Traditiones, 40-1, 2011, 115–138

Submitted by stanka on Mon, 10/06/2013 - 10:24.

DOI: 10.3986/Traditio2011400102        (PDF )

Naslov/Title
The Institute of Slovenian Ethnology ZRC SAZU, 1951/2001–2011

Avtorica/Author
Ingrid Slavec Gradišnik

Izvleček
Na podlagi poročil o delu Inštituta za slovensko narodopisje v prvih petih desetletjih je povzeta njegova institucionalna zgodovina, ki bistveno zaznamuje tudi delo v zadnjem desetletju. Pregled premikov v tem času gre brati kot nadaljevanje znanstvene produkcije, ki je v svoji naravi kumulatina, se torej opira na disiplinarno in institucionalno izročilo ter hkrati – glede na personalne in finančne možnosti ter individualne habituse raziskovalcev – sprejema izzive paradigmatskih sprememb v disciplini in trenutnih politik znanosti.

Abstract
This article presents a summary of the research achievements of the Institute of Slovenian Ethnology as they are documented in the institute's yearly reports -- achievements that also strongly influenced the course of research in the institute during the last decade. A survey of the developments in research interests of the institute can be interpreted as a continuation of scientific production that is cumulative by nature. Research developments over time are thus understood as being based on disciplinary and institutional tradition while at the same time -- given existing personal and financial possibilities and the individual habitus of each researcher -- meeting the challenges of paradigm shifts in the discipline as well as in the politics of science.

Ključne besede
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, zgodovina etnologije

Keywords
ZRC SAZU Institute of Slovenian Ethnology, history of ethnology

Viri/References
Baš, Angelos
2001 Leksikon etnologije Slovencev.
Traditiones 30 (1): 119–127.
2004 Predgovor. V: Baš (ur.). 2004, v–ix.

Baš, Angelos (ur.)
2004 Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana.

Bogataj, Janez in Mitja Guštin (ur.)
1978 Etnologija in sodobna slovenska družba. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo; Brežice: Posavski muzej.

Fikfak, Jurij
2008 Med delom in celoto. Nekatera vprašanja etnološkega raziskovanja in interpretacije (Between Part and Whole: Issues in Ethnological Research and Representation). Traditiones 37 (2): 27–44
[DOI: 10.3986/Traditio2008370202].
2011 Niches and Interplay: “Non-Marxist” Folklore studies under Communism [Predstavitev na
Workshop: “The Rise of Anthropology ‘on the Margins of Europe’', 1945-1991”. Halle, March 2011.
Osnutek, nav. z avtorjevim dovoljenjem].

Fikfak, Jurij, Jože Prinčič in Jeffrey D. Turk (ur.)
2008 Biti direktor v času socializma. Med idejami in praksami (Company Directors under Socialism: Between Ideas and Practice). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Opera ethnologica slovenica).

Handler, Richard
2006 Anthropology on the Periphery of the Center. V: Handler, Richard (ur.), Central Sites, Peripheral Visions: Cultural and Institutional Crossings in the History of Anthropology. Madison: The University of Wisconsin Press, 3–7.

Kremenšek, Slavko
1973 Raziskovalna skupnost slovenskih etnologov. Traditiones 2: 258–261.
1978 Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli. V: Kremenšek, Slavko in Angelos Baš (ur.),
Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga in Filozofska fakulteta, 9–65.

Križnar, Naško
2001 Avdiovizualni laboratorij in etnologija (Audiovisual Laboratory and Ethnology). Traditiones 30 (1): 85–118.

Kropej, Monika
2001 Šestnajst let v Sekciji za ljudsko slovstvo (Sixteen Years in the Section for Folk Literature). Traditiones 30 (1): 71–73.

Kuret, Niko
1947 Slovenski narodopisni arhiv. Tipkopis, 1. maj 1947 (Arhiv ISN ZRC SAZU).
1972 Naša 25-letnica. Komisija (1947–1951) in Inštitut za Slovensko narodopisje SAZU (od 1951). Nastanek, razvoj, delo. Traditiones 1: 9–18.
1973 Naša 25-letnica. Komisija (1947–1951) in Inštitut za Slovensko narodopisje SAZU (od 1951). Nastanek, razvoj, delo (Nadaljevanje).
Traditiones 2: 5–33.
1974 Naša 25-letnica. Komisija (1947–1951) in Inštitut za Slovensko narodopisje SAZU (od 1951). Nastanek, razvoj, delo (Nadaljevanje in konec).
Traditiones 3: 198–222.

Ložar - Podlogar, Helena
2001 Pet desetletij Sekcije za ljudske šege in igre (Five Decades of the Section for Folk Customs and Plays). Traditiones 30 (1): 57–64.

Matičetov, Milko
2001 Polstoletni razgled skoz okno Inštituta za slovensko narodopisje (A Half-Century View through the Window of the Institute of Slovenian Ethnology). Traditiones 30 (1): 7–10.

Mihevc, Andrej (ur.)
2005 Kras. Voda in življenje v kamniti pokrajini / Water and Life in a Rocky Landscape. Ljubljana: Založba ZRC.

Mihevc, Andrej
2005 Uvod/Introduction. V: Mihevc (ur.) 2005, 11–13.

Ogrin, Matija in Matevž Kos (ur.)
2003 Literarno vrednotenje na Slovenskem. Od 1918 do 1945. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura (Zbirka Novi pristopi).

Orel, Boris
1948 V novo razdobje. Slovenski etnograf 1: 5–8.

Ramovš, Mirko
2001 Sekcija za glasbeno narodopisje (1972–1994) (Section for Ethnomusicology (1972–1994)). Traditiones 30 (1): 49–64.

Ravnik, Mojca
2001 Iz kronike Inštituta za slovensko narodopisje od 1973 do 2001 (Chronology: Institute of Slovenian Ethnology between 1973 and 2001). Traditiones 30 (1): 11–48.

Santova, Mila in Jurij Fikfak (eds.)
2011 Bulgaria – Slovenia. Research. – B'lgarski folklor 37, Special edition.

Slavec Gradišnik, Ingrid
2000 Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije (Ethnology in Slovenia: Between the Reefs of »Narodopisje« and Anthropology). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
2008a Scraps of the History of Ethnology in Slovenia.
Český lid 97 (1): 37–62.
2008b Institucije in produkcija etnološkega znanja (Institutions and the Production of Knowledge in Ethnology). V: Divac, Zorica (ur.).
Slike kulture nekad i sad. Beograd: Etnografski institut SANU (Zbornik EI SANU; 24), 65–79.
2008c Pogledi in podobe. K vprašanjem o produkciji znanja I. (Perspectives and Images: Fragments on Knowledge Production in Ethnology I).
Traditiones 37 (2): 217–250 [DOI: 10.3986/Traditio2008370208].

Slavec Gradišnik, Ingrid and Dragana Radojičić (ur.)
2010 Srbi v Sloveniji, Slovenci v Srbiji (Serbs in Slovenia, Slovenians in Serbia). Ljubljana.

Stanonik, Marija
2001 Slovstvena folkloristika (Literary Folklore). Traditiones 30 (1): 65–70.

Stanonik, Marija (ur.)
2005 Voda in kultura / Water and Culture. V: Mihevc (ur.) 2005, 271–460.