Traditiones, 37-2, 2008, 217–250


DOI : 10.3986/Traditio2008370208       (PDF )
 
Naslov/Title
Pogledi in podobe. K vprašanjem o produkciji znanja v etnologiji I. (Perspectives and Images. Fragments on Knowledge Production in Ethnology I.)
 
Avtorica/Author
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Izvleček
Prispevek je prvi del obsežnejše razprave o produkciji znanja med pogledi in podobami v etnologiji med 19. in 21. stoletjem. Metafori pogled in podoba označujeta raziskovalni proces, odsevata kritično refleksivno držo sodobne znanosti, implicirata delnost in tudi pristranost pogledov in znanja. Znanje se vedno ustvarja v konkretnih družbenih okoliščinah, z izostrenostjo osebnih in poklicnih obzorij raziskovalcev, z razvito institucionalno infrastrukturo, z ustreznim metodološkim instrumentarijem in naposled tudi z odmevnostjo znanstvenih spoznanj. V ospredju pozornosti sta 19. in prva polovica 20. stoletja, upoštevan pa je predvsem pogled na empirično stvarnost in njeno znanstveno konceptualizacijo oz. razmerje med njima. Razvoj evropskih nacionalnih etnologij je pretežno produkt etnične oz. nacionalne paradigme. V njeni narodopisni izpeljavi je bila korespondenca med empirično in raziskovalno konceptualizirano resničnostjo minimalna (»ljudska«/»narodna« kultura kot konstrukt), ideološko sprejemljiva in disciplinarno konstitutivna.

Abstract

This paper is the first part of a more extensive discussion on ethnological knowledge production between the 19th and 21st centuries. The metaphors of “perspective” and “image” characterize the research process, reflect the critical reflexive stance of contemporary scholarship, and imply partiality as well as bias of perspectives and knowledge. Knowledge is always produced in concrete social circumstances, with researchers’ personal and professional horizons, a developed institutional infrastructure, appropriate methodological instruments, and, last but not least, the impact of scholarly findings. The 19th century and first half of the 20th century are placed at the forefront, and the perspective on empirical reality and its scholarly conceptualization or the relationship between them is primarily taken into account. The development of the European national ethnologies is largely the result of an ethnic or national paradigm. In its ethnological implementation, the correspondence between empirical reality and its scholarly conceptualizations (i.e., “ folk” culture as a construct) was minimal, but ideologically acceptable and constitutive with regard to the discipline.
 
Ključne besede
etnologija, folkloristika, produkcija znanja, zgodovina etnologije, 19. in 20. stoletje. Slovenija

Keywords

ethnology, folklore studies, knowledge production, history of ethnology, 19th and 20th centuries, Slovenia
 
