Traditiones, 44-2-1, 2015

Submitted by stanka on Wed, 23/12/2015 - 11:57.

DOI: 10.3986/Traditio2015440201
(PDF )

Naslov/Title Etnokoreološke poti Mirka Ramovša

Avtorica/Author Rebeka Kunej
 
Izvleček
V članku je analizirana raziskovalna dejavnost Mirka Ramovša, ki je v zadnjih treh desetletjih prejšnjega stoletja odločilno zaznamoval etnokoreološke raziskave v Sloveniji, saj je bil kot raziskovalec ljudskega plesa med letoma 1966 in 2003 zaposlen v Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU. Članek ovrednoti njegova raziskovalna prizade-vanja, usmeritve in spoznanja in poudari tri področja njegovega delovanja: zbiranje gradiva in ustvarjanje zbirke zapisov ljudskih plesov, preučevanje gradiva in objava študij ter aplikativnost njegovih etnokoreoloških raziskav.

Abstract 

This article analyzes the research activity of Mirko Ramovš, who had a decisive impact on ethnochoreology research in Slovenia in the last three decades of the twentieth century as a folkdance researcher employed from 1966 to 2006 at the ZRC SAZU Institute of Ethnomusicology. This article evaluates his research efforts, orientations, and findings, and it emphasizes three areas of his work: collecting material and creating collections of folkdance notations, studying the material and publishing his research, and the application of his ethnochoreology studies.

Ključne besede: ples, folkloristika, etnokoreologija, Mirko Ramovš, Slovenija.

Keywords: dance, folklore studies, ethnochoreology, Mirko Ramovš, Slovenia.

