Traditiones, 39-1, 2010, 17–35

Submitted by stanka on Fri, 24/05/2013 - 09:49.

DOI: 10.3986/Traditio2010390103        (PDF )

Naslov/Title
Ethnology in Slovenia and Serbia: Two traditions of »Jugoslav« Ethnology?

Avtorica/Author
Ingrid Slavec Gradišnik

Izvleček
Prispevek obravnava izbrana vprašanja v razvoju etnološke vede v Sloveniji in Srbiji v 20. stoletju: njune raziskovalne bližine in razlike, stike med institucijami in posamezniki. Nekatere vzporedne in divergentne poti so produkt širšega družbenega in zgodovinskega konteksta, v katerem se je etnologija razvijala v 20. stoletju, pa seveda tudi različnih razmer in disciplinarnih nastavkov. Komentirani so tudi usoda nekaterih skupnih raziskovalnih projektov v drugi polovici stoletja in raziskovalni izzivi, ki izhajajo iz večdesetletnega življenja v skupni državi.

Abstract
The presentation discusses selected issues in the disciplinary development of Slovenian and Serbian ethnology in the 20th century: their research proximities and differences, institutional ties, contacts between individual researchers. Parallel and divergent scholarly orientations are considered as a product of specific historical and social contexts and disciplinary traditions. Planned joint research projects during the second part of the 20th century and research challenges, connected with decades of life in the common state are commented.

Ključne besede
etnologija, Slovenija, Srbija, 20. stoletje

Keywords
ethnology, Slovenia, Serbia, 20th century

Viri/References
Antonijević, Dragoslav
1983 Folkloristika u Srbiji od 1945. do danas. V: Bogataj in Terseglav (ur.) 1983, 123–137.

Barth, Fredrik (idr.)
2005 One Discipline, Four Ways: British, German, French, and American Anthropology. Chicago in London: University of Chicago Press.

Belaj, Vitomir
1979 Kultni vrtići u Jugoslaviji i njihov etnološki okvir. [Doktorska disertacija.] Zagreb.

Beljkašić-Hadžidedić, Ljiljana
1983 Razvojne tendencije u etnologiji u SR BiH u periodu izgradnje socijalstičkog društvenog uredjenja u Jugoslaviji. V: Bogataj in Terseglav (ur.) 1983, 31–43.

Bogataj, Janez in Marko Terseglav (ur.)
1983 Zbornik 1. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov 1, 2. Ljubljana: Slovensko etnološko
društvo (Knjižnica Glasnika SED; 10/1; 10/2).

Bošković, Aleksandar
2010 Anthropology in Unlikely Places: Yugoslav Ethnology Between the Past and the Future. V: Bošković, Aleksandar (ur.), Other People's Anthropolologies: Ethnographic Practice on the Margins. New York in London: Berghahn Books, 156–168.

Bratanić, Branimir
1957 Regionalna ili nacionalna i opća etnologija. Slovenski etnograf 10: 7–18.

Burawoy, Michael in Katherine Verdery (ur.)
1999 Uncertain Transition: Ethnographies of Change in the Postsocialist World. Lanham: Rowman & Littlefield.

Chiva, Isac in Utz Jeggle (ur.)
1987 Deutsche Volkskunde - Franzosische Ethnologie. Zwei Standortbestimmungen. Frankfurt in New York: Campus Verlag; Paris: Editions de la Maison des Sciences de l´Homme [= Ethnologies en miroir. La France et les pays de langue allemande. Paris: Editions de la Maison des Sciences de l´Homme].

Damjanović-Kadić, Gordana (idr.)
1983 Razvoj etnologije i folkloristike u Vojvodini. V: Bogataj in Terseglav (ur.) 1983, 138–147.

Drackle, Dorle in Iain R. Edgar (ur.)
2004 Current Policies and Practices in European Social Anthropology. New York in Oxford: Berghahn (EASA series; 2).

Drackle, Dorle, Iain R. Edgar in Thomas K. Schippers (ur.)
2003 Educational Histories of European Social Anthropology. New York in Oxford: Berghahn.

Drobnjaković, Borivoje
1960 Etnologija naroda Jugoslavije. Beograd: Naučna knjiga.

Dušković, Vesna
2009 ≫Beograjska leta≪ Nika Zupaniča. V: Muršič in Hudelja (ur.) 2009, 135–141.

Etnološko proučavanje
1974 Etnološko proučavanje savremenih promena u narodnoj kulturi. Simpozijum = Etude ethnologiques des changements contemporains dans la culture populaire. Symposium. Beograd: Etnografski institut Srpske akademije nauka i umetnosti (Posebna izdanja EI SANU; 15).

