Traditiones, 43-1-4, 2014

Submitted by stanka on Mon, 01/12/2014 - 14:48.

DOI 10.3986/TRADITIO2014430104 (PDF )

Naslov/Title Skupinski portret z avstrijskim maršalom, častnim meščanom Ljubljane/A Group Portrait with an Austrian Marshal, an Honorary Citizen of Ljubljana

Avtor/Author Božidar Jezernik

Izvleček

Članek obravnava dva spomenika v Ljubljani, posvečena feldmaršalu Radeckemu, ki je v mestu živel med letoma 1852 in 1856 in je prejel naziv častnega meščana. Prva javna spomenika v Ljubljani sta bila posvečena »očetu Radeckemu«, ki je med Slovenci veljal za »pravega narodnega heroja«. Ko pa je bila leta 1918 ustanovljena nova južnoslovanska država, spomenika, posvečena zmagovitemu avstrijskemu junaku, nista več ustrezala spremenjeni identiteti Slovencev. V Ljubljani ni bilo več prostora za tega junaškega maršala, ki se je nekdaj bojeval z italijanskimi uporniki.

Abstract

This article deals with two public monuments in Ljubljana dedicated to Field Marshal Radetzky, who lived in Ljubljana between 1852 and 1856 and was made an honorary citizen of the town. The first two public monuments erected in Ljubljana were dedicated to “Father Radetzky,” who was considered a “real national hero” by the Slovenians. However, when Yugoslavia was established as a South Slavic state in 1918, the two monuments dedicated to this victorious Austrian hero were no longer consistent with Slovenians’ changed self-identification. There was no room left in Ljubljana for this heroic marshal, who once fought the Italian rebels.

Ključne besede: avstrijski patriotizem, deavstrizacija, feldmaršal Radecki, politični simboli, javni spomeniki, »Radeckijevo mesto«, spomenikomanija

Keywords: Austrian patriotism, de-Austrianization, Field Marshal Radetzky, political symbols, public monuments, “Radetzky’s city,” statuemania

