Traditiones, 42-2, 2013, 49–68

Submitted by stanka on Mon, 06/01/2014 - 11:14.

DOI: 10.3986/Traditio2013420203   (PDF )

Naslov/Title Paša in predelava mleka v planinah Triglavskega narodnega parka kulturna dediščina in aktualna vprašanja

Avtorica/Author Špela Ledinek Lozej

Izvleček V prispevku je orisan pregled planinstva oziroma planšarstva in s planšarstvom povezane kulturne dediščine na območju Triglavskega narodnega parka. Poudarjena so aktualna vprašanja, razhajanja, zbliževanja in premoščanja razlik med razumevanji in izkušnjami planšarstva in planšarske kulturne dediščine raznovrstnih deležnikov, od neposrednih akterjev v planinah do zastopnikov javnega interesa.

Abstract  The article contains a survey of Alpine dairy pasturing and of elements of cultural heritage associated with pasturing within the confines of Triglav National Park. The author raises questions as well as identifies discrepancies, overlaps and reconciliations among different understandings and experiences of dairy mountain pasturing and its cultural heritage on the part of diverse stakeholders: from directly involved agents to representatives of public interest.

Ključne besede
planine, Triglavski narodni park, kulturna dediščina.

Keywords

mountain pastures, Triglav National Park, cultural heritage.

Viri/References
Bajuk Senčar, Tatiana
2005 Kultura turizma. Antropološki pogled na razvoj Bohinja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Bohinjska sirarna
2013 Zaščitni znak (http://www.sir.si/zascitni_znak.html, 15. 4. 2013).
B. n. a.
1874     V društvu je moč. Soča. Glasilo slovenskega političnega društva goriškega za brambo narodnih pravic
4 (47), 19. 11.: 4.
Certificirani proizvajalci zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil
2010 Priloga k certifikatu št. CP-015 za sir Mohant z zaščiteno označbo porekla (ZOP) (http://www.
mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/
zasciteni_kmetijski_pridelki/Certifikati/Mohant.pdf, 17. 3. 2013).
Cevc, Tone
1984 Arhitekturno izročilo pastirjev, drvarjev in oglarjev na Slovenskem. Kulturnozgodovinski in etnološki
oris. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
2000 Lončene posode pastirjev. Sklede in latvice iz poznega srednjega in novega veka iz planin v Kamniških
Alpah. Ljubljana: ZRC SAZU.
2003 Kontinuiteta antične pašne tradicije v Kamniških Alpah. Traditiones 32 (1): 7–19.
2004 Sirarjenje v planinah v Kamniško-Savinjskih Alpah v luči arheoloških najdb in zgodovinskih
virov. Traditiones 33 (1): 57–82. [DOI: 10.3986/Traditio2004330104].
2006 Kdaj so začeli v planinah sirariti? Po sledeh arheoloških najdb in zgodovinskih virov do spoznanj o
začetkih sirarjenja v planinah na Slovenskem. V: Cevc, Tone (ur.), ČlovekvAlpah.Desetletje(1996–2006)
raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 242–258.
Čertič, Pavel in Peter Domevšček
2008 Planina Kuhinja je oživela. Epicenter 9 (9): 11–12.
 