Fikfak, Jurij
1999 ≫Ljudstvo mora spoznati sebe.≪ Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU in Forma7.
2008a Med delom in celoto. Nekatera vprašanja etnološkega raziskovanja in reprezentacije. Traditiones 37 (2): 27–44 [DOI: 10.3986/Traditio2008370202].
2008b Pogledi na ritualnost in ritualne prakse na Slovenskem. Traditiones 37 (2): 45–59 [DOI: 10.3986/Traditio2008370203].

Glasnik SED
1982 Društvena obvestila. Prvi skupni kongres jugoslovanskih etnologov in folkloristov (spetember 1983). Glasnik Slovenskega etnološkega društva 22 (2): 52–53.
1984 Kongresna diskusija. 2. plenarna tema: Težnje v povojni jugoslovanski etnologiji in folkloristiki. Glasnik SED 24 (1): 6–9.

Gornunović, Gordana
2007 Srpska etnologija i marksizam. Naučno delo Špire Kulišića. Beograd: Srpski genealoški centar (Etnološka biblioteka).

Grafenauer, Ivan in Boris Orel (ur.)
1952 Narodopisje Slovencev. II. del. Ljubljana: DZS.

Hann, Chris, Mihaly Sarkany in Peter Skalnik (ur.)
2005 Studying Peoples in the People's Democracies I: Socialist Era Anthropology in South-East-Europe. Munster: Lit.

Herzfeld, Michael
1986 Ours Once More: Folklore, Ideology, and Making of Modern Greece. New York: Pella Publ.

Hofer, Tamas
1968 Anthropologists and Native Ethnographers in Central European Villages: Comparative Notes on the Professional Personality of Two Disciplines. Current Anthropology 9 (4): 311–315. [http://dx.doi.org/10.1086/200902].

Hudelja, Mihaela
2009 Bibliografski opus Nika Zupaniča. V: Muršič in Hudelja (ur.) 2009: 193–214.

Jezernik, Božidar
2009 Antropolog, ki je ljudem meril glave. V: Muršič in Hudelja (ur.) 2009: 23–73.

Kovačević, Ivan
2001 Istorija srpske etnologije. (2 zv.). Beograd: Srpski genealoški centar (Etnološka biblioteka; 1, 2).

Kremenšek, Slavko
1978 Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli. V: Kremenšek, Slavko in Angelos Baš (ur.), Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga in ZIFF, 9–65.
1982 Etnologija in narodno vprašanje (Teze za razpravo). Glasnik Slovenskega etnološkega društva 21 (2): 38–39.

Krnel - Umek, Duša
1981 Etnologija narodov in narodnosti Jugoslavije. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 21 (1): 12–13.

Kurti, Laszlo in Peter Skalnik (ur.)
2009 Postsocialist Europe: Anthropological Perspectives from Home. New York in Oxford: Berghahn Books.

Ložar, Rajko (ur.)
1944 Narodopisje Slovencev. I. del. Ljubljana: Klas.

Matičetov, Milko
1966 Folklora v Jugoslaviji in kratek pripis. Refleksije. Sodobnost 14 (6): 627–634.

Michăilescu, Vintilă, Ilia Iliev in S. Naumović (ur.)
2008 Studying Peoples in the People's Democracies II: Socialist Era Anthropology in East-Central Europe. Munster: Lit.

Mrvaljević, Zorica
1983 Tendencije i pravci razvoja etnološkog rada u Crnoj Gori od 1945. do 1983. godine. V: Bogataj in Terseglav (ur.) 1983, 44–50.

Muršič, Rajko in Mihaela Hudelja (ur.)
2009 Niko Zupanič, njegovo delo, čas in prostor. Spominski zbornik ob 130. obletnici rojstva dr. Nika Zupaniča. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Zupaničeva knjižnica; 32).

Naumović, Slobodan
1998 Romanticists or Double Insiders?: An Essay on the Origins of Ideologised Discourses in Balkan Ethnology. Ethnologia Balkanica 2: 101–120.

Niedermuller, Peter
2002 Europaische Ethnologie. Deutungen, Optionen, Alternativen. V: Kostlin, K., P. Niedermuller in H. Nikitsch (ur.), Die Wende als Wende. Orientierungen Europaischen Ethnologien nach 1989. Wien: Verlag des Instituts fur Europaische Ethnologie, 27–62.

Novak, Vilko
1956 O bistvu etnografije in njeni metodi. Slovenski etnograf 9: 7–16.
1986 Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.
2002 Nova razprava o Niku Županiču iz tujine. Traditiones 31 (1): 227–230.

Pantelić, Nikola in Miograd Đorđević
1984 Narodna umetnost Jugoslavije. Beograd: Jugoslovenska revija.

