Traditiones, 42-2, 2013, 69–84

Submitted by stanka on Mon, 06/01/2014 - 11:22.


DOI: 10.3986/Traditio2013420204   (PDF )

Naslov/Title Naravne, gospodarske, politične in demografske danosti Trente v Triglavskem narodnem parku

Avtor/Author Peter Simonič

Izvleček Dolina Trenta v Julijskih Alpah, ki v celoti spada v območje Triglavskega narodnega parka, ima za sabo pisano zgodovino, četudi se lahko sodobnemu turistu zdi, da se je v njej čas ustavil. Avtor v članku razkriva pet temeljnih obdobij ali paradigem razvoja, v katerih se je oblikovalo razmerje prebivalcev doline do okolja in sta se spreminjala njegova raba in pomen. Pri tem se avtor ne opira na modernistično, dediščinsko ali folkloristično razmišljanje, pri katerih sta izhodišči enosmerni razvoj in struktura, temveč ga zanimata večsmerni razvoj in proces v kulturno-ekološkega obzorju.

Abstract  The Trenta Valley lies in the Julian Alps and has a rich and turbulent history, even though tourists may feel like time has stood still there. This article defines five basic organizational development phases or paradigms to evaluate the valley’s relation to surrounding Triglav National Park. The premise used is not modernist, heritage-oriented, or folklorist (unidirectional development and structure), but is based on culture and ecology (multidirectional development and process).

Ključne besede
železarstvo, agropastoralizem, turizem, naravovarstvo, Alpe, demografija, migracije.

Keywords

ironworking, agropastoralism, tourism, environmental protection, Alps, demography, migration.

