TRADITIONES, 35-2, 2006, 193–203

Submitted by stanka on Thu, 25/11/2010 - 10:25.


DOI: 10.3986/Traditio2006350210       (PDF )
 
Naslov/Title
Krek's Views on Folk Poetry
 
Avtorica/Author
Marija Klobčar
 
Izvleček
Prispevek z razumevanjem okoliščin, v katerih je deloval Gregor Krek, analizira njegov zbirateljski in uredniški koncept in na podlagi teh spoznanj išče razločke med podobo resnične ljudske ustvarjalnosti in Krekovimi pričakovanji. S tem razumevanjem skuša pojasniti razloge za njegov odstop od uredništva, hkrati pa ugotavlja razhajanje in bližino s Štrekljevimi pogledi. Ob tem se sprašuje, kaj je Krek s svojimi pogledi na ljudsko pesem sporočal svojemu času in kaj sporoča današnjemu razpiranju obzorij.

Abstract

Considering the circumstances in which Gregor Krek had lived and worked, the author discusses his concept of folk song collecting and editing. This forms the basis for a comparison between true folk creativity and Krek’s expectations of it. In view of this, the author tries to explain the reasons for Krek’s resignation from the post of editor of a comprehensive collection of folk songs, comparing Krek’s views on the subject with those of Krek’s successor, Karel Štrekelj. She then proceeds to ascertain what Gregor Krek and his position on folk songs wished to convey to the public of his time, and what he communicates to us in the present.
 
Ključne besede
ljudska pesem, zbirateljska načela, uredniški koncept, refleksija zbiranja, komparativnost

Keywords

folk song, collecting principles, editorial concept, folk song collecting, comparativeness
 
Viri/References
Čurkina, I. V.
1974 Matija Majar-Ziljski. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Glonar, Joža
1923 Predgovor. V: Štrekelj, Karel (ur.), Slovenske narodne pesmi IV. Ljubljana, Slovenska matica: 1–66.
Fikfak, Jurij
1995 Matija Majar-Ziljski und die Erforschung der Volkskultur. V: Moritsch, Andreas in Vinko Rajšp (ur.) Matija Majar Ziljski. Klagenfurt/Celovec, Ljubljana/Laibach in Wien/Dunaj, Hermagoras: 107–121.
1999 Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana, Forma 7 in Založba ZRC.
Janežič, Anton
1850 Narodno pesništvo. Slovenska bčela [Celovec] 1: 28–30.
Kotnik, F.
1944 Pregled slovenskega narodopisja V: Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev 1. Ljubljana, Založba Klas: 21–52.
Krek, Gregor
1858 a O naši književnosti. Novice: 243–244.
1858 b Cena pesem narodnih. Novice: 293–294.
1872 Odlomek iz spisa: Važnost ustnega slovstva (tradicijonalne literature) kot izvirnik basnoslovju (mythologiji). Zora [Maribor] 1 (12): 171–174.
1873 Nekoliko opazek o izdaji slovenskih narodnih pesmi. Slovenski narod 6, št. 137–138, 140, 142, 145; ponatis v: Listki 4: 96–140.
1877 O nabiranji narodno – slovstvenega blaga. Novice: 107.
1881 Kres. Kres 1: 49–62.
1887 Einleitung in die slavische Literaturgeschichte und Darstellung ihrer älteren Perioden. Graz: Verlag von Leuschner & Lubensky.
Kropej, Monika
2001 Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana, Založba ZRC.
Kumer, Zmaga
2002 Slovenska ljudska pesem. Ljubljana, Založba ZRC.
Moritsch, Andreas in Vinko Rajšp (ur.)
1995 Matija Majar Ziljski. Klagenfurt/Celovec, Ljubljana/Laibach in Wien/Dunaj, Hermagoras.
Novak, Vilko
1986 Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana, Cankarjeva založba.
Ramovš, Mirko
1980 Plesat me pelji. Plesno izročilo na Slovenskem. Ljubljana, Cankarjeva založba.
Stanonik, Marija
2001 Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana, Založba ZRC.
Štrekelj, Karel
1887 Prošnja za narodno blago. Ljubljanski zvon: 628–632.
1895 Predgovor. V: Štrekelj, K. (ur.), Slovenske narodne pesmi I. Ljubljana, Slovenska matica: V–XV, 1895–1923 (ur.) Slovenske narodne pesmi I–IV. Ljubljana, Slovenska matica.