Traditiones, 36-2, 2007, 115–142

Submitted by stanka on Wed, 14/04/2010 - 13:15.


DOI: 10.3986/Traditio2007360206       (PDF )
 
Naslov/Title
Lisica. Njena vloga in sporočilnost v slovenskem in srednjeevropskem izročilu (The Fox. His Role and Significance in Slovenian and Central European Tradition)
 
Avtorica/Author
Monika Kropej
 
Izvleček
Raziskana je vloga lisice v ljudskem pripovedništvu, pesništvu in v likovni umetnosti (freske, reliefi, rezbarije, tapiserije, slike) na Slovenskem, pri čemer so pritegnjene vzporednice z evropskimi motivi in njihovimi sporočili. Ugotovljeno je, da se pri tem vsebina prenaša in preliva iz visoke umetnosti v ljudsko in nasprotno, kakor tudi iz upodabljajoče umetnosti v slovstvo in nasprotno. Poleg tega so ljudje prek lika lisice izražali kritiko socialnih in etičnih razmer, zato njeno mesto v slovstveni in likovni dediščini ostaja opazno do današnjih dni.

Abstract

Examined is the role of the fox in Slovenian folk narrative, poetry, and fine art (frescoes, reliefs, woodcuts, tapestries, and paintings) as well as parallels with motifs from other parts of Europe and their significance. It has been ascertained that these depictions of the fox have been intertwined with and transmitted from fine art to popular art and back, and from plastic art to literature, and vice versa. Since fox imagery was also used to express feelings or voice criticism over current social and ethical conditions its significance in literature and fine arts has been preserved to the present.
 
Ključne besede
basen, lisica, ljudsko pripovedništvo, živalska pravljica, ljudska pesem, panjska končnica, izročilo, likovna umetnost

Keywords

fable, fox, oral literature, animal tale, folk song, beehive front panel, popular tradition, fine art
 
