Traditiones, 40-3, 2011, 5–15

Submitted by stanka on Fri, 14/06/2013 - 09:58.

DOI: 10.3986/Traditio2011400301        (PDF )

Naslov/Title
Real and Virtual Spaces of Revisting the Question »What to do with Folklore?«

Avtorica/Author
Marija Klobčar

Izvleček
Leta 1975 je vprašanje Kam bi s to folkloro? zelo jasno izrazilo stališča tedanje slovenske folkloristike. Namenjeno je bilo družbi, po presoji stroke brezbrižni do izročila. Vnovično soočenje z njim pa je predvsem dilema, ali ima lahko danes to vprašanje istega naslovnika in enako vsebino. Ali je spet namenjeno družbi ali pa morda zahteva samorefeksijo stroke, ki brez širokega teoretskega premisleka marsikdaj težko opraviči predmet svojega raziskovanja in svojo navzočnost v sodobnosti?

Abstract
In 1975, the question “What to do with folklore?” very clearly expressed the position of Slovenian folklore studies of the time. It was aimed at society, which the experts deemed indifferent towards tradition. A new examination primarily asks whether today this question can be addressed to the same audience and ask the same thing. Is it once more directed at society, or does it perhaps demand self-reflection by scholars, who, without extensive theoretical consideration, often find it difficult to justify their research topic and presence today?

Ključne besede
folkloristika, ljudskost, razumevanje folklore, kontekst, folklorizem

Keywords
folklore studies, folk, understanding of folklore, context, folklorism

Viri/References
Berger, Peter L., and Thomas Luckmann
1988 [1967] Družbena konstrukcija realnosti. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Bohlman, Philip V.
2000 The Music of European Nationalism. Santa Barbara: ABC CLIO.

Cohen, Anthony P.
1995 The Symbolic Construction of Community. London: Routledge.

Dundes, Alan
1989 Defining Identity through Folklore. In: Dundes, Alan, Folklore Matters. Knoxville: The University of Tennessee Press, 1–39.

Fikfak, Jurij
2008 Med delom in celoto. Nekatera vprašanja etnološkega raziskovanja in reprezentacije. Traditiones 37 (2): 27–44. [DOI: 10.3986/Traditio2008370202].

Kremenšek, Slavko
1977/78 Je današnja slovenska etnologija antifolkloristika? Jezik in slovstvo 23: 227–230.

Kumer, Zmaga
1975 Kam bi s to folkloro? Ljubljana: Naše Tromostovje.
1986 Ljudske pesmi Živčkove Katre. Traditiones 15: 165–179.
2002 Slovenska ljudska pesem. Ljubljana: Slovenska matica.

Lozica, Ivan
1979 Metateorija u folkloristici in filozofija umjetnosti. Narodna umjetnost 16: 33–55.

Marošević, Grozdana
2010 Glazba četiriju rijeka. Povijest glazbe Karlovačkog Pokuplja. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatsko muzikološko društvo.

Pisk, Marjeta
2008 Raziskave ljudske pesmi med tekstom in kontekstom. Traditiones 37 (1): 99–111. [DOI: 10.3986/Traditio2008370105].

Slavec Gradišnik, Ingrid
2008 Na poti k etnološkim pogledom in podobam. Traditiones 37 (2): 9–26. [DOI: 10.3986/Traditio2008370201].

Thoms, William John
2010 [1846] Folklor. In: Hameršak Marijana and Suzana Marjanić (eds.), Folkloristička čitanka. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, AGM , 25–28.