TRADITIONES, 35-2, 2006, 205–233

Submitted by stanka on Thu, 25/11/2010 - 10:25.

DOI: 10.3986/Traditio2006350211        (PDF )
 
Naslov/Title
Ethnological Readings of Gregor Krek
 
Avtorica/Author
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Izvleček
Zgoščena oznaka Krekovega znanstvenega dela in recepcija njegove filologije v izbranih delih o zgodovini slovenske etnologije in folkloristike opozarjata na presojnost disciplinarne zgodovine in ostrita poglede na nastajanje narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. O Krekovem delu ponujata nekoliko ambivalentne sklepe: je začetnik slavistike v Gradcu in tudi začetnik filološkega, romantiško motiviranega, vendar tudi znanstvenega narodopisja; angažiral se je, čeprav neuspešno, ob načrtu izdaje zbirke slovenskih ljudskih pesmi in zanjo pripravil uredniška izhodišča; kritiki sta bila podvržena njegov mitološki nazor in posredno tudi t. i. mitološka šola 19. stoletja. Zaradi delovanja v nemškem znanstvenem prostoru in nemškem jeziku je razumljivo tudi, da so mu bili med njegovimi sodobniki tuji kritiki naklonjenejši od domačih. Prispevek ne kanonizira Kreka, temveč kontekstualno opozarja na stranpoti, ki so ob splošno priznanih dosežkih enakovreden fenomen disciplinarne zgodovine.

Abstract

A condensed review of Krek’s scholarly production and of the reception of his philological work in select texts on the history of Slovenian ethnology and folklore studies attempts to clarify the beginnings of ethnography in the second half of the 19th century. As a scholar, Gregor Krek is viewed in a somewhat ambivalent manner: the founder of Slavic studies in Graz and the editor engaged – albeit unsuccessfully - in the preparations for the publication of an extensive collection of Slovenian folk songs for which he had devised his own editorial concept; and a follower of the mythological orientation and of, although indirectly, the so-called mythological school of the 19th century. Since he was active within German academia and wrote in the German language, foreign scholars were more benevolent to his work than domestic critics. Rather than canonizing Krek the article merely tries to draw attention to digressions that, along with the generally acknowledged achievements in ethnology, represent an equally interesting phenomenon of disciplinary history.
 
Ključne besede
Gregor Krek; zgodovina etnologije; narodopisje v 19. stoletju, slovanska filologija, mitologija

Keywords
Gregor Krek, history of ethnology, 19th century ethnography, Slavic philology, mythology
 
