TRADITIONES, 35-2, 2006, 155–192

Submitted by stanka on Thu, 25/11/2010 - 10:24.


DOI: 10.3986/Traditio2006350209        (PDF )
 
Naslov/Title
A Folkloristic Portrait of Gregor Krek
 
Avtorica/Author
Marija Stanonik
 
Izvleček
Trem prvim slovenskim profesorjem na univerzi v Gradcu daje pečat slovanska filologija. Njen prvi kvalificirani zastopnik je postal leta 1871 Gregor Krek (1840–1905), ko je postal izredni in leta 1874 redni profesor. Namen prispevka je očrtati ustanovitelja graške slavistike predvsem v njeni luči, kot ene od filoloških panog, ki so bile v njegovem času med seboj še trdno prepletene, o čemer priča Krekova znanstvena in strokovna bibliografija.

Abstract

Three of the most prominent Slovenian professors teaching at the University of Graz were primarily Slavic philologists. Gregor Krek (1840 – 1905), who in 1871 became associate professor and three years later, in 1874, full professor, was the first certificated Slavic philologist. The article focuses on Krek as the founder of Slavic studies at the University of Graz. As is evident from his scientific bibliography the study of Slavic languages was one of philological disciplines that were still closely connected at the time.
 
Ključne besede
Gregor Krek, filologija, slovanska filologija, slovstvena folklora, mitologija

