Traditiones, 39-2, 2010, 107–123

Submitted by stanka on Fri, 31/05/2013 - 12:26.

DOI: 10.3986/Traditio2010390207        (PDF )

Naslov/Title
Organization Crystal. Carismatic Leader as the Founder of Volontership in Organization

Avtor/Author
Dan Podjed

Izvleček
V članku je predstavljena zgodba posameznika, ki je ob koncu 70. let 20. stoletja v Sloveniji s skupino navdušencev zasnoval ornitološko društvo. Avtor analizira njegove vodstvene lastnosti, predvsem pa karizmo, zaradi katere so ga drugi člani priznali za osrednjo avtoriteto in vodjo, čeprav formalno te funkcije v organizaciji ni nikoli prevzel. Društvo je dve desetletji ohranilo zasnovo, ki je sledila ustanoviteljevim temeljnim zamislim, šele po njegovem nepričakovanem odhodu leta 1999 pa se je organizacijska kultura temeljito preoblikovala.

Abstract
The article presents the role of an individual who at the end of 1970’s established the Slovenian ornithological association in cooperation with a group of enthusiasts. The author analyses his leaders’characteristics, especially his charisma, which made him the central authority in the association, even though he never took over a formal position of the leader. The association kept the original structure, which followed founder’s initial concepts and ideas, for two decades and the organisational culture was radically transformed only after he unexpectedly left the association in 1999.

Ključne besede
karizma, organizacijska kultura, ornitološko društvo, opazovanje ptic

Keywords
charisma, organisational culture, ornithological association, birdwatching

Viri/References
Aljančič, Marko
1976 ≫Zlati≪ ptiči. Intervju z Iztokom Geisterjem, Josipom Gelenčirjem in Vladimirjem Pfeiferjem.
Proteus 38 (7): 291–294.

Bensman, Joseph in Michael Givant
1986 Charisma and Modernity: The Use and Abuse of a Concept. V: Glassman, Ronald M. in William H. Swatos (ur.), Charisma, History and Social Structure. New York, Westport in London: Greenwood Press, 27–56.

Bourdieu, Pierre
1985 The Social Space and the Genesis of Groups. Theory and Society 14: 723–744. [http://dx.doi.org/10.1007/BF00174048].

Bowker, Geoffrey C.
2000 Biodiversity Datadiversity. Social Studies of Science 30 (5): 643–683. [http://dx.doi.org/10.1177/030631200030005001].

Canetti, Elias
2004 (1960) Množica in moč. Ljubljana: Študentska založba.

Cocker, Mark
2001 Birders: Tales of a Tribe. New York: Atlantic Monthly Press.

De Vries, Reinout E., Robert A. Roe in Tharsi C. B Taillieu
1999 On Charisma and Need for Leadership. European Journal of Work and Organizational Psychology 8 (1): 109–133. [http://dx.doi.org/10.1080/1359432X.2010.509923].

Freud, Sigmund
1961 (1913) Totem and Taboo: Some Points of Agreement between the Mental Lives of Savages and Neurotics. London: Routledge & Kegan Paul.

Geister, Iztok
1980a Pozdravni nagovor na ustanovni skupščini Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Acrocephalus 1 (1): 1–3
1980b
Slovenske ptice. Priročnik za opazovanje in proučevanje ptic. Ljubljana: Mladinska knjiga.
1980c Ornitološki atlas gnezdilk Slovenije.
Acrocephalus 1 (1): 8–12.
1995
Ornitološki atlas Slovenije. Razširjenost gnezdilk. Ljubljana: DZS.
1999 Uredniška pošta.
Acrocephalus 20 (93): 38.
2006
Dopuščanje narave. Esej o naravovarstveni etiki. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Geister, Iztok in Marko Pogačnik
2003 Steklenica bi rada pila. Sveti Anton: Samozaložba.

Gregori, Janez
2004 Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) in njegovih 25 let. Acrocephalus 25 (121): 49–50.