 
Gartner, Gregor
2012 Transkript pogovora z Gregorjem Gartnerjem, rejcem živine iz Studorja (28. 5. 2012). ISN ZRC
SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica.
Gospodarska zbornica Slovenije
2009 Geografsko poreklo (http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/
nacionalna_zakonodaja/16368, 17. 3. 2013).
Grasseni, Cristina
2011     Re-inventing Food: Alpine Cheese in The Age of Global Heritage. Anthropology of Food 8 (http://aof.
revues.org/6819, 6. 7. 2013).
Knific, Vlado
1995 Ohranjanje pašnih planin in varstvo planšarskih objektov v Sloveniji. V: Cevc, Tone (ur.),
Planšarske stavbe v vzhodnih Alpah. Stavbna tipologija in varovanje stavbne dediščine. Ljubljana:
ZRC SAZU, 206–216.
Koren, Davorin
2006 Mlečne planine v Zgornjem Posočju. O življenju in gospodarjenju na planinah s predelavo mleka. Bled:
Javni zavod Triglavski narodni park.
2012 Transkript pogovora z Davorinom Korenom, odgovornim za razvoj v Javnem zavodu TNP (11.
5. 2012). ISN ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica.
Kralj, Tomaž in Davorin Koren
2011     Izhodišča za načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2012–2022. Analiza stanja kmetijstva.
Bled: Javni zavod Triglavski narodni park (http://www.tnp.si/images/uploads/Analiza_kmetijstva.
pdf, 15. 3. 2013).
Kranjc, špela
2007 Čezmejna sirarska pot. (Dornberk): ViTel. Video DVD (23 min., 14 sek.), barve, zvok.
Ledinek Lozej, špela
1999 Planina Krstenica. Diplomska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
2002 Pričevanja o nekdanji ureditvi in življenju v planini Krstenica. Traditiones 31 (1): 69–90.
2012 Planšarstvo. Predstavitev primera paše in predelave mleka v visokogorski bohinjski planini
Krstenica. V: Porenta, Tita in Tercelj Otorepec, Mojca (ur.), Etnologija in slovenske pokrajine.
Gorenjska. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 109–121 (http://www.sed-drustvo.si/upload/
files/content/zbornik-Etnologija%20in%20slovenske%20pokrajine-internet.pdf).
Lukan Klavžer, Tea idr. (ur.)
2012 Izhodišča za načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2012–2022. Podatki o kulturni dediščini
z oceno stanja. Bled: Javni zavod Triglavski narodni park (http://www.tnp.si/images/uploads/
Kulturna_dediscina.pdf, 15. 3. 2013).
Marsano, Matteo
1932     I pascoli alpini dell'Alto e Medio Isonzo. Gorizia: Cattedra Ambulante d'Agricoltura per la Provincia
di Gorizia.
Melik, Anton
1950 Planine v Julijskih Alpah. Ljubljana: SAZU.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
2013 Seznam registriranih enot žive kulturne dediščine (http://www.mizs.gov.si/si/storitve/kultura/
razvidi_evidence_in_registri/register_zive_kulturne_dediscine/seznam_registriranih_enot_
zive_kulturne_dediscine/, 15. 4. 2013).
Ministrstvo za kulturo
2008 Priročnik pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v
območja kulturne dediščine (http://giskds.situla.org/evrdd/P_11_11_02.htm#IIaaa, 15. 4. 2013).
Načrt upravljanja TNP
2012 Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2014–2023. Dopolnjeni osnutek z dne 29. oktobra
2012 (http://www.tnp.si/images/uploads/Dopolnjeni_osnutek_NU_20121029_www.pdf).
Novak, Anka
1984 Triglavski narodni park in domačini. Planinski vestnik 84 (8): 351–355.
1985 Planšarstvo in pašne planine na gorenjski strani TNP. V: Fabjan, Ivan (ur.), Triglavski narodni
park. Vodnik. Bled: Triglavski narodni park, 147–160.
1987 Planinsko sirarstvo. V: Dežman, Jože (ur.), Bohinjski zbornik. Radovljica: Skupščina občine,
73–85.
Novak, Vilko
1955     Odkup in ureditev služnostnih pravic v Bohinju. V: Zbornik Filozofske fakultete 2: 259–315.
1961     Die Stellung des Alpwesens in Slovenien zwischen dem germanischen und romanischen Raume.
Volkskunde im Ostalpenraum. Alpes Orientales 2: 123–134.
Perko, Bogdan in Davorin Koren
2011     Specifikacija za Tolminc. Tolmin: Sirarsko društvo Tolminc (http://www.mko.gov.si/fileadmin/
mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_kmetij-
ski_pridelki/Specifikacije/TOLMINC_januar_2012.pdf, 1. 7. 2013).
Petek, Franci
2005 Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu. Ljubljana: Založba ZRC.
Petek, Franci in Mimi Urbanc
2007 Skupna zemljišča v Sloveniji. Geografski vestnik 79 (2): 41–62.
Potthoff, Kerstin idr.
2013 Land-use Changes in Mountains: A Comparative Analysis of Norway and Slovenia with a Focus
on Livestock Grazing and Tourism. V: van der Vaart, Jacob (ur.), Aspects of European Landscape
Change. 2012 PECSRL Proceedings. Leeuwarden: Fryske Akademy (v tisku).
Povše, Fran
1878 Živinorejcem in sirarjem. Soča. Glasilo slovenskega političnega društva goriškega za brambo narodnih
pravic 8 (33) (16. 8. 1878): 3.
Ravnik, Monika
2012 Specifikacija za mohant (http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/
Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_kmetijski_pridelki/Specifikacije/MOHANT_
SP_EU.pdf, 1. 7. 2013).
2013 Zapis telefonskega pogovora z Moniko Ravnik, predsednico Sirarskega društva Bohinj (3. 7.
2013). ISN ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica.
Register kulturne dediščine
2013 Iskanje enot nepremične dediščine (http://giskd2s.situla.org/rkd/Zacetek.asp, 18. 3. 2013; 15.
4. 2013).
Roškar, Saša
2007 Študija izvedljivosti tematskih poti Gorenjske. Kranj: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območna enota Kranj (http://www.bsc-kranj.si/resources/files/doc/tematske_poti/STUDIJA_
