Traditiones, 44-1-5, 2015

Submitted by stanka on Wed, 23/12/2015 - 10:06.

DOI: 10.3986/Traditio2015440105
(PDF )

Naslov/Title Živali, varovano območje in rekreacija v naravnem okolju. Teoretske in praktične variante s samopremislekom

Avtor/Author Miha Kozorog
 
Izvleček
Avtor obravnava svoji, v soavtorstvu napisani besedili o rekreaciji na varovanem območju Triglavskega narodnega parka, da bi ponovno premislil odnose med človekom in prostoživečimi živalmi. Poudarja spoznanja o ekologiji odnosov in socialnosti živali ter zgodovinah sobivanja ljudi in živali. Sprašuje se tudi, kakšna je lahko vloga etnološkega/ antropološkega pisanja v razmerah, ko organizacija znanstvenega dela ne dopušča poglabljanja in ne časa za premislek.

Abstract 

The author discusses two articles that he coauthored on recreation in the protected area of Triglav National Park in order to reconsider the relationships between people and wildlife. He emphasizes the findings on the ecology of relationships and the social character of animals, and on the histories of human-animal coexistence. In addition, he asks what role ethnological or anthropological writing can play under conditions when the organization of scholarly work allows no in-depth considerations and time for reflection.

Ključne besede: rekreacija v naravnem okolju, odnosi med človekom in živaljo, varovano območje, Triglavski narodni park, akademsko delo

Keywords: recreation in the natural environment, human-animal relationships, protected area, Triglav National Park, academic work.