Viri/References
Anttonen, Pertti
2005 Tradition through Modernity. Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship. Helsinki: Finnish Literature Society (Studia Fennica Folkloristica; 15).
Bakhtin, Mikhail
1986 The Dialogic Imagination. Four Essays by M. M. Bakhtin (ur. Michael Holquist). Austin: University of Texas Press.
Barth, Fredrik
2002 An Anthropology of Knowledge. Current Anthropology 43 (1): 1–18. doi:10.1086/324131
Baš, Angelos
1982a O predmetu Vrazovega etnološkega dela na Slovenskem. V: Bogataj, Janez (idr. ur.), Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije 1. Zbornik posvetovanja slovenskih in hrvaških etnologov ob 130-letnici smrti Stanka Vraza. Ormož, 18.–19. 11, 1981. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 8), 9–14.
1982b Poglavja iz etnološkega dela Stanka Vraza na Slovenskem. Traditiones 7–9 (1978–1980): 189–249.
1984 K slovenskemu imenju za etnologijo (1843–1857). Traditiones 10–12 (1981–1983): 153–164.
Baš, Angelos (ur.)
2004 Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Baš, Franjo
1928 Kobanski hram. Časopis za zgodovino in narodopisje 23: 17–42 [ponatis v Baš, F. 1984: 73–96].
1929 Gospodarsko poslopje v Savinjski dolini. Časopis za zgodovino in narodopisje 24: 71–90 [ponatis v Baš, F. 1984: 150–165].
1931 Prleki. Ilustracija 3: 170–171.
1938 Življenjski nivo kmeta. V: Pirc, Ivo in Franjo Baš, Socialni problemi slovenske vasi. I. Zvezek. Ljubljana: Socialnoekonomski institut v Ljubljani, 115–122 [ponatis v Baš, F. 1984: 168–174].
1965 O karakterologiji prebivalstva v štajerskem Podravju. Časopis za zgodovino in narodopisje n. v. 1: 1–14 [ponatis v Baš, F. 1984: 292–311].
1984 Stavbe in gospodarstvo na slovenskem podeželju. Izbrani etnološki spisi (izbral, uredil in opombe napisal Angelos Baš). Ljubljana: Slovenska matica (Razprave in eseji; 28).
Becher, Tony in Paul R. Towler
2001 Academic Tribes and Territories. Intellectual Enquiry and the Cultures of Disciplines. 2nd ed.
Buckingham in Philadelphia: SRHE in Open Univ. Press [11989].
Bendix, Regina
1997 In Search of Authenticity. The Formation of Folklore Studies. Madison: University of Wisconsin Press.
Bendix, Regina in Gisela Welz
1999 »Cultural Brokerage« and »Public Folklore« within a German and American Field of Discourse. Journal of Folklore Research 36 (2/3): 111–125.
Briggs, Charles L.
1993 Matadiscursive Practices and Scholarly Authority in Folkloristics. Journal of American Folklore 106: 387–434. doi:10.2307/541905
2008 Disciplining Folkloristics. Journal of Folklore Research 45 (1): 91. doi:10.2979/JFR.2008.45.1.91
Bučar, V.
1895 Narodopisna češkoslovenska razstava v Pragi. Dom in svet 8: 671–672, 763–765.
Bunzl, Matti
1996 Franz Boas and the Humboldtian Tradition. From Volksgeist and Nationalcharacter to an Anthropological Concept of Culture. V: Stocking, George (ur.), Volksgeist as Method and Ethic. Madison: University of Wisconsin Press (History of Anthropology; 8), 17–78.
Clifford, James in George E. Marcus (ur.)
1986 Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley, CA: University of California Press.
Čurkina, Iskra V.
1974 Matija Majar Ziljski. V: Razprave I. razreda SAZU 8/2, 128–140.
Dolinar, Darko
1978 Pozitivizem v literarni vedi. Ljubljana: DZS (Literarni leksikoni. študije; 5).
1989 Filologija. V: Enciklopedija Slovenije 3. Ljubljana: Mladinska knjiga, 112.
Dundes, Alan
2005 (1969) The Devolutionary Premise in Folklore Theory. V: Dundes, Alan (ur.), Vol. 4, 394–406.
Dundes, Alan (ur.)
2005 Folklore. Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. 4 Vols. London in New York: Routledge
Eriksen, Thomas Hylland
2002 Confessions of a useful idiot, or Why culture should be brought back in. LBC Newsletter [Uppsala University], October 2002 [http://folk.uio.no/geirthe/Confessions.html].
Fikfak, Jurij
1999 »Ljudstvo mora spoznati sebe«. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC in Forma 7.
2006 Gregor Krek in začetki znanstvenega raziskovanja kulture drugega. V: Fikfak, Jurij (ur.), Filologija in slovanstvo. Ljubljana: Založba ZRC (Traditiones 35 (2)), 141–154.
2008 Narodopisje in Marija Majar. V: Rogelj Škafar, Bojana (ur.) 2008, 13–27.
Fikfak, Jurij in Reinhard Johler (ur.)
2008 Ethnographie in Serie. Zu Produktion und Rezeption der »Osterreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild«. Wien: Institut fur Europaische Ethnologie (Veroffentlichungen des Instituts fur
Europaische Ethnologie der Universitat Wien; 28).
Fox, Richard G. in Barbara J. King (ur.)
2002 Anthropology beyond Culture. Oxford in New York: Berg.
Grafenauer, Ivan in Boris Orel (ur.)
1952 Narodopisje Slovencev. II. del. Ljubljana: DZS.
Grillo, R. D.
2003 Cultural Essentialism and Cultural Anxiety. Anthropological Theory 3 (2): 157–173. doi:10.1177/1463499603003002003
Gullestad, Marianne
1999 The Politics of Knowledge [http://culturemachine.tees.ac.uk/Cmach/Backissues/j001/ADVCS/acs_gull.htm].
Hafstein, Valdemar Tr.
2005 (2001) Biological Metaphors in Folklore Theory. An Essay in the History of Ideas. V: Dundes ur., Vol. 4, 407–451 [tudi http://www.hanko.uio.no/planses/Valdimar.html].
Hannerz, Ulf
1999 Reflections on Varieties of Culturespeak. European Journal of Cultural Studies 2 (3): 393–407. doi:10.1177/136754949900200306
Hofer, Tamas
1991 Construction of the »Folk Cultural Heritage« in Hungary and Rival Versions of National Identity. Ethnologia Europaea 21 (2): 145–170.

