Traditiones, 40-1, 2011, 11–114

Submitted by stanka on Mon, 10/06/2013 - 10:13.

DOI: 10.3986/Traditio2011400101        (PDF )


Naslov/Title
Ivan Grafenauer: First Chair of the SAZU Institute of Slovenian Ethnology and Researcher of Literary Folklore

Avtorica/Author
Marija Stanonik

Izvleček
Razprava o Ivanu Grafenauerju na kratko predstavi njegovo življenjsko pot. Izkazal se je že kot študent slovanske in germanske filologije, vendar kljub odlični strokovni pripravljenosti ni postal visokošolski učitelj. Zanj osebno je nadomestilo za to izgubljeno možnost pomenila priložnost, da je postal prvi predstojnik novoustanovljenega Inštituta za slovensko narodopisje pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Sledijo poglavja s povzetki in komentarji o njegovem delu, predvsem glede na slovstveno folkloristiko. Zanjo je zaslužen predvsem s sintetičnimi članki (npr. v Narodopisje Slovencev II) in nekaterimi temeljitimi razpravami o »narodni pesmi«, medtem ko »kulturno-historična metoda«, ki jo je s takim zanosom prakticiral, že zdavnaj nima več prave veljave.

Abstract
This discussion briefly recounts the life of Ivan Grafenauer. He stood out as a university student of Slavic and German philology; however, despite his excellent training he did not pursue a career in this field. Grafenauer instead substituted this lost professional option with the opportunity to become the first head of the newly established Institute for Slovenian Ethnology at the Slovenian Academy of Sciences and Arts. The following chapters are commentaries of his life work, focused primarily on literary folklore. The themes set apart for discussion include this synthetic works (for example The Ethnography of Slovenians II) and certain fine-grained analyses of folk songs. However, the cultural-historical method, which he implemented with such enthusiasm, is no longer held to be professionally valid.

Ključne besede
Ivan Grafenauer, Inštitut za slovensko narodopisje, slovstvena folkloristika, literarna zgodovina, narodna pesem, kulturno-historična metoda

Keywords
Ivan Grafenauer, Institute of Slovenian Ethnology, literary folkloristics, literary history, folk song, cultural-historical method