Viri/References

Bajuk Senčar, Tatiana. 2013. Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka in kultura dediščinskih praks. Traditiones 42 (2): 9–25. DOI: 10.3986/Traditio2013420201
Barad, Karen. 1996. Meeting the Universe Halfway: Realism and Social Constructivism without Contradiction. V: Lynn Hankinson Nelson in Jack Nelson (ur.), Feminism, Science, and the Philosophy of Science. Dordrecht, Boston in London: Kluwer Academic Publishers, 161–194.
Baskar, Bojan. 1998. Guille-Escuretova etnoekologija: Neločljivost sociologije in ekologije. V: George Guille-Escuret, Družbe in njihove narave. Ljubljana: Studia Humanitatis, 243–268.
Baskar, Bojan. 2000. Enovrstna ali večvrstna družba? Med biološkimi podmenami sociologije in sociološkimi podmenami biologije. V: Jože Vogrinc in drugi (ur.), Prestop: Spominski zbornik Iztoka Sakside - Saxa. Ljubljana: Oddelek za sociologijo kulture, Filozofska fakulteta, 303–329.
Baš, Angelos. 1976. Ljutomerske konjske dirke: Etnološka razprava. Maribor: Obzorja.
Baš, Angelos. 1980. Lov in ribolov. V: Angelos Baš (ur.), Slovensko ljudsko izročilo: Pregled etnologije Slovencev. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Bateson, Gregory. 1972. Problems in Cetacean and other Mammalian Communication. V: Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind. New York: Ballantine Books, 364–378.
Baynes-Rock, Marcus. 2012. Hyenas like Us: Social Relations with an Urban Carnivore in Harare, Ethiopia. Doktorska disertacija. Sydney: Department of Anthropology, Macquarie University.
Benediktsson, Karl. 2010. A Stroll through Landscapes of Sheep and Humans. V: Karl Benediktsson in Katrin Anna Lund (ur.), Conversations with Landscape. Surrey in Burlington: Ashgate, 173–191.
Berliner, David. 2014. Academic Anxieties. Blog Davida Berlinerja, 29. 9. 2014: http://davidberliner.over--blog.com/2014/09/academic-anxieties.html.
Candea, Matei. 2010. “I Fell in Love with Carlos the Meerkat”: Engagement and Detachment in Human-Animal Relations. American Ethnologist 37 (2): 241–258.
Clifford, James in George E. Marcus (ur.). 1986. Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography.
Berkeley, Los Angeles in London: University of California Press.
Čarga, Dolores. 2012. Evropske raziskave o pomenu lovstva za biotsko raznovrstnost. Zlatorogov zbornik 1 (1): 35–43.
Escobar, Arturo. 1995. Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princeton: Princeton University Press.
Evans-Pritchard, Edward E. 1993 (1940). Ljudstvo Nuer: Opis načinov preživljanja in političnih institucij enega izmed nilotskih ljudstev. Ljubljana: Studia Humanitatis.
Fikfak, Jurij. 2008. Med delom in celoto. Nekatera vprašanja etnološkega raziskovanja in reprezentacije. Traditiones 37 (2): 27–44. DOI: 10.3986/Traditio2008370202
Fikfak, Jurij in Tatiana Bajuk Senčar. 2015. Triglavski narodni park. XXXX Traditiones 44 (1). DOI: 10.3986/Traditio2015440101
Fuentes, Augustín. 2010. Naturalcultural Encounters in Bali: Monkeys, Temples, Tourists, and Ethnoprimatology.
Cultural Anthropology 25 (4): 600–624.
Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books.
Golež Kaučič, Marjetka. 2013. “A Bunny is a Beautiful Thing” or Animals as Machines (!?): The Perception of the Animal World in Slovenian Folk Songs. Traditiones 42 (1): 71–88.
Graeber, David. 2015. Radical Alterity is just another Way of Saying “Reality”: A Reply to Eduardo Viveiros de Castro. HAU: Journal of Ethnographic Theory 5 (2): 1–41.
Guille-Escuret, Georges. 1998 (1989). Družbe in njihove narave. Ljubljana: Studia Humanitatis.
Haraway, Donna. 2003. The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness. Chicago: Prickly Paradigm Press.
Haraway, Donna. 2008. When Species Meet. Minneapolis in London: University of Minnesota Press. Harris, Marvin. 1966. The Cultural Ecology of India’s Sacred Cattle. Current Anthropology 7: 51–59.
Ingold, Tim. 1994. Preface to Paperback Edition. V: Tim Ingold (ur.), What is an Animal? London in New York: Routledge, xviii–xxiv.
Jepson, Paul in Robert J. Whittaker. 2002. Histories of Protected Areas: Internationalisation of Conservationist Values and Their Adoption in the Netherlands Indies (Indonesia). Environment and History 8: 129–172.
Kelly, Ann H. in Javier Lezaun. 2013. Walking or Waiting?: Topologies of the Breeding Ground in Malaria Control. Science as Culture 22 (1): 86–107.
Kirksey, S. Eben in Stefan Helmreich. 2010. The Emergence of Multispecies Ethnography. Cultural Anthropology 25: 545–576. DOI:10.1111/j.1548-1360.2010.01069.x
Kohn, Eduardo. 2007. How Dogs Dream: Amazonian Natures and the Politics of Transspecies Engagement.
American Ethnologist 34 (1): 3–24.
Kopnina, Helen. 2012. Toward Conservational Anthropology: Addressing Anthropocentric Bias in Anthropology. Dialectical Anthropology 36 (1–2): 127–146.
Kotov, Kaie in Kalevi Kull. 2011. Semiosphere is the relational biosphere. V: Claus Emmeche in Kalevi Kull (ur.), Towards a Semiotic Biology: Life is the Action of Signs. London: Imperial College Press, 179–194.
Kozorog, Miha in Saša Poljak Istenič. 2013a. The Challenges for Responsible Recreation in the Protect Area of Triglav National Park: The Case of Mountain Bikers. Academica turistica 6 (1): 71–80, 84.
Kozorog, Miha in Saša Poljak Istenič. 2013b. Triglavski narodni park v horizontu rekreacijskega avanturizma. Traditiones 42 (2): 105–126. http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_42_2_separati/ 107_pdfsam_Traditiones_42_2_TNP_web.pdf. DOI:10.3986/Traditio2013420206
Mathur, Nayanika. 2015. “It’s a Conspiracy Theory and Climate Change”: Of Beastly Encounters and Cervine Disappearances in Himalayan India. HAU: Journal of Ethnographic Theory 5 (1): 87–111.
Maturana, Humberto R. in Francisco J. Varela. 1998 (1984). Drevo spoznanja. Ljubljana: Studia Humanitatis.
McGrew, William C. 2011 (2004). Kulturni šimpanz: Razmišljanja o kulturni primatologiji. Ljubljana: Studia Humanitatis.
Milton, Kay. 1996. Environmentalism and Cultural Theory: Exploring the Role of Anthropology in Environmental Discourse. London in New York: Routledge.
Mullin, Molly. 2002. Animals and Anthropology. Society & Animals 10 (4): 387–393.
NU TNP. 2012. Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2014–2023 (osnutek, 19. julij 2012). Bled: Javni zavod Triglavski narodni park.
Ogrinec, Dejan. 2012. 9 točk, tur, spominov. Bike Magazin 1 (2): 60–64.
Podjed, Dan. 2011. Opazovanje opazovalcev: Antropološki pogled na ornitološko organizacijo. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Rappaport, Roy A. 1968. Pigs for the Ancestors: Ritual in the Ecology of a New Guinea People. New Haven: Yale University Press.
Sax, Boria. 2009. Who Patrols the Human-Animal Divide? The Minnesota Review: 165–169.
Simonič, Peter (ur.). 2006. Ethnography of Protected Areas: Endangered Habitats – Endangered Cultures. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, in Društvo za raziskovanje, trženje in promocijo varovanih območij Slovenije.
Smerdel, Inja. 1989. Ovčarstvo na Pivki: Transhumanca od srede 19. do srede 20. stoletja ali trije »ovčarji«: Etnološka razprava. Koper: Lipa.
Smerdel, Inja. 1992. Med smrtjo na krožniku in ječarsko ljubeznijo ali o ptičjem lovu v Brdih. Etnolog 2 (1): 29–78.
Smerdel, Inja. 2007. O skrbi za zdravje delovnih volov na Slovenskem od 18. do konca 20. stoletja. Etnolog 17: 193–208.
Stjernfelt, Frederik. 2002. Tractatus Hoffmeyerensis: Biosemiotics as Expressed in 22 Basic Hypotheses.
Sign Systems Studies 30 (1): 337–345.
Telban, Borut. 2015. Perspektivizem in novi animizem: Novogvinejske refleksije. Glasnik SED 55 (3–4): XXXX.
Tercelj Otorepec, Mojca. 2001. Trnovski tičarji in solatarce. Ljubljana: Prešernova družba.
Vranješ, Matej. 2008. Prostor, teritorij, kraj: Produkcije lokalnosti v Trenti in na Soči. Koper: Založba Annales.
Weber, Karin. 2001. Outdoor Adventure Tourism: A Review of Research Approaches. Annals of Tourism Research 28 (2): 360–377.
Weil, Kari. 2012. Thinking Animals: Why Animal Studies Now? New York: Columbia University Press. Worster, Donald. 2008. A Passion for Nature: The Life of John Muir. Oxford in New York: Oxford University Press. ZPP. 2007. Zakon o planinskih poteh. Uradni list RS, št. 61/07.