TRADITIONES, 43/3/4-6, 2014

Submitted by stanka on Wed, 16/04/2014 - 12:57.

DOI: 10.3986/Traditio2014430401       (PDF )

Naslov/Title  Pesemsko obveščanje in ustvarjanje tradicije/Information through songs and the creation of tradition

Avtorica/Author   Marija Klobčar


Izvleček

Pripovedne pesmi so imele v iskanju nacionalnih reprezentacij izjemno pomembno vlogo, utemeljeno tudi v estetskem vrednotenju. Zapisi pesmi iz prve polovice 19. stoletja so bili osredotočeni na besedila, zato se je presoja ustvarjalcev pripovednih pesmi in njihovih nosilcev oblikovala na podlagi stanja iz časa, ko so bile te pesmi ohranjene le še na podeželju. Ta pogled se je skladal s predstavo o kmečkem prebivalstvu kot ustvarjalcu ljudskega izročila. Iskanje geneze pripovednih pesmi, oprto na družbene razmere, na dokaze o obstoju letakov, na besedilne in glasbene značilnosti pa kaže na to, da je bila ustvarjalnost določenih pripovednih pesmi v veliki meri profesionalna, oprta tudi na tisk. V času svojega nastanka so bile te pripovedne pesmi kot popularne pesmi odmevne tudi med mladino in tudi v mestnem okolju, kar kaže na pomen mest pri tem izročilu ne le v sodobnosti, temveč tudi v preteklosti.

Abstract 
In the quest for ethnic identification, ballads played an exceptionally important role, which was also based on their aesthetic evaluation. Transcriptions of songs from the first half of the nineteenth century focused on the lyrics, and so the assessment of the creators of ballads and their bearers was shaped based on the situation when these songs were still only preserved in the countryside. This perspective was in line with the concept of the rural population as the creators of folk tradition. However, taking into account social circumstances, evidence regarding the existence of broadsides, and lyrical and melodic characteristics, it is clear that certain ballads were to a large extent created by professionals and also based on printed material. When they were being created, these ballads were also widespread among young people as popular songs and also in the urban environment, which points to the importance of towns in this tradition not only in the present, but also in the past.

Ključne besede
novice, pripovedne pesmi, letaki, popularna kultura, poklicni pevci