Viri/References
Grafenauer, Ivan
1905 Zum Akzente im Gailthalerdialekte.
Archiv für slavische Philologie (Berlin) 27 (1): 195–228.
1907 O »Duhovni brambi« in nje postanku. Donesek k zgodovini praznoverja med Slovenci.
Časopis za zgodovino in narodopisje 4: 1–70.
1908 Legenda o Salomonu v slovenski narodni pesmi. V:
Zbornik u slavu Vatroslava Jagića. Berlin: Weidmann, 65–70.
1916 Iz zgodovine slovenske metrike
. Čas 10: 299–319.
1917
Kratka zgodovina slovenskega slovstva. 1. Od začetka do marčne revolucije. Ljubljana: Katoliška bukvarna.
1924 Pripombe k slovenskemu Stapletonu.
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino 4 (1–4): 106–116.
1924a Marija v naših narodnih pesmih.
Slovenec 205: 7–8.
1934 O pokristjanjenju Slovencev in početkih slovenskega pismenstva.
Dom in svet 47: 349–503.
1935a Gutsmannov besednjak in njegova zbirka pregovorov, rekov in prilik.
Časopis za zgodovino in narodopisje 30: 1–29.
1935b Rešnje telo in narodna pesem.
Mladika (Prevalje) 6: 227–230.
1937 Najstarejši slovenski zagovori.
Časopis za zgodovino in narodopisje 32: 275–293.
1937–38a Slovenska narodna balada o Lepi Vidi.
Dom in svet 50 (5): 230–237.
1937–38b S lovenska narodna romanca o romarju svetega Jakoba Kompostelskega
. Dom in svet 50 (7): 338.
1939a Mavri v narodni pesmi.
Dom in svet 51 (5): 24.
1939b Še Mavri v narodni pesmi
. Dom in svet 51 (5): 281–285.
1939c Valjavčeva »Miš deklica« v indijski legendi.
Slovenski jezik 2: 230.
1939č Prigoda iz srednjevisokonemškega Razgovora med Salomonom in Markolfom pri Jurčiču.
Slovenski jezik 2: 230–231.
1939d Štiftarji in štiftarska narodna pesem.
Slovenski jezik 2: 15–38.
1939e O Zariki in Sončici in še kaj o »španskih« junakih.
Dom in svet 51 (1–2): 77–89.
1939f Poljska kraljica
. Dom in svet 51 (4): 224–228.
1939g Zamorci in zamorske deklice v narodnih legendah.
Dom in svet 51 (6): 409–418, 409.
1939–40 K razvoju naziranj o razmerju med umetnostjo in nravnostjo.
Čas 30: 265–276.
1940 Slovenska pripovedka o »hudi muci« in njena inačica v srvnem.[= starovisokonemškem] slovstvu.
Slovenski jezik 3: 52–55.
1941a »Vondrákove in Grafenauerjeve zmote o zgradbi Klimentovega govora v spomin apostola in mučenca«.
Čas 35: 350–364.
1941b Srednjeveška katekizemska uganka v Finžgarjevem Divjem lovcu.
Dom in svet 53: 41–46.
1942a »Ta stara velikanočna pejsen« in še kaj.
Čas 36: 89–138.
1942b Najstarejši slovenski »kirielejsoni«.
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo letnik: 63–73.
1942c Prakulturne bajke pri Slovencih.
Etnolog 14: 2–45.
1942č Novi doneski k zgodovini narodne balade o »Lepi Vidi«.
Dom in svet 54: 130–137.
1943a »Duhovna bramba« in »Kolomonov žegen«. Nove najdbe in izsledki. V:
Razprave. Knj. I, št. 4, 203–399.
1943b
Lepa Vida. Študija o izvoru, razvoju in razkroju narodne balade o Lepi Vidi. Ljubljana: Akademija znanosti in umetnosti. (Filozofsko-filološko-historični razred. Dela 4).
1944a Irsko-anglosaška misijonska metoda in slovensko pismensko in ustno slovstvo. V:
Zbornik zimske pomoči. Ljubljana, 361–376.
1944b O srednjeveški slovenski Marijini litanijski pesmi. Začasno poročilo. V:
Razprave 2. Ljubljana: AZU (Filozof.hist. razred), 213–236.
1944c Najvažnejše ritmične oblike v zgodovini slovenske narodne pesmi.
Etnolog 16: 43–60.
1944č Bog daritelj, praslovansko najvišje bitje, v slovenskih kosmoloških bajkah.
Bogoslovni vestnik 24: 57–97.
1945a F. S. Finžgar, Makalonca.
Etnolog 17: 137–138.
1945b Narodno pesništvo. (Separatni odtis,
Narodopisje Slovencev). Ljubljana: Klas, 12–85.
1945c Lojze Zupanc, Velikan Nenasit.
Etnolog, 17: 140–141.
1945č Slovensko-kajkavske bajke o Rojenicah-Sojenicah.
Etnolog 17: 34–51.
1946 Slovensko slovstvo na Koroškem, živ člen vseslovenskega slovstva. V: Grafenauer, Bogo, Lojze Ude in Maks Veselko (ur.),
Koroški zbornik. Ljubljana: DZS, 284–344.
1950 Legendarna pesem »Spokorjeni grešnik« in staroalpska krvno-duhovna sestavina slovenskega naroda. V:
Razprave I/1. Ljubljana: SAZU, Razred za zgodovino in društvene vede, 3–52.
1950–51a Slovenske ljudske pesmi o Kralju Matjažu.
Slovenski etnograf 3–4: 189–240.
1950–51b [Odgovor na oceno M. Matičetovega].
Slovenski etnograf 3–4: 430–431.
1951a
Slovenske pripovedke o Kralju Matjažu. Ljubljana: SAZU (Razred za filološke in literarne vede, Dela 4).
1951b Turki pred Dunajem. Slovenske narodne pesmi iz leta 1529 in 1683.
Slavistična revija 4: 34–59.
1952a Ali je praslovanska beseda Bog‘ iranska izposojenka.
Slovenski etnograf 5: 237–250.
1952b Matiji Murku (1861–1952) v spomin.
Slovenski etnograf 5: 197–207.
1952c Narodno pesništvo
. V: Grafenauer, I. in B. Orel (ur.), Narodopisje Slovencev II. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 12–85.
1952–53 Slovenska pripovedka o ujetem divjem možu.
Zgodovinski časopis 6–7: 122–153.
1953 Origine, sviluppo e dissoluzione della ballata popolare slovena »Lepa Vida« (La bella Vida).
