Traditiones, 39-2, 2010, 125–147

Submitted by stanka on Fri, 31/05/2013 - 12:42.

DOI: 10.3986/Traditio2010390208        (PDF )

Naslov/Title
Genrefication of Slovenian Folksongs: A Reflection, or Views on their Development

Avtorica/Author
Marija Klobčar

Izvleček
V prispevku sta ob pregledu oblikovanja tipologije slovenskih ljudskih pesmi analizirana razvoj slovenske folkloristične misli in orientacija slovenske folkloristike. Vprašanje zvrstnosti slovenskih ljudskih pesmi je poudarjeno kot vprašanje prioritet, s katerimi se izražajo prioritete družbe. Ob razgledu po drugačnih konceptih prispevek problematizira vlogo institucionaliziranega folklorističnega raziskovanja in opozarja na nujnost premisleka teh vprašanj. Prevrednotenje teh pogledov namreč pomeni tudi prevrednotenje današnjega razumevanja ljudskosti.

Abstract
This paper analyzes the development of the conceptualization and orientation of Slovenian folklore studies based on an overview of how the typology of Slovenian folksongs was shaped. The issue of Slovenian folksong genrefication is highlighted as an issue of priorities that reflect society’s priorities. By examining various approaches, the paper discusses the role of institutionalized research in folklore studies and draws attention to the necessity of reflecting on these issues. Reevaluating these views also implies reevaluating today’s under-
standing of “folk character.”

Ključne besede
tipologija, ljudska pesem, pripovedna pesem, orientacija folkloristike

Keywords
typology, folksong, ballad, orientation of folklore studies

Viri/References
von Arnim, Achim in Klemens Brentano
1806–1808
Des Knaben Wunderhorn, I–III. Heidelberg: Wohr und Zimmer.

Ben-Amos, Dan
1976a Introduction. V: Ben-Amos, Dan (ur.), Folklore Genres. Austin in London: University of Texas Press, ix–xlv.
1976b Analytical Categories and Ethnic Genre. V: Ben-Amos, Dan (ur.),
Folklore Genres. Austin in London: University of Texas Press, 215–242.

Benz, Nikola in Michaela Brodl
2005 The Registration of Songs in the INFOLK Database: A Virtual Network of Folksong Archives in Austria. Traditiones 34 (1): 11–124. [http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2005340109].

Bielawski, Ludwik
2003 Kolberg. V: Die Musik in Geschichte und Gegenwart 10. Kassel [idr.]: J. B. Metzler, 446–447.

Bohlman, Philip, V.
2004 The Music of European Nationalism. Santa Barbara, Denver in Oxford: ABC-CLIO.

Burlasova, Soňa in L’uba Droppova
1968 Lidova a zlidověla piseň. V: Melicherčik, Andrej (ur.), Československa vlastivěda. Dil III. Lidova kultura. Praha: Orbis, 636–663.

Bynum, David. E.
1976 The Generic Nature of Oral Epic Poetry. V: Ben-Amos, Dan (ur.), Folklore Genres. Austin in London: University of Texas Press, 36–58.

Delić, Simona
2007 Spanish Ballads in Johann Gottfried Herder's Volkslieder Collection (1778/79), Jakob Grimm's Silva de romances viejos Collection (1815) and Their Intercultural Echoes in Croatia. V: Matter, Max in Nils, Grosch, Lied und populare Kultur/Song and Popular Culture (Jahrbuch des Deutschen Volksliedarchivs Freiburg; 52), 97–112.

Dzieła …
1991 Dzieła wszystkie Oskara Kolberga. Informator wydawniczy / Complete Works of Oskar Kolberg: Publication Reference. Poznań: Polskie towarzystwo ludoznawcze, Redakcja dzieł wszystkich Oskara Kolberga.

Elschek, Oskar
1975 Piesne a hudba. V: Slovensko. L'ud – II. časť. Bratislava: Obzor, 1069–1097.
1991 Ideas, Principles, Motivations, and Results in Eastern European Folk-Music Research. V: Nettl, Bruno in Philip V.Bohlmann,
Comparative Musicology and Anthropology of Music. Chicago in London: The University of Chicago Press, 91–109.

Fikfak, Jurij
1999 Ljudstvo mora spoznati sebe. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Glonar, Joža
1923 Predgovor. V: Slovenske narodne pesmi IV: 1–66.
1939
Stare žalostne. Ljubljana: Akademska založba.

Grafenauer, Ivan
1973 Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Celje: Mohorjeva družba.

Heid, Gerlinde
2006 Volkslied. V: Osterreichisches Musiklexikon. Band 5. Wien: Osterreichische Akademie der Wissenschaften, 2541–2544.

Herder, Johann Gottfried von
1819 Stimmen der Volker in Liedern. Wien: Johann von Muller.

Honko, Lauri
2005 (1989) Folkloristic Theories of Genre. V: Dundes, Alan (ur.), Folklore: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. Vol. III. The Genre of Folklore. London and New York: Routledge.

