Traditiones, 43-1-9, 2014

Submitted by stanka on Tue, 02/12/2014 - 10:06.

DOI 10.3986/TRADITIO2014430109 (PDF )

Naslov/Title Jože Pučnik: Osebna svoboda, kultura in politika/Jože Pučnik. Personal Freedom, Culture, and Politics

Avtor/Author Dean Komel

Izvleček

Jože Pučnik se je iz različnih razlogov, v prvi vrsti pa zaradi izkušnje političnega zapornika, prej ko ne izogibal igranju vloge »politične osebnosti«. Slovenska javnost ga le rezervirano postavlja med najpomembnejše politične osebnosti 20. st. Hkrati pa je bilo njegovo politično delovanje oprto ravno na zastopanje »svobodne osebnosti«.

Abstract

For different reasons, but primarily because of the experience of a political prisoner, Jože Pučnik more or less rejected to play the role of “a political personality”. Slovenian public only reluctantly places him amongst the most important political personalities of the 20th century. At the same time, however, his political activity was based precisely upon the apology of “a free personality”.

Ključne besede: Jože Pučnik, politika, kultura, osebnost, svoboda, Evropa, Slovenija

Keywords: Jože Pučnik, politics, culture, personality, freedom, Europe, Slovenia

Viri/References

Arendt, Hannah. 1951. The Origins of Totalitarianism. New York: Schocken Books.
Habermas, Jürgen. 1984. The Theory of Communicative Action. Boston: Beacon Press.
Jakopič, Kaja. 2007.
Big Brother: proizvodnja resničnosti. Vikend (April 13th): 6. http://mediawatch.mirovni-institut.si/bilten/seznam/28/rtv#2
Komel, Dean. 1999. Samorazumevanje Slovencev v perspektivi evropskega sporazumevanja. In: Grafenauer, Niko (ed.) Sproščena Slovenija, Nova revija 18 (206): 323–340.
Komel, Dean. 2004. Sprememba političnega? Nova revija 23 (261/262): 1–11.
Komel, Dean. 2006. Bes, ko je beseda o kulturi. Nova revija 25 (289/290): 48–52.
Pučnik, Jože. 1986. Članki in spomini 1957–1985. Maribor: Obzorja.
Pučnik, Jože. 1988. Kultura, družba in tehnologija. Ljubljana: Inštitut dr. Jožeta Pučnika.
Pučnik, Jože. 1999. Kulturna prenova Slovenije. In: Grafenauer, Niko (ed.) Sproščena Slovenija, Nova revija 18 (206): 26–49.
Sepp, Hans Rainer. 2010. Das maskierte Selbst. Zu einer oikologischer Phänomenologie der Person.
Phainomena 19 (74–75): 3.
Smole, Dominik. 1961.
Antigona. Ismena, Kreon, Haimon, Teiresias, Paž, Stražnik, Glasnik. Ljubljana: Državna založba Slovenije.