Lares (Roma) 19: 8–11.
1954a Matija Murko. V:
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Peta knjiga. Ljubljana: SAZU, 168–177.
1954b Hrvatske inačice praobrazcu balade »Kralj Matjaž v turški ječi«.
Slovenski etnograf 6–7: 241–271.
1954c Dostavek k »slovenskim pripovedkam o ujetem divjem možu«.
Zgodovinski časopis 8: 130–133.
1955a Srednjeveška pripovedka o Salomonu in Markolfu in prekmurska pravljica o Mačas-krali ino dekli.
Slovenski etnograf 8: 129–144.
1955b »Blagor ubogim« v slovenski narodni pesmi. V:
Koledar Slovenske Koroške. Celovec, 103–113.
1956a Slomškov rokopis narodne pesmi »Juri s pušo«.
Slovenski etnograf 9: 197–202.
1956b Matije Murka znanstvena pot. V:
Razprave II. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede, 8–30.
1956c Zmaj iz petelinjega jajca. V:
Razprave II. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede, 315–333.
1956č Arhivni doneski k podobi Slomška pedagoga. V:
Razprave II. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede, 150–231.
1956d Posvetovanje vzhodno- in osrednjealpskih narodopiscev v Ljubljani.
Glasnik Inštituta za slovensko narodopisje 1 (1): 3.
1956–57 Aškerčev »mejnik« in ljudsko izročilo.
Jezik in slovstvo 2 (6): 241–247.
1957a Die Volkserzählung vom falschen Sarg.
Fabula 1, 32–46, Fabula 2, 265–289.
1957b Človeška stavbna daritev v slovenski narodni pripovedki in pesmi.
Slavistična revija 9: 41–60.
1957c Jakob Kelemina.
Slovenski etnograf 10: 199–200.
1957č Zveza slovenskih ljudskih pripovedk z retijskimi – A.
Slovenski etnograf 10: 97–112.
1957d Die Reichweite der Urpfarre Maria Gail im Süden.
Carinthia I (147): 261–274.
1958a Z veza slovenskih ljudskih pripovedk z retijskimi – B.
Slovenski etnograf 11: 49–68.
1958b Nekaj o koroških narečjih. V:
Koledar slovenske Koroške [separat, strani niso oštevilčene.].
1958c Celovški rokopis iz Rateč / podružnice beljaške prafare pri Mariji na Zilji. V:
Razprave III/1. Ljubljana: SAZU; II. Razred za filološke in literarne vede, 8–61.
1958č Bogastvo in uboštvo v slovenski narodni pesmi in irski legendi. V:
Razprave IV. Ljubljana: SAZU, II. razred za filološke in literarne vede, 39–100.
1958d Neték in »Ponočna potnica« v ljudski pripovedki. V:
Razprave IV/4. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede, 160–200.
1958–59a Stolica za slovenski jezik na ljubljanskem liceju in Slomškovi tečaji v celovškem semenišču.
Zgodovinski časopis 12–13: 272–284.
1958–59b Kulturne povezave na velike razdalje. V:
Razprave SAZU IV/4. zv. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede, 122–126.105
1959a Zveza slovenskih ljudskih pripovedk z retijskimi – C.
Slovenski etnograf 12: 135–162.
1959b Ljudska povestica o napačni krsti. V:
Alpes Orientales I. Ljubljana, 13–32.
1959c Pogled na gorenjsko ljudsko pesništvo.
Rad kongresa folklorista Jugoslavije 6. Bled, 45–48.
1960a »Mišicina basen« od Zilje in njen pomen.
Slovenski etnograf 13: 13–30.
1960b Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien. [Poročilo].
Zeitschrift fur Volkskunde 56: 128–130.
1960c Mednarodni kongres raziskovalcev ljudskega pripovedništva v Kielu in Kopenhagnu od 19. do 29. avgusta 1959.
Slovenski etnograf 13: 234–236.
1960č Das slowenische Kettenmärchen vom Mäuslein, das durch einen Zaun Kroch, aus dem Gailtal in Kärnten. V:
Humaniora: Essays in Literature, Folklore, Bibliography. New York: J. J. Augustin, Locust Valley, 239–250.
1961a Abgerissene Zusammenhänge slowenischer erzählender Lieder mit dem europäischen Norden. V:
Internationaler Kongress der Volkserzählungforscher in Kiel und Kopenhagen (Vorträge und Referate). Berlin: Walter der Gruyter & Co., 98–104.
1961b Der slovenisch-kroatisch-ladinische Anteil an der Grenzlaufsage und dessen Bedeutung (I). V:
Volkskunde im Ostalpenraum. Graz, 41–48.
1961c Ein altpflanzerisch-chtonischer Wurmsegen in der Schweiz und in Slovenien. V:
Alpes Orientales III. Acta tertii conventus de Ethnographia alpium orientalium tractantis. Basileae, 148–152.
1961č Nekaj o spreminjanju besedila v slovenskih pripovednih pesmih.
Slovenski etnograf 14, 185–187.
1961d Albert B(ates) Lord, The Singer of Tales.
Slovenski etnograf 14: 222–226.
1962 Brezen in Brezova voda.
Slovenski etnograf 15: 101–105.
1965a
Spokorjeni grešnik. Študija o izvoru, razvoju in razkroju slovensko-hrvaško-vzhodnoalpske ljudske pesmi. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede, Dela 19, Ljubljana, 7–168.
1965b Duh narodnega pesništva (Iz rokopisne zapuščine Ivana Grafenauerja).
Naši razgledi 14. (6): 130.
1966a Problematika pripovedke-balade z motivom stave na ženino čistost.
Narodna umjetnost (Zagreb) 4: 3–14.
1966b
Slovensko-hrvaška ljudska pesem Marija in brodnik. Ljubljana: SAZU (Razr. II; Dela 21).
1973
Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Mohorjeva družba, Celje.
1974 Nekaj o značaju našega narodnega pesništva.
Traditiones 3: 5–16.