Keywords

Gregor Krek, philology, Slavic philology, literary folklore, mythology
 
Viri/References
[b. n. a.]
1884 Pagovork Miklošičevi slavnosti. Ljubljanski zvon [Ljubljana]: 58–59.
1906 Dvorni svetnik dr. Gregor Krek. (Pokojnemu učitelju v spomin). Ilustrovani narodni koledar [Ljubljana] 17: 72–77. (Podpis avtorja: -x-).
Belaj, Vitomir
1992 Damjan J. Ovsec, Slovanska mitologija in verovanje. Traditiones [Ljubljana] 21: 275–280.
1998 Hod kroz godinu. Mitska pozadina hrvatskih narodnih običaja i vjerovanja. Zagreb: Golden marketing.
Bošković-Stulli, Maja
1978 Usmena književnost. V: Maja Bošković-Stulli in Divna Zečević, Povijest hrvatske književnosti I. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber: 7–353.
Brunet, Fran
1884 Dr. Gregor Krek. Slovan [Ljubljana] 1 (14): [105]–106.
Dolenc, Janez
1980 Naš rojak, slavist dr. Gregor Krek. Loški razgledi [Škofja Loka] 27: 103–111.
1993 Mlada leta slavista Gregorja Kreka. Loški razgledi 40: 143–156.
1995 Delež Gregorja Kreka v prizadevanju za zbiranje in objavo slovenskih ljudskih pesmi. Traditiones 24: 13–23.
1999a Gregor Krek kot študent univerze v Gradcu. Loški razgledi 46: 337–348.
1999b Neznani stari zapisi tolminskih ljudskih izročil. Traditiones 28 (1): 101–117.
2001 Habilitacija dr. Gregorja Kreka na graški univerzi. Loški razgledi 48: 39–49.
2002 Dr. Gregor Krek kot privatni docent in izredni profesor na Univerzi v Gradcu. Loški razgledi 49: 53–62.
2004 Dr. Gregor Krek kot predstojnik slovanskega inštituta na graški univerzi, nazadnje dvorni svetnik. Loški razgledi 51: 143–154.
2005 Dr. Gregor Krek, utemeljitelj slavistike v Gradcu. Jezik in slovstvo [Ljubljana] 50 (3–4): 125–127. [ponatis: Podblegaške novice. Glasilo občine Gorenja vas-Poljane 9 (3): 2005: 10–11.]
Fikfak, Jurij
1999 Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Forma 7 in Založba ZRC.
Glaser, Karol
1896 Zgodovina slovenskega slovstva III. Ljubljana: 193–196.
Glonar, Joža
1923 Predgovor. V: Karel Štrekelj, Slovenske narodne pesmi. Zvezek IV, 1908–1923. Ljubljana: Slovenska matica: 1–66.
Goljevšček, Alenka
1982 Mit in slovenska ljudska pesem. Ljubljana: Slovenska matica.
Govekar, Fran
1904–1905 D r. Gregorij Krek. Slovan 3: 349–350.
Grdina, Igor
2002 Ipavci. Ljubljana: Založba ZRC.
Grimm, Jakob
1835 Deutsche Mythologie. Göttingen.
Hubad, Fran
1887 Imenitna knjiga. Ljubljanski zvon 7 (2): 121–123, (3): 181–183, (5): 309–311, (6): 374–376, (7): 436–440.
Ivić, Milka
1969 Pravci u lingvistici. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Jagić, Vatroslav
1905 Gregor Krek. Archiv für slavische Philologie [Berlin] 27: 633–634.
1910 Novoe pokoljenie predstavitelei vь universitetahь avstrijskihь i russkihь. V: Jagić, V. (ur.), Enciklopedija slavjanskoi fillogii. Sanktpeterburg: 785–786.
Jolles, André
1968 (1930) Einfache Formen. [4. izd.] Salle.
Jünger, Friedrich G.,
1973 Mit i jezik. V: Mit, tradicija, savremenost. Beograd: Nolit.
Kotnik, France
1944 Pregled slovenskega narodopisja. V: Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev I. Ljubljana: Založba Klas: 32–34.
Krek, Gregor
1858a O naši književnosti. Novice gospodarske, obertniške in narodne [Ljubljana] 16: 243–244.
1858b Cena pesem národnih. Novice… 16: 293–294.
1858c Divji mož. Novice… 16: 84–85.
1969 Ueber die Wichtigkeit der slavischen traditionellen Literatur als Quelle der Mythologie. Wien.
1872a [Gosp. prof. dr. Krek o Stanko Vrazovi slovensko-slovstveni ostalini bere naslednje svoje poročilo]. Letopis Matice slovenske za leto 1871 [Ljubljana]: 27–30.
1872b Važnost ustnega slovstva (tradicijonalne literature) kot izvirnik basnoslovju (mythologiji). Zora. Časopis za zabavo, znanost in umetnost [Maribor] 1: 171–174.
1873a Nekoliko opazek o izdaji slovenskih narodnih pesni. Slovenski narod [Ljubljana] 6, št. 137–138, 140, 142, 145.
1873b Nekoliko opazek o izdaji slovenskih narodnih pesni. V: Jurčič, Josip (ur.), Listki, IV. zvezek. Ljubljana: Narodna tiskarna: 96–140.
1874 Einleitung in die slavische Literaturgeschichte und Darstellung ihrer älteren Perioden. Graz: Verlag von Leuschner & Lubensky.
1876 Beiträge zur slavischen Mythologie (Veles, Volos und Blasius). Archiv für slavische Philologie 1: 134–151.
