Traditiones, 39-1, 2010, 83–98

Submitted by stanka on Fri, 24/05/2013 - 10:00.

DOI: 10.3986/Traditio2010390107        (PDF )

Naslov/Title
I am from Belgrade”: Understanding Serbian Ethnic Identity in Slovenia

Avtorica/Author
Jadranka Đorđević Crnobrnja

Izvleček
O priseljevanju državljanov Srbije v Slovenijo lahko govorimo šele po letu 1991. Ena od njegovih značilnosti je prizadevanje priseljencev, da določijo svojo identiteto v razmerju s krajem ali pokrajino, ne pa z državo, iz katere so prišli. Prednost, ki jo dajejo krajevni ali pokrajinski identiteti, je povezana s potrebo po etnični mimikriji. Z analizo simbolov/označevalcev, ki so v rabi pri konstrukciji etnične identitete, so pojasnjeni razlogi in strategije prikrivanja etnične identitete pri drugem valu.

Abstract
Serbian immigration to Slovenia increased after 1991. An interesting feature of this immigration pattern is an attempt by the newcomers to determine their own identity according to a particular city, town, or a region, but not their country of origin. In this case, the emphasis on local or regional identity is engendered by a need for ethnic mimicry. Accordingly, this article presents and explains possible reasons and strategies for this hidden ethnic identification of the second wave of immigrants by analyzing the symbols and markers used in constructing an ethnic identity.

Ključne besede
Srbi, Slovenija, etnična identiteta, etnična mimikrija, samoidentifikacija, etnična kategorizacija

Keywords
Serbs, Slovenia, ethnic identity, ethnic mimicry, self-identification, ethnic categorization

Viri/References
Brumen, Borut
2000 Sv. Peter in njegovi časi. Socialni spomini, časi in identitete v vasi Sv. Peter v slovenski Istri. Ljubljana: *cf.

Дивац, Зорица
2010 Емиграција – живот и идентитет. Зборник Етнографског института Српске академије наука и уметности (u štampi).

Dženkins, Ričard
2001 Etnicitet u novom ključu. Argumenti i ispitivanja. Beograd: Bibilioteka XX vek.

Hafner - Fink, Mitja
2005 Državljanstvo, (nacionalna) identiteta ter integracija ≫priseljencev≪. U: Komac, M. i M. Medvešek (ur.), Percepcije slovenske integracijske politike. Zaključno sporočilo. [Ljubljana] (www.inv.si/DocDir/Publikacije-PDF/2005/Percepcije_2005_2ponatis.pdf ).

Komac, Miran
2000 Srpska zajednica u Sloveniji. Beseda/Беседа. Часопис за културу/Časopis za kulturo [Љубљана/Ljubljana: Друштво српска заједница/Društvo srbska skupnost] 1: 7–33.
2003 Srbi v Sloveniji. Beseda/Беседа. Часопис за културу/Časopis za kulturo [Љубљана/Ljubljana: Друштво српска заједница/Društvo srbska skupnost] 3: 5–28.

Komac, Miran, Mojca Medvešek i Petra Roter
2007 ≫Pa mi vi povejte, kaj sem !!!?≪ Študija o etnični raznolikosti v Mestni občini Ljubljana. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Крел, Александар
2006 Промене стратегије етничког идентитета Немаца у Суботици у другој половини 20. века. Гласник Етнографског института Српске академије наука и уметности [Београд] 54: 319–332.

Малешевић, Мирослава
2005 „Оправослављење“ идентитета српске омладине. Гласник Етнографског института Српске академије наука и уметности [Београд] 53: 135–151.

Павловић, Мирјана
2009 Срби у Темишвару (Докторска дисертација). [Библиотека Одељења за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду].

Phinney, Jean S. i May Jane Rotheram (ur.)
1987 Children´s Ethnic Socialization: Pluralism and Development. Newbury Park, CA: Sage.

Прелић, Младена
1996 После Фредерика Барта. савремена проучавања етницитета у комплексним друштвима. Гласник Етнографског института Српске академије наука и уметности [Београд] 45: 101–121.
2008 (Н)и овде (н)и тамо. Етнички идентитет Срба у Мађарској на крају XX века. Београд: Еи Сaну (Посебна издања Еи Сaну; 64).

Promicer, Kristijan
2004 (Ne-)vidljivost skrivenih manjina na Balkanu. Neka teorijska zapažanja. U: Simikić, Biljana (ur.), Skrivene manjine na Balkanu. Beograd: Balkanološki institut SANU (Posebna izdanja Balkanološkog instituta SANU; 82), 11–24.

Radović, Srđan
2009 Slike Evrope. Istraživanje predstave o Evropi i Srbiji na početku XXI veka. Beograd: EI SANU (Posebna izdanja EI SANU; 67).

Razpotnik, Špela
2004 Preseki odvečnosti. Nevidne identitete mladih priseljenk v družbi tranzicijskih vic. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Stanovčić, Vojislav (ur.)
2008 Položaj nacionalnih manjina u Srbiji. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 24–26 novembra 2005. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti.

Velikonja, Mitja
2002 Bivši domači. Balkanska kultura na Slovenskem po letu 1991. Balcanis 2 (3): 80–86.

Uba Laura
1994 Asian Americans: Personality Patterns, Identity, and Mental Health. New York: Guilford press.

Zakon o državljanstvu
1991 Zakon o državljanstvu Republike Slovenije. Uradni list RS, št. 1, 25. 6. [Ljubljana]: 7.
2007 Zakon o državljanstvu Republike Slovenije. Uradni list RS, št. 24, 20. 3. [Ljubljana]: 2959.

Жикић, Бојан
1998 О разлици између етничког и културног идентитета Мађара у источној Бачкој. U: Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама. Београд: Еи Сaну (Посебна издања Еи Сaну; 44), 133–144.