Traditiones, 37-1, 2008, 99–111

Submitted by stanka on Wed, 14/04/2010 - 10:11.


DOI: 10.3986/Traditio2008370105        (PDF )
 
Naslov/Title
Raziskave ljudske pesmi med tekstom in kontekstom (Folk-Song Research – Between Text and Context
 
Avtorica/Author
Marjeta Pisk
 
Izvleček
Raziskovanje ljudske pesmi kot dela folkloristike, ki se osredotoča na simbolne identitete skupin, je mogoče skozi več različno orientiranih raziskovalnih paradigem. Poglaviten premik v raziskovanju pomeni premik od raziskovanja teksta k raziskovanju konteksta, ki ga lahko delimo na ožji kontekst izvedbe in širši kontekst, ki nanj vpliva. Predstavljeno je vprašanje sinhronega in diahronega vidika raziskovanja folklore ter vloga raziskovalca pri oblikovanju podobe ljudskopesemske tradicije.

Abstract

Folk-song research as a part of folklore studies focusing on symbolic identities is possible using research paradigms with various orientations. The main shift in research is the transition from text-oriented research towards studying the context: in the narrower sense, the context of the performance, which in turn is influenced by the broader context. The issues of synchronic and diachronic aspects of folklore research, as well as the role of the researcher in forming the image of folk-song tradition, are also examined.
 
