Traditiones, 43-2-7, 2014

Submitted by stanka on Fri, 20/06/2014 - 08:33.

DOI: 10.3986/Traditio2014430207

(PDF )

Naslov/Title  »Oj lušno je res na deželi«. Percepcija ljudske pesmi in ljudskega pri izdajah gramofonskih plošč pred drugo svetovno vojno/“It’s so pleasant in the countryside.”/The perception of folk songs and the folk on gramophone recordings before the second world war

Avtorica/Author Marija Klobčar

Izvleček

Prispevek izpostavlja vprašanje temeljne vsebinske naravnanosti pesmi, objavljenih na starejših gramofonskih ploščah v Sloveniji in v ZDA. To naravnanost presoja z umeščanjem v tiste družbene tokove, ki so na Slovenskem oblikovali percepcijo ljudske pesmi. Pri tem opazuje predvsem odnos do narodnega in pojav idealizacije dóma in domovine. Vsebinska presoja pesmi problematizira vprašanje komercialnega in njegov vpliv na nadaljnje oblikovanje pesemske ustvarjalnosti in koncepcijo popularnega.

Abstract 

The article raises the question of the basic orientation of the content of the songs recorded on old gramophone records in Slovenia and the U.S. It evaluates this orientation by comparing it with the social currents that shaped the perception of folk songs in Slovenia. In this, it predominantly observes the relation towards the “ethnic” and the idealization of home and the homeland. By observing the content of songs, the article problematizes the question of commercial influence and the impact of these principles on shaping song creativity and the conception of popular music.

Ključne besede: gramofonske plošče, folkloristika, ljudske pesmi, Slovenci v ZDA, komercialnost, idealizacija.

Keywords: gramophone records, folklore studies, folk songs, Slovenians in the U.S., commercialism, idealization.