Viri/References
[b. n. a.]
2004 Krek, Gregor. V: Slovenski veliki leksikon. H–O. Ljubljana: Mladinska knjiga: 362.
Barnard, Alen
2000 History and theory in anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.
Barnard, Alen in Jonathan Spencer (ur.)
1996 Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. London in New York: Routledge.
Baš, Angelos
1982 O predmetu Vrazovega etnološkega dela na Slovenskem. Traditiones 7–9 (1978–1980): 189–294.
1984 K slovenskemu imenju za etnologijo. Traditiones 10–12 (1981–1983): 153–164.
2004 (ur.) Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Benedict, Ruth
1943 Franc Boas. Science 97: 60–61.
Bernik, France
1964 (ur.) Slovenska matica 1864–1964. Ljubljana: Slovenska matica.
Bezlaj, France
1951 Nekaj besedi o slovenski mitologiji v zadnjih desetih letih. Slovenski etnograf 3–4: 342–353.
Bogataj, Janez idr.
1984 (ur.) Razmerja med etnologijo in zgodovino. Ljubljana in Maribor (Knjižnica Glasnika SED; 14 / Knjižnica Kronike; 6).
Bockhorn, Olaf
1994 »Volkskundliche Quellströme« in Wien: Anthropo- und Philologie, Ethno- und Geographie. V: Jacobeit, Lixfeld in Bockhorn (ur.) 1994: 417–424.
Bunzl, Matti
1996 Franz Boas and the Humboldtian Tradition. From Volksgeist and Nationalcharacter to an Anthropological Concept of Culture. V: Stocking (ur.) 1996: 17–78.
Dolenc, Janez
1980 Naš rojak, slavist dr. Gregor Krek. Loški razgledi 27: 103–111.
1992 Krek, Gregor. V: Enciklopedija Slovenije 6. Ljubljana: Mladinska knjiga: 1.
1993 Mlada leta slavista Gregorja Kreka. Loški razgledi 40: 143–156.
1995 Delež Gregorja Kreka v prizadevanju za zbiranje in objavo slovenskih ljudskih pesmi. Traditiones 24: 13–23.
1999 Gregor Krek kot študent univerze v Gradcu. Loški razgledi 46: 337–348.
2001 Habilitacija dr. Gregorja Kreka na graški univerzi. Loški razgledi 48: 39–49.
2002 Dr. Gregor Krek kot privatni docent in izredni profesor univerze v Gradcu. Loški razgledi 49: 53–62.
2003 Dr. Gregor Krek na vrhuncu svojega ustvarjanja kot redni profesor na graški univerzi. Loški razgledi 50: 77–91.
Dolinar, Darko
1982 Krek, Gregor. V: Kos, Janko in Ksenija Dolinar (ur.), Slovenska književnost. Ljubljana: Cankarjeva založba: 183.
Eberhart, Helmut
1994 Von Karl Weinhold bis Rudolf Meringer. Zu den Anfängen der Volkskunde in Graz. V: Jacobeit, Lixfeld in Bockhorn (ur.) 1994: 403–406.
Fikfak, Jurij
1986 Etnologija na Slovenskem med 1848 in 1860. [Neobj. mag. delo.] Ljubljana: Oddelek za etnologijo FF.
1988 (ur.) Jakob Volčič in njegovo delo. Zbornik prispevkov in gradiva. Pazin: Istarsko književno društvo »Juraj Dobrila«.
1989 Domoznanska (etnološka) besedila med 1848 in 1860. V: Kremenšek, Slavec in Dolžan (ur.) 1989: 81–103.
1999 Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Forma 7 in Založba ZRC, ZRC SAZU.
Glonar, Joža
1923 Predgovor. V: Štrekelj, Karel (ur.), Slovenske narodne pesmi. Zvezek IV. Ljubljana: Slovenska matica, 1908–1923: *3–*66.
Grafenauer, Ivan
1927 Krek Gregor Dr. V: Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka. II. knjiga. I–M. Zagreb: Bibliografski zavod: 506–507.
Harris, Marvin
1969 The Rise of Anthropological Theory. A History of Theories of Culture. London: Routledge & Kegan Paul.
Jacobeit, Wolfgang, H. Lixfeld in O. Bockhorn (ur.)
1994 Völkische Wissenschaft. Wien [etc.]: Böhlau.
Janežič, Anton
1851 Kako se morajo zapisovati narodne pesmi. Slovenska bèela 2 (1): 126.
Kaschuba, Wolfgang
1999 Zur Wissens- und Wissenschaftsgeschichte. V: Kasschuba, W., Einführung in die Europäische Ethnologie. München: Beck.