Hudales, Jože
2007 Muzejsko delo in misel Nika Županiča. Rast. Revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja [Novo mesto] 18 (2, 110): 200–205.
2008 Slovenski muzeji in etnologija. Od kabinetov čudes do muzejev 21. stoletja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Županičeva knjižnica; 27).
Johler, Reinhard, Herbert Nikitsch in Bernard Tschifen (ur.)
1999 Ethnische Symbole und asthetische Praxis in Europa. Wien: Institut fur Volkskunde (Veroffentlichungen des Instituts fur Volkskunde der Universditat Wien; 17).
Kaschuba, Wolfgang
2008 Cultural Heritage in Europe: Ethnologists’ Uses of the Authentic. Anthropological Yearbook of European Cultures 17 (2): 34–46.
Karlovšek, Jože
1935 Slovenski ornament. Zgodovinski razvoj. Ljubljana: Združenje diplomiranih tehnikov.
Klobčar, Marija in Jurij Fikfak (ur.)
2005 Družbena vloga ljudske pesmi. Traditiones 34 (1).
Kostlin, Konrad
1994 Das ethnographische Paradigma und die Jahrhundertwenden. Ethnologia Europaea 24 (1): 5–20.
1999 Ethnographisches Wissen als Kulturtechnik. V: Kostlin, Konrad in Herbert Nikitsch (ur.), Ethnographisches Wissen. Zu einer Kulturtechnik der Moderne. Wien: Institut fur Volkskunde (Veroffentlichungen des Instituts fur Volkskunde der Universitat Wien; 18), 9–30.
Kotnik, France
1944 Pregled slovenskega narodopisja. V: Ložar, Rajko (ur.) 1944, 21–52.
Kremenšek, Slavko
1978 Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli. V: Baš, Angelos in Slavko Kremenšek (ur.), Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga in FF (Pogledi; 2), 9–65.
1979 Težnje v slovenski etnološki teoriji in praksi v 20. stoletju. V: 15. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: FF, 319–334.
1980 H genezi razmerja med etnologijo in slavistiko. Glasnik SED 20 (1980) 2: 37-41.
1981 40 let etnologije na ljubljanski univerzi – predzgodovina. Glasnik SED 21 (1981) 1: 2–5.
1983a Etnološki razgledi in dileme 1. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Knjižnica Glasnika SED; 11).
1983b Ljudska kultura – stvarnost in mit. V: Obdobje simbolizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: FF (Obdobja; 4/2), 369–376.
1988 Slovenski narodni programi in etnologija. V: Slavec, Ingrid in Tatjana Dolžan (ur.), Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije 5. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 15), 61–71.
Kropej, Monika
1988 Štrekljevi sodelavci – zbiralci narodopisnega gradiva. Traditiones 17: 225–257.
1990 K poznavanju Štrekljeve etnološke usmeritve. Traditiones 19: 261–268.
Kuhn, Thomas
1998 (1962) Struktura znanstvenih revolucij. Ljubljana: Krtina (Temeljna dela).
Kuutma, Kristin
2007a Call for Papers. “Reflecting on Knowledge Production: The Development of Folkloristics and Ethnology” [tipkopis].
2007b Institutionalization of Knowledge Production. V: Reflecting on Knowledge Production. The Development of Folkloristics and Ethnology. International Conference. Abstracts. Tartu: Estonian Literary Museum in University of Tartu, 32.
Lakatos, Imre
1984 (1971) Zgodovina znanosti in njene racionalne rekonstrukcije. Časopis za kritiko znanosti 64–65: 17–51.
Lakoff, George in Mark Johnson
1980 Metaphors We Live By. Chicago: Chicago Universtity Press.
Lofgren, Orvar
1989 The Nationalization of Culture. Ethnologia Europaea 19 (1): 5–24.
1990 The Danger of Knowing what you are looking for. On Routinizing Research. Ethnologia Scandinavica 20: 3–15.