Viri/References

Baš, Angelos (ur.). 2004. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Bogataj, Janez in Mirko Ramovš (ur.). 1979. Zbornik 24. kongresa jugoslovanskih folkloristov – Piran 1977.
Glasnik SED 17 ( 5). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.
Fikfak Jurij in Niko Kuret. Pogovor z Nikom Kuretom. 2008 (1985). V: Ingrid Slavec Gradišnik in Helena Ložar - Podlogar (ur.), Čar izročila: Zapuščina Nika Kureta (1906–1995). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Opera ethnologica Slovenica), 69–78.
Felföldi, Lazlo. 1999. Folk Dance Research in Hungary: Relations among Theory, Fieldwork and the Archive. V: Theresa J. Buckland (ur.), Dance in the Field: Theory, Methods and Issues in Dance Ethnography. Houndmills [etc.]: Macmillan Press, 55–70.
Giurchescu, Anca in Lisbet Trop. 1991. Theory and Methods in Dance Research: A European Approach to the Holistic Study of Dance. Yearbook for Traditional Music 23: 1–11. DOI: 10.2307/768392
Golež Kaučič, Marjetka. 2014. Portret Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU ob njegovi osemde-setletnici. Traditiones 43 (2): 6–8.
Kaeppler, Adrienne L. 1991. American Approaches to the Study of Dance. Yearbook for Traditional Music 23: 11–21. DOI: 10.2307/768393
Knific, Bojan. 2015. Mirko Ramovš – znanstvenik med ljubitelji. Traditiones 44 (2): 25–50. DOI: 10.3986/ Traditio2015440202
Križnar, Naško. 1982. Slovenski etnološki film: Filmografija 1905–1980. Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej.
Kunej, Rebeka. 2005. Etnokoreolog Mirko Ramovš, sedemdesetletnik. Traditiones 34 (1): 243–247.
Kunej, Rebeka. 2012. Štajeriš: Podoba in kontekst slovenskega ljudskega plesa. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Kunej, Rebeka. 2014. Osem desetletij inštituta, ki je imel nekoč svojo plesno-folklorno skupino. Folklornik 10: 108–110.
Kunej, Rebeka. 2015. Bibliografija Mirka Ramovša. Traditiones 44 (2): 51–78. DOI: 10.3986/Traditio2015440203.
Marolt, France in Marija Šuštar. 1958. Slovenski ljudski plesi Koroške. Ljubljana: Glasbeno narodopisni institut (Slovenski ljudski plesi; 2).
Quigley, Colin. 2015. György Martin’s Place in Applied Ethnochoreology. Acta Ethnographica Hungarica 60 (1): 111–120. DOI: 10.1556/022.2015.60.1.13
Ramovš, Mirko. 1967. Srečanje z rezijanskimi plesi. Glasnik SED 8 (1): 2–3.
Ramovš, Mirko. 1971a. Još nešto o plesovima pojedinih regija: Plesovi alpske cone. V: Ivan Ivančan, Folklor i scena: Priručnik za rukovodioce folklornih skupin. Zagreb: Prosvjetni sabor Hrvatske (Muzička biblioteka), 53–59.
Ramovš, Mirko. 1971b. Problem zapisovanja individualnih variacij rezijanskega plesa. V: Cvjetko Rihtman (ur.), Rad XV. kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije u Jajcu 12.–16. septembra 1968. godine. Sarajevo: [B. n. z.], 315–318.
Ramovš, Mirko. 1971c. Slovenski narodni plesovi: Skripta za folklorni seminar. Zagreb: Prosvjetni sabor Hrvatske.
Ramovš, Mirko. 1972a. Potrkan ples. Traditiones 1: 131–141.
Ramovš, Mirko. 1972b. Vloga fantovščine v ljudskih plesih Slovenske Istre in Primorja. V: Vinko Žganec (ur.),
Rad XVII. kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Poreč 1970. Zagreb: Savez udruženja folklorista Jugoslavije in Društvo folklorista Hrvatske, 91–94.
Ramovš, Mirko. 1973. Valvasorjevo etnokoreološko gradivo. Traditiones 2: 174–158.
Ramovš, Mirko. 1977a. Ples. V: Slavko Kremenšek idr. (ur.), Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja: Vprašalnice X. Ljubljana: Raziskovalna skupnost slovenskih etnologov, 105–127.
Ramovš, Mirko. 1977b. Romarski vrtec. Traditiones 4: 47–48.
Ramovš, Mirko. 1979. Ples na Anževo v Predgradu. Traditiones 5–6: 305–312.
Ramovš, Mirko. 1980a. Metode in cilji raziskovanja slovenskega ljudskega plesa. V: Slavko Kremenšek in Janez Bogataj (ur.), Poglavja iz metodike etnološkega raziskovanja1. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva; 4), 80–89.
Ramovš, Mirko. 1980b. Plesat me pelji: Plesno izročilo na Slovenskem. Ljubljana: Cankarjeva založba. Ramovš, Mirko. 1984. Vloga ljudskega plesa v življenju slovenskih izseljencev. Traditiones 13: 59–62. Ramovš, Mirko. 1986. »Sedem korakov«. Traditiones 15: 201–224.
Ramovš, Mirko. 1988. Visoki ali prvi rej. Traditiones 17: 187–208.
Ramovš, Mirko. 1989a. Etnokoreologija. V: Marjan Javornik idr. (ur.), Enciklopedija Slovenije 3. Ljubljana: Mladinska knjiga, 63.