Izpiski …
1903 Izpiski iz nekaterih nedomačih ocen tega dela. V: Štrekelj, Karel (ur.), Slovenske narodne pesmi 2, pril.

Janežič, Anton
1850 Narodno pesništvo. Slovenska bčela 1: 28–30.

J. pl. K.
1881 Narodno blago. Kres 1881: 33–34.

Karbusicky, Vladimir
1968 Lidova a zlidověla piseň. V: Melicherčik, Andrej (ur.), Československa vlastivěda. Dil III. Lidova kultura. Praha: Orbis, 301–350.

Katalog
1960 Katalog der Tonbnadaufnamen B 1 bis B 3000 des Phonogrammarchives der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Graz, Wien in Koln: Hermann Bohlaus Nachf.
1966
Katalog der Tonbnadaufnamen B 3001 bis B 7000des Phonogrammarchives der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Graz, Wien in Koln: Hermann Bohlaus Nachf.
1974
Katalog der Tonbnadaufnamen B 10001 bis B 13 000 des Phonogrammarchives der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Graz, Wien in Koln: Hermann Bohlaus Nachf.

Klobčar, Marija
2006 Krekove presoje ljudskega pesništva. V: Fikfak, Jurij (ur.), Gregor Krek (1840–1905). Filologija in slovanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 193–203,
2008 Kresne pesmi kot razumevanje obrednega. V: Slavec Gradišnik, Ingrid in Helena Ložar-Podlogar (ur.),
Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta (1906–1995). Ljubljana: Založba ZR C, ZR C SAZU , 457–484.

Kollar, Jan
1953 (1834 Narodnie spievanky. Bratislava: Slovenske vydavatelstvo krasnej literatúry.

Korytko, Emil
1838a Den Freunden des Slawenthums in Krain; ein Slave aus Norden. Illyrisches Blatt, 23. junij 1838.
1838b Sammlung kreinerischer Volkslieder.
Ost und West, 8. avgust 1838, št. 63, 259.
1939–1844
Slovenske pesmi krajnskiga naroda. Ljubljana.

Kotnik, France
1944 Pregled slovenskega narodopisja. V: Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev I. Ljubljana: Založba Klas, 21–52.

Krek, Gregor
1858 O naši književnosti. Novice gospodarske, obertniške in narodne 31: 243–244.
1872 Odlomek iz spisa: Važnost ustnega slovstva (tradicijonalne literature) kot izvirnik basnoslovju (mythologiji).
Zora 1 (12): 171–174.
1881 Kres.
Kres 1: 49–62.
1887
Einleitung in die slavische Literaturgeschichte und Darstellung ihrer alteren Perioden. Graz: Verlag von Leuschner und Lubensky.

Krekovičova, Eva
2000 L'udova pieseň. V: Stolična, Rastislava (ur), Slovensko. Evropske kontexty l'udovej kultury. Bratislava: Veda. Vydavatel'stvo Slovenskej akademie vied, 301–322.

Kresanek, Jozef
1951 Slovenska l'udova pieseň zo stanoviska hodobneho. Bratislava.

Kropej, Monika
2001 Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana. Založba ZRC, ZRC SAZU.

Kumer, Zmaga
1974 Vsebinski tipi slovenskih pripovednih pesmi / Typenindex slowenischer Ezahllieder. Ljubljana: Sekcija za glasbeno in plesno narodopisje pri ISN SAZU.
1984 (ur.)
Ob 50-letnici ustanovitve Folklornega inštituta. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje.
1998 Pogled na dosedanje delo baladne komisije. V: Golež, Marjetka (ur.),
Ljudske balade med izročilom in sodobnostjo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 31–32.
2002
Slovenska ljudska pesem. Ljubljana: Slovenska matica.

Makarovič, Marija
1985 Predgrad in Predgrajci. Narodopisna podoba belokranjske vasi. Kočevje: Kulturna skupnost Kočevje.

Murko, Matija
1929 Velika zbirka slovenskih narodnih pesmi z melodijami. Etnolog 3: 5–54.

Novak, Vilko
1986 Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Okpewho, Isidore
2004 Does the Epic Exist in Africa? Some formal Considerations. V: Dundes, Alan (ur.) Folklore. Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. Vol. III. The Genres of Folklore. London in New York: Routhledge, 306–331.

Phonogrammarchiv
2009 Phonogrammarchiv – Osterreichische Akademie der Wissenschaften (http://www.phonogrammarchiv.at/wwwnew/).

Pisk, Marjeta
2010 The Expression Balada in Slovenian Folklore Studies and its Semantic Field. V: Eckhard, John in Tobias Widmaier (ur.), From ≫Wunderhorn≪ to the Internet: Perspectives on Conceptions of “Folk Song” and the Editing of Traditional Songs / Vom ≫Wunderhorn≪ zum Internet. Perspektiven des ≫Volkslied≪-Begriffes und der Edition popularer Lieder. BASIS 6, Trier: WVT 2010, 90–96.

Pleteršnik, Maks
1894 Slovensko-nemški slovar 1, Ljubljana: Knezoškofijstvo.