II.

Apih, Josip
1886 Židovstvo. Letopis Matice Slovenske, 11.

Aškerc, Anton
1896 Velikorussija narodnyja pjesni. Izdal A. I. Sobolevski, I, tom [ocena]. Ljubljanski zvon 16: 178–183.

Bezlaj, France
1950–51 Nekaj besedi o slovenski mitologiji v zadnjih desetih letih. Slovenski etnograf 3–4: 342–353.

Dolinar, Darko
1995 Ljudsko slovstvo v slovenskem literarnem zgodovinopisju. V: Muršič, Rajko in Mojca Ramšak (ur.), Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 77–84

Grafenauer, Bogo
1973 Življenje in delo. V: Ivan Grafenauer, Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Celje: Mohorjeva družba, 225–291, 292–309.
1980 Življenjepis. Bibliografija. V: Ivan Grafenauer,
Literarnozgodovinski spisi. Ljubljana: Slovenska matica, 47–92, 93–111.

Grafenauer, Radogost
1988 Ivan Grafenauer o virih slovenske duhovnosti. Kristjanova obzorja 3 (2): 189–191.

Gruden, Josip
1910–16 Zgodovina slovenskega naroda. 6 zv. Celovec: Družba sv. Mohorja.

Ehrlich, Lambert
1929 Razvoj etnologije in njene metode v zadnjih desetletjih. Etnolog 3: 14–52.

Jelinčič Boeta, Klemen
2009 Judje na Slovenskem v srednjem veku. Ljubljana: Slovenska matica.

