Traditiones, 40-2, 2011, 45–76

Submitted by stanka on Thu, 13/06/2013 - 10:06.

DOI: 10.3986/Traditio2011400204        (PDF )

Naslov/Title
The priest Matija Majar and the Moscow Ethnographic Exhibition of 1867

Avtor/Author
Božidar Jezernik

Izvleček
Avtor predstavi pomen Etnografske razstave in Slovanskega kongresa v Moskvi leta 1867, pri čemer se posebej posveti ljudskim nošam iz Ziljske doline na Koroškem, ki jih je Matija Majar podaril organizacijskemu odboru. V prispevku pojasni, kako je Rusija izrabila prireditev za prikaz narodnega napredka in civiliziranosti, ki najdeta svoje mesto le v imperialnem kontekstu. S tega vidika je bilo torej osrednje sporočilo razstave: znanost dokazuje našo superiornost. Manjšim narodom, ki so v tistem času doživljali »prebujenje«, pa je sodelovanje na prireditvi pomenilo priložnost, da se vzpostavijo kot narodi. Njihov moto je zato bil: znanost dokazuje našo etnično samobitnost.

Abstract
The author discusses the meaning and role of the AllRussian Ethnographic Exhibition and Slavic Congress held in Moscow in 1867 and Matija Majar’s donation of six folk costumes from the Zilja-Gail Valley in Carinthia to the organizers of the exhibition. The author explains how the imperial powers used exhibitions to send the message that progress and civilization could only occur within the colonial enterprise. For them, the motto of exhibitions was: scholarship is proof of our superiority. For smaller nations, especially for “awakening” ones, taking part in an international exhibition was a convenient opportunity to establish themselves as nations, and their motto was: scholarship is proof of our ethnic individuality.

Ključne besede
etnografska razstava, Moskva, Matija Majar, etnografija, panslavizem

Keywords
ethnographic exhibition, Moscow, Matija Majar, ethnography, Panslavism

Viri/References
Anonymous
1866a Etnografična (narodopisna) razstava v Moskvi na Ruskem. Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 239–240, 256–257, 305–306, 312, 338.
1866b Narodopisna razstava v Moskvi. Slovenski glasnik, 1 November, 415.
1867a Besuch der ethnographischen Ausstellung in Moskau. Die Debatte, 25 April, 1.
1867b Keine Pilgerreise nach Moskau. Die Debatte, 26 April, 2.
1867c Panslavistischer Vergnügungszug nach Moskau. Die Presse, 26 April, 2.
1867d V Moskvo. Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1 May, 149–150.
1867e Iz Ljubljane. Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1 May, 148–150.
1867f Zur Moskauer Ausstellung. Die Debatte, 4 May, 2.
1867g Ein polnischer Absagebrief an die Czechen. Laibacher Zeitung, 10 May, 1.
1867h Popotovanje Slovanov v Moskvo I. Slovenski gospodar, 1 June, 4.
1867i Panslavistisches. Laibacher Zeitung, 27 June, 1–2.
1867j Novičar. Slovenski gospodar, 25 July, 4.
1867k Iz Ljubljane. Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 23 October, 356–358.
1885 Slovenci v zlati Pragi. Slovenec, 22 August, 3.

Aškerc, Anton
1903 Dva izleta na Rusko: Črtice s potovanja. Ljubljanski zvon, 473–483, 527–540, 586–599, 651–665, 714–730.

Bennett, Tony
1995 The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. London: Routledge.

Bleiweis, Janez
1844 Popis obertniske razstave v Ljubljani. Kmetijske in rokodélske Novize, 9 October, 162–163.

Bond, George C., and Angela Gilliam
1994 Social Construction of the Past: Representation as Power. London: Routledge.

Clementis, Vladimir
1943 “Panslavism.Past and Present. London: Williams, Lea & Co.