Kelemina, Jakob
1930 Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva. Z mitološkim uvodom. Celje: Mohorjeva družba.
Kos, Janko
1996 Duhovna zgodovina Slovencev. Ljubljana: Slovenska matica.
Kotnik, France
1944 Pregled slovenskega narodopisja. V: Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev. I. del. Ljubljana: Klas: 21–52.
Krek, Gregor
1858a Divji mož. Novice gospodarske, obertniške in narodne [Ljubljana] 16, list. 11 (17. 3.): 84–85.
1858b O naši književnosti. Novice… 16, list 31: 243–244.
1858c Cena pesem narodnih. Novice… 16, list 37: 293–294.
1869 Ueber die Wichtigkeit der slavischen traditionellen Literatur als Quelle der Mythologie. Wien [priloga Jahresbericht über die Steiermärkisch-Landschaftliche Ober-Realschule in Graz, 18].
1872 Važnost ustnega slovstva (tradicijonalne literature) kot izvirnik basnoslovju (mythologiji). Zora 1 (12): 171–174.
1873 Nekoliko opazek o izdaji slovenskih narodnih pesni. Slovenski narod 6, št. 137–138, 140, 142, 145 [ponatis v: Listki 4: 96–140].
1874 Einleitung in die slavische Literaturgeschichte. Graz: Leuschner & Lubensky.
1876 Beiträge zur slavischen Mythologie. I. Veles, Volos und Blasius. Archiv für slavische Philologie [Wien], 1: 134–151.
1877 O nabiranju narodno-slovstvenega blaga. Novice… 35, list 14 (4. 4.): 107.
1881 Kres. Kres 1 (1): 49–62.
1882 Polyfem v národnej tradiciji slovanskej. Kres 2 (1): 42–52; Kres 2 (2): 103–115; Kres 2 (3): 155–174.
1887 Einleitung in die slavische Literaturgeschichte. [2., neubearb. u. erw. Aufl.] Graz: Leuschner & Lubensky.
1891 Die slovenische Literatur. V: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, 14. Kärnten und Krain. Wien.
1895 Slavische Anthologie. Stuttgart: Verlag der J.G. Cotta’schen Buchhandlung.
Kremenšek, Slavko
1973 Obča etnologija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
1975 Dediščina slovenske etnološke misli 10. stoletja. V: Orožen, Martina (ur.), 11. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti: 127–136.
1978 Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli. V: Kremenšek, Slavko in Angelos Baš (ur.), Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga, Znanstveni tisk: 9–65.
1979 Razsvetljenstvo in etnološka misel. V: Paternu, Boris idr. (ur.), Obdobje razsvetljenstva v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja; 1): 409–419.
1980 H genezi razmerja med etnologijo in slavistiko. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 20 (2): 37–41.
1981 Etnološka misel v obdobju romantike. V: Paternu, Jakopin in Koruza (ur.) 1981: 525–532.
1982 Od Linharta do Trdine – etnologija v zgodovinopisju obdobja razsvetljenstva in romantike. V: Bogataj, Janez (idr., ur.), Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije. Zbornik posvetovanja slovenskih in hrvaških etnologov ob 130-letnici smrti Stanka Vraza. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 8): 135–144.
Kremenšek, Slavko idr. (ur.)
1986 O razmerju med geografijo in etnologijo / About the Relationship between Geography and Ethnology. Ljubljana: FF (Dela/Oddelek za geografijo; 3).
Kremenšek, Slavko, Ingrid Slavec in Tatjana Dolžan (ur.)
1989 Etnologija in domoznanstvo. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 19).
Kropej, Monika
1995 Pravljica in stvarnost. Ljubljana: ZRC SAZU (Znirka ZRC; 5).
1995a Štrekljeva rokopisa predavanj »Slovenske starožitnosti« in »Slovanska etnografija«. V: Muršič in Ramšak (ur.) 1995: 22–29.
