Traditiones, 39-2, 2010, 87–105

Submitted by stanka on Fri, 31/05/2013 - 12:37.

DOI: 10.3986/Traditio2010390206        (PDF )

Naslov/Title
The Village Space Structure Oral Tradition and Rituals of Karst

Avtorica/Author
Katja Hrobat

Izvleček
Članek je del širše raziskave o konceptualizaciji prostora kot socialnega konstrukta, kakor se kaže v ustnem izročilu na Krasu. Terenske raziskave so pokazale, da ljudje navzven enotno identiteto vaške skupnosti razdrobijo na manjše vaške identitete, ločene po prostorskih enotah. Notranje strukturiranje vasi se izraža skoz ustno izročilo, toponime in skupinske identifikacije, šege in navade ob ivanjskem kresovanju, ob pustovanju, ob smrti, pri čemer vsakemu delu vasi ustreza del pokopališča, in ob liturgičnih obredih. Na osnovi evropskih in neevropskih primerjav avtorica pokaže, da v notranji strukturiranosti vasi ne gre prepoznati zgolj posledice različnega časovnega zaporedja kolonizacije rodov ali različnih hierarhičnih struktur prebivalstva, temveč tudi splošno konceptualno načelo strukturiranja sveta, ki temelji na binarni opoziciji.

Abstract
The paper is part of a wider study on the conceptualization of space as a social construct through the oral tradition of the Karst. Research has shown that the identity of the village is fragmented into smaller village identities, separated by spatial units. The internal structure of the village is reflected in oral tradition, toponyms, group identifications, liturgical rites, and rituals such as lighting bonfires on St. John’s Day or Carnival, and death, where each part of the village corresponds a part of the cemetery. Based on European and non-European comparisons, it is suggested that the interior structure of villages is not simply a reflection of the stratification process of the rural population or colonizations of various lineage, but could also be a consequence of a general conceptual principle of structuring the world, which is based on the concept of binary opposition.

Ključne besede
prostor, binarna struktura, dualizem, naselja, Kras, ustno izročilo, šege

Keywords
space, binary structure, dualism, settlements, oral tradition, rituals


Viri/References
Bourdieu, Pierre
1969 La maison Kabyle ou le monde renverse' V: Pouillon, Jean in Pierre Maranda (ur.),
Echanges et communications: melanges offerts a Claude Levi-Strauss a l'occasion de son 60e anniversaire. Paris, La Haye: Mouton, 739–758.

Cadoret, Anne
2007 Espace. V: Bonte, Pierre in Michel Izard (ur.), Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie. Paris: Presses universitaires de France, 235–236.

Descola, Philippe in Gisli Palson
2002 Introduction. V: Descola, Philippe in Gisli Palson (ur.), Nature and Society: Anthropological Perspectives. London in New York: Routledge, 1–22.

Douglas, Mary
1993 Čisto i opasno. Beograd: Biblioteka XX vek.
1999
Implicit Meanings: Selected Esseys in Anthropology. London in New York: Routledge.

Dragan, Radu
1999 La representation de l'espace de la societe traditionnelle: les mondes renverses. Paris: L'Harmattan.

Durkheim, Emil
1982 Elementarni oblici religijskog života. Beograd: Prosveta (Biblioteka Kariatide).

Eliade, Mircea
1987 The Sacred and the Profane: The Nature of Religion. Orlando [idr.]: A Harvest Book, Harcourt.
1992
Kozmos in zgodovina. Mit o večnem vračanju. Ljubljana: Nova revija.

Geertz, Clifford
1996 Afterword. V: Feld, Steven in Keith H. Basso (ur.), Senses of Place. Santa Fe: School of American Research Press, 259–261.

Gennep, Arnold, van
1977 The Rites of Passage. London in Henley: Routledge and Kegan Paul.

Guettel Cole, Susan
2004 Landscapes, Gender, and Ritual Space: The Ancient Greek Experience. Berkeley, Los Angeles in London: University of California Press.

Guštin, Vesna
2004 Občina Repentabor – Comune di Monrupino. Repen. Gorica: Občina Repentabor/Comune Monrupino.

Hrobat, Katja
2004 Ustno izročilo o Lintverju kot indikator ritualnega prostora antične skupnosti Ajdovščina nad Rodikom. Studia mythologica Slavica 7: 63–78.
2005 Ajdi z Ajdovščine nad Rodikom.
Studia mythologica Slavica 8: 99–112.
2009
Ustno izročilo o krajini Krasa v mitološkem in arheološkem kontekstu. Doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (neobj.).