1877 O nabiranji narodno-slovstvenega blaga. Novice…35: 107.
1881a Kres. Kres 1 [Celovec]: 49–62.
1881b Jezikoslovne malenkosti. Kres [Celovec] 1: 117–125.
1882a Polyfem v národnej tradiciji slovanskej. Kres 2: 42–52, 103–115, 155–175.
1882b Letopis Matice slovenske za leto 1881. Kres 2: 432–445.
1883 Razne malenkosti. Kres 3: 52–57, 107–112, 159–166, 265–275.
1884 Razne malenkosti. Kres 4: 107–112, 414–421.
1885 Še enkrat nemška pesem o Hildebrandu in njene sestre slovanske. Kres 5: 104–112.
1886 Česki Trut pa slovenski Trôt. Kres 6: 183–185.
1887 Einleitung in die slavische Literaturgeschichte und Darstellung ihrer älteren Perioden. Graz: Verlag von Leuschner & Lubensky.
Kropej, Monika
2001 Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC.
Kuret, Niko
1972 [Komentar] Matija Murko, Iz poročila o »Narodopisni razstavi češkoslovanski« v Pragi l. 1895 (Letopis Matice Slovenske 1896). Traditiones 1: 19–26.
[Lampe, Evgen]
1905 Dr. Gregorij Krek. Dom in svet [Ljubljana] 18 (9): 570–571. [Brez podpisa avtorja].
Lévi-Strauss, Claude
1977 (1958) S truktura mitova. V: Lévi-Strauss, C., Strukturalna antropologija. Zagreb: Stvarnost: 213– 239.
Logar, Janez
1957 Pripombe k deseti knjigi. V: Janez Trdina, Zbrano delo X. Ljubljana: Državna založba Slovenije: 399–433.
Meletinski, E. M.
1973 Mitološke teorije XX veka na zapadu. V: Mit, tradicija, savremenost. Beograd: Nolit.
Merhar, Boris
1964 Folklora in narodopisje. V: Bernik, France (ur.), Slovenska matica 1864–1946. Ljubljana: Slovenska matica: 116–140.
Miklošič, Fran
1875 [Ocena] Gregor Krek, Einleitung in die slavische Literaturgeschichte und Darstellung ihrer älteren Perioden, I. Teil, Graz 1874]. Jenaer Literaturzeitung [Jena] 2: 430[–432?].
Murko, Matija
1912 †Karel Štrekelj. Veda. Dvomesečnik za znanost in kulturo [Gorica] 2: 529–542
1929 Velika zbirka slovenskih narodnih pesmi z melodijami. Etnolog [Ljubljana] 3: 5–54.
Muršič, Rajko
2002 Spremna beseda urednika. V: Toporov 2002: 15–17.
Novak, Vilko
1986 Raziskovalci slovenskega življenja, Ljubljana: Cankarjeva založba.
Ovsec, Damjan J.
1991 Slovanska mitologija in verovanje. Ljubljana: Domus (Sopotja).
Pirnat, Makso [M. P.]
1900a Prof. dr. Gregor Krek (Ob njegovi šestdesetletnici napisal M. P.) Dom in svet 13: 149–154, 182–187.
1900b Šestdesetletnica prof. dr. Kreka. Ljubljanski zvon 20: 262–264.
Sket, Jakob [S.]
1882 Prof. dr. Gr. Krek [rubrika: Drobnosti]. Kres 2: 445.
Slovenski biografski leksikon [SBL]
1960–1971 Štrekelj, Karel. V: Slovenski biografski leksikon III. Ljubljana: SAZU: 693–696.
Stanonik, Marija
1981 Vprašanje romantične mitološke teorije pri Slovencih. V: Paternu, Boris, Franc Jakopin in Jože Koruza (ur.), Obdobje romantike v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti (Obdobja; 2): 335–353.
Strmšek, Pavle
1932 Pesnik Aškerc in prof. Štrekelj. Ljubljanski zvon 52: 635–636.
Šivic - Dular, Alenka
1997 Na sledi (arhaičnih) predstav in uver (na slovenskih poimenovanjih za: ‘Coccinella septempunctata’). Traditiones 26: 63–76.
Šmitek, Zmago
1998 Kristalna gora. Ljubljana: Forma7.
2004 Mitološko izročilo Slovencev. Ljubljana: Študentska založba.
Štrekelj, Karel
1887 Prošnja za narodno blago. Ljubljanski zvon 7: 629–632 [ponatis v Glonar 1923: 18–22].
1895–1898 Predgovor. V: Slovenske narodne pesmi. Zvezek I. Ljubljana: VII.
Tominšek, Josip
1904–05 Dr. Gregorij Krek. Slovan 3: 33–34.
Toporov, Vladimir N.
2002 (1998) Predzgodovina književnosti pri Slovanih. Poskus rekonstrukcije (Uvod v preučevanje zgodovine slovanskih književnosti). Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta (Županičeva knjižnica; 9).
Trdina, Janez
1957 Zbrano delo X. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Ušeničnik, Aleš
1905 Slovenske narodne pesmi. Katoliški obzornik: 84–89.
Vries, Jan de
1961 Forschungsgeschichte der Mythologie. Freiburg i. Br. (Orbis Academicus I, 7)
Weimann, Robert
1974 (1971) Literaturgeschichte und Mythologie. Methodologische und historische Studien. [3. izd.] Berlin in Weimar: 1974.
Zbašnik, Fran
1905 † Dr. Gregorij Krek. Ljubljanski zvon 25: 575–576. [Podpis avtorja: -an.]