Traditiones, 42-2, 2013, 69–84

Submitted by stanka on Mon, 06/01/2014 - 11:34.

DOI: 10.3986/Traditio2013420205   (PDF )

Naslov/Title Tradicionalnost prireditev kravji bal, vasovanje in kmečka ohcet v Bohinju s perspektive njihovih organizatorjev

Avtorica/Author Mateja Habinc

Izvleček Članek analizira predstave o tradicionalnosti sodobnih turističnih prireditev Kravji bal, Vasovanje in Kmečka ohcet. Primerja predvsem vsebine prireditev v času njihovega nastanka, v petdesetih in deloma tudi šestdesetih letih prejšnjega stoletja ter v sodobnosti, pri čemer se med drugim posveča razumevanju »etnografske ustreznosti«.

Abstract  This article analyzes contemporary perceptions about the traditional character of the contemporary tourism events in Bohinj known as the Cows’ Ball (Kravji bal), Village Serenade (Vasovanje), and Country Wedding (Kmečka ohcet). The comparison primarily focuses on the content of the events, both when they were first held in the 1950s and 1960s and currently, and detailed attention is given to the contemporary understanding of “ethnographic adequacy.”

Ključne besede
Bohinj, prireditve, Kravji bal, Vasovanje, Kmečka ohcet.

Keywords

Bohinj, events, Cows’ Ball, Village Serenade, Country Wedding.

Viri/References
Bajuk Senčar, Tatiana
2005 Kultura turizma. Antropološki pogledi na razvoj Bohinja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Bendix, Regina
1997 In Search of Authenticity: The Formation of Folklore Studies. Madison in London: University of
Wisconsin Press.
Bogataj, Janez
1992 Sto srečanj z dediščino na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.
Bohinj info
2013 Bohinj info (http://www.bohinj-info.com/si, 21. 5. 2013).
Dobravec, Ludvik
2000 50 let bohinjske folklore. Bohinjska Bistrica: TD Bohinj.
Handelman, Don
1990 Models and Mirrors: Towards an Anthropology of Public Events. Cambridge (idr.): Cambridge
University Press.
Javna
2012 Javna služba nalog genske banke v živinoreji. Cikasto govedo. Slovenska avtohtona pasma goveda
= Cika cattle: slovenian autochthonous cattle breed. 
(Izdajatelj: Javna služba nalog genske banke
v živinoreji, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko). Domžale:
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
KD Bohinj
2013 KD Bohinj (http://www.kdbohinj.si/odrasla_folklorna_skupina.php, 23. 5. 2013).
Lozica, Ivan
1990 Izvan teatra. Teatribilni oblici folklora u Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatsko društvo kazališnih kritičara
i teatrologa.

