ramovš, Mirko. 2009b. Pogovor s strokovnimi spremljevalci. Intervju. Intervjuvanec: Mirko Ramovš, intervjuval Bojan Knific. Folklornik 5: 99–114 (107–108).
Ramovš, Mirko. 2010. Plesna dediščina Prlekije v krajih od Ljutomera do Kapele. V: Mirko Ramovš, Christian Promitzer in Marija Makarovič, »S kajera vün potegnjeno«: Oblačilna in plesna dediščina križevske fare z okolico. Bučečovci: KD Kajer, 269–317.
Ramovš, Mirko. 2012. Od opisov do rekonstrukcije: O odrskih postavitvah starejšega plesnega izročila.
Folklornik 8: 34–35.
Rihtman-Auguštin, Dunja. 2001. Etnologija in etnomit. Zagreb: ABS95.
Sremac, Stjepan. 2001. Mirko Ramovš, Polka je ukazana, Plesno izročilo na Slovenskem. Narodna umjetnost 38 (2): 224–225.
Stanonik, Marija. 1999. Slovenska slovstvena folklora. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Stanonik, Marija. 2004. Folklorec. V: Angelos Baš (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 131.
Šivic, Urša. 2007. Vpliv institucionalnih meril na spreminjanje ljudskega petja. Traditiones 36 (2): 27–41. DOI: 10.3986/Traditio2007360202
Tekavec, Marjeta. 1998. Mirko Ramovš, Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem, Prekmurje in Porabje. Traditiones 27: 295–296.
Tekavec, Marjeta. 2000. Mirko Ramovš, Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem, Vzhodna Štajerska (1997, 414 str.); Od Slovenske Istre do Trente – 1. del (1998, 269 str.); Od Slovenske Istre do Trente
– 2. del (1999, 255 str.). Traditiones 29 (2): 55–59.