Jezernik, Božidar
1979 Družbene osnove tradicije o bogobornem Kralju Matjažu. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 19 (2): 32–35.

Kelemina, Jakob
1930 Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva. Celje.

Kocbek, Fran in Ivan Šašelj
1934 Slovenski pregovori, reki in prilike. Celje: Mohorjeva družba.

Koruza, Jože
1976 Prežihov Voranc in ljudska tradicija. Slavistična revija 24: 85–86.

Kotnik, Franc
1939 Kdaj je bil natisnjen Kolomonov žegen? Časopis za zgodovino in narodopisje 34 (1–2): 106.
1943
Slovenske starosvetnosti. Ljubljana: Zadružna tiskarna.

Kumer, Zmaga
1958 Slovenske prireditve srednjeveške božične pesmi Puer Natus in Betlehem. SAZU. V: Razprave II. razreda III. Ljubljana: SAZU, 65–163.
1960 Predreformacijsko izročilo v slovenskih protestantskih pesmaricah in poznejšem razvoju.
Slovenski etnograf 13: 41–64.
1960–61 Na sledi Kralju Matjažu. Nova balada iz Kostela.
Glasnik SED 3 (2): 8.
1961a Predreformacijsko izročilo v slovenskih protestantskih pesmaricah in poznejšem razvoju – B
. Slovenski etnograf 14: 115–134.
1961b Zur Frage der Deutsch-Slowenischen Wechselbeziehungen im Volkslied.
Zeitschrift für Volkskunde 2 (1961): 239–243.
1968 Skladnosti in razlike v južnoslovanskih variantah balade o razbojnikovi ženi
. Narodno stvaralaštvo - Folklor 7: 52–60.
1972 Der Rhein im slowenischen Volkslied
. V: Festschrift für Robert Wildhaber zum 70. Geburtstag. Basel, 323–333.
1973 Der heilige Nikolaus in der slowenischen Volksliedüberlieferung
. Dona Ethnologica. Südosteuropäische Arbeiten 71. München, 270–277.
1978 Zur Frage nach der mittelalterlichen Tradition der slowenischen Balladen und ihrer Stellung innerhalb der europäischen Überlieferung
. V: The European Medieval Ballad. Odense, 40–50;
1987 Lepá vodá Ljubljančica
. Traditiones 16: 247–254.

Kumer, Zmaga, Milko Matičetov in Vodušek, Valens
1981 Slovenske ljudske pesmi I. Ljubljana: Slovenska matica.

Kuret, Niko
1972 Komisija (1947–1951) in Inštitut za slovensko narodopisje SAZU od (1951). Nastanek, razvoj, delo. Traditiones 1: 9–16.

Legiša, Lino
1973 Liber cantionum Carniolicarum (Kalobški rokopis). Ljubljana: SAZU (Dela II. razreda SAZU; 27).

Lihačov, D. S.
1972 Poetika stare ruske književnosti. Beograd: Književna misao.

Mal, Josip
1938 Schwabenspiegel in koroško ustoličenje. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 19: 109–132.

Matl, Josef
1965 Ivan Grafenauer (1880–1964).
Südost-Forschungen 24: 259–262.

Matičetov, Milko
1951 Ivan Grafenauer, Legendarna pesem »Spokorjeni grešnik in staroalpska krvno-duhovna sestavina slovenskega naroda. Slovenski etnograf 3–4: 425–430.
1956 Ljudska proza. V: Legiša, Lino, Alfonz Gspan in Anton Slodnjak (ur.),
Zgodovina slovenskega slovstva I. Ljubljana: Slovenska matica, 19–138.
1959 Pravljica o bobkovi črni kapi (AT 295) v rokah W. Grimma, Levstika, Finžgarja in Tratarja.
Slovenski etnograf 12: 132–134.
1960 Ivanu Grafenauerju ob osemdesetletnici.
Slovenski etnograf 10: 199–200.
1965 Ivan Grafenauer. V:
Letopis SAZU za leto 1964, 15. Ljubljana: SAZU, 65–71.
1980 Diskusijski prispevki, razgovori ob referatih, pripombe in mnenja.
Glasnik Slovenskega etnološkega društva 20 (2): 112.
1988 Grafenauer, Ivan. V:
Enzyklopädie des Märchens. Berlin in NewYork: Walter de Gruyter, 80–82.