Viri/References

A. B. 1916. Radeckega koračnica; Tedenske slike, 28 June, p. 378.
A. S. 1889. Razkritje prvega spomenika v Ljubljani pred tridesetimi leti; Slovenec, 29 May, pp. 1–2.
Nedeljko, Fran. 1902. Feldmaršal grof Radecki. Ljubljana: Janez Giontini.
Anonymous. 1848a. Iz Laškiga; Kmetijske in rokodelske Novíce, 11 October, p. 173.
Anonymous. 1848b. Novičar; Kmetijske in rokodelske Novíce, 6 December, p. 208.
Anonymous. 1849a. Lahi v Milanu; Pravi Slovénec, 8 January, p. 8.
Anonymous. 1849b. Mož, komur slava in hvala gre; Pravi Slovénec, 15 January, pp. 15–16.
Anonymous. 1849c. Radeckova rodovina; Slovenija, 30 October, p. 348.
Anonymous. 1851a. Ljubljanski novičar; Ljubljanski časnik, 1 July, p. 3.
Anonymous. 1851b. Iz Ljublane; Novice kmetijskih, rokodelnih in narodskih rečí, 10 December, p. 256.
Anonymous. 1853. Iz Ljubljane; Novice kmetijskih, rokodelnih in narodskih rečí, 15 October, p. 332.
Anonymous. 1856. Iz Ljubljane; Novice gospodarske, obertnijske in národske, 13 February, p. 52.
Anonymous. 1857. Novičar iz raznih krajev; Novice gospodarske, obertnijske in národske, 25 March, p. 96.
Anonymous. 1858. Iz Češkega; Novice gospodarske, obertniške in narodne, 17 November, pp. 367–368.
Anonymous. 1860a. Iz Ljubljane; Novice gospodarske, obertniške in narodne, 21 March, p. 95.
Anonymous. 1860b. Iz Ljubljane; Zgodnja Danica, 29 March, p. 58.
Anonymous. 1874. Maša za  Radeckega; Slovenec, 12 February, p. 4.
Anonymous. 1880a. Radeckega spomenik; Slovenski Narod, 10 March, p. 2.
Anonymous. 1880. Pod Turnom; Slovenec, 29 May, pr. 4.
Anonymous. 1880. Die Geburtstagsfeier Sr. Majestät des Kaisers; Laibacher Zeitung, 19 August, p. 1591.
Anonymous. 1886a. Radetzkyjev spomenik; Slovenec, 15 July, p. 1.
Anonymous. 1886b. Poziv k napravi Radetzkv-jevega spomenika na Dunaju; Novice gospodarske, obrtniške in národne, 28 July, p. 237.
Anonymous. 1886c. Za Radetzky-jev spomenik; Slovenec, 30 July, p. 2.
Anonymous. 1912. Patriotična manifestacija nemških buršev v Pragi; Slovenec, 3 December, p. 3.
Anonymous. 1914. Armada se pokloni junaku Radeckemu; Slovenec, 29 July, p. 1.
Anonymous. 1915. Maršal Radecki; Domoljub, 2 September, pp. 506–507.
Anonymous. 1916. Italijani le še »nadlegujejo«. Radecki nas vodi!; Slovenec, 1 April, p. 4.
Anonymous. 1917. Austria forte; Slovenec, 3 November, p. 1.
Anonymous.
1919a. Dnevne vesti; Jugoslavija, 2 January, pp. 2–3.
Anonymous. 1919b. »Radetzky«; Slovenski Narod, 2 January, p. 3
Anonymous. 1919c. Radeckega mesto; Jugoslavija, 4 January, pp. 1–2.
Anonymous. 1919d. »Narodno navdušenje«; Slovenec, 4 January, p. 6.
Anonymous. 1919e. Ali si želite Habsburgovce nazaj?; Jugoslavija, 21 January, p. 2.
Anonymous. 1921. Natečaj za osnutek spomenika zasedenemu ozemlju; Jugoslavija, 25 March, p. 3.
Anonymous. 1927a. Spomenik neodrešenemu ozemlju; Slovenec, 30 April, p. 5.
Anonymous. 1927b. V spomin na majsko deklaracijo; Slovenec, 26 May, p. 4.
Anonymous. 1927c. Spomeniki; Slovenec, 10 June, p. 3.
Apih, Jožef. 1898. Naš cesar. Spomenica ob petdesetletnici njegove vlade. Celovec: Družba Svetega Mohorja.
Baumberger, Georg. 1902. Blaues Meer und schwarze Berge. Einsiedeln: Verlagsanstalt Benziger & Co. A. G.
Costa, H. 1860. Krain und Radetzky. Laibach: Druck von Rosalia Eger und Sohn.
Čopič, Špelca, Damjan Prelovšek and Sonja Žitko. 1991. Outdoor Sculpture in Ljubljana. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Dimnik, Jakob. 1902. Avstrijski junaki. Ljubljana: Natisnila in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg.
Dobida, K. 1923. Poglavje o ljubljanskih spomenikih; Slovenski Narod, 15 August, p. 6.
Dzimski, Gustav, ed. 1860. Laibach und seine Umgebungen nebst einer Beschreibung der interessantesten Punkte in Krain. Ein Wegweiser für Fremde und Einheimische. Laibach: Johann Giontini.
Ehrerzog Rudolf, Kronprinz, ed. 1891. Die österreich-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Kärnten und Krain. Wien: Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei.