Čurkina, Iskra V.
1974 Matija Majar Ziljski. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
1995 Rusko-slovenski kulturni stiki od konca 18. stoletja do leta 1914. Ljubljana: Slovenska matica.

Fadner, Frank
1962 Seventy Years of Pan-Slavism in Russia: Karazin to Danilevskiĭ, 1800–1870. Washington, DC: Georgetown University Press.

Fikfak, Jurij
2008 Matija Majar and Ethnography. In: Bojana Rogelj Škafar (ed.), Razstava Slovani Evrope = The Exhibition The Slavs of Europe: slovenski prispevek = the Slovene contribution. Loka pri Mengšu: Forum slovanskih kultur, 29–43.

Greenhalgh, Paul
1988 Ephemeral Vistas: The Expositions Universelles, Great Exhibitions and World’s Fairs, 1851–1939. Manchester: Manchester University Press.

Hlavačka, Milan
2006 Ještě jednou pouť Slovanů do Ruska v roce 1867. In: Zdeněk Hojda, Marta Ottlová, and Roman Prahl (eds.), “Slavme slavně slávu Slávóv slavných: Slovanství a česká kultura 19. století. Prague: KLP – Konisch Latin Press, 38–55.

Jaroslav, Fr.
1872 Politične pridige. Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 21 February, 62–63.

K. M.
1867 Iz Celovca. Slovenski glasnik, 15 March, 95.

Karasev, V. G., S. A. Nikitin, N. Petrovich, and I. V. Churkina (eds.)
1975 Zarubezhnie Slavyane i Rossiya: Dokumenti arhiva M. F. Raevskogo, 40–80 godi XIX veka. Moscow: Nauka.

Karpova, Olga
1975 Z arubezhnye slavyane. In: N. M. Kalashnikova (ed.), Slavyane Evropy i narody Rossii: K 140-letiyu pervoy etnograficheskoy vystavki 1867 goda. Saint Petersburg: Slavija, 234–254.

Kazbunda, Karel
1924 Pout Čechů do Moskvy 1867 a rakouská diplomacie. Prague: Orbis.

Kerimova, Mariam M.
1998 Slovenija in Slovenci v delih Alekseja N. Haruzina in Vere N. Haruzin. Kronika 1–2: 66–82.

Klaczko, Julian
1867 Kongres moskiewski i panslawistyczna propaganda. Kraków: Czas.

Knific, Ivan
1914 Matuška Rusija. Dom in Svet, 389–396.

Knight, Nathaniel
2001 The Empire on Display: Ethnographic Exhibition and the Conceptualization of Human Diversity in Postemancipation Russia. Washington, DC: The National Council for Eurasian and East European Research.

Komitet vystavki
1867 Vserossiyskaya etnograficheskaya vystavka i slavyanskiy s″ězd v maě 1867 goda. Moscow: V Universitetskoy Tipografii (Katkov i Ko).

Majar, Matija
1873a Sězd. Slavjan 7, 97–103.
1873b. Cirilica, latinica i asijski jeziki. Slavjan 8, 113–115.
1873c Prostor! – Slavjan! Slavjan 9, 138–140.

Majciger, Janez, Maks Pleteršnik, and Božidar Raić
1873 Slovanstvo. Prvi del: Občni pregled – Jugoslovani: Slovenci, Hrvati in Srbi. Bolgari. Ljubljana: Matica Slovenska.

Marn, R.
1911 Na Volgi. Slovenski narod, 29 December, 1.

Matković, Petar
1867 Moskovska etnografička izložba u svibnju 1867. In: Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Vol. I. Zagreb, 189–214.

Mijatovich, Elodie L., Mme.
1885 Panslavism: Its Rise and Decline. (Reprinted from the Fortnightly Review, 79, July, 1873.) London: Arliss Andrews.

Milićević, M. Đ.
1885 Etnografska izložba i Slovenski sastanak u Moskvi 1867 godine. Godišnjica Nikole Čupića, Vol. 7, 1–87.

