Traditiones, 44-1-1, 2015

Submitted by stanka on Tue, 22/12/2015 - 10:58.

DOI: 10.3986/Traditio2015440101
(PDF )

Naslov/Title Triglavski narodni park Akterji, strategije, problemi, rešitve

Avtorja/Authors Jurij Fikfak in Tatiana Bajuk Senčar
 
Izvleček
Avtorja uvodnega besedila zarisujeta kratko zgodovino raz-iskave Triglavskega narodnega parka, ki je bila osredinjena na različnost in večdimenzionalnost dediščinskih praks med deležniki v narodnem parku in drugimi socialnimi akterji. Opišeta in tematizirata prispevke raziskovalcev v kontekstu projektne konfiguracije. V razpravah, objavljenih v reviji Traditiones in drugod so raziskovalci in raziskovalke osvetlili nekatera ključna vprašanja in kulturno značilne in pomembne procese; s tem tudi prispevajo k globljemu ra-zumevanju vsakdanjega življenja v Triglavskem narodnem parku kot zaščitenem območju.

Abstract 

The authors of this introductory text present a brief history of the Triglav National Park research project, aimed at examining the diversity and multidimensionality of heritage practices among existing park stakeholders and social actors. They place the present contributions of researchers within the context of the project’s structure and aims as well as the other studies published in the journal Traditiones. In these articles, the project researchers succeed in highlighting the key issues and culturally significant processes that contribute to a deeper understanding of everyday life in Triglav National Park as a protected area.

Ključne besede: zaščiteno območje, Triglavski narodni park, naravna dediščina, kulturna dediščina, dediščinjenje, konflikti.

Keywords: protected area, Triglav National Park, natural heritage, cultural heritage, heritagization, conflicts.