Keywords
news, ballads, broadsides, popular culture, professional singers

Viri/References

Beneš, Bohuslav. 1970. Svetská kramařská piseň. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyne.
Bohlman, Philip, V. 2004. The Music of European Nationalism. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC. CLIO.
Brednich, Rolf Wilhelm. 1973. Pesem kot trgovsko blago. Traditiones 2: 243–251.
Burlasová, Soňa in L’uba Droppová. 1968. Lidová a zlidověla píseň. V: Andrej Melicherčík, (ur.), Československá vlastivěda. III. Lidová kultura. Praha: Orbis, 636–663.
Cheesman, Tom. 1994. The Shocking Ballad Picture Show. Oxford, Providence: Berg.
Cvetko, Igor. 1988. Jest sem Vodovnik Juri. O slovenskem ljudskem pevcu 1791–1858. Ljubljana: Kulturna skupnost občine Slovenske Konjice.
Čerin, J. 1927. Zgodovinski razvoj vojaških ozir. turških godb. Pevec.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-AVASSUEF
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-KOVGJO5Q
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-GTR8GXV9
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-A8FX9DUR, ogled 7. 4. 2014.
Dela Stanka Vraza. 1877. Pěsme pabirci, proza i pisma Stanka Vraza. 5 (predgovor
Franjo Petračić). Zagreb: Matica Hrvatska.
Droppová, Ľubica in Eva Krekovičová. 2012. Počúvajte panny, aj vy mládenci. Letákové piesne zo slovenských tlačiarní. Bratislava: Eterna Press, Ústav etnológie SAV.
Fikfak, Jurij. 2008. Med delom in celoto. Nekatera vprašanja etnološkega raziskovanja in reprezentacije. Traditiones 37 (2): 27–44. DOI : 10.3986/Traditio2008370202      
Fikfak, Jurij. 2011. Ethnography and Matija Majar. Traditiones 40 (2): 27–44. DOI: 10.3986/Traditio2011400203     
Fikfak, Jurij. 2013. Koroški politični rituali in kompetitivni diskurzi. Traditiones 42 (1): 239–257. DOI: 10.3986/Traditio2013420115   
Gaber, Ante. 1938. Razstava slovenskega novinarstva. Kronika slovenskih mest 1, 26–35.
Gantar, Kajetan.  1971. Suchy Josip. Slovenski biografski leksikon 11. Ljubljana: SAZU, 541–542.
Gestrin, Ferdo. 1952. Družbeni razredi na Slovenskem in reformacija. Mirko Rupel (ur.), Drugi Trubarjev zbornik. Ob štiristoletnici slovenske knjige. Ljubljana: Slovenska matica, 15–56.
Glonar, Joža. 1923. Predgovor. V: Slovenske narodne pesmi IV, 1–66.
Glonar, Joža. 1939. Stare žalostne. Ljubljana: Akademska založba.
Golež Kaučič, Marjetka. 2003. Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Folkloristika).
Golež Kaučič, Marjetka. 2005. Folk Song Today: Between Function and Aesthetics. Traditiones 34 (1): 177–189. DOI: 10.3986/Traditio2005340114
Grafenauer, Ivan. 1951 Turki pred Dunajem. SR (IV): 38–59.
Hornyánszky, 1890. Magyar nyelvtörténeti szόtár.
http://mek.oszk.hu/07000/07026/pdf/nyelvtort1.pdf, ogled 28. 1. 2014.
Janko, Anton, Nikolaus Henkel.  1997. Nemški viteški liriki s slovenskih tal. Žovneški, Gornjegrajski, Ostrovrški. Deutscher Minnesang in Slowenien. Der von Sounegge, Der von Obernburg, Der von Scharpfenberg. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Juhász, Jόzsef idr. 1972. Magyar értelmező kéziszόtár. Budapest: Akadémiai Kiadό.
Juričič, Jurij. 1578. Postilla II. Liblana: Iohannez Mandelz.
Juvančič, Katarina. 2005. The popularization of Slovenian Folk Music between the Local and Global: Redemption or Downfall of National Heritage. Traditiones 34 (1): 209–219. DOI: 10.3986/Traditio2005340117
Juvančič, Katarina. 2013. Istranova skozi zgodbe in godbe. Odzven (
http://www.sigic.si/odzven/istranova-skozi-zgodbe-in-godbe, ogled 24. 2. 2014).
Klobčar, Marija. 2009. »Pegam and Lambergar«: Gender and the Bearers of Slovenan Ballads. V: Rebeka Kunej (ur.), Zbornik povzetkov in program. Collected Abstracts and Programme. In honorem dr. Zmaga Kumer, Ljubljana, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.
Klobčar, Marija. 2010a. Zvrstnost slovenskih ljudskih pesmi. Refleksija pesemskega razvoja ali pogledov nanj. Traditiones 39(2): 124–145. DOI: 10.3986/Traditio2010390208
Klobčar, Marija. 2010b. Folk Song and its Bearers as a Relationship between Twe Structures. V: John, Eckhard in Tobias Widmaier (ur.), From Wunderhorn to the Internet. B.A.S.I.S. 6, Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag, 58–73.