Lofgren, Orvar in Richard Wilk
2005 In Search of Missing Processes. V: Lofgren, Orvar in Richard Wilk (ur.), Off the Edge. Experiments in Cultural Analysis = Ethnologia Europaea 35 (1–2): 5–12.
Ložar, Rajko
1944 Narodopisje, njegovo bistvo, naloge in pomen. V: Ložar, Rajko (ur.) 1944: 7–20.
Ložar, Rajko (ur.)
1944 Narodopisje Slovencev. I. del. Ljubljana: Klas.
Marcus, George E. in Michael M. J Fischer (ur.)
1986 Anthropology as Cultural Critique. An Experimental Moment in the Human Sceinces. Chicago: Chicago University Press.
Markus, Gyorgy
1993 Culture. The Making and the Make-Up of a Concept (An Essay in Historical Semantics). Dialectical Anthropology 18: 3–29. doi:10.1007/BF01301669
Matičetov, Milko
1959 Vinko Moderndorfer. Slovenski etnograf 12: 221–222.
Močnik, Rastko
1990 Studia humanitatis danes. Spremna beseda. V: Barthes, Roland, Retorika starih. Elementi semiologije. Ljubljana: ŠKUC in ZIFF, 211–238.
Moderndorfer, Vinko
1938 Slovenska vas na Dolenjskem. Ljubljana.
Murko, Matija
1896 Narodopisna razstava češkoslovanska v Pragi 1895. V: Letopis Matice slovenske 1896. Ljubljana: Matica slovenska, 75–137.
1951 Spomini. Ljubljana: Slovenska matica.
Muršič, Rajko
2002 Kultura v primežu globalizacijskih procesov in vseprisotne popularne kulture. Izločitev pojma iz strokovnega besednjaka? Glasnik SED 42 (3): 4–10.
2007 Županič in začetki poučevanja etnologije. O začetkih poučevanja etnologije oziroma kulturne antropologije na ljubljanski univerzi pod Nikom Županičem in nekaj marginalij o akademski »kulturi«. Rast. Revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja [Novo mesto] 18 (2, 110): 194–199.
Muršič, Rajko in Mojca Ramšak (ur.)
1995 Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Zbornik prispevkov s kongresa, Ljubljana, Cankarjev dom, 24.–27. oktober 1995. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 23).
Neidermuller, Peter
1989 National Culture. Symbols and Reality (The Hungarian Case). Ethnologia Europaea 19 (1): 47–56.
Novak, Vilko
1948 Gradivo Jožeta Košiča za etnografijo Prekmurja. Slovenski etnograf 2: 100–110.
1958 Jožef Košič, prekmurski pisatelj. V: Razprave II. razr. za filol. in lit. vede SAZU. Ljubljana: SAZU 235–279.
1972a Emila Korytka nemški članki o slovenskem ljudskem izročilu. Traditiones 1: 27–52.
1972b Abteilung fur Ethnologie and der Philosophischen Fakultat in Ljubljana. Ethnologia Slavica 4: 275–277.
1986 Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.
1992 Ob oživitvi Etnologa. Etnolog 2, 53: 298–303.
O Giollain, Diarmuid
2000 Locating Irish Folklore. Tradition, Modernity, Identity. Cork: Cork University Press.
2005 The national and the local – practices of de- and retraditionalization. FF Networks 28: 10–13, 16–18.
Orel, Boris
1949 Kaj je z drugo knjigo Narodopisja Slovencev? Slovenski etnograf 2: 150.
Promitzer, Christian
2001 Niko Županič in vprašanje jugoslovanstva. Med politiko in antropologijo (1901–1941). Prispevki
za novejšo zgodovino 41 (1): 7–30.
2003 Niko Županič kot slovenski etnolog. Njegovo ravnateljevanje v Etnografskem muzeju v Ljubljani (1923–1940) = Niko Županič als Slowenischer Ethnologe. Das Ethnografische Museum in Ljubljana unter seiner Leitung (1923-1940). Etnolog 13 (64): 287–316, 317–347.
2007 Antropolog in znanstveni rasizem. Korespondenca Nika Županiča med obema svetovnima vojnama. Rast. Revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja [Novo mesto] 18 (2, 110): 175–182.