Viri/References
Abram, Jože (Abram. Josip)
1907a Opis Trente. I. Lega. Planinski vestnik 13 (4): 52–56.
1907b Opis Trente. I. Lega (Dalje). Planinski vestnik 13 (5): 65–70.
1907c Opis Trente. I. Lega (Dalje). Planinski vestnik 13 (6): 81–86.
1907d Opis Trente. II. Zgodovina. Planinski vestnik 13 (7): 101–103.
1907e Opis Trente. II. Zgodovina (Dalje). Planinski vestnik 13 (8): 117–119.
1907f Opis Trente. III. Ljudstvo. Planinski vestnik 13 (9): 133–135.
1907g Opis Trente. III. Ljudstvo (Dalje). Planinski vestnik 13 (10): 149–153.
1907h Opis Trente. III. Ljudstvo (Dalje). Planinski vestnik 13 (11): 165–168.
1907i Opis Trente. III. Ljudstvo (Konec). Planinski vestnik 13 (12): 181–185.
Andolšek, Maja
2007 Triglavski narodni park – prednost ali slabost za lokalno prebivalstvo. Diplomsko delo. Bled in
Bohinjska Bistrica: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled.
ARSO
2013 Potresi (http://www.arso.gov.si/potresi, 21. 7. 2013).
Baudrillard, Jean
1999     Simulaker in simulacija. Popoln zločin. Ljubljana: študentska založba.
Bogataj, Janez
2000 Aplikativna etnologija v Sloveniji. V: Bogataj, Janez idr. (ur.), Kolesar s Filozofske. Ljubljana:
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 203–215.
Burns, Robert K., Jr.
1963 The Circum-Alpine Culture Area: A Preliminary View. Anthropological Quarterly 36 (3): 130–155. [DOI: 10.2307/3316628].
Carneiro, Robert L.
1970 A Theory of the Origin of the State. Science 169 (3947): 733–738. [10.1126/science.169.3947.733].
Cole, John W.
1972 Cultural Adaptation in the Eastern Alps. Anthropological Quarterly 45 (3): 158–176. [DOI: 10.2307/3316529].
1977 Inheritance Processes in the Italian Alps. Ethnohistory 24 (2): 117–132. [DOI: 10.2307/481738].
Czernig von Czernhausen, Karl
1873 Das Land Görz und Gradisca (mit Einschluss von Aquileia). Wien: Verlag A. Schendl.
Čepič, Zdenko
1995 Agrarna reforma in kolonizacija v Sloveniji. Maribor: Založba Obzorja.
Gradivo Triglavski narodni park 2011–2014
2012 Trenta: študentske terenske vaje pri predmetu Aplikativna antropologija in kulturni menedžment
v študijskem letu 2011/12 in 2012/13 (mentor: Peter Simonič) (Biografije; Družbenosti in pra-
zniki). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno
antropologijo.
Klanjšček, Viktor
1975 Alpski turistični center Bovec. V: Dolenc, Janez idr. (ur.), Tolminski zbornik 2. Tolmin: Kulturna
skupnost Tolmin, 201–205.
Kociančič, štefan
1854 Odgovori na vprašanja družtva za jugoslavensko povestnico od Stepana Kociančića. Arkiv za
povjestnicu jugoslavensku, 3, Zagreb, 176–233.
Komac, Vlasta Terezija
2003 Zakladnica bovške preteklosti. Idrija: Založba Bogataj.
Kunaver, Jurij (ur.)
1988 Pokrajina in ljudje na Bovškem. Ljubljana: Republiški koordinacijski odbor gibanja 'Znanost
mladini'.
2002 Soški razgovori I. Zbornik za domoznanstvo. Bovec: Zgodovinska sekcija Kulturnega društva
Golobar.
Lipušček, Radovan
1999 Didaktični in strokovni prispevek Alpskih mladinskih raziskovalnih taborov v Posočju V:
Sonaravni razvoj v slovenskih Alpah in sosedstvu = Sustainable development in the Slovenian Alps
and its neighbouring regions (Melikovi geografski dnevi 1; Kranjska Gora, 5.–7. november 1998).
Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 375–384.
Medved, Roman
2010 Gospodarski razvoj Posočja in popotresna obnova. V: Duša, Zdravko idr. (ur.), Tolminski zbornik
4. Tolmin: Občina Tolmin, 93–100.
Miklavčič - Brezigar, Inga
1988 Prispevek k etnološki podobi Bovškega. V: Kunaver, Jurij (ur.) 1988, 81–108.
Mlekuž, Iztok
2002 Gozd v kulturni krajini na Bovškem. V: Kunaver, Jurij (ur.) 2002, 205–214.
Moran, Emilio F.
2000 Human Adaptability: An Introduction to Ecological Anthropology. Colorado: Westview Press.
Morelli di Schönfeld, Carlo
1855–1856 Istoria della Contea di Gorizia. In quattro volumi compresavi un Appendice di note illu-
strative. Gorizia: Premiata tipografia Paternolli.
Moritsch, Andreas (ur.)
2001 Geschichte der Alpen Adria. Zur Geschichte einer Region. Klagenfurt/Celovec: Mohorjeva/
Hermagoras Verlag.
O'Neill, Karen M.
1996 The International Politics of National Parks. Human Ecology 24 (4): 521–539.
Rutar, Simon
1882 Zgodovina Tolminskega, to je: zgodovinski dogodki sodnijskih okrajev Tolmin, Bolec in Cerkno ž njih
prirodoznanskim in statističnim opisom. Gorica: Hilarijanska tiskarna. (Faksimilirani ponatis.
Nova Gorica: Goriški muzej, 1972).
1889 Das Annenfest in der Trenta. Laibacher Zeitung 180/185: 1577–1580.
Statistični urad Republike Slovenije
2002 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije.
Steward, Julian H.
1955     Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution. Urbana: University of Illinois.
šaver, Boštjan
2005 Nazaj v planinski raj. Alpska kultura slovenstva in mitologija Triglava. Ljubljana: Fakulteta za
družbene vede.
Thin, Neil
2003 Environment. V: Barnard, Alan in Jonathan Spencer (ur.), Encyclopedia of Social and Cultural
Anthropology. London in New York: Routledge, 185–188.
Trenta
2013 Trenta. štirje letni počasi (http://www.soca-trenta.si, 21. 7. 2013).
Vilfan, Sergij
1996 (1961) Pravna zgodovina Slovencev. Ljubljani: Slovenska matica.
Vranješ, Matej
2006 Cultural Landscape and Triglav National Park. V: Simonič, Peter (ur.), Ethnography of Protected
Areas: Endangered Habitat – Endangered Cultures. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno
antropologijo, Društvo za raziskovanje, trženje in promocijo varovanih območij Slovenije, 71–84.
Wolf, Eric R.
1955     Types of Latin American Peasantry. American Anthropologist 57: 452–471. [DOI: 10.1525/aa.1955.57.3.02a00050].
1962 Cultural Dissonance in the Italian Alps. Comparative Studies in Society and History 5 (1): 1–14. [DOI: 10.1017/S0010417500001493].
1970 The Inheritance of Land among Bavarian and Tyrolese Peasants. Anthropologica 12 (1): 99–114. [DOI: 10.2307/25604817].
Wraber, Tone
1980 Trenta. Ljubljana: Zavod SR Slovenije za spomeniško varstvo.
Young, Elspeth
1995 Third World in the First. London in New York: Routledge.
Zakon o TNP
2010 Zakon o Triglavskem narodnem parku. Uradni list RS 52, 7697–7729.
Zupanič Vičar, Marija
2006 Application of the Protected Areas Management Categories of IUCN. V: Simonič, Peter (ur.),
Ethnography of Protected Areas: Endangered Habitat – Endangered Cultures. Ljubljana: Oddelek
za etnologijo in kulturno antropologijo, Društvo za raziskovanje, trženje in promocijo varovanih
območij Slovenije, 5–15.