Križnar, Naško
1979 Blumarji ali pustovi? Traditiones 5–6: 195–202.

Kuret, Niko
1984 Maske slovenskih pokrajin. Ljubljana: Cankarjeva založba in ZRC SAZU.

Leach, Edmund
1964 Anthropological Aspects of Language: Animal Categories and Verbal Abuse. V: Lenneberg, Eric H. (ur.), New Directions in the Study of Language. Cambridge, MA: The M. I. T. Press, 23–63.
1983
Kultura i komunikacija. Logika povezivanja simbola. Beograd: Prosveta (Biblioteka XX vek).

Levi-Strauss, Claude
1989 Strukturalna antropologija. Zagreb: Stvarnost.
2004a
Divja misel. Ljubljana: Krtina (Knjižna zbirka Temeljna dela).
2004b
Tristi tropici. Milan: Il Saggiatore.

Low, Setha M. in Denise Lawrence-Zuniga (ur.)
2003 The Anthropology of Space and Place: Locating Culture. Malden [idr.]: Blackwell Publishers.

Lofgren, Orvar
1981 World-Views: A Research Perspective. Ethnologia Scandinavica: 21–36.

Makarovič, Marija
1985 Predgrad in Predgrajci. Narodopisna podoba belokranjske vasi. Ljubljana: Kulturna skupnost Kočevje.
1994
Sele in Selani. Narodopisna podoba ljudi in krajev pod Košuto. Celovec, Ljubljana in Dunaj: Mohorjeva založba.

Mencej, Mirjam
2005 Funkcije povedk o nočnih srečanjih s čarovnicami in njihova vloga v konstrukciji prostora in časa. Studia mythologica Slavica 8: 167–186.

Monaghan, John in Peter Just
2000 Social & Cultural Anthropology: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Novak, Anka
1975 Kmečko gospodarstvo na besniškem območju. Kranjski zbornik: 239–255.

Peršolja, Jasna Majda
1997 Rodiški komuni. V: Pregelj, Milan (ur.), Rodik med Brkini in Krasom. Zbornik ob 350. Letnici cerkve. Koper: Ognjišče, 128–170.
2003 Rodiške pravce Franeta Krnelovga.
Občinsko glasilo. Na stičišču treh svetov, občina Hrpelje – Kozina, 8/VI, oktober: 19.

Peršolja, Jasna in Milan Pregelj
1997 Rodiška župnija V: Pregelj, Milan (ur.), Rodik med Brkini in Krasom. Zbornik ob 350. letnici cerkve. Koper: Ognjišče, 79–126.

Radenković, Ljubinko
1996 Simbolika sveta u narodnoj magiji južnih Slovena. Beograd: Prosveta: Balkanološki institut SANU (Biblioteka slovenski svet).

Risteski, Ljupčo S.
2001 Space and Boundaries between the worlds. EthnoAnthropoZoom 1: 154–179.
2005
Kategorite prostor i vreme vo narodnata kultura na Makedoncite. Skopje: Matica Makedonska.

Segaud, Marion
2008 Anthropologie de l'espace: habiter, fonder, distribuer, transformer. Paris: Armand Colin.

Slapšak, Božidar
1997 Starejša zgodovina Rodika. V: Pregelj, Milan (ur.), Rodik med Brkini in Krasom. Zbornik ob 350. letnici cerkve. Koper: Ognjišče, 19–64.

Šmitek, Zmago
1973 Vpliv industrializacije na življenje delavske skupnosti v Kropi (1890-1940). Diplomska naloga, Oddelek za etnologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (neobj.).
2004
Mitološko izročilo Slovencev. Svetinje preteklosti. Ljubljana: Študentska založba.

Tzavaras, Helene
1979 Espace et identite des lieux: la toponymie dans un village Grec. V: Alvarez-Peyreyre, Frank (ur.), Aspects de l'espace en Europe. Paris: SELA F (Langues et civilisations a tradition orale 33), 157–184.

Vernat Jean-Pierre
2001 Mito e pensiero presso i Greci. Studi di psicologia storica. Torino: Piccola Biblioteca Einaudi.

Vincent, Jeanne-Francoise
1995 Presentation de l'ouvrage: Le territoire et ses dieux: de la rencontre a la coexistence. V: Vincent, Jeanne-Francoise, Daniel Dory in Raymond Verdier (ur.), La construction religieuse du territoire. Paris: Editions l'Harmattan: 11–30.