Viri/References

Ashworth, Gregory in John E. Turnbridge. 1995. Dissonant Heritage: The Management of the Past as a Resource in Conflict. London: John Wiley & Sons Australia Ltd.
Bajuk Senčar, Tatiana. 2005. Kultura turizma. Antropološki pogledi na razvoj Bohinja. Ljubljana: Založba ZRC.
Bajuk Senčar, Tatiana. 2012. Natural and Cultural Heritage Practices in Triglav National Park. Traditiones 41 (2): 53–64.
Bajuk Senčar, Tatiana. 2013. Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka in kultura dediščinskih praks. Tradition Žes 42 (2): 9–25.
Bajuk Senčar, Tatiana. 2014. Bohinj and Constructions of Common Interest in Triglav National Park.
Ethnologia Fennica 41.
Bajuk Senčar, Tatiana. 2015. The International Wildflower Festival and the Implementation of Sustainable Mobility as Touristic Practice. Traditiones 44 (1): 87–116. DOI: 10.3986/Traditio2015440105
Bandy, Joe. 1996. Managing the Other of Nature: Sustainability, Spectacle, and Global Regimes of Capital in Ecotourism. Public Culture 8 (3): 539–566.
Bartulović, Alenka in Miha Kozorog. 2014. Taking up organic farming in (pre -)Alpine Slovenia: Contrasting motivations of dairy farmers from less-favoured agricultural areas. Anthropological Notebooks 20 (3): 83–102.
Bender, Barbara in Margot Winer (ur.). 2001. Contested Landscapes: Movement, Exile and Place. Oxford: Berg.
Bendix, Regina. 2009. Inheritances: Possession, Ownership and Responsibility. Traditiones 38 (2): 181–199. Bogataj, Janez. 1992. Sto srečanj z dediščino na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.
Boissevain, Jeremy in J. Clyde Mitchell. 1973. Network Analysis: Studies in Human Interaction. The Hague: Mouton.
Boissevain, Jeremy in Tom Selwyn (ur.). 2004. Contesting the Foreshore: Tourism, Society and Politics on the Coast. Amsterdam: University Press.
Breglia, Lisa. 2006. Monumental Ambivalence: The Politics of Heritage. Austin: University of Texas Press. Brown, Michael F. 2003. Who Owns Native Culture? Cambridge: Harvard University Press.
Brown, Michael F.. 2004. Heritage as Property. V: Katherine Verdery, Caroline Humphrey (ur.), Property in Question: Value Transformation in the Global Economy. Oxford, 49-68.
Crespi, Muriel. 2001. Raising Muted Voices and Identifying Invisible Resources. V: People and Places: The Ethnographic Connection. Cultural Resource Management (CRM) 24: 4–6.
EUROPARC. 2009. Europarc Federation. Living Parks. 100 years of National Parks in Europe. München: Oekom Verlag. http://bilder.buecher.de/zusatz/26/26975/26975534_lese_1.pdf
Fikfak, Jurij idr. (ur.). 2004. Qualitative Research. Different Perspectives, Emerging Trends. Ljubljana, Mainz: Založba ZRC.
Habinc, Mateja. 2013. Tradicionalnost prireditev kravji bal, vasovanje in kmečka ohcet v Bohinju s per-spektive njihovih organizatorjev. Traditiones 42 (2): 69–84. DOI: 10.3986/Traditio2013420205
Habinc, Mateja. 2014. Intangible Culture as Tradition: The Cows’ Ball, the Village Serenade and the Country Wedding in Bohinj. Narodna umjetnost 51 (1): 113–129. DOI: 10.15176/vol51no106
Hacquet, Balthasar. 1778. Oryctographia Carniolica, oder Physikalische Erdbeschreibung des Herzogthums Krain, Istrien, und zum Theil der benachbarten Länder. 1. Leipzig: bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-1EJP2XL5
Hazler, Vito. 1999. Podreti ali obnoviti? Zgodovinski razvoj, analiza in model etnološkega konservatorstva na Slovenskem. Ljubljana: Rokus.
Hazler, Vito. 2011. Zaštita i prezentacija kulturne baštine u Triglavskom nacionalnom parku, regionalnim parkovima te parkovima prirode u Sloveniji. Etnološka istraživanja 15: 35–52.
Hazler, Vito. 2013. Varovanje dediščine v Triglavskem narodnem parku v razcepu med strokovnimi načeli, zakonodajo in vsakdanjo realnostjo. Traditiones 42 (2): 27–48. DOI: 10.3986/Traditio2013420202
Hewison, Robert 1987. The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline. London: Metuen.
Honey, Martha. 1999. Ecotourism and Sustainable Development: Who owns Paradise? Washington D.C.: Island Press.
Hudales Jože. 2008. Slovenski muzeji in etnologija: Od kabinetov čudes do muzejev 21. stoletja. Ljubljana in Velenje: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo in Muzej Velenje.
Hudales Jože. 2015. Dediščine Triglavskega narodnega parka v muzejih in muzejskih zbirkah. Traditiones 44 (1): 59–86. DOI: 10.3986/Traditio2015440103
Hudales, Jože in Nataša Visočnik (ur.). 2005. Dediščina v očeh znanosti. Županičeva knjižnica 12. Ljubljana: Založba FF.
Hughes, David McDermott. 2005. Third Nature: Making Space and Time in the Great Limpopo Conservation Area. Cultural Anthropology 20 (2):157–118.
Jezernik, Božidar (ur.). 2010. Kulturna dediščina in identiteta. Ljubljana: Založba FF.
Jezernik, Božidar. 2015. Pogledi na Triglav skozi čas. Traditiones 44 (1): 29–58. DOI: 10.3986/Traditio2015440102
Karp, Ivan idr. (ur.). 2007. Museum Frictions: Public Cultures/Global Transformations. Durham NC : Duke University Press.
Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. 1995. Theorizing Heritage. Ethnomusicology 39 (3): 367–380.
Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. 1998. Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage. Berkeley in Los Angeles: University of California Press.
Kirshenblatt-Gimblett, B. 2007. World Heritage and Cultural Economics. V: Ivan Karp idr. (ur.), Museum Frictions: Public Cultures/Global Transformations. Durham: Duke University Press.
Knell, Simon J. in Sheila Watson. 2000. Museum Revolutions: How Museums Change and are Changed.
London & New York: Routledge.
Kozorog, Miha. 2009. Antropologija turistične destinacije v nastajanju. Prostor, festivali in lokalna identiteta na Tolminskem. Ljubljana: Založba FF.
Kozorog, Miha. 2015. Živali, varovano območje in rekreacija v naravnem okolju. Teoretske in praktične variante s samopremislekom. Traditiones 44 (1): 117–134. DOI: 10.3986/Traditio2015440106
Kozorog, Miha in Saša Poljak Istenič. 2013a. Triglavski narodni park v horizontu rekreacijskega avanturizma. Traditiones 42 (2): 105–126.
Kozorog, Miha in Saša Poljak Istenič. 2013b. The Challenges for Responsible Recreation in the Protected Area of Triglav National Park: The Case of Mountain Bikers. Academica Turistica 6 (1): 71–80.
Kravanja, Boštjan. 2007. Sveti svet. Topografija religioznega prostora na primeru Breginjskega kota. Ljubljana: Založba FF.
Križnar, Naško. 2006. Sprememba kulturnih sistemov in preživetje njihovih vrednot. V: Janez Bizjak in Tea Lukan Klavžer. Spreminjanje kulturne krajine in stavbne dediščine v Triglavskem narodnem parku zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti. Zbornik mednarodnega posveta, Bled, 4. december 2003. Bled: TNP, 19–23.
Ledinek Lozej, Špela. 2013. Paša in predelava mleka v planinah Triglavskega narodnega parka kulturna dediščina in aktualna vprašanja. Traditiones 42 (2): 49–68. DOI: 10.3986/Traditio2013420203
Lippard, Lucy R. 1999. On the Beaten Track: Tourism, Art, and Place. New York: The New Press. Lowenthal, David. 1985. The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press. Lowenthal, David. 1997. The Heritage Crusade and the Spoils of History. London: Viking.
Peckham, Robert. S. (ur.). 2003 Rethinking Heritage: Cultures and Politics in Europe. London & New York: I.B. Tauris.
Podjed, Dan in Jurij Fikfak. 2015. Preplet omrežij in organizacij v Triglavskem narodnem parku. Analiza struktur in povezovanja akterjev. Traditiones 44 (1). DOI: 10.3986/Traditio2015440104
Poljak Istenič, Saša in Miha Kozorog. 2014. Constructing a Protected Area as an Adventurescape: The Case of Slovenia’s Triglav National Park. Ethnologia Fennica 41.
Rojek, Chris in John Urry (ur.). 1997. Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory. London & New York: Routledge.
Selwyn, Tom. 1996. The Tourist Image: Myths and Myth Making in Tourism. Chichester & New York: Hon Wiley & Sons.
Siivonen, Katriina. 2013. Arhipelaške identitete, narava in pomen zavarovanih naravnih območij. Traditiones 42 (2): 163–177. DOI: 10.3986/Traditio2013420209
Simonič, Peter (ur.). 2006. Ethnography of Protected Areas: Endangered Habitats – Endangered Cultures.
Ljubljana: Založba FF.
Simonič, Peter (ur.). 2013. Naravne, gospodarske, politične in demografske danosti Trente v Triglavskem narodnem parku. Traditiones 42 (2): 69–84. DOI: 10.3986/Traditio2013420204
Smith, Laurajane. 2006. Uses of Heritage. London: Routledge.
Strang, Veronica in Mark Busse (ur.). 2011. Ownership and Appropriation. Oxford: Berg.
Šantek, Goran in Tibor Komar. 2013. Nacionalni park Mljet. Izazov konfliktnih interpretacija. Traditiones 42 (2): 149–162. DOI: 10.3986/Traditio2013420208
Turk Niskač, Barbara. 2013a. Naravna in kulturna dediščina skozi perspektive otrok. Traditiones 42 (2): 127–147. DOI: 10.3986/Traditio2013420207
Turk Niskač, Barbara. 2013b. Children’s learning through observation in the context of work and play. Anthropological Notebooks 19 (1): 77–96.
Urry, John. 1990. The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies. London, Thousand Oaks & New Delhi: Sage.
Vranješ, Matej. 2008. Prostor, teritorij, kraj. Produkcije lokalnosti v Trenti in na Soči. Koper: Univerza na Primorskem.
Walsh, Kevin 1992. The Representation of the Past: Museums and Heritage in the Postmodern World. London: Routledge.
Waterton, Emma in Laurajane Smith 2010. The Recognition and Misrecognition of Community Heritage.
International Journal of Heritage Studies 16 (1–2): 4–15.
Weber, Irena. 2003. Ženski itinerarij. Med antropologijo potovanja in literaturo. Koper: Univerza na Primorskem.
West, Patrick.C. and Steven. R. Brechin (ur.). 1991. Resident Peoples and National Parks: Social Dilemmas and Strategies in International Conservation. Tucson: University of Arizona Press.
Wright, Patricia. 1992. Primate Ecology, Rainforest Conservation, and Economic Development: Building a National Park in Madagascar. Evolutionary Anthropology 1 (1):25–33.