Milojković-Djurić, Jelena
1994 Panslavism and National Identity in Russia and the Balkans 1830–1880: Images of the Self and Others. New York: Columbia University Press.

Mitchell, Timothy
1988 Colonising Egypt. Cambridge: Cambridge University Press.

N. Z.
1867 Razstava v Moskvi. Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 5 June, 177, 185–186.

Nikitin, Sergey Aleksandrovich
1960 Slavyanskie komitety v Rossii v 1858–1876 godakh. Moscow: Izdatel′stvo Moskovskogo univerziteta.

Petrović, Nikola (ed.)
1989 Jugosloveni i Rusija: Dokumenti iz arhiva M. F. Rajevskog 40–80 godine XIX veka. Vol. II, Book 1. Belgrade: Istorijski institut Beograd; Institut za slavistiku i balkanologiju Akademije nauka SSSR.

Petrovich, Michael Boro
1956 The Emergence of Russian Panslavism 1856–1870. New York: Columbia University Press.

Picht, Ulrich
1969 M. P. Pogodin und die Slavische Frage. Ein Beitrag zur Geschichte des Panslavismus. Stuttgart: Ernst Klett Verlag.

Polit-Desančić, Mihailo
1883 Sve dosadanje besede dra Mih. Polita–Desančića sa povesničkim crtama iz srpske političke borbe od god. 1861–1883. Novi Sad: Parna štamparija Nikole Dimitrijevića.

Prelog, Milan
1931 Pouť Slovanů do Moskvy roku 1867. Prague: Orbis.

Prijatelj Ivan
1938–1940 Kulturna in politična zgodovina Slovencev 1848–1895. Ljubljana: Akademska založba.

Rydell, Robert W.
1984 All the World’s a Fair: Visions of Empire at American International Expositions, 1876–1916. Chicago: University of Chicago Press.

Shchebalsky Karlovich, Petr
1867 Moskovskaya etnograficheskaya vystavka. Wystawa Etnograficzna w Moskwie. Perepechatano iz Moskovskih Vědomostey, v oboikh Varshavskih Dnevnikah. Warsaw.

Sk. Kh.
1867 Iz Petrograda; Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 5 June, 186–187.

Slovenec cestujuči v Moskvu
1867 Čez Dunaj v Moskvo. Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 22 May, 171.

Stele, France
1934 Likovna umetnost v l. 1933. Dom in svet, 181–198.

Tanty, Mieczysław
1970 Panslawizm, carat, Polacy. Zjazd Słowiański w Moskwie 1867 roku. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tobolka, Zdeněk
1933 Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby. Vol. II. (1860–1879). Prague: Nákladem “Českoslovénskeho kompasu.”

Urban, Zdeněk
1977 Národopisná výstava v Moskvě v roce 1867 a ideový svět Jana Nerudy. Český lid 4: 239–240.

V. V.
1867 Pouť Slovanů do Ruska roku 1867 a její význam. Prague: Tiskem a nákladem dra Edv. Grégra.

Vošnjak, Bogumil
1906 Na razsvitu: Ruske študije. Ljubljana: L. Schwentner.

Vošnjak, Josip
1868 Govor posl. dr. Vošnjaka v dež. zboru štirskem proti adresi. Slovenski Narod, 19 September, 1–2.
1905 Spomini. (Prvi zvezek. Prvi in drugi del 1840 do 1867. l.) Ljubljana: Slovenska matica.

Yengoyan, Aram A.
1994 Culture, Ideology and World’s Fairs: Colonizers and Colonized in Comparative Perspectives. In: Robert W. Rydell and Nancy Gwinn (eds.) Fair Representations. World’s Fair and the Modern World. Amsterdam. VU University Press, 62–83.

–ž– (= Jožef Rozman)
1893 Matija Majar Ziljski. Dom in svet, 193–203, 241–247, 289–296.