Ključne besede
folkloristika, folklora, ljudska pesem, tekst, kontekst

Keywords

folklore studies, folklore, folk-song, text, context
 
Viri/References
Abrahams, Roger D.
1981 In and Out of Performance. V: Bošković-Stulli, Maja (ur.), Folklore and Oral Communication. Folklore und Mundliche Kommunikation. Zagreb: Zavod za istraživanje folklora (Narodna umjetnost; izvanredni sv.), 69–78.
Alver, Brynjulf
2004 Folkloristics. The Science about Tradition and Society. V: Dundes, Alan (ur.), Folklore. Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. Volume IV: Folkloristics. Theories and Methods. London in New York: Routledge, 43–52.
Bauman, Richard
1975 (1972) Introduction. V: Paredes, Americo and Richard Bauman (ur.), Toward New Perspectives in Folklore. Austin in London: University of Texas Press, xi–xv.
Bausinger, Hermann
1987 Jezik v etnologiji. Traditiones 16: 35–49.
Ben-Amos, Dan
1975 (1972) Toward a Definition of Folklore in Context. V: Paredes, Americo and Richard Bauman (ur.), Toward New Perspectives in Folklore. Austin in London: University of Texas Press, 3–15.
Bošković-Stulli, Maja
1978 Usmena književost. V: Povijest hrvatske književnosti 1. Usmena i pučka književnost. Zagreb: Liber Mladost, 7–40.
Degh, Linda
1995 Narratives in Society. A Performer-Centered Study of Narration. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia (FF communications; 255).
Dundes, Alan
1980 Interpreting Folklore. Bloomington: Indiana University Press.
1996 (1989) Folklore Matters. Knoxville: The University of Tennessee Press.
Fikfak, Jurij
1999 Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC.
2005 O recepciji in produkciji harmonije. Nekaj izhodišč na primeru škoromatov. Traditiones 34 (2):
75–86. DOI
Gabbert, Lisa
1999 The »Text/Context« Controversy and the Emergence of Behavioral Approaches in Folklore. Folklore Forum 30 (1/2): 119–128 (https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/2022/2326/1/30(1-2)+119-128.pdf; 10. 3. 2008).
Golež Kaučič, Marjetka
2001a Med tradicijo in inovacijo ali položaj folkloristike v sodobni znanosti. Glasnik SED 41 (1, 2): 116–120.
2001b Raziskovalne metode v folkloristiki – med tradicionalnim in inovativnim. Traditiones 30 (1): 279–291.
Honko, Lauri
2000 Text as process and practice: the textualization of oral epics. V: Honko, Lauri (ur.), Textualization of Oral Epics. New York in Berlin: Mouton de Gruyter (Trends in Linguistics. Studies and Monographs; 128).
Ivančič Kutin, Barbara
2004 Razmerje med vsakdanjim govornim posredovanjem in pripovedovanjem. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Oddelek za slovenistiko (Obdobja 22. Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem – Členitev jezikovne resničnosti), 255–261.
2005 Kontekst in tekstura folklornih pripovedi na Bovškem [Doktorsko delo]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko.
Foley, John Miles
2000 The textualization of South Slavic Oral Epic and its Implications for Oral-derived Epic. V: Honko, Lauri (ur.), Textualization of Oral Epics. Berlin in New York: Mouton de Gruyter (Trends in Linguistics. Studies and Monographs; 128), 71–87.
Klobčar, Marija
2006 Krekove presoje ljudskega pesništva. Traditiones 35 (2): 193–203. DOI
2008 The Folk Song and Its Bearers as a Relationship between Two Structures (v tisku).
Kremenšek, Slavko
1977 O etnologiji in folkloristiki. V: Zbornik 24. kongresa jugoslovanskih folkloristov. Piran = Glasnik Slovenskega etnološkega društva 17 (5): 287–293.
Lozica, Ivan
1989 Aurea Aetas. V: Rihtman-Auguštin (ur.), Folklore and Historical Process. Folklor i povijesni proces. Zagreb: Institute of Folklore Research, 33–39.
Muršič, Rajko
2000 Trate vaše in naše mladosti. Zgodba o mladinskem in rock klubu 1. Ceršak: Subkulturni azil.
Sawin, Patricia E.
1998 Performance. V: Encyclopedia of folklore and literature. Santa Barbara, Denver, Oxford: AB C-CLIO , 497–499.
Skafte Jensen, Minna
2000 The writing of the Iliad and the Odyssey. V: Honko, Lauri (ur.), Textualization of Oral Epics. Berlin in New York: Mouton de Gruyter (Trends in Linguistics. Studies and Monographs; 128), 57–70.
Slavec Gradišnik, Ingrid
2000 Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC.
Stanonik, Marija
1992 Slovstvena folklora kot terminološko vprašanje. Traditiones 21 (1992): 25–72.
Terseglav, Marko
1983 Težnje v povojni slovenski folkloristiki. V: Bogataj, Janez in Marko Terseglav (ur.), Zbornik 1. Kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov: 30. kongres Zveze društev folkloristov Jugoslavije, 18. kongres Zveze etnoloških društev Jugoslavije. Rogaška Slatina. (2. zv.). Ljubljana: SED (Knjižnica GSED ; 10/ 1), 176–203.
1987 Ljudsko pesništvo. Ljubljana: DZS (Literarni leksikon; 32).
Toelken, Barre
1996 The Dynamics of Folklore (Rev. and Exp. Ed.). Logan, Utah: Utah State University Press.
Vodušek, Valens
1977 O sodobnih nalogah folkloristike. V: Zbornik 24. kongresa jugoslovanskih folkloristov, Piran 1977 = Glasnik Slovenskega etnološkega društva 17 (5), 294–297.
1980 O evropski etnomuzikologiji. V: Bogataj, Janez in Slavko Kremenšek (ur.), Poglavja iz metodike etnološkega raziskovanja 1., Ljubljana: Filozofska fakulteta (Knjižnica Glasnika SED ; 4), 47–48.
2003 O evropski etnomuzikologiji. Kratek oris njenega predmeta, metod, ciljev in dosedanjih dognanj na Slovenskem. V: Terseglav, Marko in Robert Vrčon (ur.), Etnomuzikološki članki in razprave. Ljubljana: Založba ZRC, 26–35.
Zonabend, Francoise
1993 (1980) Dolgi spomin. Časi in zgodovine v vasi. Ljubljana: ŠKU C, Filozofska fakulteta (Studia Humanitatis).