Merhar, Boris
1956 Ljudska pesem. V: Legiša, Lino, Alfonz Gspan in Anton Slodnjak (ur.), Zgodovina slovenskega slovstva I. Ljubljana: Slovenska matica, 31–114.
1960 Prevara z raki v protestantski literaturi in v ljudski pravljici o spretnem tatu.
Slovenski etnograf 13: 31–40.

Murko, Matija
1929 Velika zbirka slovenskih narodnih pesmi z melodijami. Etnolog 3: 5–54.
1937 Zgodovinski podatki o slovenskih narodnih pesmih.
Časopis za zgodovino in narodopisje 32 (1–4): 300–307.
1940 Indija slovenskih narodnih pesmi.
Slovenski jezik 3 (1–2): 20–27.

Novak, Vilmos
1944 Grafenauer Ivan: Lepa Vida. Ethnographia (Budapest) 55: 47–48.

Pleteršnik, Maks
1894 Slovensko-nemški slovar I–II. Ljubljana: Knezoškofijstvo.

Podlogar, Leopold
1923 Roparji na slovenski zemlji. Mladika (Prevalje) 4.

Pogačnik, Jože
1968 Zgodovina slovenskega slovstva I. Maribor: Založba Obzorja.
1980 Ivan Grafenauer in literarna zgodovina. V: Ivan Grafenauer,
Literarnozgodovinski spisi. Ljubljana: Slovenska matica, 5–45.

Pogorelec, Breda [idr.]
2000 Oddelek za slovanske jezike in književnosti. V: Šumi, Jadranka (ur.), Zbornik Filozofske fakultete 1919–1999. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 225–244.

Polívka, Jiři
1931–32 Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva. Z mitološkim uvodom. Uredil Jakob Kelemenina. Germanoslavica. Vierteljahrsschrift für die Erforschung der germanisch-slavischen Kulturbeziehungen(Praha): 619–628.

Poljanšek, Janez
2002 Grafenauer, Radogost. Slovenski jezuiti 36 (6, 211): 181.

Pregelj, Ivan
1936 Osnovne črte iz književne teorije. Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna.

Senica, Josip
1938 Trije botri. V: Senica, Josip, Oglarjev sin in druge pripovedke. Kamnik: Konzorcij Našega drevesa, 17.

Stanonik, Marija
2001 Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
2004
Slovstvena folkloristika med jezikoslovjem in literarno vedo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 98–115.
2010
Zgodovina slovenske slovstvene folklore. Ljubljana: Slovenska matica.

Šifrer, Tone
1936 Ljudska povest Ljubljanski zvon 56: 189–192.

Štrekelj, Karel (ur.)
1895–1923 Slovenske narodne pesmi I–IV. Ljubljana: Slovenska matica.

td.[= Tine Debeljak]
1943 ‘Peli so jih mati moja… (rubrika: Kulturni obzornik). Slovenec, sreda, 6. oktobra 1943, št. 226 2.

Toporišič, Jože
1973–74 K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije. Jezik in slovstvo 19: 273–279.

Ukmar, Milko
1940 Nove smeri v raziskovanju slovenskih ljudskih izročil in Lepa Vida. Dom in svet 52: 405–412.

Vilfan, Sergij
1944 Pravni motivi v slovenskih narodnih pripovedkah in pripovednih pesmih. Etnolog 16: 3–29.

Vodušek, Valens
2003 Etnomuzikološki članki in razprave. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Zupanc, Lojze
1944 Velikan Nenasit / Belokrajinske pripovedke. Ljubljana: Založba Murenček, Knjigarna Jože Žužek.

Zwitter, Fran
1929 Starejša kranjska mesta in meščanstvo. (Inavguralna disertacija.) Ljubljana: Leonova družba.