Traditiones, 42-2, 2013, 9–25

Submitted by stanka on Mon, 06/01/2014 - 10:46.

DOI: 10.3986/Traditio2013420201   (PDF )

Naslov/Title Načrt upravljanja triglavskega narodnega parka in kultura dediščinskih praks

Avtorica/Author Tatiana Bajuk Senčar

Izvleček Pričujoča razprava se osredinja na raznovrstne prakse dediščinjenja, s katerimi različnimi družbeni akterji sooblikujejo kulturo dediščine v Triglavskem narodnem parku v času priprave in sprejemanje Načrta upravljanja, pri katerem sodelujejo tudi prebivalci parka. Da bi analizirali pomen nove oblike upravljanja pri delovanju parka posebej poudarjam spremembe v polju tvornosti akterjev, ki so sodelovali pri pripravi in sprejemanju načrta.

Abstract  The following discussion focuses on the diverse heritagization practices that social actors employ in producing the culture of heritage in Triglav National Park during the drawing up of Triglav National Park’s Management plan, a process which by law must include the park’s inhabitants. In order to analyze the significance of this new form park management, I explore the changes in the field of agency of those park actors who participated in the management plan preparations.

Ključne besede
Triglavski narodni park, dediščenjenje, upravljavski načrt, etnografija zavarovanih območij, antropologija dediščine.

Keywords

Triglav National Park, heritagization, management plan, ethnography of protected areas, anthropology of heritage.

Viri/References

Abélès, Marc
2004 Identity and Borders: An Anthropological Approach to EU Institutions. Twenty-First Century Papers: On-Line Working Papers from the Center for 21st Century Studies University of Wisconsin Milwaukee, 4, December 2004 (https://cfprod.imt.uwm.edu/c21/pdfs/workingpapers/abeles.pdf).
Bajuk Senčar, Tatiana
2005 Kultura turizma. Antropološki pogledi na razvoj Bohinja. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
2012 Natural and Cultural Heritages in Triglav National Park. Traditiones 41(2): 53–64. [DOI:10.3986/ Traditio2012410204].
Emerick, Keith
2009 Archaeology and the Cultural Heritage Management ‘Toolkit’: The Example of a Community Heritage Project at Cawood, North Yorkshire. V: Waterton, E. and L. Smith (ur.), Taking Archaeology out of Heritage. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Press, 91–116.
Germundsson, Tomas
2005 Regional Cultural Heritage versus National Heritage in Scania’s Disputed National Landscape. International Journal of Heritage Studies 11(1): 21–37. [DOI: 10.1080/13527250500036791].
Graditev objektov
2010 Graditev objektov in drugi posegi na območju Triglavskega narodnega parka (http://www.tnp.si/
images/uploads/zgibanka_gradnja_pdf.pdf).
Hewison, Robert
1987 The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline. London: Metuen.
Krauss, Werner
2005 The natural and cultural landscape of Northern Friesland. International Journal of Heritage Research 11(1): 39–52. [DOI: 10.1080/13527250500036825].
McDermott Hughes, David
2005 Third Nature: Making Space and Time in the Great Limpopo Conservation Area. Cultural Anthropology 20 (2):157–184.
Mihelič, Jože A. in Renato Vidrih
2006 Albin Belar. V: Šolar (ur.) 2006, 12–24.
Načrt upravljanja TNP
2012 Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2014–2023. 
Dopolnjeni osnutek z dne 29. oktobra 2012 (http://www.tnp.si/images/uploads/Dopolnjeni_osnutek_NU_20121029_www.pdf).
Navodilo o delovanju
2011            Navodilo o delovanju foruma zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka. 
Uradni list RS 77/2011.
Peil, Tiina
2005 Estonian Heritage Connections  People, Past and Place: the Pakri Peninsula. International Journal of Heritage Studies 11(1): 53–65. [DOI: 10.1080/13527250500037021].
Peterlin, Stane
1974     Prvo poglavje (1908–1924–1944). Proteus 36: 387–391.
1995 Znamenita spomenica iz leta 1920 in njena dediščina. V: Aljančič, Marko (ur.), Varstvo narave na Slovenskem. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 9–17.
Petkovšek, Viktor
1974     Profesor Fran Jesenko in Triglavski narodni park. Proteus 36: 391–393.
Pintar, Tatjana
2012 Intervju: Martin Šolar. Dnevnik, 11. 8. 2012.
Račič, Blaž
2012a Triglavski narodni park črnih gradenj. Delo, 10. 09. 2012 (http://www.delo.si/zgodbe/ozadja/ triglavski-narodni-park-crnih-gradenj.html).
2012b Bohinjci zahtevajo spremembe zakona o TNP. Delo, 27. 9. 2012.
Setten, Gunhild
2005 Farming the Heritage: On the Production and Construction of a Personal and Practised Landscape Heritage. International Journal of Heritage Studies 11(1): 67–79. [DOI: 10.1080/13527250500037054].
Spomenica
1920 Spomenica Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 1 (1–4): 69–75.
Šolar, Martin (ur.)
2006 Snovalci Triglavskega narodnega parka. Ljudje pred svojim časom. Bled: Triglavski narodni park.
Šubič, Miran
2012 Bohinjci po odvezo za svoje grehe. Dnevnik, 4. 8. 2012.
Uprava Triglavskega narodnega parka
2012 Nedovoljene gradnje v Bohinju. Izjava za javnost. 25. 07. 2012 (http://www.tnp.si/news/ more/nedovoljene_gradnje_v_bohinju/).
Uredba
2002 Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj. Uradni list RS 119/2002; Spremembe. Uradni list RS 117/2004 Skl.US: U-I-34/03-25.
Walsh, Kevin
1992 The Representation of the Past: Museums and Heritage in the Postmodern World. London: Routledge.
Waterton, Emma and Laurajane Smith
2010 The recognition and misrecognition of community heritage. International Journal of Heritage Studies 16 (1–2): 4–15. [DOI: 10.1080/13527250903441671].
Zakon o ohranjanju narave
1999 Zakon o ohranjanju narave. 
Uradni list RS 56/1999 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid= 199956&stevilka=2655).
Zakon
2010 Zakon o Triglavskem narodnem parku /ZTNP-1/ Uradni list RS 52/2010 (http://www.uradni- -list.si/1/objava.jsp?urlid=201052&stevilka=2821)
Zakupna pogodba
1984 Zakupna pogodba. Planinski vestnik 8: 338–340.