Traditiones, 42-2, 2013, 163–177

Submitted by stanka on Mon, 06/01/2014 - 12:06.


DOI: 10.3986/Traditio2013420209   (PDF )

Naslov/Title Arhipelaške identitete, narava in pomen zavarovanih naravnih območij

Avtorica/Author Katriina Siivonen

Izvleček V besedilu avtorica obravnava razmerja med krajevnimi identitetami v jugozahodnem finskem arhipelagu in načini delovanja Arhipelaškega narodnega parka in Arhipelaškega rezervata morske biosfere. Analiza se osredinja na različne rabe arhipelaškega morskega področja glede na lokalno prebivalstvo in obiskovalce.

Abstract  The author analyzes the relationship between local identities in the Southwest Finland Archipelago and the working principles of the Archipelago National Park and the Archipelago Sea Biosphere Reserve. The analysis focuses on different uses of the Archipelago Sea area by local residents and visitors.

Ključne besede
Arhipelaški narodni park, Arhipelaški rezervat morske biosfere, identitete, naravna in kulturna dediščina, varstvo narave, kulturna vzdržnost.

Keywords

Archipelago National Park, Archipelago Sea Biosphere Reserve, identities, natural and cultural heritage, nature protection, cultural sustainability.

Viri/References
Andersson, Kjell
1997 Den finländska skärgårdspolitikens framväxt och utveckling. Strukturell bakgrund, aktörer och
institutioner. SSKH Meddelanden, Nr. 44. Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och
kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.
1998 Näringsutveckling i sydvästra Finlands skärgård. Tolv kommuner i ljuset av offentlig statistik.
Rapporter och diskussionsinlägg 4/98. Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid
Helsingfors universitet.
Arhipelaški rezervat morske biosfere
2013 The Archipelago Sea Biosphere Reserve. The Archipelago Sea Biosphere Reserve - the man living in
harmony with nature (http://www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi/index.php/general/archipe-
lago-sea-area-br, 21. 4. 2013).
Bergbom, Gunnevi in Karin Bergbom
2005 Befolkningsförändringar och ägoförhållanden  utskären i Skärgårdshavet 1954–2004. Skärgård.
Tidskrift utgiven av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Årgång 28 (1): 57–67.
Birkeland, Inger in Katriina Soini
2009 From policy to practices: Discourses on cultural sustainability. (Razprava pod temo 5.4: What
is Culturally Sustainable Development?, Katriina Soini in Katriina Siivonen, XXII Congress of
the European Society for Rural Sociology, Vaasa, 17.–20. avgust 2009.
Granö, Olavi, Markku Roto in Leena Laurila
1999 Environment and Land Use in the Shore Zone of the Coast of Finland. 
Turku: Univerza v Turkuju
(Publicationes Instituti Geographici Universitas Turkuensis N: 160).
Laki Saaristomeren kansallispuistosta
1982 Laki Saaristomeren kansallispuistosta 20. 8. 1982/645.
Laki saariston kehityksen edistämisestä
1981/1993 Laki saariston kehityksen edistämisestä 26. 
6. 1981/494, 10. 12. 1993/1138.
Lappalainen, Markku
2004 Skärgårdshavets nationalpark. 
En jungfrudans av öar. Föreningen Konstsamfundets publikationsserie
XX. Helsingfors: Söderströms / Konstsamfundet.
Lokalna uprava
2013 Local administration. V: The Archipelago Sea Biosphere Reserve - the man living in harmony with
nature. (http://www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi/index.php/general/local-administration,
21. 4. 2013).
Lukala, Marianne
1986 Dalsbruk 1686–1986. Dalsbruk: Ovako.
Luonnonsuojelulaki
1996 Luonnonsuojelulaki 20. 12. 1996/1096.
MaB-ohjelma
2013 MaB-ohjelma. In Saaristomeren biosfäärialue  ihmisen ja luonnon välinen tasapaino (http://www.
skargardshavetsbiosfaromrade.fi/index.php/yleistae/mab, 6. 4. 2013).
Our Common Future
1987 Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.
Perttula, Minttu
2006 Suomen kansallispuistojärjestelmän kehittyminen 1960–1990-luvuilla ja U.S. National Park Servicen
vaikutukset puistojen hoitoon. Helsinki: Metsähallitus.
Saaristomeren kansallispuisto
2013 Saaristomeren kansallispuisto. V: Luontoon.fi (http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansalli-
spuistot/saaristomeri/Sivut/Default.aspx, 6. 4. 2013).
Siivonen, Katriina
2008 Saaristoidentiteetit merkkien virtoina. Varsinaissuomalainen arki ja aluekehitystyö globalisaation
murroksessa. Kansatieteellinen arkisto 51. 
Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys.
2010 Local Culture as a Resource in Regional Development in the Southwest-Finland Archipelago.
JEF: Journal of Ethnology and Folkloristics 3(2), 2009: 47–63.
2013 The Essential Power of Culture: Museums and the Archipelago Trail in the Southwest Finland
Archipelago. V: Lindeborg, Lisbeth in Lars Lindkvist (ur.), The Value of Arts and Culture for
Regional Development: A Scandinavian perspective. London in New York: Routledge.
Sisäasiainministeriö
2007 Saaristo-ohjelma 2007–2010. Saaret, meri, järvet, joet ja rantavyöhyke aluekehitystekijöinä. Helsinki:
Sisäasiainministeriö, Saaristoasiain neuvottelukunta.
Suomen tilastollinen vuosikirja
2005 Suomen tilastollinen vuosikirja. 100. vuosikerta (uusi sarja) 2005. Helsinki: Tilastokeskus.
TYKL  Arhivi šole za kulturološke raziskave, Etnološki arhivi, Univerza Turku, Finska:
TYKL/SPA/395468  Intervjuji in gradivo kot rezultat avtoričinega terenskega dela za doktorsko
disertacijo.
UNESCO
2003 Réserves de biosphère. Des lieux privilégiés pour les hommes et la nature. Paris: UNESCO.
Vainio, Juhani
1981            Flyttningsrörelse och avfolkning i sydvästra Finlands skärgård (Korpo, Rimito och Merimasku
1950–1974). Turun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja N:o 92. Turku: Turun yliopisto,
maantieteen laitos.
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista
2008 Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan
saaristokuntaa koskevia säännöksiä 18. 9. 2008/608.
Ympäristöministeriö
2013     Kansallis- ja luonnonpuistot. Sisältödokumentti 27. 2. 2013. (http://www.ymparisto.fi/print.asp
?contentid=429858&lan=fi&clan=fi, 21. 
3. 2013).