TRADITIONES, 35-2, 2006, 9–71

Submitted by stanka on Thu, 25/11/2010 - 10:13.


DOI: 10.3986/Traditio2006350201       (PDF )
  
Naslov/Title
Gregor Kreks Lebensweg
 
Avtor/Author
Janez Dolenc
 
Izvleček
Gregor Krek, bajtarski otrok, je namesto teologije študiral jezike na univerzi Karla in Franca v Gradcu. Tam je doktoriral in se habilitiral za slovanske jezike. Postal je prvi profesor in predstojnik stolice za slovansko filologijo, današnjega inštituta za slavistiko v Gradcu. Bil je tudi dekan filozofske fakultete na Univerzi Karla in Franca v Gradcu. Njegovo najpomembnejše delo je Einleitung in die slavische Literaturgeschichte, v prvi izdaji 1874, v bistveno dopolnjeni pa 1887.

Abstract

Gregor Krek, the son of a cottager, studied languages instead of theology at the University of Graz, where he received a doctorate in Slavic languages. He became the first professor and chair for Slavic philology at today’s Institute of Slavic Studies in Graz. His most important work was Einleitung in die slavische Literaturgeschichte (Introduction to the History of Slavic Literature), first published in 1874 and revised in 1887.
 
Ključne besede
Gregor Krek, življenje, opus, slovanska filologija, Gradec

Keywords

Gregor Krek, life, work, Slavic philology, Graz
 
Viri/References
Andrejka, Rudolf

1932 Selški predniki dr. Janeza Ev. Kreka. Ljubljana: Leonova družba.
Bezlaj, France
1977 Etimološki slovar slovenskega jezika I. Ljubljana.
Cevc, Emilijan
1954 Umetnostni pomen škofjeloškega okoliša. Loški razgledi 1: 65–76 .
Costa, Etbin Henrik
1859 Vodnikov spomenik (Vodnik-Album). Laibach.
Dolenc, Janez
1980 Naš rojak, slavist dr. Gregor Krek. Loški razgledi 27: 103–111.
1995 Delež Gregorja Kreka v prizadevanju za zbiranje in objavo slovenskih ljudskih pesmi. Traditiones 24: 13–23.
1999 Neznani zapisi tolminskih ljudskih izročil. Traditiones 28 (1): 101–110.
Hafner, Stanislav
1972 Die Slavistik an der Universität in Graz bis 1918. Anzeiger fur slawische Philologie [Wiesbaden].
1985 Geschichte der österreichischen Slawistik. V: Hamm, J. in G. Wytrzens (ur.), Beiträge zur Geschichte der Slawistik in nichtslawischen Ländern. Wien: 11–88.
Hubad, Franc
1866 Nova knjiga. Ljubljanski zvon: 570.
1887 Imenitna knjiga. Ljubljanski zvon: 121–123, 181–183, 309–311, 374–376, 436–440.
Jamar - Legat, Jeja
1970 Loško šolstvo v prvi polovici 19. stoletja. Loški razgledi 17: 41.
Južnič, Stane
1999 Simon Šubic. Loški razgledi 46: 358.
Murko, Matija
1962 Izbrano delo. Ljubljana: Slovenska matica.
Ovsec, Damjan J.
1991 Slovanska mitologija in verovanja. Ljubljana: Domus.
Prunč, Erik in Ludvik Karničar
1987 Materialien zur Geschichte der Slavistik in der Steiermark. Graz: Institut für Slawistik der Universität: Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut.
Prijatelj, Ivan
1985 Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina VI. Ljubljana: DZS.
Slodnjak, Anton
1959 Zgodovina slovenskega slovstva II. Realizem. Ljubljana: Slovenska matica.
Stanonik, Marija
1981 Vprašanje mitološke romantične teorije pri Slovencih. V: Paternu, B., F. Jakopin in J. Koruza (ur.), Obdobje romantike v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja; 2): 335–353.
Sturm-Schnabl, Katja
1991 Zur Briefwechsel Franz Miklosich mit den Südslaven. Maribor: Obzorja.