Traditiones, 40-2, 2011, 27–44

Submitted by stanka on Thu, 13/06/2013 - 10:11.

DOI: 10.3986/Traditio2011400203        (PDF )

Naslov/Title
Ethnography and Matija Majar

Avtor/Author
Jurij Fikfak

Izvleček
V članku avtor obravnava raziskovalne dileme Matija Majarja Ziljskega, enega najpomembnejših zbiralcev sestavin ljudske kulture sredi 19. stoletja, njegovo mesto med drugimi raziskovalci in njegove namere, nenazadnje tudi recepcijo njegovega dela pri sodobnikih.

Abstract
This article examines the research issues and personal problems faced by Matija Majar (a.k.a. Ziljski), one of the most important collectors of folk culture material in the mid-nineteenth century, his place among other researchers, his intentions, and, not least of all, the reception of his work among his contemporaries.

Ključne besede
Matija Majar, narodopisje, ljudska kultura, filologija

Keywords
Matija Majar, ethnography, folk culture, philology

Viri/References
Berger, Peter and Thomas Luckmann
1988 Družbena konstrukcija realnosti. Ljubljana.

Bockhorn, Olaf
1994 „Volkskundliche Quellströme“ in Wien. Anthropo- und Philologie, Ethno- und Geographie. Jacobeit, Wolfgang et al. (eds.), Völkische Wissenschaft, 417–424.

Burke, Peter
1981 Helden, Schurken und Narren. Europäische Volkskultur in der frühen Neuzeit. München.

Cvirn, Janez
2001 Der Alpan-Adria-Raum 1750 bis 1815. In: Moritsch, Andreas (ed.), Alpen-Adria. Zur Geschichte einer Region. Klagenfurt/Celovec, Ljubljana/Laibach, Wien/Dunaj, 293–318.

Čurkina, Iskra V.
1974 Matija Majar - Ziljski. Ljubljana: SAZU (Razprave SAZU VIII/2), 75–193.

Fikfak, Jurij
1984 Iz etnološkega in folklorističnega dela Jakoba Volčiča, objavljenega v Novicah 1851–1881. Etnološka tribina (Zagreb) 13–14 (6–7): 97–105.
1999 Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi pol. 19. stoletja. Ljubljana.

Fikfak, Jurij (ed.)
1988 Jakob Volčič in njegovo delo. Zbornik prispevkov in gradiva = Jakov Volčić i njegovo djelo, Zbornik priloga i građe. Pazin in Ljubljana.

Ginzburg, Carlo
1988 Spurensicherungen. Über verborgene Geschichte, Kunst und soziales Gedächtnis. München.

Grafenauer, Ivan
1925–1932 Korytko Emil. In: Cankar, Iz- and F. K. Lukman (eds.), Slovenski biografski leksikon. Ljubljana, 521–523.

Jacobeit, Wolfgang, Hanjost Lixfeld, and Olaf Bockhorn (Eds.)
1994 Völkische Wissenschaft. Wien.

Jagić, Vatroslav
1876 Bibliographische Übersicht der Erscheinungen auf dem Gebiete der slavischen Philologie und Alterthumskunde seit dem Jahre 1870. Archiv fuer slavische Philologie (Berlin) 1.

Janežič, Anton
1851 Kako se morajo zapisovati narodne pesni. Slovenska bčela (Celovec) 2 (1): 126.

Köstlin, Konrad
1991 Der Alltag und das ethnographische Präsens. Ethnologia Europaea 1: 71–86.

Kotnik, Fran
1944 Pregled slovenskega narodopisja. In: Ložar, Rajko (ed.), Narodopisje Slovencev I. Ljubljana, 21–52.

Korytko, Emil
1839–1844 Slovenske pesmi krajnskiga naróda. Ljubljana. [zv. 1. – 1839; 2. – 1840; 3. – 1841; 4. – 1841; 5. - 1844.]

Krek, Gregor
1873 Nekoliko opazek o izdaji slovenskih narodnih pesni. Slovenski narod IV. Listki (Ljubljana): 96–140.
1872 Einleitung in die slavische Literaturgeschichte. Wien.

Kuret, Niko
1979 Slovensko narodopisno gradivo v zamejskih zbirkah. Slovenski etnograf (Ljubljana) 30: 37–55.
1985 Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848. Topografski podatki po odgovorih na vprašalnice nadvojvode Janeza (1818) in Georga Götha (1842). Prvi del.1. snopič. Ljubljana: SAZU (Gradivo za narodopisje Slovencev; 3).