Howell, Jane M. in Boas Shamir
2005 The Role of Followers in the Charismatic Leadership Process: Relationships and Their Consequences. Academy of Management Review 30 (1): 96–112. [http://dx.doi.org/10.5465/AMR.2005.15281435].

Kets de Vries, Manfred F. R.
1996 Leaders Who Make Difference. European Management Journal 14 (5): 486–493. [http://dx.doi.org/10.1016/0263-2373(96)00042-4].
2004 Organizations on the Couch: A Clinical Perspective on Organizational Dynamics.
European Management Journal 22 (2): 183–200. [http://dx.doi.org/10.1016/j.emj.2004.01.008].

Kets de Vries, Manfred F. R. in Danny Miller
1984 The Neurotic Organization. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Košir, Manca
1991 Pogovor z Iztokom Geistrom. Nova revija 10 (115): 1343–1348.

Larsson, Stig in Lars Ronnmark
1996 The Concept of Charismatic Leadership: Its Application to an Analysis of Social Movements and a Voluntary Organization in Sweden. International Journal of Public Sector Management 9 (7): 32–44. [http://dx.doi.org/10.1108/09513559610153881].

Lindholm, Charles
1990 Charisma. Cambridge, Mass.: Basil Blackwell.

Megla, Maja
2002 Zavestno podpiram ženski princip (http://lkm.fri.uni-lj.si/xaigor/slo/zdravilci/pogacnik.htm).

Novak, Boris A.
1996 Poezija na robu besed. Premislek reistične poetike Iztoka Geisterja Plamna. V: Iztok Geister, Plavje in usedline. Ljubljana: Nova revija.

Ramšak, Andreja
1999 Delo izvršilnega odbora. Novice DOPPS 5 (4): 4.

Sackmann, Sonja A.
1991 Cultural Knowledge in Organizations: Exploring the Collective Mind. Newbury Park, London in New Delhi: Sage Publications.

Schein, Edgar H.
1992 (1985) Organizational Culture and Leadership. (2. izd.) San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Shamir, Boas, Robert J. House in Michael B. Arthur
1993 The Motivational Effects of Charismatic Leadership: A Self-Concept Based Theory. Organizational Science 4 (4): 577–594. [http://dx.doi.org/10.1287/orsc.4.4.577].

Smith, Philip
2000 Culture and Charisma. Acta Sociologica 43 (2): 101–111. [http://dx.doi.org/10.1080/00016990050079563].

Sovinc, Andrej
1994 Zimski ornitološki atlas Slovenije. Rezultati zimskega kartiranja ptic članov Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

Stebbins, Robert A.
2002 Amateurs, Professionals, and Serious Leisure. Montreal: McGill-Queen’s University Press.
2004
Between Work and Leisure: The Common Ground of Two Separate Worlds. New Brunswick in London: Transaction Publishers.
2006
Serious Leisure: A Perspective of Our Time. New Brunswick in London: Transaction Publishers.

Štumberger, Borut
2000 Sove – pred jubilejem revije Acrocephalus in po njem. Acrocephalus 21 (98–99): 1.

Trice, Harrison M. in Janice M. Beyer
1991 Cultural Leadership in Organizations. Organization Science 2 (2): 149–169. [http://dx.doi.org/10.1287/orsc.2.2.149].

Turner, Victor
1974 The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Harmondsworth: Penguin Books.

Vončina, Danijel
1995 Pesnik in ljubitelj ptic. Intervju z Iztokom Geisterjem. Mladina 2: 48–49.

Weber, Max
1968 The Theory of Social and Economic Organization. New York in London: The Free Press in Collier-Macmillan Limited.

Wofford, Jerry C.
1999 Laboratory Research on Charismatic Leadership: Fruitful or Futile? Leadership Quarterly 10 (4): 523–529. [http://dx.doi.org/10.1016/S1048-9843(99)00028-4].