Klobčar, Marija. 2012. Itinerant Singers in Slovenia: Views on a Distinct Phenomenon. V: McKean, Thomas A. (ur.), Songs of People on the Move. B.A.S.I.S. 8. Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier, 3–15.
Korytko, Emil. 1839–1844 Slovenske pesmi krajnskiga naróda. Ljubljana 1839.
Kotnik, France. 1952. Naši bukovniki, ljudski pesniki in pevci. V: Grafenauer, Ivan, Boris Orel (ur.), Narodopisje Slovencev II, 86–102.
Kovačič, Mojca. 2012. In Search in the 'Folk-character' We Would Like to Hear: the Dichotomy Between Folk, the Profession, and Scholarship. Traditiones 41 (1): 77–90. DOI: 10.3986/Traditio2012410107
Kovačič, Mojca. 2014. Stari in novi pristopi v ljudski glasbi – meje in svoboda v glasbenem ustvarjanju. V: Mojca Žagar Karer (ur.), Historični seminar 11. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 23–36.
Kumer, Zmaga. 1960. Funkcija balade na Slovenskem. Rad kongresa folklorista Jugoslavije 5, Beograd, 137–141.
Kumer, Zmaga. 1996. Prevrstitev mrliških pesmi v pripovedne. V: Zmaga Kumer, Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zbirka ZRC, 138–146.
Kumer, Zmaga. 2002. Slovenska ljudska pesem. Ljubljana: Slovenska matica.                               
Kumer, Zmaga in Marko Terseglav. 2000. Sadovi skupnih prizadevanj. V: Marko Terseglav (ur.), 65 let Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.         
Kunej, Drago. 2000. Zvočni arhiv in studio. V: Marko Terseglav (ur.), 65 let Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 37–42.
Kunej, Rebeka. 2012. Štajeriš. Podoba in kontekst slovenskega ljudskega plesa. Folkloristika 6, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (14.08.1847), številka 97. URN:NBN:SI:DOC-3GAN4FU6 from
http://www.dlib.si, ogled 2. 3. 2014.
Laibacher Tagblatt (19.06.1871), letnik 4, številka 138. URN:NBN:SI:DOC-WUN7ZCR4 from
http://www.dlib.si, ogled 4. 3. 2014.
Leerssen, Joep. 2008. National Thought in Europe. Amsterdam: Japes.
Matičetov, Milko. 1970. Pripombe k pesmim, ki v njih nastopa Kralj Matjaž. V: Kumer, Zmaga idr. (ur.), Slovenske ljudske pesmi I, Ljubljana: Slovenska matica, 51.
Megiser, Hieronymus. 1592. Dictionarium quatuor linguarum. Graecii Stiriae: Georgius Widmanstadius.
Merhar, Boris. 1956. Ljudska pesem. V: Lino Legiša idr. (ur.), Zgodovina slovenskega slovstva. Ljubljana: Slovenska matica, 31–114.
Mychaiłova, Katia. 2010. Dziad wędrowny w kulturze ludowej Słowian. Warszawa: Oficyna naukowa.
Mihaylova, Katya. 2012a. Itinerant Mendicant Singers among the Slavs. V: McKean, Thomas A. (ur.), Songs of People on the Move. B.A.S.I.S. 8, Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier, 28–56.
Mihaylova, Katya. 2012b.  The Wandering Blind Mendicant Singer and the Slavic Ritual Year. Traditiones 41 (1): 227–242.
DOI: 10.3986/Traditio2012410119
Moser, Dietz-Rüdiger. 1981. Verkündigung durch Volksgesang. Studien zur Liedpropaganda und-katechese der Gegenreformation. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
Murko, Matija. 1937. Zgodovinski podatki o slovenskih narodnih pesmih. Časopis za zgodovino in narodopisje 32: 300–307.
Muršič, Rajko. 2000. Trate vaše in naše mladosti: zgodba o mladinskem in rock klubu. Ceršak: Subkulturni azil.
Narat, Boštjan. 2005. Ljudsko izročilo in sodobna (po)ustvarjalnost: (z)godba za 3 min in 12 sek. Traditiones 34 (1): 199–208. DOI: 10.3986/Traditio2005340116
Novak, Vilko. 1972. Emila Korytka nemški članki o slovenskem ljudskem izročilu. Traditiones 1: 27–52.
Novak, Vilko. 1986. Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Omerzel, Mira - Mirit. 2013. O štirih desetletjih raziskovalnega in ansambelskega dela dr. Mire Omerzel - Mirit ter ansamblov Trutamora Slovenica in Vedun (
http://www.vedun.si/dokumenti/O_stirih_desetletjih.pdf, ogled 14. 2. 2014).
P(etek), F(ranci). 2007. Kje so pesmi doma? Značilnosti prostorske razporeditve zapisov izbranih tipov slovenskih ljudskih pesmi. V: Golež Kaučič, Marjetka idr. (ur.), Slovenske ljudske pesmi 5. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 25–26.
Pisk, Marjeta. 2012. Kontekst v raziskavah ljudske pesemske tradicije. Območje Goriških brd (Disertacija). Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici.
Pisk, Marjeta. 2013. Ponovno o oblikovanju in razvoju glasbene folkloristike. Traditiones 42 (1): 109–123. DOI: 10.3986/Traditio2013420106