Ramovš, Mirko. 1989b. Kolanje v Sloveniji. V: Dragoslav Antonijević (ur.), Zbornik radova XXXVI. kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Sokobanja 1989, 25.–20. IX. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, 419–423.
Ramovš, Mirko. 1990a. Mazurka kot ljudski ples. Traditiones 19: 107–124.
Ramovš, Mirko. 1990b. Ljudski ples na odru – umetnost ali zabava? V: Tomislav Đurić (ur.), Rad XXXVII. kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Plitvička jezera 1990. Zagreb: Društvo folklorista Hrvatske, 160–163.
Ramovš, Mirko. 1991. Otroške igre z odvzemanjem in privzemanjem na Slovenskem. Traditiones 20: 127–142. Ramovš, Mirko. 1992a. »Osemca«. Traditiones 21: 105–112.
Ramovš, Mirko. 1992b. Polka je ukazana: Plesno izročilo na Slovenskem: Gorenjska, Dolenjska, Notranjska.
Ljubljana: Kres.
Ramovš, Mirko. 1992c. Ljudski ples. V: Marjan Javornik idr. (ur.), Enciklopedija Slovenije 6. Ljubljana: Mladinska knjiga, 295–296.
Ramovš, Mirko. 1995a. Naloge slovenske etnokoreologije v prihodnje. Glasnik SED 35 (4): 6–9.
Ramovš, Mirko. 1995b. Polka je ukazana: Plesno izročilo na Slovenskem: Bela krajina in Kostel. Ljubljana: Kres. Ramovš, Mirko. 1995c. Štrekljev prispevek k raziskovanju ljudskega plesa. Traditiones 24: 293–300. Ramovš, Mirko. 1996. Polka je ukazana: Plesno izročilo na Slovenskem: Prekmurje in Porabje. Ljubljana: Kres. Ramovš, Mirko. 1997. Polka je ukazana: Plesno izročilo na Slovenskem: Vzhodna Štajerska. Ljubljana: Kres. Ramovš, Mirko. 1998a. Ples v slovenski ljudski pesmi. Traditiones 27: 79–96.
Ramovš, Mirko. 1998b. Polka je ukazana: Plesno izročilo na Slovenskem: Od Slovenske Istre do Trente. 1. del. Ljubljana: Kres.
Ramovš, Mirko. 1999a. Ljudske plesne pesmi na Slovenskem. Traditiones 28 (2): 167–176.
Ramovš, Mirko. 1999b. Polka je ukazana: Plesno izročilo na Slovenskem: Od Slovenske Istre do Trente. 2. del. Ljubljana: Kres.
Ramovš, Mirko. 2000a. Mirko Ramovš (od 1966 dalje).[Biobibliografija]. V: Marko Terseglav (ur.), 65 let Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU: 1934–1999. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 65–69.
Ramovš, Mirko. 2000b. Polka je ukazana: Plesno izročilo na Slovenskem: Koroška in zahodna Štajerska.
Ljubljana: Kres.
Ramovš, Mirko. 2001. »Ko smo s plesom gor jenjáli …«: Oris porabskega plesnega izročila. Traditiones 30 (1): 221–234.
Ramovš, Mirko. 2003a. Plesno izročilo Lancove vasi in okolice. V: Mirko Ramovš, Marija Makarovič in Aleš Gačnik, Dediščina Lancove vasi in okolice: Noša, plesi in maske. Ptuj: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra; Lancova vas: Folklorno društvo, 43–61.
Ramovš, Mirko. 2003b. Valček kot slovenski ljudski ples. Traditiones 32 (2): 33–39.
Ramovš, Mirko. 2004a. Etnokoreologija. V: Angelos Baš (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 116.
Ramovš, Mirko. 2004b. Koreološka in antropološka podoba plesnih iger na Slovenskem. Traditiones 33 (2): 161–180.
Ramovš, Mirko. 2004c. Plesna dediščina Velike Polane in okolice. V: Mirko Ramovš, Metka Fujs in Marija Makarovič, Naša Poljana: Kulturna dediščina Velike Polane in okolice. Velika Polana: KD Miško Kranjec, 131–184.
Ramovš, Mirko. 2005. Metamorphoses of Slovenian Folk Dance. Traditiones 34 (1): 141–154.
Ramovš, Mirko. 2007. Plesna dediščina Ivanjkovcev in okolice. V: Mirko Ramovš, Marija Makarovič in Irena Cerovič, Ivanjkovci z okolico iz preteklosti za prihodnost. Ivanjkovci: Turistično kulturno društvo, 9–32.
Ramovš, Mirko. 2009. Problemi interpretacije plesnih zapisa. V: Naila Celibašić in Ljiljana Marks (ur.),
Izazov tradicijske kulture: Svečani zbornik za Zoricu Vitez. Zagreb: Institut za etnologiju i folklo-ristiku, 302–308.
Ramovš, Mirko. 2010. Plesna dediščina Prlekije v krajih od Ljutomera do Kapele. V: Mirko Ramovš, Christian Promitzer in Marija Makarovič, »S kajera vün potegnjeno«: Oblačilna in plesna dediščina križevske fare z okolico. Bučečovci: KD Kajer, 269–317.
Ramovš, Mirko. 2014. Terenske zgodbe. Glasnik SED 54 (3): 51–59.
Simetinger, Tomaž. 2014. Zgodovina prava in plesna kultura od prvih virov do sredine 20. stoletja: Prvi del. Glasnik SED 54 (4): 9–17.
Slavec Gradišnik, Ingrid. 1990. Etnologija na Slovenskem: Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC , ZRC SAZU.
Šuštar, Marija. 1958. Slovenski ljudski plesi Primorske. Ljubljana: Glasbeno narodopisni institut (Slovenski ljudski plesi; 1).
Šuštar, Marija. 1968. Slovenski ljudski plesi Prekmurja. Ljubljana: Glasbeno narodopisni inštitut (Slovenski ljudski plesi; 3).
Zebec, Tvrtko. 1995. O teorijah in metodah raziskovanja plesa. Traditiones 24: 301–307.