Traditiones, 39-1, 2010, 195–215

Submitted by stanka on Fri, 24/05/2013 - 10:34.

DOI: 10.3986/Traditio2010390115        (PDF )

Naslov/Title
The Importance of Emigrant Societies: The Sava Slovenian Society of Belgrade

Avtorica/Author
Saša Poljak Istenič

Izvleček
Za izseljence so njihova društva med pomembnejšimi dejavniki za negovanje materinščine in ohranjanje, oblikovanje ali utrjevanje identitete. Društvo Slovencev Sava Beograd je mlado, a aktivno; poleg kulturnih dejavnosti (predvsem v povezavi s prazniki v Sloveniji) si skupaj z drugimi slovenskimi društvi prizadeva za izvolitev nacionalnega sveta Slovencev v Srbiji. V prispevku je nakazan pomen društev za ohranjanje stika s slovenskim jezikom in kulturo, kulturno-umetniško ustvarjanje, izobraževanje, medsebojno spoznavanje in formalno združevanje slovenske manjšine v Srbiji.

Abstract
Societies are important factors for nurturing emigrants’ native languages and preserving, shaping, and strengthening their identity. The Sava Slovenian Society of Belgrade is young but active; in addition to cultural activities (connected especially with Slovenian holidays), together with other Slovenian societies it is seeking to elect a Slovenian national council in Serbia. This article outlines the importance of societies for maintaining contact with the Slovenian language and culture, as well as the cultural and artistic creativity, education, mutual acquaintanceship, and formal association of the Slovenian minority in Serbia.

Ključne besede
izseljenci, društva, Slovenci v Srbiji, Društvo Slovencev Sava Beograd, nacionalni svet.

Keywords
emigrants, societies, Slovenians in Serbia, Sava Slovenian Society, national council

Viri/References
Čapo Žmegač, Jasna
2002 Srijemski Hrvati. Etnološka studija migracije, identifikacija i interakcije. Zagreb: Durieux.

Čebulj Sajko, Breda
1993 Pregled dosedanjega etnološkega raziskovanja slovenskega izseljenstva. Dve domovini 4: 87–108.
1999 Etnologija in izseljenstvo. Slovenci po svetu kot predmet etnoloških raziskav v letih 1926–1993. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva; 29).

Đukanović, Maja in Vida Gorjup - Posinković
2004 Nič več nas ne more presenetiti. Slovenija.svet 1 (1): 24–26.

Handelman, Don
1977 The organization of ethnicity. Ethnic Groups 1: 187–200.

Hauptman, Jože in Anica Sabo
2003 Intervju. Bilten Društva Slovencev Sava v Beogradu 1 (1): 3.

Kavčič, Lucija
2009 Slovenci za nacionalni svet. Spletna Demokracija, 1. 4. 2009 (http://www.demokracija.si/index.php? sekcija=clanki&clanek=7574, pregl. 13. 8. 2009).

Kremenšek, Slavko, Vilko Novak, Valens Vodušek in Pavla Štrukelj
1978 Interetnični odnosi, medkrajevni odnosi in zdomstvo. V: Kremenšek, Slavko, Vilko Novak in Valens Vodušek (ur.), Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. Vprašalnice VII. Ljubljana: Raziskovalna skupnost slovenskih etnologov, 27–36.

Kržišnik - Bukić, Vera
1992 O Slovencih na območju Jugoslavije izven Slovenije po popisih prebivalstva 1921–1991. Razprave in gradivo 26–27: 172–199.
1993 Proučevanje Slovencev v prostoru bivše Jugoslavije: stanje in načrti. Dve domovini 4: 159–161.
1997 Narodnostna sestava prebivalstva v obmejnem prostoru med Slovenijo in Hrvaško. Statistični kazalci narodnostnega (samo)opredeljevanja in maternega jezika po popisu prebivalstva iz leta 1991 s posebnim poudarkom na Slovencih in Hrvatih. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.
2001 Slovenci v Bosni in Hercegovini, Bosna v Ljubljani. Razprave in gradivo 38–39: 202–211.
2003 Slovenci v Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Črni gori ter Makedoniji med preteklostjo in sedanjostjo. Traditiones 32 (2): 117–135.
2004 Slovenci v Beogradu. V: Baš, Angelos (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 546.
2004a Slovenci v Srbiji. V: Baš, Angelos (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 549–550.
2006 O Slovencih in slovenstvu na Hrvaškem od nekdaj do danes. V: Munda Hirnok, Katalin in Mojca Ravnik (ur.), Slovenci na Hrvaškem. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva; 39), 15–87.
2007 Slovenci v Bosni in Hercegovini skozi pričevanja, spomine in literarne podobe: 1831–2007. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja (Projekt Slovenci v prostoru nekdanje Jugoslavije izven Slovenije; 2).

Kržišnik - Bukić, Vera (ur.)
1995 Slovenci v Hrvaški. Zbornik skupine avtorjev. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja (Projekt Slovenci v prostoru nekdanje Jugoslavije izven Slovenije; 1).
1999 Slovensko-hrvaški obmejni prostor. Življenje ob meji. Predstavitev rezultatov terenske raziskave. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja (Projekt Medetnični odnosi v obmejnem prostoru med Slovenijo in Hrvaško; 2).

Mikola, Maša
2005 Živeti med kulturami. Od avstralskih Slovencev do slovenskih Avstralcev. Ljubljana: Založba ZRC,
ZRC SAZU (Migracije; 9).

Milovanović, Pavla
2005 Slovo od starega leta 2005. Bilten Društva Slovencev Sava v Beogradu 3 (6): 21.
2006 Slovo od starega leta 2006. Bilten Društva Slovencev Sava v Beogradu 4 (8): 19.

Odprto pismo
2005 Odprto pismo pristojnim institucijam o pridobivanju slovenskega državljanstva. Bilten Društva Slovencev Sava v Beogradu 3 (6): 6.

Poročilo o delu predsedstva
2003 Poročilo o delu predsedstva v letu 2002. Bilten Društva Slovencev Sava v Beogradu 1 (2): 5.

Repič, Jaka
2006 ≫Po sledovih korenin.≪ Transnacionalne migracije med Argentino in Evropo. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta (Županičeva knjižnica; 19).

Sabo, Anica
2003 Ob prvi številki Biltena. Bilten Društva Slovencev Sava v Beogradu 1 (1): 1
2006 Mednarodni znanstveno srečanje Položaj narodnih manjšin v Srbiji. Bilten Društva Slovencev Sava v Beogradu 4 (7): 1–2.

Slavec Gradišnik, Ingrid
1990 Etnološko preučevanje etnične identitete slovenskih izseljencev. Dve domovini 1: 309–317.

Škerlj, Božo
1957 Nekaj akulturacijskih pojavov pri ameriških Slovencih. Slovenski etnograf 10: 81–96.

Toplak, Kristina
2008 Buenas artes. Ustvarjalnost Slovencev in njihovih potomcev v Buenos Airesu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Migracije; 16).

Uršič, Vladimir
2006 Elektorski skupščini naproti. Bilten Društva Slovencev Sava v Beogradu 6 (11): 3–4.
2008 Formiranje nacionalnega sveta slovenske narodne skupnosti v Republiki Srbiji. Bilten Društva Slovencev Sava v Beogradu 6 (11): 1–2.

Žitnik Serafin, Janja
2005 Kulturno življenje v izseljenstvu. Koncept kompleksne obravnave. Dve domovini 21 (2005), 105–124.
2008 Večkulturna Slovenija. Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Migracije; 15).