Predgovor
1970 Predgovor. V: Kumer, Zmaga idr. (ur.), Slovenske ljudske pesmi 1. Ljubljana: Slovenska matica.

Pripovedne ...
1970 Pripovedne pesmi (uvod). Slovenske ljudske pesmi 1: 1.

Ramovš, Mirko
1991 Otroške igre z odvzemanjem in privzemanjem na Slovenskem. Traditiones 20: 127–142.

Rieuwerts, Sigrid
1998a Child, Francis James (1825–1896). V: Brown, Mary Ellen in Bruce A. Rosenberg, Enciklopedia of Folklore and Literature. Santa Barbara, Denver in Oxford: ABC-CLIO, 120–122.
1998b Percy, Thomas (1729–1811). V: Brown, Mary Ellen in Bruce A. Rosenberg,
Enciklopedia of Folklore and Literature. Santa Barbara, Denver in Oxford: ABC-CLIO, 495–497.

Rohrich, Lutz
1973a Vorwort. V: Rohrich, Lutz (ur.), Handbuch des Volksliedes. Band 1. Munchen: Wilhelm Fink Verlag, 7–18.
1973b Die Textgattungen des popularen Liedes. V: Rohrich, Lutz (ur.),
Handbuch des Volksliedes. Band 1. Munchen: Wilhelm Fink Verlag, 19–35.

Slavec Gradišnik, Ingrid
2000 Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC.

Slovenske narodne pesmi I
(SNP I)), 1895–1898. Štrekelj, Karel (ur.). Ljubljana: Slovenska matica.
Slovenske narodne pesmi II (SNP II), 1900–1903. Štrekelj, Karel (ur.), Ljubljana: Slovenska matica.
Slovenske narodne pesmi III (SNP III), 1904–1907. Štrekelj, Karel (ur.), Ljubljana: Slovenska matica.
Slovenske narodne pesmi IV (SNP IV), 1908–1923. Štrekelj, Karel in Joža Glonar (ur.), Ljubljana: Slovenska matica.

Šivic, Urša
2007 Vpliv institucionalnih meril na spreminjanje ljudskega petja. Traditiones 36 (2): 27–41. [10.3986/Traditio2007360202].

Štrekelj, Karel
1887 Prošnja za narodno blago. Ljubljanski zvon 7: 628–632.
1895 Začasni predgovor. V:
Slovenske narodne pesmi I, priloga.
1896 Začasni predgovor. V:
Slovenske narodne pesmi I, priloga.
1898 Predgovor. V:
Slovenske narodne pesmi I, V–XV.

Tyberg, Tove
2005 Wilhelm Mannhardt – a pioneer in the study of rituals. In: Dundes, Alan (ur.), Folklore. Critical Concepts in Lietrary and Cultural Studies. Volume II. The Founders of Folklore. London in New Yourk: Routledge, 11–120.

Tyllner, Lubomir (ur.)
1995 Thomas Anton Kunz, Bohmische Nationalgesange und Tanze. Česke narodni zpěvy a tance (faksimile). Praha: Ustav pro etnografii a folkloristiku AV ČR (Poklady lidove kultury; 5).

Vodušek, Valens
1959 Alpske poskočne pesmi v Sloveniji. V: Rad 6. kongresa SUFJ, Bled 1959. Ljubljana (1960), 55–78.
1960 Neka zapažanja o baladnim napevima na području Slovenije. V:
Rad kongresa folklorista Jugoslavije, Zaječar in Negotin 1958. Beograd, 109–118.
1967 Slovenska ljudska pesem. V:
Slovenske ljudske pesmi. Dokumentarni posnetki glasbeno-narodopisnega instituta v Ljubljani. Zagreb: Jugoton.
1973 Slovenska ljudska glasba v stiku s sosednjimi kulturami. V:
Zbornik 18. kongresa jugoslovanskih folkloristov, Bovec 1971. Ljubljana, 126–132.
1980 O evropski etnomuzikologiji. V: Bogataj, Janez in Slavko Kremenšek (ur.),
Poglavja iz metodike etnološkega raziskovanja I. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Knjižnica Glasnika SED; 4), 39–56.
2003 (1967) Značilnosti slovenske ljudske glasbe in njenega razvoja. V: Terseglav, Marko in Robert Vrčon (ur.),
Valens Vodušek, Etnomuzikološki članki in razprave. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 78–87.

Votruba, František
1953 Spievanky a ich vyznam v slovenskom narodnom a kultúrnom vyvine. V: Kollar, Jan, Narodnie spievanky. Bratislava: Slovenske vydavateľstvo krasnej literatury, 7–27.

Vraz, Stanko
1939 Narodne pesni ilirske. Zagreb: Samozaložba.
1879 Pot v gorenje strani (prev. Andrej F. Fekonja).
Slovenski narod 12 (255): 1–3.

Wilson, Willian A.
2005 (1973) Herder, Folklore and Romantic Nationalism. In: Dundes, Alan, Folklore. Critical Concepts in Lietrary and Cultural Studies. Volume II. The Founders of Folklore. London, New York: Routledge, 4–21.