Traditiones, 39-1, 2010, 37–55

Submitted by stanka on Fri, 24/05/2013 - 10:02.

DOI: 10.3986/Traditio2010390104         

 

(PDF )

Naslov/Title
National Education: The Construction of Yugoslav Nation in the Journal Jugoslovenče, 1931-1941

Avtorica/Author
Lada Stevanović

Izvleček
Članek predstavlja analizo otroškega časopisa Jugoslovenče, ki so ga tiskali in distribuirali v Kraljevini Jugoslaviji med letoma 1931 in 1941. Časopis je bil namenjen osnovnošolcem, priporočalo ga je Ministrstvo za prosveto. Upoštevaje, da je izhajal v novo nastali jugoslovanski državi – Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev – je naslov Jugoslovenče, tj. je »mladi pripadnik jugoslovanske nacije«, lahko v enaki meri nagovarjal učence, katerim je bil namenjen, kakor tudi mlado nacijo, ki je bila v procesu obikovanja. Tako je bil časopis eden od posrednikov, ki so neposredno (kar je značilno za besedila, namenjena otrokom) ustvarjali, razglašali in prenašali zamisli jugoslovanstva. Ko se sprašujemo o jugoslovanstvu, mislimo na njegov pomen in na to, kar je vstopilo v jugoslovansko »tradicijo«, kakor se je izpisovala na podlagi besedil tega časopisa.

Abstract
This article presents part of a study analyzing the magazine Jugoslovenče, published in Yugoslavia from 1931 to 1941. The magazine’s readership was primary school students and the Ministry of Education recommended it as material to be distributed in schools. Because this children’s magazine was founded twelve years after The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians was established, the title Jugoslovenče (Young Yugoslav) refers equally to the children that read it as well as to this young nation going through its formation process. This magazine was one of the media that directly and clearly (as is characteristic of material aimed at children) created, presented, and propagated Yugoslav ideas. This article addresses what Yugoslav identity meant at that time, how it was conceptualized, and how Yugoslav tradition was written and constructed when the magazine was published.

Ključne besede
Jugoslovenče, jugoslovanstvo, identiteta, tradicija, nacija

Keywords
Jugoslovenče, Yugoslavism, identity, tradition, nation 

 

Viri/References
Brkljačić, Maja i Sandra Prlenda
2006 Kultura pamćenja i historija. Zagreb: Golden Marketing i Tehnička knjiga.

Bugarski, Ranko
2003 Jezici. Beograd: Čigoja, XX vek.

Dedijer, Vladimir
1972a Južni Sloveni pod Habzburgovcima (1903–1914). U: Božić, I., S. Ćirković, M. Ekmečić i V. Dedijer, Istorija Jugoslavije. Beograd: Prosveta, 335–345.
1972b Tragedija Srbije 1915. U: Božić, I., S. Ćirković, M. Ekmečić i V. Dedijer, Istorija Jugoslavije. Beograd: Prosveta, 387–392.
1972c Poslednji dani Austro-Ugarske. U: Božić, I., S. Ćirković, M. Ekmečić i V. Dedijer, Istorija Jugoslavije. Beograd: Prosveta, 397–402.
1972č Jugoslavija između centralizma i federalizma. U: Božić, I., S. Ćirković, M. Ekmečić i V. Dedijer, Istorija Jugoslavije. Beograd: Prosveta. 427–444.

Димић, Љубодраг
1996 Културна политика у Краљевини Југославији 1918–1941, I. Београд: Стубови културе.

Đorđević, Jelena
1997 Političke svetkovine i rituali. Beograd: Dosije, Signature.

Jambrešić Kirin, Renata
2008 Dom i svijet. Zagreb: Centar za ženske studije.

Mалешевић, Мирослава
2005 Традиција у транзицији. У потрази за „још старијим и лепшим“ идентитетом. У: Етнологија и антропологија: стање и перспективе = Зборник ЕИ САНУ 21, 219–234.
2008 Насиље идентитета. У: Културне паралеле. Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду = Зборник ЕИ САНУ 25: 11–35.

Malešević, Miroslava
2009 „Srbija jača od Nokie“. Politike identiteta u postkomunističkoj Srbiji. U: Čolović, I. (ur.), Zid je mrtav, živeli zidovi! Beograd: XX vek, 326–350.

Popović, Miodrag
2007 Vidovdan i čast krsni. Beograd: XX vek.

Прелић, Младена
2008 (Н)и тамо (н)и овде. етнички идентитет Срба у Мађарској. Београд: ЕИ САНУ.

Прпа-Јовановић, Бранка
1988 О неким питањима југославенске културне интеграције. У: Србија 1918. Године и стварање југословенске државе. Зборник радова. Београд: Историјски институт, 261–269.

Стевановић, Лада
2009а Реконструкција сећања, конструкција памћења, Кућа цвећа и музеј историје Југославије. U: Спомен места – историја – сећања = Зборник ЕИ САНУ 26, 101–117.

Stevanović Lada
2009b Laughing at the Funeral. Beograd: EI SANU .

Škiljan, Dubravko
2002 Govor nacije. Jezik, nacija, Hrvati. Zagreb: Golden Marketing.

Trgovčević, Ljubinka
2001 Evropski uzori u razmatranju jugoslovenskog ujedinjenja među srpskim intelektualcima početkom 20. veka. U: Fleck, H.-G. i I. Graovac (ur.), Dijalog povjesničara-istoričara, Pečuh 12–14. Maja 2000, Sv. 3. Zagreb, 257–273 (http://www.cpi.hr/download/links/hr/6973.pdf; pristupljeno
17. 2. 2010).

Vahtel, Endrju
2001 Stvaranje nacije, razaranje nacije. Književnost i kulturna politika u Jugoslaviji. Beograd: Stubovi kulture.

Зундхаусен, Холм
2008 Историја Србије од 19. до 21. Века. Београд: Clio.

Web-stranice
http://www.arhivyu.gov.rs/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/leksikon_jugoslavije
(pristupljeno 17. 3. 2010).