Viri/References
Aarne, Antti
1913 Die Tiere auf der Wanderschaft. Eine Märchenstudie. Hamina: Suomalaisen Tiedeakatemian Kustantama (FF Communications; 11).
Alverdes, Paul
1965 Rabe, Fuchs und Löwe. Fabeln der Welt. München: Ehrenwirth.
Bausinger, Herman
1967 Bemerkungen zum Schwank und seinen Formtypen. Fabula [Berlin] 9: 118–136.
Blankenburg, Wera von
1975 (1943) Heilige und Dämonische Tiere. Die Symbolsprache der deutschen Ornamentik in frühem Mittelalter. Köln: Wienand Verlag.
Bolhar, Alojzij
1985 Slovenske basni in živalske pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Bošković-Stulli, Maja
1959 Istarske narodne priče. Zagreb: Institut za narodnu umjetnost.
Brinar, Josip
1904 Lisica Zvitorepka. Živalske pravljice za odrasle in mladino. Celovec: Družba sv. Mohorja.
Chevalier, Jean in Alain Gheebrant (ur.)
1993 Slovar simbolov. Miti, sanje, liki, običaji, barve, števila. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Cotterell, Arthur
1998 Miti in legende. Ilustrirana enciklopedija. Ljubljana: Mladinska knjiga
Dapit, Roberto
2005 La volpe nella tradizione orale resiana. V: Benedetti, Roberto (ur.), Rinaldo. La volpe in Alpe Adria e dintorni. Letteratura, arte, tradizioni, ambiente. Tricesimo (Udine): Roberto Vattori Editore, 67–96.
Esterl, Arnica & Wilhelm Solms
1991 Tiere und Tiergestaltige im Märchen. Regensburg: Erich Röth Verlag.
Fučić, Branko
1963 Istarske freske. Zagreb: “Zora” Izdavačko poduzeče.
Glinšak, Ida
1973 Čebelarski muzej v Radovljici. Radovljica: Muzeji radovljiške občine.
1992 Pripovedi s panjev. Čebelarski muzej v Radovljici. Potujoča razstava panjskih končnic. Radovljica: Čebelarski muzej.
1995 Pripovedi s panjev. 2. del. Izbor motivov iz zbirke čebelarskega muzeja. Radovljica: Čebelarski muzej.
Golež Kaučič, Marjetka
2002a “Animals Bury the Hunter”. Ethical and Sociological Elements of the Slovene Ballad. V: Bar­na, Gábor in Ildikó Kriza (ur.), Folk Ballads, Ethics, Moral Issues. Budapest: Akadémiai kiadó, 163–174.
2002b Živalske pripovedne pesmi – vloga in pomen živalskih podob. Traditiones 31 (2): 23–42.
2004 “The Blackbird Mocks the Hunter.” Human and Animal Relationships in Slovene Animal Ballads. V: Peere, Isabelle in Stefaan Top (ur.), Ballads and Diversity. Perspectives on Gender, Ethos, Power and Play. Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 127–136.
Golob, Nataša
1988 Poslikani leseni stropi na Slovenskem do sredine 18. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica.
Grimm, Jacob
1834 Reinhart Fuchs. Berlin: Bei Reiner.
Harkot, Fritz
1979 Tiergeschichten in der Volksüberlieferung, Wesen und Form. V: Schwab, Ute (ur.), Das Tier in der Dichtung. Heidelberg, 12–54, 224–258.
Hasubek, Peter (ur.)
1982 Die Fabel. Theorie, Geschichte und Rezeption einer Gattung. Berlin: E. Schmidt.
Höfler, Janez
2001 Srednjeveške freske v Sloveniji III. Okolica Ljubljane z Notranjsko, Dolenjsko in Belo krajino. Ljubljana: Družina.
Jovanović, Milivoje
1971 Basne. Beograd.
Keber, Janez
1998 Živali v prispodobah 2. Celje: Mohorjeva družba.
Krohn, Kaarle
1891 Mann und Fuchs. Drei Vergleichende Märchenstudien. Helsingfors.
Kropej, Helmut
1991 Poslikane panjske končnice. Celovec: Mohorjeva založba.
Kropej, Monika
2005 La volpe nella tradizione narrativa, poetica e figurativa slovena. V: Benedetti, Roberto (ur.), Ri­naldo. La volpe in Alpe Adria e dintorni. Letteratura, arte, tradizioni, ambiente. Tricesimo (Udine): Roberto Vattori Editore, 67–96.
Kumer, Zmaga
1957 Godčevski in plesni motivi na panjskih končnicah. Slovenski etnograf 10: 157– 165.
Kuret, Miklavž
1942 Veselja dom. Igre in razvedrila v družini. I. Ljubljana: Konzorcij »Slovenca«.
Ludvik, Dušan
1971 Fragmenti srednjeveške živalske zgodbe na Slovenskem. Slavistična revija 19: 189–199.
Makarovič, Gorazd
1962 Poslikane panjske končnice. Ljubljana: Mladinska knjiga (Likovni zvezki; 2).
Makarovič, Gorazd in Bojana Rogelj - Škafar
2000 Poslikane panjske končnice. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej (Zbirka SEM; 8).
Matičetov, Milko
1956 Ljudska proza. V: Legiša, Lino (ur.), Zgodovina slovenskega slovstva. Ljubljana: Slovenska matica, 119–138.
1973 Zverinice iz Rezije. Ljubljana: Mladinska knjiga; Trst: Založništvo tržaškega tiska.
1974/5 Vechie e nuove fiabe d’animali della Val Resia. Ce fastu? [Udine] 50/51: 110–118.
Mikuž, Jure
1991 Podobe Gallusovega časa / Obrazy Gallovy doby. Ribnica: Skupščina občine.
Petzoldt, Leander
1994 Märchen von Tieren. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
Schenda, Rudolf
1995 Das ABC der Tiere. Märchen, Mythen und Geschichten. München: Verlag C. H. Beck.
Schwab, Ute (ur.)
1970 Das Tier in der Dichtung. Heidelburg.
Solms, Wilhelm
1991 Die Gattung Grimms Tiermaerchen. V: Esterl, Arnica in Wilhelm Solms (ur.), Tiere und Tierge­staltige im Märchen. Regensburg: Erich Roeth Verlag, 195–215.
Svetokriški, Janez
1991 Sacrum promptuarium Janeza Svetokriškega [izbral in uredil M. Rupel]. Koper: Lipa.
Štrekelj, Karel (ur.)
1895–1898 Slovenske narodne pesmi I. Ljubljana: Slovenska matica.
1908–1923 Slovenske narodne pesmi IV. Ljubljana: Slovenska matica.
Thompson, Stith
1961 The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography. Antti Aarne’s Verzeichnis der Märchen­typen (FFC No. 3) translated and enlarged. Second Revision. Helsinki: Academia Scientarum Fen­nica (FF Communications; 184).
Uther, Hans-Jörg
1986 Fuchs. V: Ranke, Kurt (ur.), Enzyklopaedie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Bd 5/2–3. Berlin in New York: Walter de Gruyter: s. v.
2004 The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography I–III. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica (FF Communications; 284–286).
Wienert, Walter
1925 Die Typen der Griechisch-Römischer Fabel. Helsinki: Folklore Felows (FF Communication; 56).