Traditiones, 39-1, 2010, 225–238

Submitted by stanka on Fri, 24/05/2013 - 10:21.

DOI: 10.3986/Traditio2010390117          (PDF )


Naslov/Title
“They have accepted Us as their Own”: Children of Slovenian Prisoners at the Sarvar Labor Camp in Foster Care with Farming Families in Vojvodina During the Second World War

Avtorica/Author
Mojca Ravnik

Izvleček
Članek obravnava posebno poglavje v usodi primorskih kolonistov, ki so se po koncu 1. svetovne vojne naselili v kolonijah ob madžarsko-jugoslovanski (zdaj slovenski) meji v Prekmurju in ki jih je madžarska okupacijska oblast leta 1942 odgnala v internacijsko taborišče Sarvar na Madžarsko. Otroke je iz taborišča rešila Pravoslavna cerkev iz Novega Sada, ki je zanje organizirala rejništvo pri kmečkih družinah v Bački v Vojvodini. Članek temelji na gradivu, zbranem pri primorskih kolonistih v Prekmurju, in na podatkih iz literature, predvsem pa na pričevanju Jožeta Vidiča, ki je bil kot otrok pri rejnikih v vasi Sivac. V članku so predstavljeni rešitev otrok iz taborišč in njihova nastanitev v Bački, njihovo življenje in delo pri rejniških družinah, odnosi z družinskimi člani in vaščani. Tesne prijateljske vezi, podobne družinskim, se po vrnitvi otrok domov po koncu vojne niso prekinile.

Abstract
The article focuses on a specific period in the lives of refugees from Primorska who, after the Firts World War, had established colonies in Prekmurje, then a part of Yugoslavia (now Slovenia) along the Hungarian-Yugoslav border. In 1942 the Hungarian occupational authorities moved them to the Sarvar Labor Camp in Hungary. Evacuated from there by the Orthodox Church of Novi Sad, many of their children were placed in foster care with farming families in Bačka in the province of Vojvodina. The article is based on data provided by the settlers who had returned to Prekmurje after the war, on literature, and particularly on eyewitness accounts by Jože Vidič. Vidič, himself a foster child reared in the Bačka village of Sivac. The article primarily examines the children’s rescue from the labor camp and their placing in Bačka; their life with foster families; and their relations with family members and villagers. Their mutual ties of friendship, not unlike those within the children’s primary families, were not severed after they had been returned to their original homes.

Ključne besede
primorski begunci, kolonisti v Prekmurju, taborišče Sarvar, rejništvo, srbska pravoslavna cerkev, Sivac, Bačka, Vojvodina

Keywords
refugees from Primorsko, settlers in Prekmurje, Sarvar labor camp, foster care, Serbian Orthodox Church, Sivac, Bačka, Vojvodina

Viri/References
Kleibencetl, Janko
2006 Primorci in Istrani v Prekmurju. Koper: Fontana.

Kržišnik - Bukić, Vera
2003 Slovenci v Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Črni gori ter Makedoniji. Traditiones 32 (2): 117–135.

Plavšić, Lazar
1979 Sivac 1579 – 1979. Buktinja u ravnici. Sombor.

Ravnik, Mojca
1991 Družina in sorodstvo (sondažna raziskava na Kobilju, v Gornji Bistrici, Kamovcih in Petišovcih). V: Keršič, Irena in Slavko Kremenšek (ur.), Vzporednice slovenske in hrvaške etnologije 7. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 21), 35–52.
2002 Z meje na mejo. V: Kalc, Aleksej (ur.), Poti in usode. Selitvene izkušnje Slovencev z zahodne meje. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko in Znanstvenoraziskovalno središče; Trst: Narodna in študijska knjižnica (Annales majora), 54–61.

Sunajko, Slavka in Aleš Selan
2008 Intervju. Bilten [Beograd] 6 (11), junij 2008, 8–9.

Slovar slovenskega knjižnega jezika
1985 Slovar slovenskega knjižnega jezika 4. Ljubljana: SAZU, Inštitut za slovenski jezik.

Valenčič, Slavko
1992 Internacijsko taborišče Sarvar. Murska Sobota.

Vidič, Jože
1964 Kolonizacija ob meji v Prekmurju od 1921 do 1934 leta. (Seminarska naloga.) Ljubljana: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo.
1998 Spomini dveh internirancev. Lendavski zvezki/Lendvai fuzetek [Lendava] 16: 17–21.
2009 Korespondenca. [Rokopis, Arhiv ISN ZRC SAZU.]