2009 Traktat o prioritetama. V: Ceribašić, Naila in Ljiljana Marks (ur.), Izazov tradicijske kulture.
Svečani zbornik za Zoricu Vitez. 
Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 272–291.
Ložar - Podlogar, Helena
2004 Šranga. V: Baš, Angelos (ur.), Slovenski etnološki leksikon. 
Ljubljana: Mladinska knjiga, 613.
Manning, Frank E.
1992 Spectacle. V: Bauman, Richard (ur.), Folklore, Cultural Performances, and Popular Entertainments:
A Communications-centered Handbook. New York: Oxford University Press, 291−299.
Poljak Istenič, Saša
2008 Šege in navade kot folklorizem. Traditiones 37 (2): 61–110. [DOI : 10.3986/Traditio2008370204].
Stare, Polonca
2007 Kmečka ohcet v Bohinju. (Neobjavljena diplomska naloga). Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo
in turizem.
šemrl, Ljudmila
1964 Kmečka ohcet v Bohinju. Turistični vestnik 12 (11): 328.
šilc, Gregor
2010 Pomen turističnih prireditev v Bohinju. 
(Neobjavljena diplomska naloga). Koper: Fakulteta za
turistične študije, Turistica, Univerza na Primorskem.
1947-1.pdf = Zapisnik seje odbora TDS podružnice Bohinj, 2. 3. 1947.
1947-4.pdf = Zapisnik seje IO TD podružnice Bohinj, 29. 6. 1947.
1947-6.pdf = Zapisnik zborovanja masovnih organizacij OF oziroma zastopnikov vseh organizacij
Bohinja, 18. 8. 1947.
1947-7.pdf = Zapisnik sestanka, tj. IV. redne seje pripravljalnega odbora za kmečki praznik, 30. 8. 1947.
1947-8.pdf = Zapisnik seje upravnega in nadzornega odbora podružnice TDS Bohinj, 21. 12. 1947.
1951-5.pdf = Zapisnik seje odbora TD Bohinj, 4. 5. 1951.
1951-7.pdf = Zapisnik seje-sestanka odbora TD Bohinj, 26. 12. 1951.
1953-1.pdf = Zapisnik VIII. rednega občnega zbora TD Bohinj, 15. 3. 1953.
1954-1.pdf = Zapisnik sestanka pripravljalnega odbora za Kravji bal, 26. 9. 1954.
1954-3.pdf = Zapisnik IX. občnega zbora TD Bohinj, 4. 4. 1954.
1955-2.pdf = Zapisnik seje TD Bohinj, 25. 12. 1955.
1955-8.pdf = Zapisnik seje upravnega odbora TD Bohinj, 5. 6. 1955.
1955-12.pdf = Poročilo predsednika za 10. občni zbor TD Bohinj, 19. 3. 1955.
1955-13.pdf = Poročilo folklorne skupine za redni občni zbor TD Bohinj, Anton Ogrin, 19. 3. 1955.
1956-6.pdf = Zapisnik o sestanku prireditvenega odbora TD za Kravji bal, 21. 9. 1956.
1956-7.pdf = Zapisnik seje upravnega in nadzornega odbora TD Bohinj, 2. 6. 1956.
1958-4.pdf = Poročilo za slavnostno sejo TD ob priliki otvoritve Turističnega tedna v Bohinju, 30. 6. 1957.
1960-3.pdf = Zapisnik 6. seje upravnega in nadzornega odbora TD Bohinj, 6. 10. 1960.
1960-5.pdf = Zapisnik 8. seje prireditvenega odbora TD Bohinj, 22. 9. 1960.
1960-9.pdf = Zapisnik 4. seje upravnega in nadzornega odbora TD Bohinj, 24. 8. 1960.
1960-12.pdf = Zapisnik 3. seje prireditvenega odbora TD Bohinj, 29. 6. 1960.
1960-13.pdf = Zapisnik 2. seje prireditvenega odbora TD Bohinj, 22. 6. 1960.
1960-14.pdf = Zapisnik 3. seje upravnega in nadzornega odbora TD Bohinj, 16. 6. 1960.
1960-15.pdf = Zapisnik 2. seje upravnega odbora TD Bohinj, 21. 5. 1960.
1960-16.pdf = Zapisnik 1. seje prireditvenega odbora TD Bohinj, 27. 4. 1960.
1961-4.pdf = Redni letni občni zbor TD Bohinj z dne 19. februarja 1961 v hotelu »Jezero«. Poročilo
predsednika.
1961-7.pdf = Zapisnik 1. seje upravnega in nadzornega odbora TD Bohinj, 9. 3. 1961.
1961-15.pdf = Zapisnik seje prireditvenega, upravnega in nadzornega odbora turističnega društva Bohinj,
8. 9. 1961.
1961-21.pdf = Zapisnik 1. seje prireditvenega odbora TD Bohinj, 31. 5. 1961.
1962-5.pdf = Zapisnik seje upravnega in nadzornega odbora TD Bohinj, 28. 8. 1962.
1962-7.pdf = Zapisnik seje prireditvenega odbora TD Bohinj, 5. 7. 1962.
1962-9.pdf = Zapisnik 1. seje prireditvenega odbora TD Bohinj, 17. 5. 1962.
1966-12.pdf = Zapisnik 3. redne seje upravnega odbora TD Bohinj, 18. 11. 1966.
1967-11.pdf = Zapisnik 10. redne seje upravnega odbora TD Bohinj, 16. 6. 1967.
1994-9.pdf = Program prireditev za leto 1994. 7. 4. 1995.
2008-5.pdf = Zapisnik 33. seje upravnega in nadzornega odbora TD Bohinj, 10. 9. 2008.
2008-8.pdf = Zapisnik 36. seje upravnega in nadzornega odbora TD Bohinj, 12. 12. 2008.
2009-5.pdf = Zapisnik 2. seje upravnega in nadzornega odbora ter disciplinskega razsodišča TD Bohinj,
20. 3. 2009.
2009-7.pdf = Zapisnik 4. seje upravnega odbora TD Bohinj, 27. 10. 2009.
2010-6.pdf = Zapisnik 11. seje upravnega odbora TD Bohinj, 10. 9. 2010.
2010-7.pdf = Zapisnik 12. seje upravnega odbora TD Bohinj, 9. 11. 2010.
2012-26.pdf = Zapisnik 26. seje upravnega in nadzornega odbora TD Bohinj, 27. 11. 2012.