Riha, Karl. 1975. Moritat, Bänkelsong, Protestballade. Zur Geschichte des engagirten Liedes in Deutschland. Frankfurt am Main: Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag.
Rijavec, Andrej. 1966. Ljubljanski mestni muziki. Muzikološki zbornik II: 37–51.
Rogelj Škafar, Bojana. 2011. Upodobljene sledi narodne identitete. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Ethnographica – Dissertationes 1).
Schmidt, Leopold. 1963. Geistlicher Bänkelsang. Probleme der Berührung von erzählendem Lied und lesbarer Bildkunst in Volksdevotion und Wallfahrtsbrauch. Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes 12: 16.
Slovenske ljudske pesmi (SLP)
1970. Slovenske ljudske pesmi I. Kumer, Zmaga idr. (ur.). Ljubljana: Slovenska matica.
1981. Slovenske ljudske pesmi II. Kumer, Zmaga idr. (ur.). Ljubljana: Slovenska matica.
1992. Slovenske ljudske pesmi III. Terseglav, Marko idr. (ur.). Ljubljana: Slovenska matica.
1998. Slovenske ljudske pesmi IV. Golež, Marjetka idr. (ur.). Ljubljana: Slovenska matica.
2007. Slovenske ljudske pesmi V. Golež Kaučič, Marjetka idr. (ur.). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Slovenske narodne pesmi (SNP)
1895–1898. Slovenske narodne pesmi I. Štrekelj, Karel (ur.). Ljubljana: Slovenska matica.
1908–1923. Slovenske narodne pesmi IV. Štrekelj, Karel, Joža Glonar (ur.). Ljubljana: Slovenska matica.
Slovenski narod. 1875. Nemška »inteligencija« v Ljubljani. Slovenski narod (19.12.1875), letnik 8, številka 289. URN:NBN:SI:DOC-HXMQR5L8 from
http://www.dlib.si, ogled 4. 3. 2014.
Smolik, Marijan. 1963. Odmev verskih resnic v slovenski cerkveni pesmi (Inavguralna disertacija). Ljubljana: Teološka fakulteta v Ljubljani.
Stržinar, Ahacij. 1729. Catholish Kershanskiga Vuka Peissme. Gradec: bey denen Widmanstätterischen Erben. Vir: Biblioteka SAZU.
Such, Josip. 1928. Spomini Krištofovega Pepčka. Ljubljana: samozaložba.
Slavec Gradišnik, Ingrid. 2008. Na poti k etnološkim pogledom in podobam. Traditiones 37 (2): 9–26. DOI: 10.3986/Traditio2008370201
Šivic, Urša. 2006. Transformacija slovenskih ljudskih pesmi v nekaterih zvrsteh popularne glasbe v devetdesetih letih 20. stoletja (Doktorska disertacija). Ljubljana.
Šivic, Urša. 2007. Vpliv institucionalnih meril na spreminjanje ljudskega petja. Traditiones 36 (2): 27–41. DOI: 10.3986/Traditio2007360202
Terseglav, Marko. 1996. O ljudskem pesništvu. V: Čater, Dušan (ur.), Slovenske ljudske pesmi. Ljubljana: Založba Karantanija.
Terseglav, Marko. 2000. Prešernovo delo za ljudsko pesem. V: Paternu, Boris idr. (ur.), Prešernovi dnevi v Kranju, Kranj: MO, 411–420.
Terseglav, Marko. 2001. Štrekljev sindrom. Traditiones 30 (1): 201–220.
Torkar, Silvo.
1993. Najstarejša slovenska varianta Pegama in Lambergarja. Delo 45/35: 13.
Trubar, Primož. 1562. Articuli oli deili, te prave stare vere kerszhanske. Tübingen: Ulrich Morhart.
Trubar, Primož. 1567. Suetiga Paula lystuui. V Tibingi: Ulrich Morhart.
Trubar, Primož. 1575. Catehismus sdveima islagama. V Tibingi: Georg Gruppenbach.
Trubar, Primož. 1595: Hishna postilla D. Martina Lutherja (faksimile): DZS.
Illyrisches Blatt. 1822. Über die häusliche Erziehung der Töchter. Illyrisches Blatt (18.10.1822), številka 42. URN:NBN:SI:DOC-W4PE32RA from
http://www.dlib.si, ogled 28. 2. 2014.
Vodušek, Valens. 1960. Neka zapažanja o baladnim napevima na području Slovenije. Rad kongresa folklorista Jugoslavije, Zaječar, Negotin 1958. Beograd, 109–118.
Vodušek, Valens. 1977. 'Glasba.' Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja, Vprašalnice X. Ljubljana: 95–104.
Vodušek, Valens. 2003. Etnomuzikološki članki in razprave. Terseglav, Marko in Robert Vrčon (ur.). Folkloristika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Vrabič, Jerneja. 2013. Odsevi materialne kulture v šaljivih in zabavljivih ljudskih pesmih Štrekljeve zbirke. Traditiones 42 (1), 89–108. DOI: 10.3986/Traditio2013420105
Vraz, Stanko. 1839. Narodne pesni ilirske. Zagreb: samozaložba.
Vrhovnik, Ivan. 1933. Trnovska župnija v Ljubljani. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.
Vurnik, Stanko. 1930/31. Studija o glasbeni folklori na Belokranjskem. Etnolog IV (2): 165–186.   
NUK, Rokopisna zbirka, Zapuščina Emila Korytka, Ms 478, 479, 480.
http://www.apz-tt.si/o-zboru/zgodovina/france-marolt/#zacetek, ogled 18. 3. 2014.