Lindenfeld, David F.
1997 The practical imagination: the German sciences of state in the nineteenth century. Chicago: The University of Chicago Press.

Linhart, Anton T.
1981 Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije. Ljubljana. (Trans.: Versuch einer Geschichte von Krain und übrigen Ländern der südlichen Slaven Oesterreichs. 1788, 1791).

Majar, Matija
1844 Nekaj od Slovencov. Iz Koroškiga. Novice (Ljubljana) 2: 136, 138–139, 151–152, 155–156, 159, 172, 175–176.
1845 Slovenske besede. Novice (Ljubljana) 3: 155–156, 159–160, 163, 170–171, 175, 178–179, 183, 186.
1846 Pesmarica cerkevna, ali svete pesme, ki jih pojo ilirski Slovenci na Štajerskim, Kranjskim, Koroškim, Goriškim in Benatskim in nektere molitvice, litanije in svet križoven pot, zbral in na svet izdal Matia Majer, kaplan pri stolni cerkvi v Celovcu. Celovec.
1847a Vile i šta od njih znade narod slovenski u Koruškoj. Kolo (Zagreb) IV: 9–18.
1847b Putovanje po Goričkom, Mletačkom i Tarštjanskom. Kolo (Zagreb) VI: 20–37.
1848 Slava Bogu na višavah. Novice (Ljubljana) 6: 50.
1850 Narodove pesni. Slovenska bčela (Ljubljana)1 89–93.
1851 Slovenski običaji. Slovenska bčela (Celovec) 2 (1): 10–12, 27–28, 42–44, 58–60, 74–76, 90–92, 105–107, 121–122, 183–187.
1858 Slovenska gospoda. Novice (Ljubljana)16: 194–197.
1865 Visoki raji. Novice (Ljubljana) 23: 135–136.

Moritsch, Andreas (ed.)
1995 Matija Majar Ziljski. Zgodovina brez meja 2. Klagenfurt/Celovec, Ljubljana/Laibach, Wien/Dunaj.
2001 Dem Nationalstaat entgegen (1848-1914). In: Moritsch, Andreas (ed.), Alpen-Adria. Zur Geschichte einer Region. Klagenfurt/Celovec, Ljubljana/Laibach, Wien/Dunaj, 339–406.

Novak, Vilko
1972 Emila Korytka nemški članki o slovenskem ljudskem izročilu. Traditiones (Ljubljana) 1 27–52.
1986 Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana.

Pastrnek, Fran
1892 Bibliographische Uebersicht ueber die slavische Philologie 1876–1891. Verfasst von Dr. Fr. Pastrnek. Zugleich Generalregister zu Archiv Band I–XIII. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung.
1892. Archiv für slavische Philologie, Supplement–Band.

Puff, Rudolf G.
1999 Maribor,Njegova okolica, prebivalci in zgodovina. Maribor (Documenta et studia historiae recentioris; 13). (Prevod dela: Marburg in Steiermark, seine Umgebung, Bewohner und Geschichte).

Simetinger, Tomaž and Bojan Knific
n. d. Predstavitev oblačenja Ziljanov leta 1867 v St. Peterburgu (http://www.jskd.si/folklorna-dejavnost/kostumi_folklora/simetinger_knific_predstavitev_st_petersburg.htm).

Speranski, M. N.
1931 K istorii slavjanskoij etnografii. In: Izvestija Akademii nauk SSSR, Otdelenie obščestvennih nauk, 985–1000.

Štrekelj, Karel
1887 Prošnja za narodno blago. Ljubljanski zvon (Ljubljana) 7: 629–632.

Vraz, Stanko
1839 Narodne pesni ilirske, koje se pevaju po Štajerskoj, Kranjskoj, Koruškoj i zapadnoj strani Ugarske. Skupio i na svet izdao Stanko Vraz. Razdelak I. Zagreb.

Žagar, Janja
2008 Med oblačenjem in kostumiranjem. In: Rogelj Škafar, Bojana (ed.) Razstava Slovani Evrope. Musée de Cinquantanaire, Bruselj 2008. The Slovene contribution. Loka pri Mengšu: Forum slovanskih kultur, 49–53.