F. G. 1924. 1914–1924.; Slovenec, 25 July, p. 1.
Firth, Raymond. 1973. Symbols. Public and Private. London: George Allen & Unwin.
Havel, Petr, in Andrej Romańák. 2000. Maršál Radecký vojevůdce pěti císaŕů. Praha and Litomyšl: Paseka.
Hegemann, Ottmar. 1914. Aus den Tagen des Laibacher Kongresses. Laibach: Druck von Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg.
Hicinger, Peter. 1858.            Prošnja za Valvazorja; Novice gospodarske, obertniške in narodne, 24 November, pp. 373–374.
Hojda, Zdeněk, in Jiří Pokorný. 1996. Pomníky a zapomníky. Praha in Litomyšl: Paseka.
Holz, Eva. 1997. Ljubljanski kongres 1821. Ljubljana: Nova revija.
Jeran, Luka. 1852. Keršanski junak, ali molitevne bukvice za slovenske vojake in sploh za katoliške mladenče. Ljubljana: Založil Matija Gerber, bukvovez.
Kešetova, Kristina. 1912. Slovenka sem!; Priloga Zvončku, 1 August, pp. 177–178.
Kořalka, Jiří. 1996. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815–1914. Sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobného národa a národnostní otázky v českých zemích. Praha: Argo.
l. 1919. Cvetje namesto Radeckega; Jugoslavija, 9 September, p. 3.
lj. 1919. Novi ulični napisi; Slovenec, 19 January, p. 6.
Lampe, Frančišek. 1892. Grof Radecki, oče naših vojakov; Dom in Svet, pp. 279–280 and 319–325.
Lapajne, Iv. 1889. Domoznanstvo Kranjske domovine. Ljubljana: Samozaložba.
Levičnik, Jos. 1894. Iz Ljubljane v Ljubljano; Novice gospodarske, obrtniške in národne, 15 June, pp. 234–235.
Likar, Andrej. 1858. Prijazna beseda o spominkih; Novice gospodarske, obertniške in narodne, 11 August, p. 250.
Lowenthal, David. 1985. The Past Is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press.
M. 1849. Grof Radecki, c.k. maršalj; Pravi Slovénec, 12 March, pp. 54–55.
M. 1916. Radecki in njegov spomenik v Ljubljani; Slovenec, 4 July, pp. 1–2.
Malavašič, Franc. 1852. Oče Grof Radecki, c. k. maršal. Ljubljana: Janez Giontini.
Mazi, Vilko. 1914. Custozza-Solferino; Ljubljanski Zvon, pp. 311–317, 360–364, 405–415.
Melzer, Carl. 1860. Fest-Gedicht zur Enthüllungs-Feier des, dem k. k. Feldmarschall Josef Grafen Radetzky von Radetz, von den Bürgen Laibachs gewidmeten Ehren-Denkmals am 19. März 1860, vorgetragen von Otilie Ambrosch. Laibach: Josef Blasnik.
Michalski, Sergiusz. 1998. Public Monuments. Art in Political Bondage 1870–1997. London: Reaktion Books.
Potočnik, Alojzij. 1938. Tivolski grad in park v Ljubljani; Kronika slovenskih mest, no. 4, pp. 231–235.
Prostoslav. 1891. Vojaški stan v narodnih pesmih slovenskih; Dom in Svet, no. 9, pp. 414–416.
–r. 1919. Čin vreden kulturnega mesta; Jugoslavija, 24 January, p. 3.
Rossi, Aldo. 1982. The Architecture of the City. Cambridge, Massachusetts, and London, England: The MIT Press.
Rožencvet, Janez. 1936. Ljubljana in druga naša mesta v potopisu iz leta 1875.; Kronika slovenskih mest, no. 1, pp. 1–13.
Shackel, Paul A. 2001. Public Memory and the Search for Power in American Historical Archaeology; American Anthropologist, no. 3, pp. 655–670.
Sked, Alan. 1979. The survival of the Habsburg Empire. Radetzky, the imperial army and the class war, 1848. London and New York: Longman.
Slomšek, Anton Martin. 1858. Jožef grof Radecki, slavni vojskovodja austrianski: Keršanskim vojšakom oče in luč; Drobtinice za Novo leto 1858, pp. 108–139.
Staatskommandant in Laibach. 1911. An den Stadtmagistrat in Laibach, am 9. August 1911. Tipkopis v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, Reg. I, fascikel 1570, folia 121.
Swida, Franz. 1882. Krain, Küstenland und Dalmatien. Wien: Verlag von Karl Graeser.
Tuma,
 Henrik. 1937. Iz mojega življenja. Ljubljana: Naša založba.
Vrhovec, Ivan. 1886. Iz domače zgodovine; Ljubljanski Zvon, no. 1, pp. 272–277.
Vrhovnik, Ivan. 1935. Ljubljana, bodi bela!; Kronika slovenskih mest, no. 1, pp. 75–78.