2001 Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
2004 Mitologija. Mitološka šola. V: Baš, A. (ur.) 2004: 327.
Lutz, Gerhard
1983 Die Entstehung der Ethnologie und das spätere Nebeneinander der Fächer Volkskunde und Völkerkunde in Deutschland. V: Nixdorff, Heide in Thomas Hauschild (ur.), Europäische Ethnologie. Theorie-und methodendisskussion aus ethnologischer und volkskundlicher Sicht. Berlin: D. Reimer (Ethnologische Paperbacks): 29–46 [slov. prev.: Nastanek etnologije in poznejše razmerje med Volkskunde in Völkerkunde v Nemčiji. Glasnik SED 25 (1–4) 1985: 39–47.]
Majar, Matija
1850 O zapisovanju ljudskih pesmi. Slovenska bčela 1: 92.
Matičetov, Milko
1985 O bajnih bitjih na Slovenskem s pristavkom o Kurentu. Traditiones 14: 23–32.
Merhar, Boris
1964 Folkora in narodopisje. V: Bernik (ur.) 1964: 116–140.
Mikhailov, Nikolai
2002 Mythologia slovenica. Poskus rekonstrukcije slovenskega poganskega izročila. Trst: Mladika.
Murko, Matija
1896 Narodopisna razstava češkoslovanska v Pragi l. 1895. Letopis Matice slovenske: 75–137.
Muršič, Rajko in Mojca Ramšak (ur.)
1995 Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 23).
Novak, Vilko
1960 Slovenska ljudska kultura. Oris. Ljubljana: DZS.
1973 Anton Tomaž Linhart o kulturi starih Slovencev. Traditiones 2: 35–62 [ponatisnjeno v Novak 1986].
1974 Balthasar Hacquet in slovenska ljudska kultura. Traditiones 3: 17–68 [ponatisnjeno v Novak 1986].
1986 Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Paternu, Boris, Franc Jakopin in Jože Koruza (ur.)
1981 Obdobje romantike v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja; 2).
Pirjevec, Avgust
1925–32 Krek, Gregor. V: Slovenski biografski leksikon. Prva knjiga. Ljubljana: Zadružna gospodarska
banka: 557–558.
Ramšak, Mojca in Ingrid Slavec Gradišnik
2004 Krek, Gregor. V: Baš, A. (ur.) 2004: 251–252.
Samec, Drago
2005 Bibliografija Gregorja Kreka [tipkopis, 10 str.].
Slavec Gradišnik, Ingrid
2000 Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC.
Stanonik, Marija
1979 Viljem Urbas. Slovenski etnograf 30 (1977): 27–36.
1981 Vprašanje romantične mitološke teorije pri Slovencih. V: Paternu, Jakopin in Koruza (ur.) 1981:
335–353.
2006 Poseganje v slovstveno folkloro – znamenje ustvarjalnosti ali nemoči?. Traditiones 35 (1): 7–49.
DOI
Stocking, George Jr. (ur.)
1989 Romantic Motives. Essays in Anthropological Sensibility. Madison, WI: The University of Wisconsin Press (HOA; 6).
1996 Volksgeist as Method and Ethic. Essays in Boasian Ethnography and the German Anthropological Tradition. Madison, WI: The University of Wisconsin Press (HOA; 8).
Šmitek, Zmago
1998 Kristalna gora. Mitološko izročilo Slovencev. Ljubljana: Forma 7.
2004 Mitološko izročilo Slovencev. Svetinje preteklosti. Ljubljana: Študentska založba.
Štrekelj, Karel
1895–1923 (ur.) Slovenske narodne pesmi. (4 zv.) Ljubljana: Slovenska matica.
1898 Predgovor. V: Štrekelj, Karel (ur.), Slovenske narodne pesmi I. Ljubljana: Slovenska matica: V–XV.
Terseglav, Marko
1897 Ljudsko pesništvo. Ljubljana: Cankarjeva založba (Literarni leksikon. Študije; 32. zv.). Uredniški odbor Glasnika SED [UO GSED].
1980 Janez Trdina – etnolog. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 3).
Urry, James
1996 History of anthropology. V: Barnard in Spencer (ur.) 1996: 277–279.
Vermeulen, Han F.
1996 Enlightenment Anthropology. V: Barnard in Spencer (ur.) 1996: 183–185.
Virk, Tomo
1989 Duhovna zgodovina. Ljubljana: DZS (Literarni leksikon. Študije; 35).