Traditiones • 33/2 • 2004

Submitted by stanka on Fri, 31/12/2010 - 09:57.


DOI: 10.3986/Traditio2004330204        (PDF )
 
Naslov/Title
Rošlin in Verjanko. Transformation of a Folk Ballad into Modern Prose
 
Avtorica/Author
Marjetka Golež Kaučič
 
Izvleček
Razprava raziskuje postmodernistični poskus prenosa slovenske ljudske družinske balade Rošlin in Verjanko v sodobno slovensko prozo. Po analizi ljudskih variant balade, osvetlitvi antičnega mita, Prešernove predelave in Kersnikove obdelave motiva se avtorica osredotoča na zbirko sodobnih kratkih zgodb z naslovom Rošlin in Verjanko ali Dolgo odlagani opravek slovenstva iz leta 1987, kjer ugotavlja okvare in transformacije balade in predstavlja različne avtorske interpretativne poskuse od Andreja Blatnika do Igorja Zabela ter poznejšo samostojno obdelavo snovi Marka Golje. 

Abstract

The paper examines a postmodernist transmission of Slovenian family ballad Rošlin in Verjanko (Rošlin and Verjanko) into modern Slovenian prose. After the initial analysis of variants of this folk ballad, an antique myth with a similar theme, and Prešeren’s and Kersnik’s reworking of the motif the author focuses on a collection of modern short stories titled Rošlin in Verjanko, ali Dolgo odlagani opravek slovenstva (Rošlin and Verjanko, or the Long- Postponed Slovenian Errand, 1987). Discussed are transformations and interpretations of the ballad as seen through the eyes of fourteen authors.
 
Ključne besede
Orestov motiv, ljudska pesem, družinska balada, sodobna kratka proza, medbesedilnost 

Keywords

Orestes motif, folk song, family ballad, modern short story, intertextuality.
 
Viri/References
Barth, John
1988 (1967) Literatura izčrpanosti. V: Debeljak, Aleš (ur.), Ameriška metafikcija. Ljubljana, Mladinska knjiga: 6–21.
Barthes, Roland
1979 Književnost, mitologija, semiologija. Beograd, Nolit.
Golež Kaučič, Marjetka
2001 Odsev pravnega položaja in življenjskih razmer žensk v slovenskih ljudskih družinskih baladah. Etnolog 11: 157–174.
2003 Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana, Založba ZRC (Folkloristika).
Golja, Marko
1994 Rošlin in Verjanko. Literatura 6 (41): 29–43.
Grafenauer, Ivan
1952 Narodno pesništvo. V: Grafenauer, I. in B. Orel (ur.), Narodopisje Slovencev II. Ljubljana, DZS: 12–85.
Juvan, Marko
2000 Intertekstualnost. Ljubljana, DZS (Literarni leksikon 45).
Kersnik, Janko
1951 Zbrano delo. III knjiga. Kmetske slike / Testament / Rošlin in Vrjanko / Jara gospoda. Ljubljana, DZS.
Kos, Janko
2001 Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana, Mladinska knjiga.
2003 Recepcija antičnih mitov v slovenski literaturi. Poligrafi 8 (31–32): 149–171.
Kumer, Zmaga
1968 Ljudska glasba med rešetarji in lončarji v Ribniški dolini. Maribor, Založba Obzorja.
Meadows, Gilber
1996 Mali antični leksikon. Ljubljana, Mihelač.
Pinset, John
1985 Grčka mitologija. Opatija, »Otokar Keršovani«.
Pogačnik, Jože
1990 Prisutnost antičkog mita u suvremenim Jugoslavenskim književnostima (Geneza problema i njegovi modeli). V: Pogačnik, Jože (ur.) Jugoslavističke teme. Vinkovci, Kulturno informativni centar Privlačica (Dukat. Kolo 4, knj. 4): 127–152.
Prešeren, France
1996 Zbrano delo (ur. J. Kos in F. Bernik). 2 zv. Ljubljana, DZS (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev).
Šali, Severin
1943 (ur.) Peli so jih mati moja. Ljudske pripovedne pesmi. Ljubljana, Konzorcij Slovenca.
Štrekelj, Karel
1895–1898 (ur.) Slovenske narodne pesmi I. Ljubljana, Slovenska Matica.
Virk, Tomo
1988 Rošlin in Verjanko ali Mlada slovenska proza. Literatura 4 (Problemi 1–2): 171–186.
Zabel, Igor
1990 Rošlin in Verjansko ali Odlagani opravek slovenstva. Naši razgledi 39 (3), 9. 2. 1990: 75.
Žabot, Vlado
1987 (ur.) Rošlin in Verjanko ali Dolgo odlagani opravek slovenstva. Ljubljana, Književna mladina Slovenije.