Traditiones, 39-1, 2010, 137–153

Submitted by stanka on Fri, 24/05/2013 - 09:55.

DOI: 10.3986/Traditio2010390112      (PDF )

Naslov/Title
Reception of Neofolk Music in Slovenia: Identity Politics in the Beat of ’Easy Listening Tunes’

Avtor/Author
Ivan Đorđević

Izvleček
Namen prispevka je preučitev recepcije neo- in turbofolk glasbenega žanra v Sloveniji, da bi spoznali domet njegove razširjenosti in načine njegovega vrednotenja. Poseben poudarek raziskave v Sloveniji je namenjen obravnavi neofolka kot značilnega produkta t. i. južnjaške kulture (državljani Slovenije, doma iz ≫južnih≪ republik, zlasti Bosne in Hercegovine in Srbije). Gre za poskus povezave segmenta popularne kulture z etnično in socialno (avto)identifikacijo njenih porabnikov, tako da je neofolk obravnavan kot razločevalni označevalec pri ustvarjanju hierarhizirajočih diskurzov na osi med večinskim prebivalstvom (Slovenci) in ≫južnjaki≪.

Abstract
This article examines the reception of neofolk and turbofolk music in Slovenia and establishes the breadth and evaluation modalities of this genre in this former Yugoslav republic. The study of this phenomenon in Slovenia places special emphasis on the research on neofolk music as a typical product of “southern culture” (i.e., from southern former Yugoslav republics, primarily Bosnia-Herzegovina and Serbia). The article establishes a link between this pop culture segment and ethnic and social (self-)identification of its consumers, considering neofolk music as a distinctive marker in creating hierarchizing discourse based on the majority population (Slovenians) vs. “Southerners.”

Ključne besede
neofolk, turbofolk, Slovenija, ≫balkanska kultura≪, hierarhizirajoči diskurzi

Keywpords
neofolk, turbofolk, Slovenia, Balkan culture, hierarchizing discourses

Viri/References
Baker, Catherine
2007 The Concept of Turbofolk in Croatia: Inclusion/Exclusion in the Construction of National Musical Identity. In: Baker, Catherine idr. (ur.), Nation in Formation: Inclusion and Exclusion in Central & Eastern Europe. London: UCL School of Slavonic and East European Studies Publications, 139–158 (http://eprints.soton.ac.uk/66293/1/Baker_-_turbofolk_2007.pdf ).

Barker, Chris
2000 Cultural Studies: Theory & Practice. London and Thousand Oaks: Sage Publications.

Buruma, Ian i Avishai Margalit
2004 Occidentalism: The West in the Eyes of Its Enemies. New York: The Penguin Press.

Čolović, Ivan
1985 Divlja književnost. Beograd: Nolit.
2007 Bordel ratnika. Beograd: XX vek.

Ćirjaković, Zoran
2004 Turbofolk kao brend. NIN 2808, 21. oktobar (http://www.nin.co.rs/pages/article.php?id=18153).

Dimitrijević, Branko
2002 Globalni turbo-folk. NIN 2686, 20. jun.

Dragićević-Šešić, Milena
1994 Neofolk kultura. Publika i njene zvezde. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stanojevića.

Đorđević, Jelena
2009 Postkultura. Beograd: Clio.

Đurković, Miša
2004 Ideološki i poltički sukobi oko popularne muzike u Srbiji. Filozofija i društvo 25: 271–284.

Erdei, Ildiko
2009 „Za tango je potrebno dvoje“. Ekonomija i identitet Srba i Slovenaca u postsocijalizmu. U: Čolović, Ivan (ur.), Zid je mrtav, živeli zidovi. Beograd: XX vek, 236–258.

Eterović, Ana
2007 Folklorizem za novo rabo. Ljudska, narodno-zabavna, turbofolk. (Diplomsko delo.) Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Eterovic--Ana.PDF).

Fisk, Džon
2001 Popularna kultura. Beograd: Clio.

Gordi, Erik
2001 Kultura vlasti u Srbiji. Beograd: Samizdat B92.

Hercfeld, Majkl
2004 Kulturna intimnost. Beograd: XX vek.

Ilić, Aleksandra
2005 Slovenac više ne postoji. Večernje novosti, 15. mart.

Jansen, Stef
2001 Svakodnevni orijentalizam. Doživljaji ’Balkana’/’Evrope’ u Beogradu i Zagrebu. Filozofija i društvo 18: 33–72.

Kiossev, Alexander
2003 The Dark Intimacy: Maps, Identities, Acts of Identification. Eurozine, 19. maj (http://www.eurozine.com/articles/2003-05-19-kiossev-en.html).

Komac, Miran (ur.)
2007 Priseljenci. Študije o priseljavanju in vključevanju v slovensko družbo. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.

Kronja, Ivana
2001 Smrtonosni sjaj. Masovna psihologija i estetika turbo-folka. Beograd: Tehnokratija.

Mežnarič, Silva
1986 „Bosanci“. A kuda idu Slovenci nedeljom? Beograd: Filip Višnjić.

Mitrović, Marijana
2008 Agenti spektakla. Politike tela u turbo-folku. U: Divac, Zorica (ur.), Kulturne paralele. Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu. Beograd: Etnografski institut SANU, 129–145.

Prelić, Mladena
2009 The Serbs in Slovenia: A New Minority. Glasnik Etnografskog instituta SANU 57 (2): 53–68.

Prica, Ines
1988 Mitsko poimanje naroda u kritici novokomponovane narodne muzike. Kultura 80/81: 80–93.

Radović, Srđan
2010 Juče na Balkanu, danas u vašem stanu. Nekolika zapažanja o neofolk muzici u Sloveniji. [Rukopis naučnog rada.]

Simić, Marina
2006 EXIT u Evropu. Popularna muzika i politike identiteta u savremenoj Srbiji. Kultura 116/117: 98–122.

Škerl, Uroš
2005 Švicarji poslušajo slovenskega. Delo, 14. maj (http://www2.arnes.si/~kulturologija/kulturologija_10let_mediji.htm#turbofolk).

Velikonja, Mitja
2002 ‘Ex-home’: ‘Balkan culture’ in Slovenia after 1991. U: Tornquist-Plewa, B. and S. Resic (ur.), The Balkan in Focus – Cultural Boundaries in Europe. Lund: Nordic Academic Press, 189–207 (www.ces.uj.edu.pl/velikonja/exhome.doc ).
2009 Povratak otpisanih. Emancipatorski potencijali jugonostalgije. U: Čolović, Ivan (ur.), Zid je mrtav, živeli zidovi. Beograd: XX vek, 366–398.

Vidić-Rasmussen, Ljerka
1995 From Source to Commodity: Newly-Composed Folk Music of Yugoslavia. Popular Music 14 (2): 241–256.

Živković, Marko
2001 Nešto između. Simbolička geografija Srbije. Filozofija i društvo 18: 73–110.