TRADITIONES, 35-2, 2006, 107–118

Submitted by stanka on Thu, 25/11/2010 - 10:20.


DOI: 10.3986/Traditio2006350205        (PDF )
 
Naslov/Title
Gregor Krek and Literary History
 
Avtor/Author
Darko Dolinar
 
Izvleček
Članek umešča Krekov literarnozgodovinski opus v razvojni potek slovanske filologije v 19. stoletju in nakaže glavno teoretično izhodišče njegove literarnozgodovinske zamisli. Podrobneje analizira njegove večje prispevke k slovenski literarni zgodovini, predvsem razpravo o t. i. celovškem rokopisu in kratki informativni pregled slovenske književnosti; na tej podlagi opredeljuje njegovo mesto v razvoju slovenske literarne vede.

Abstract

Discussed is Krek’s work on literary history in relation to the development of Slavic philology in the 19th century. Indicating the principal theoretic starting points that had formed the basis of Krek’s further work, the article focuses on Krek’s more significant articles on literary history. Examined are his essay on the so-called Klagenfurt Manuscript and his brief overview of Slovenian literature. Based on this, the author attempts to determine Krek’s position in and significance for the development of Slovenian literary science.
 
Ključne besede
Gregor Krek, literarna zgodovina, slovanska filologija, celovški rokopis

Keywords

Gregor Krek, literary history, Slavic philology, Klagenfurt Manuscript
 
Viri/References
Barbarič, Štefan
1971–71 Prijateljev pregled slovenske književnosti v madžarščini. Jezik in slovstvo 16: 150–152.
Dolinar, Darko
1987 Nasprotja ob Trubarju v starejši slovenski literarni zgodovini. Primerjalna književnost 10 (1): 16–28.
1992 Literarna teorija; Literarna veda; Literarna zgodovina. V: Enciklopedija Slovenije 6. Ljubljana, Mladinska knjiga: 205–207, 207–208, 208–210.
1995a Ljudsko slovstvo v slovenskem literarnem zgodovinopisju. V: Muršič in Ramšak (ur.): 77–84.
1995b Kontroversen um die Gestalt Trubers in der älteren slowenischen Literaturwissenschaft. V: Kluge, R.-D. in E. Coseriu (ur.), Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen. Primus Truber und seine Zeit. München, Oto Sagner (Sagners slavistische Sammlung; Bd. 24): 511–527. [Nemška verzija objave Dolinar 1987.]
1996 Brižinski spomeniki kot problem slovenske literarne zgodovine. V: Zbornik Brižinski spomeniki. Ljubljana, SAZU in ZRC SAZU: 393–402.
1997 Štrekelj, Pypin in opredelitev literarne zgodovine. Slavistična revija 45: 247–267.
2000 Univerza, literarna veda in nacionalna literarna zgodovina. V: Vodopivec, P. (ur.), Slovenske zamisli o prihodnosti okrog leta 1918. Ljubljana, Slovenska matica: 38–53.
Krek, Gregor
1874 Einleitung in die slavische Literaturgeschichte und Darstellung ihrer älteren Perioden. Graz, Leuschner & Lubensky.
1881a O novoslovenskem rokopisu zgodovinskega društva koroškega. Kres 1: 173–190.
1881b Papeška pisma britanskega museja in sv. Methodij. Kres 1: 345–354.
1887 Einleitung in die slavische Literaturgeschichte. Akademische Vorlesungen, Studien und kritische Streifzüge. Graz, Leuschner & Lubensky. [Razširjena izdaja dela Krek 1874.]
1891 Die slovenische Literatur. V: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Kärnten und Krain. 14. Heft, Lieferung 122. Wien, Alfred Hölder: 429–448.
Kropej, Monika
1995 Karel Štrekelj. Prerez skozi življenje in delo. Traditiones 24: 25–48.
2001 Karel Štrekelj – Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.
Murko, Matija
1899 Dr. Vatroslav Oblak. V: Levec, F. (ur.), Ant. Knezova knjižnica VI. Ljubljana, Slovenska matica: 142–313. [Tudi kot separat, Ljubljana 1900.]
1902 Vatroslav Oblak. Ein Beitrag zur Geschichte der neueren Slavistik. Wien, Alfred Hölder. [Skrajšana verzija objave Murko 1899.]
1951 Spomini. Iz češčine prev. Vladimir Murko. Ljubljana, Slovenska matica.
Muršič, Rajko in Mojca Ramšak (ur.)
1995 Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj… Ljubljana, Slovensko etnološko društvo in Znanstveni inštitut FF (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva; 23).
Ogris, Alfred
2004 Celovški (Rateški) rokopis. V: Rojstni list slovenske kulture. Razstavni katalog. Ljubljana, NUK: 19–22.
Pirjevec, Avgust
1932 Krek, Gregor. V: Slovenski biografski leksikon, I, zv. 4, Ljubljana: 557–558.
Prijatelj, Ivan
1926 Ustanovitev »Ljubljanskega Zvona« in celovškega »Kresa«. Razprave Znanstvenega društva za humanistične vede 3: 175–253.
Pleničar, Boža
1975 Bibliografija dr. Ivana Prijatelja V: Prijateljev zbornik. Ljubljana: 233–264.
Šivic Dular, Alenka (ur.)
1998 Vatroslav Oblak. Ljubljana (Obdobja; 17).