Traditiones, 41-1, 2012, 77–90

Submitted by stanka on Thu, 11/07/2013 - 13:32.

DOI: 10.3986/Traditio2012410107        (PDF )

Naslov/Title
In Search of the ‘Folk- character’ We Would Like to Hear the Dichotomy Between Folk, the Profession, and Scholarship

Avtorica/Author
Mojca Kovačič

Izvleček
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je danes glavni akter kulturne politike na področju folklorne dejavnosti v Sloveniji. Smernice za poustvarjanje plesne in glasbene tradicije oblikujejo tako amaterji, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s folklorno dejavnostjo, kot tudi raziskovalci ljudske glasbe in plesa. Članek po uvodnem historičnem pregledu delovanja kulturne politike v Sloveniji, na podlagi intervjujev z ljudskimi godci, odkriva, kako se glasbeniki prilagajajo smernicam, kadar nastopajo na prireditvah, ki jih organizira Javni sklad. Prav tako je predstavljen in interpretiran njihov odnos do danih smernic in vpliv konkurenčnosti oziroma dejanske želje po »verodostojni« interpretaciji ljudske glasbene dediščine na tovrstne spremembe.

Abstract
Public Fund of the Republic of Slovenia for Cultural Activities (JSKD) is the main actor of the current cultural policy in the field of folklore activities in Slovenia. Guidelines of reinterpretation of dance and music traditions are formed by amateurs dealing with folklore, as well as scholars are invited to participate. After the historical review of the cultural policy in Slovenia, the article, based on interviews with performers of musical tradition, reveals the adjustments that musicians are making for the performances organized and supervised by JSKD. It also shows their attitude towards the given guidelines and reveals how much the competitiveness or actual desire for ‘authentic’ interpretation of folk music heritage influence such adjustments.

Ključne besede
ljudski glasbeniki, kulturna politika, kriteriji ljudske glasbe, raziskovalci

Keywords
folk musicians, cultural policy, folk music criteria, researchers

Viri/References
Ceribašić, Naila
2003 Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće: povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.

Čopič, Vesna
2008 Slovenia. Historical perspective: cultural policies and instruments (HYPERLINK »http://www.culturalpolicies.net/web/slovenia.php?aid=1« http://www.culturalpolicies.net/web/slovenia.php?aid=1).

Hrga, Jože
2011 The conversation recording. Accessible at Institute of Ethnomusicology archive: Šikole, 5. 10. 2011, Štaj.

Ivančan, Ivan
1970 Deset godina festivala jugoslovenskog foklora u Kopru. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku 7(1): 272–273.

Knific, Bojan
[s.a.] Folklorna dejavnost. Področja delovanja (http://www.jskd.si/folklorna-dejavnost/kdo_smo_folklora.htm; http://www.jskd.si/folklorna-dejavnost/kdo_smo_folklora.htm).
2009 Poudarki pri vrednotenju programov. In: Posvet s strokovnimi spremljevalci srečanj pevcev in godcev. [manuscript]. Ljubljana.
2011 Electronic correspondence, 28. 10. 2011.

Kocmut, Janko
2011 The conversation recording. Accessible at Institute of Ethnomusicology archive: Kicar, 5. 10. 2011, Štaj.

Kumer, Zmaga
1991 France Marolt (1891-1951). Traditiones 20: 9–27.

Kunej, Rebeka
2004 Nekateri pojavi plesnega folklorizma v Beli krajini do 2. svetovne vojne. Traditiones 33(2): 181–192. [DOI: 10.3986/Traditio2004330208].

Pisk, Marjeta
2008 Raziskave ljudske pesmi med tekstom in kontekstom. Traditiones 37(1): 99–111. [DOI: 10.3986/Traditio2008370105].

Poljak Istenič, Saša
2009 Šege in navade kot folklorizem. Traditiones 37(2): 61–110. [DOI : 10.3986/Traditio2008370204].

Ramovš, Mirko
2011 The conversation recording. Accessible at Institute of Ethnomusicology archive: Ljubljana, 28. 9. 2011., Gor.

Rauch, Tomaž
2008 O priredbah za godčevske zasedbe v folklornih skupinah. Folklornik 4: 51–53.
2009 Pogovor s strokovnimi spremljevalci. Folklornik 5: 99–114.

Ravnikar, Bruno
1969 Koreografija ljudskega plesa. Ljubljana: Republiški svet zveze kulturno prosvetnih organizacij Slovenije, Odbor za folkloro.
1980 Folklorist 3/2. Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije.

Rihtman-Auguštin, Dunja
1988 Folklore. Models and Symbols. In: Rihtman-Auguštin, Dunja in Zorica Rajković (ed.), Contributions to the Study of Contemporary Folklore in Croatia. Zagreb: Zavod za istraživanje folklora (Special Issue; 9), 9–22.

Sever, Vesna.
2011 “Martin skrij harmoniko, Severjeva je tu”. Folklornik 7: 8–11:

Šivic, Urša
2007 Vpliv institucionalnih meril na spreminjanje ljudskega petja. Traditiones 36(2):27–41. [DOI: 10.3986/Traditio2007360202].
2008 Po jezeru bliz Triglava: Ponarodevanje umetnih pesmi iz druge polovice 19. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC.
2011 The double identity of traditional musicians: the case of Slovenian vocal-instrumental group from Loka-Rošnja. In: DUNIN, Elsie Ivancich (ed.), ÖCAL, Mehmet (ed.). Proceedings of the second symposium held in İzmir, Turkey, 7-11 April 2010: study group on music and dance in Southeastern Europe. İzmir: International council for traditional music: Ege Univesity State Turkish Music Conservatory, 2011, str. 101-106.

Šmidchens, Guntis
1999 Folklorism Revisited. Journal of Folklore Research 36 (1): 51–70.