Traditiones, 44-1-3, 2015

Submitted by stanka on Wed, 23/12/2015 - 09:48.

DOI: 10.3986/Traditio2015440103
(PDF )

Naslov/Title Dediščine Triglavskega narodnega parka v muzejih in muzejskih zbirkah


Avtor/Author Jože Hudales
 
Izvleček
V okviru raziskovalnega projekta Triglavski narodni park (TNP). Dediščine, akterji – strategije, vprašanja in rešitve je avtor opravil raziskavo o tem, kako se dediščina parka kaže, ustvarja in predstavlja različnim deležnikom TNP oziroma kako jo ti sprejemajo v specifični govorici muzejev in muzejskih zbirk, ki delujejo v TNP in na njegovem obrobju. V članku podrobneje analizira nekatere najznačilnejše in/ali najzanimivejše interpretacije dediščine v publikacijah, na spletnih straneh in v nekaterih muzejih in muzejskih zbirkah v parku.

Abstract 

The author conducted a study within the framework of the Triglav National Park (TNP): Heritages, Acteurs – Strategies, Questions, and Solutions project on how the park’s heritage manifests itself, how it is constructed and displayed to various stakeholders of the TNP, and how they perceive it through the specific language of museums and museum collections, operating within the framework of the TNP or on its margins. In this paper, detailed analysis is devoted to some of the most typical and/or most interesting interpretations of heritage in publications, on websites and in some of the museums or museum collections within the Park.

Ključne besede: dediščina, narodni park, muzej, zbirka, prezentacija, pripoved.

Keywords: heritage, national park, museum, collection, presentation, narrative.

Viri/References

Bizjak, Janez. 2013. Protected areas of Slovenia / Zavarovana območja v Sloveniji. Spletni vir: http://www. tnp.si/ 1. 9. 2015 (http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/en/ zavarovana_obmocja.pdf
Bizjak, Janez. 1985. Predstavitev in opis TNP. V: Triglavski narodni park: Vodnik. Ivan Fabjan (ur.), Bled, 1–13.
Bizjak, Janez. 2013. Zavarovana območja v Sloveniji [Protected Areas of Slovenia]. www.arhiv.mop.gov.si/ fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/.../...
Black, Graham. 2005. The Engaging Museum: Developing Museums for Visitor Involvement. New York: Routledge.
Cevc Tone, 1985. Ljudsko arhitekturno izročilo. V: Triglavski narodni park: Vodnik. Ivan Fabjan (ur.), Bled. Str. 139-146.
Europa nostra Award, 2006, Spletni vir: http://www.europanostra.org/heritage-awards/ 1.9. 2015 Fabjan, Ivan (ur.). 1985: Triglavski narodni park: Vodnik. Bled: Triglavski narodni park.
Hazler, Vito. 2011. Zaščita i prezentacija kulturne baštine u Triglavskom nacionalnom parku, regionalnim parkovima te parkovima prirode u Sloveniji. Etnološka istraživanja 15: 35–52.
Hazler, Vito. 2013. Varovanje dediščine v Triglavskem narodnem parku v razcepu med strokovnimi načeli, zakonodajo in vsakdanjo realnostjo. Traditiones 42 (2): 27–48. doi: 10.3986/Traditio2013420202
Hudales, Jože. 2006. Nova muzeologija, novi muzeji in slovenski (etnološki) muzeji. Zbornik soboškega muzeja 8: 411-430.
Hudales Jože. 2008. Slovenski muzeji in etnologija: Od kabinetov čudes do muzejev 21. stoletja. Ljubljana in Velenje: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo in Muzej Velenje.
Jansen, Marten. 2008. Future Exhibition No.1: A publication seeking answers for tomorrow questions. Projektni in razstavni katalog švedske potujoče razstave. New York: E-flux.
Karp, Ivan (et al., ur.). 2007. Museum Frictions: Public Cultures/Global Transformations. Durham, NC: Duke University Press.
Knell, Simon J., Suzanne MacLeod in Sheila Watson (ur.). 2007. Museum Revolutions: How Museums Change and are Changed. London in New York: Routledge.

Križnar, Naško. 1985a. Etnologija planinskega pašništva: Uvod. V: Ivan Fabjan (ur.), Triglavski narodni park: Vodnik. Bled: Triglavski narodni park, 138.
Križnar, Naško. 1985b. Sirarstvo na ovčjih planinah. V: Ivan Fabjan (ur.), Triglavski narodni park: Vodnik. Bled: Triglavski narodni park, 161–169.
Križnar, Naško. 2003. Kozmični vidiki trentarske planšarske kulture. V: Blaž Komac (ur.), Triglavski narodni park?: Znanstveni in strokovni posvet, Ljubljana, četrtek 13. november 2003. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU (elektronski vir).
Lah, Ljubo. 2008. Ekomuzeji – oživljanje in varstvo arhitekturne dediščine. AR 1: 56–63.
Lukan Klavžar, Tea. 2011. Triglavski narodni park in kulturna dediščina. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije: Zbirka vodnikov; 214).
MacDonald, Sharon. 2007. A Companion to Museum Studies. Alden in Oxford: Blackwell Publishing.
Marten, Jansen. 2008. Future Exhibition No.1: A Publication Seeking Answers for Tomorrow Questions.
New York: E-flux.
Mensch, Peter van in Leontine Meijer-van Mensch. 2011. New Trends in Museology. Celje: Muzej novejše zgodovine.
Miklavčič - Brezigar, Inga. 1985. Goveje planine na Tolminskem. V: Ivan Fabjan (ur.), Triglavski narodni park: Vodnik. Bled: Triglavski narodni park, 177–181.
Novak, Anka. 1985. Planšarstvo in pašne planine na gorenjski strani TNP. V: Ivan Fabjan (ur.), Triglavski narodni park: Vodnik. Bled, 147–159.
Perko, Verena. 2014. Muzeologija in arheologija za javnost: Muzej Krasa. Ljubljana: Kinetik, Zavod za razvijanje vizualne kulture.
Poljak Istenič, Saša (ur.). 2015. Kulturna dediščina med Alpami in Krasom: Vodnik po zbirkah = L‘eredita culturale fra Alpi e Carso: Guida alle collezioni. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
Puc, Matjaž. 1986. Hodil po zemlji sem naši. Celje: Mohorjeva družba.
Smolej, Mojca (ur.). 2006. Dom Trenta: Informacijsko središče, trentarski muzej. Žirovnica: Triglavski narodni park.
Štefe, Tomaž. 2013. Pocarjeva domačija: Velika zakladnica starin. http://www.kam.si/etno_kmetije/pocar-jeva_domacija_velika_zakladnica_starin.html
Tominšek, Josip. 1949. Celjani, Savinjčani — turisti nekdaj in zdaj. Celjski tednik 1 (9): 8.
Zborzbirk. 2012–2015. Zborzbirk: Kulturna dediščina med Alpami in Krasom. http://zborzbirk.zrc-sazu. si/sl-si/domov.aspx