Pavković, Nikola F.
1998 L'ideologie du Yougoslavisme dans l'ethnologie serbe de la premiere moitie du XXe siecle. Ethnologia Balkanica 2: 81–87.

Pavković, Nikola F., Dušan Bandić in Ivan Kovačević
1983 Težnje i pravci razvoja etnologije u SR Srbiji (1945–1983). V: Bogataj in Terseglav (ur.) 1983: 107–122.

Plestenjak-Jemec, Barbara
1970 Bibliografija prispevkov, objavljenih v Etnologu – 17 letnikov 1926–1944. Slovenski etnograf 21–22 (1968–69): 169–179.

Petrović, Đurđica in Mirjana Prošić-Dvornič
1983 Narodna umetnost. Beograd: ≫Jugoslavija≪; Zagreb: Spektar; Mostar: Prva književna komuna.

Prelić, Mladena
2008 Prvih šezdeset godina Etnografskog instituta SANU (1947–2007). Osvrt na pređeni put. V: Divac, Zorica (ur.), Slike kulture nekad i sad. Beograd: Etnografski institut SANU (Zbornik EI SANU; 24), 9–25.

Prica, Ines
2004 Nasleđe jugoslavenskih etnologija i suvremeno istaživanje postsocializma. Traditiones 33(1): 19–34 [DOI: 10.3986/Traditio2004330102].

Promitzer, Christian
2001 Niko Županič in vprašanje jugoslovanstva. Med politiko in antropologijo (1901–1941). Prispevki za novejšo zgodovino 41 (1): 7–30.
2003 Niko Županič kot slovenski etnolog. Njegovo ravnateljevanje v Etnografskem muzeju v Ljubljani (1923–1940). Etnolog 13 (64): 287–347.

Rihtman-Auguštin, Dunja
2001 Etnologija i etnomit. Zagreb: ABS95.

Skalnik, Peter (ur.)
2000 Sociocultural Anthropology at the Turn of the Century. Prague: Set Out.
2002 A Post-Communist Millenium: The Struggles for Sociocultural Anthropology in Central and Eastern Europe. Prague: Set Out.

Slavec, Ingrid
1983 Težnje v povojni slovenski etnologiji. V: Bogataj in Terseglav (ur.) 1983, 148–175.

Slavec Gradišnik, Ingrid
2000 Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Zaožba ZRC.
2008a Institucije in produkcija etnološkega znanja. V: Divac, Zorica (ur.), Slike kulture nekad i sad. Beograd: Etnografski institut SANU (Zbornik EI SANU; 24), 65–79.
2008b Na poti k etnološkim pogledom in podobam. Traditiones 37 (2): 9–26 [DOI: 10.3986/Traditio2008370201].
2008c Pogledi in podobe. K vprašanjem o produkciji znanja v etnologiji I. Traditiones 37 (2): 217–250
[DOI: 10.3986/Traditio2008370208].
2010 The Marxist agenda in Slovenian ethnology/Marksistični program v slovenski etnologiji. V: Kilianova, Gabriela (ur.). Programme and abstracts. Bratislava: Ustav etnologie SAV / Institute of Ethnology, Slovak Academy of Sciences, 29 [razprava v tisku].

Supek, Olga
1976 Od teorije do prakse in nazad. Mogućnost marksističkog shvatanja u etnologiji. Narodna umjetnost 13: 57–75.

Terseglav, Marko
1983 Težnje v povojni slovenski folkloristiki. V: Bogataj in Terseglav (ur.) 1983, 176–203.

Tishkov, Valery
1992 The Crisis in Soviet Anthropology. Current Anthropology 33 (4): 371–382.

Vermeulen, Han F. in A. A. Roldan (ur.)
1995 Fieldwork and Footnotes: Studies in the History of European Anthropology. London in New York: Routledge.

Verdery, Katherine
1996 What was Socialism anf what comes next? Princenton: Princenton Universtity Press.

Vlahovič, Petar
1961 Etnologija naroda Jugoslavije. Etnološki pregled Slovenije. Beograd: Savez studenata Prirodno-matematičkog fakulteta.
1971 Etnologija naroda Jugoslavije. Etnološki pregled Slovenije. Beograd: Naučna knjiga (Univerzitetski udžbenici).
1972 Običaji, verovanja i praznoverice naroda Jugoslavije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod.
1981 (ur.) Quelques problemes ethnologiques de l'etude des peuples et des nationalities. Beograd: Institut Ethnologiques de l'Academie Serbe des Sciences et des Arts (Editions speciales / Institut Ethnographique de l'Academie Serbe des Sciences et des Arts; 2).

Zupanič, Niko
1907 Jovan Cvijić. Biografska študija. Dom in svet 20 (6): 264–271.