IZVEDLJIVOSTI_TEMATSKIH_POTI_GORENJSKE.pdf, 17. 3. 2013).
2013 Telefonski pogovor in elektronsko dopisovanje s Sašo Roškar, konservatorko na ZVKDS, OE
Kranj (18. 3. 2013, 15. 4. 2013). ISN ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica.
Senegačnik, Jurij
1983 Nekatere značilnosti najnovejšega razvoja planinskega gospodarstva. Geographica Slovenica 14:
38–43.
SP (Slovenski pravopis)
2001 Slovenski pravopis. Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU.
Spiller-Muys, Fran (ur.)
1926 Planšarstvo in kmetijstvo na naših planinah. Ljubljana: Kmetijska tiskovna zadruga v Ljubljani.
TZ (Terenski zapis)
2011     Terenski zapis avtorice na obhodu podkrnskih planin Kuhinja, Kašina in Leskovica in tolminskih
planin Sleme, Medrje in Pretovč z Miho Lipuščkom (19. 7. 2011). ISN ZRC SAZU, Raziskovalna
postaja Nova Gorica.
2012 Terenski zapis avtorice iz planine Laz, teren s Sašo Roškar (4.–6. 7. 2012). ISN ZRC SAZU,
Raziskovalna postaja Nova Gorica.
2012a Terenski zapis avtorice iz planine Goreljek, teren s Sašo Roškar (28. 5. 2012). ISN ZRC SAZU,
Raziskovalna postaja Nova Gorica.
2012b Terenski zapis avtorice s 6. sestanka delovne skupine etnologov konservatorjev na Pokljuki (26.
9. 2012). ISN ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica.
2013 Terenski zapis avtorice iz planine Javornik, terenski obisk ob odprtju obnovljene sirarne (5. 7.
2013). ISN ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica.
Triglavski narodni park
2011     Proces priprave načrta upravljanja in vključevanja deležnikov (http://www.tnp.si/images/uploads/
proces_priprave_NU_iz_letaka.PDF, 14. 3. 2013).
Tuma, Henrik
1918     Pregled goriških planin 1918 po nalogu zavoda za vzpostavitev Goriške. Rokopis iz Arhiva dr. Henrika
Tume. Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici.
1924 Naše planine. Jadranski almanah (1924): 76–94.
Uradni list Evropske unije
2011a Objava vloge na podlagi člena 6 (2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb
in označb porekla za kmetijske proizvode in živila. C 185/06/2011 (25. 6.): 14–17.
2011b Objava vloge na podlagi člena 6 (2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb
in označb porekla za kmetijske proizvode in živila. C 364/10/2011 (14. 12.): 25–28.
2012a Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 187/2012 z dne 7. marca 2012 o vpisu imena v register
zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Tolminc (ZOP)). 69/2012 (8. 3.):
5–6.
2012b   Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 753/2012 z dne 14. avgusta 2012 o vpisu imena v register
zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Bovški sir (ZOP)). L 223/2012 (21.
8.): 2–3.
2013 Objava vloge v skladu s členom 50 (2) (a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in
Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil. 160/05/2013 (6. 6.): 7–10.
Uradni list Ljudske republike Slovenije
1947 Zakon o agrarnih skupnostih. 4 (52)/1947 (20. 12.): 332.
1956 Zakon o upravljanju in o gospodarjenju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti. 13 (7)/1956
(15. 3.): 61–65.
Uradni list Republike Slovenije
1991     Zakon o denacionalizaciji. 1 (27)/1991 (29. 11. ): 1094.
1994 Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic. 4
(5)/1994 (4. 2.): 233.
1997 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter
vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-C). 7 (22)/1997 (18. 4.): 1287.
2003 Pravilnik o označbi geografskega porekla Tolminc. 13 (101)/2003 (21. 10.): 14081.
2004 Pravilnik o označbi geografskega porekla Bovški sir; Pravilnik o označbi geografskega porekla
Mohant. 14 (47)/2004 (30. 4.): 6289.
2008 Zakon o varstvu kulturne dediščine. 18 (16)/2008 (15. 2.): 1121.
2010 Zakon o Triglavskem narodnem parku. 20 (52)/2010 (30. 6.): 7697.
2011     Zakon o dopolnitvi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega
premoženja in pravic. 21 (87)/2011: 3726.
Uradni list Socialistične republike Slovenije
1965     Zakon o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti (prečiščeno besedilo). 22
(7)/1965 (25. 2.): 109–112.
Valenčič, Vlado
1990 Začetki organizacije našega mlekarstva. Kronika 38 (1–2): 30–43.
Viazzo, Pietro in Stuart Woolf (ur.)
2002 Formaggi e mercati. Economie d’alpeggio in Valle d’Aosta e Haute-Savoie. Le Chateau: Aosta.
Vojvoda, Metod
1967 Spreminjanje gospodarskih funkcij in fiziognomije sezonsko poseljenega pasu v Slovenskih Alpah v
zadnjih desetih letih. Ljubljana: tipkopis.
1995 Geografska oznaka planinskega gospodarstva v Bohinju. V: Cevc, Tone (ur.), Planšarske stavbe v
vzhodnih Alpah. Stavbna tipologija in varovanje stavbne dediščine. Ljubljana: ZRC SAZU, 12–24.
Vranješ, Matej
2008 Prostor, teritorij, kraj. Produkcije lokalnosti v Trenti in na Soči. Koper: Univerza na Primorskem,
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko.
Zakotnik, Igor
2012 Zapis telefonskega pogovora z Igorjem Zakotnikom, vodjem strokovne službe v Javnem zavodu
TNP (6. 12. 2012). ISN ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica.
Zakotnik, Igor in Andrej Arih
2012 Triglavski narodni park. Začasne upravljavske smernice Triglavskega narodnega parka. Bled: Triglavski
narodni park (http://www.tnp.si/news/more/zaasne_upravljavske_smernice_tnp/, 15. 3. 2013).