Rihtman-Auguštin, Dunja
2001 Etnologija i etnomit. Zagreb: ABS95.
Rogelj Škafar, Bojana
1995 Slovenski etnografski muzej od ustanovitve do danes. V: Muršič in Ramšak (ur.) 1995: 213–220.
2009 Etnološka zbirka kot medij za razkrivanje simbolov nacionalne identitete, etnomitov in stereotipov (Doktorska disertacija, tpk.). Ljubljana.
Rogelj Škafar, Bojana (ur.)
2008 Razstava Slovani Evrope. Slovenski prispevek = The Exhibition The Slavs of Europe. The Slovene Constribution. Loka pri Mengšu: Form slovanskih kultur.
Ryang, Sonia
2000 Ethnography or Self-cultural Anthropology? Reflections on Writing About Ourselves. Dialectical Anthropology 25: 297–320.
Scholte, Bob
1987 The Literary Turn in Contemporary Anthropology. Critique of Antrhropology 7: 33–47. doi:10.1177/0308275X8700700104
Slavec Gradišnik, Ingrid
2000 Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
2002 Murkov zaris etnologije v filološkem narodopisju. V: Jesenšek, Marko (ur.), Evropsko leto jezikov. Sodobna slovenska književnost. Matija Murko. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije (Zbornik Slavističnega društva Slovenije; 12), 167–183.
2005 Bogastvo filologije. Murkov pomen za etnologijo v Sloveniji. V: Matija Murko v myšlenkovem kontextu evropske slavistiky. Sbornik studii. Brno: Masarykova univerzita, 100–122.
Slodnjak, Anton
1962 Uvod. V: Slodnjak, Anton (ur.), Matija Murko. Izbrano delo. Ljubljana: Slovenska matica, 5–12.
Smith, Anthony D.
1999 Myths and Memories of the Nation. Oxford: Oxford University Press.
Stocklund, Bjarne
1999 How the Peasant House became a National Symbol. Ethnologia Europaea 29 (1): 5–18.
Šmid, Walter
1905–06 Kranjska narodna umetnost na dunajski razstavi. Slovan 4: 168–173.
Šmitek, Zmago in Božidar Jezernik
1992 Antropološka tradicija na Slovenskem. Etnolog 2, 53: 259–274.
Štrekelj, Karel
1898 Predgovor. V: Slovenske narodne pesmi I. Ljubljana: Matica slovenska, V–XV.
Trencher, Susan
2002 The Literary Project and Representations of Anthropology. Anthropological Theory 2 (2): 211–231. doi:10.1177/1469962002002002631
Tress, Barbel, Gunther Tress and Gary Fry
2006 Defining Concepts and the Process of Knowledge Production in Integrative Research. V: Tress, Barbel idr. (ur.), From Landscape Research to Landscape Planning. Aspects of Integration, Education and Application. Dordrecht: Springer, 13–26.
Urry, James
1996 History of Anthropology. V: Barnard, Alan in Jonathan Spencer (ur.), Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. London in New York: Routedge, 277–279.
Volarič, Ariana
1995 Človek, kultura in civilizacija. K slovenski antropologiji v tridesetih letih. Etnolog 5 (56): 241–253.
Vurnik, Stanko
1930 Studija o stilu slovenske ljudske glasbe. Dom in svet 1930: 238–241, 310–318.
Wester, Josip
1905–06 Slovenske končnice in folklora. Slovan 4: 22–25.
Williams, Raymond
1983 Keywords. New York: Oxford University Press.
Zupanič - Kralj, Veronika, Aleš Iglič in Veronika Kralj - Iglič
2007 Niko Zupanič in njegov boj za identiteto Slovencev. Rast. Revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja [Novo mesto] 18 (2, 110): 183–193.
Ževart, Milan
1991 Kerenčič, Jože - Janko. V: Enciklopedija Slovenije 5. Ljubljana: Mladinska knjiga, 53.
Žmavc - Baran, Ivanka
1984 Etnološka bibliografija. V: Baš, F. 1984, 365–373.