Viri/References

Ajlec, Rafael. 1960–1971. Stelè Francè. V: Alfonz Gspan (ur.), Slovenski biografski leksikon III. Ljubljana: SAZU, 465.
Arnez, John. 1966. Slovenci v New Yorku. New York: Studia Slovenica.
Beznec, Peter. 2002. Glasbena industrija v svetu in pri nas. Diplomsko delo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/beznec367.pdf
Čebulj, Albert idr. 1982. Lira 1882–1982. Kamnik: Kulturni center Kamnik.
Debevec, Charles F. 2014. Slovenian Recordings Made in America Prior to World War II. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430205.
Glonar, Joža. 1923. Predgovor. V: Karel Štrekelj in Joža Glonar (ur.), Slovenske narodne pesmi IV, 1–66.
GNI DZGP. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Digitalna zbirka gramofonskih plošč.
Grizold, Davorin. 1854. Zadovoljen kmet. Drobtince za novo leto 1854. Učiteljem in učencom, staršem in otrokom u poduk in kratek čas 9: 261.
Kidrič, France. 1925–1932. Grizold Davorin. V: Alfonz Gspan (ur.), Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 261–262.
Klobčar, Marija. 2003. Ljudske pesmi v meščanskem okolju – pričevanje ljudskega v meščanskem in meščanskega v ljudskem. Traditiones 32 (2): 51–70.
Klobčar, Marija. 2010. Zvrstnost slovenskih ljudskih pesmi. Refleksija pesemskega razvoja ali pogledov nanj. Traditiones 39 (2): 125–147. DOI: 10.3986/Traditio2014430401.
Klobčar, Teja. 2012. Capturing Singing Tradition. Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerk 61: 148–159.
Koruza, Jože. 1983. Vodnikov Zadovolne Krajnc. Jezik in slovstvo 28 (6): 161–169.
Kovačič, Mojca. 2014. Posnetki vokalnih zasedb Glasbene matice in podoba ljudske pesmi v času prvih gramofonskih snemanj v Sloveniji. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430204.
Krek, Gregor. 1858. »Cena pesem narodnih«. Novice gospodarske, obertniške in narodne 37: 293–294.
Krek, Gregor. 1873. »Nekoliko opazek o izdaji slovenskih narodnih pesmi«. Slovenski narod 6, ponatis v Listki 4: 96–140.
Kumer, Zmaga. 2002. Slovenska ljudska pesem. Ljubljana: Slovenska matica.
Kunej, Drago. 2008. Fonograf je dospel! Prvi zvočni zapisi slovenske ljudske glasbe. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Kunej, Drago. 2012. . Slovenian recordings made by the Favorite company in Ljubljana in 1910. V: Pekka Gronow in Christiane Hofer (ur.), The Lindström project. Vol. 4, Contributions to the history of the record industry. Beiträge zur Geschichte der Schallplattenindustrie. Wien: Gesellschaft für historische Tonträger, 44–50.
Kunej, Drago. 2014a. Med kodami skrita zvočna dediščina Slovencev. Glasnik SED 54 (12).
Kunej, Drago. 2014b. Slovenski posnetki na gramofonskih ploščah z 78 o/min. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430201.
Kunej, Rebeka. 2013. Looking at Folk Dance: The Overlooked Resources of Old Gramophone Records. V: Drago Kunej in Urša Šivic (ur.), Trapped in Folklore? Studies in Music and Dance Tradition and Their Contemporary Transformations. Zürich, Berlin: LIT, 161–179.
Kunej, Rebeka. 2014. Stare gramofonske plošče kot etnokoreološko gradivo. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430206.
Mrak, Andrej. 2012. Kamniška Lira praznuje 130-letnico. MMC, Razglednice preteklosti. http://www.rtvslo.si/kultura/razglednice-preteklosti/kamniska-lira-praznuje-130-letnico/295070
Murko, Matija. 1929. Velika zbirka slovenskih narodnih pesmi z melodijami. Etnolog 3: 5–54.
Muršič, Rajko. 2002. Trate vaše in naše mladosti. Ceršak: Subkulturni azil.
Pisk, Marjeta. 2013.
Ponovno o oblikovanju in razvoju glasbene folkloristike. Traditiones 42 (1): 109–123. DOI: 10.3986/Traditio2013420106.
Pogatschnigg, Valentin in Emanuel Hermann. 1870  . Deutsche Volks-Lieder aus Kärnten. 2. Band: Lieder vermischten Inhaltes aus Kärnten. Graz.
Puille, Stephan. 2012. From Creophone to Multiphone. V: Pekka Gronow in Christiane Hofer (ur.), The Lindström project. Vol. 4, Contributions to the history of the record industry. Beiträge zur Geschichte der Schallplattenindustrie. Wien: Gesellschaft für historische Tonträger, 21–24.
Radio Ljubljana. 1933. Vprašanje slovenskih plošč. Radio Ljubljana. Ilustrirani tednik za radiofonijo 5 (17): 193. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-JNAD05UR
Repič, Jaka. 2010. Konstrukcija prostora in kraja pri transnacionalnih migracijah med Argentino in Slovenijo. V: Mirjam Mencej in Dan Podjed (ur.), Ustvarjanje prostorov. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 162–188.
Slovenec. 1910a. Jumbo dvostranske plošče v primeru 25 cm. Slovenec 38 (55), 9. 3. 1910: 6. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QL3W8A3W  
Slovenec. 1910b. Tržne cene. Slovenec 38 (257), 11. 11. 1910: 5. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-40DXQVXC
Spottswood, Richard K. 1990. Ethnic music on records: a discography of ethnic recordings produced in the United States, 1893 to 1942. Chicago: University of Illinois Press.
Susel, Rudolph. M. 1998. Slovenes. The Encyclopedia of Cleveland History. http://ech.case.edu/cgi/article.pl?id=S16  
Štrekelj, Karel. 1887. Prošnja za narodno blago. Ljubljanski zvon 7: 628–632.
Štrekelj, Karel (ur.). 1895–1898. Slovenske narodne pesmi I. Ljubljana: Slovenska matica.
Štrekelj, Karel (ur.). 1900–1903. Slovenske narodne pesmi II. Ljubljana: Slovenska matica.
Štrekelj, Karel in Joža Glonar (ur.). 1908–1923. Slovenske narodne pesmi IV. Ljubljana: Slovenska matica.
Šivic, Urša. 2008. Po jezeru bliz Triglava … Ponarodevanje umetnih pesmi iz druge polovice 19. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Šivic, Urša. 2014. Gramofonske plošče z 78 obrati na minuto: izraz ponarodelosti ali vzrok zanjo. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430208.
Terselic, Richard A. in Charles F. Debevec. 2011. The Future of European Ethnic Folk Music-and Particulary Polkas- in Amerika: Research Perspectives. Slovene Studies 33 (1): 97–102.
ZAL (Zgodovinski arhiv Ljubljana). 1914. Zapisnik seje 21. 1. 1914. Kronika pevskega društva »Lira« v Kamniku. Zgodovinski arhiv Ljubljana, KAM 110, Prvo slovensko pevsko društvo Lira Kamnik.
ZAL. 1932. Zapisnik seje 16. 10. 1932. Kronika pevskega društva »Lira« v Kamniku. Zgodovinski arhiv Ljubljana, KAM 110, Prvo slovensko pevsko društvo Lira Kamnik.
ZAL. B. n. l. Kronika pevskega društva »Lira« v Kamniku. Zgodovinski arhiv Ljubljana, KAM 110, Prvo slovensko pevsko društvo Lira Kamnik.
Žugel, Franc. 1987. Ameriški Slovenci. V: Marjan Javornik idr. (ur.), Enciklopedija Slovenije 1. Ljubljana: Mladinska knjiga, 58–62.