Traditiones, 37-2, 2008, 169–216

Submitted by stanka on Fri, 09/04/2010 - 13:08.


DOI: 10.3986/Traditio2008370207        (PDF )
 
Naslov/Title
Metamorfoze ljudskega pripovedništva na Gorenjskem (Folk Narrative Metamorphoses in Upper Carniola, Slovenia)
 
Avtorica/Author
Monika Kropej
 
Izvleček
V članku je predstavljeno gorenjsko pripovedno izročilo v obdobju od prve polovice 19. do začetka 21. stoletja. Raziskana je razvojna pot pripovedništva predvsem prek sprememb v pripovednem repertoarju, v načinu pripovedovanja, v okoliščinah pripovedovanja ter v oblikah zapisovanja oz. snemanja in objavljanja besedil. Spremembe, ki jim lahko sledimo tako v motiviki kot v žanrih so prikazane ob gradivu, ki so ga na Gorenjskem zbrali M. Ravnikar - Poženčan, M. Valjavec - Kračmanov, M. Matičetov, T. Cevc, M. Cvetek in B. Bezek.

Abstract

This article presents Upper Carniolan narrative tradition from the first half of the nineteenth century to the beginning of the twenty-first century. It discusses the developmental path of narration primarily through changes in the narrative repertoire, narration method, narration circumstances, and recording, transcribing, and publishing texts. Changes that can be observed in both motifs and genres are presented using material collected in Upper Carniola by Matevž “Poženčan” Ravnikar, Matija “Kračmanov” Valjavec, Milko Matičetov, Tone Cevc, Marija Cvetek, and Benjamin Bezek.
 
Ključne besede
pripovedništvo, ljudsko slovstvo, folklora, Matevž Ravnikar - Poženčan, Matija Valjavec, Milko Matičetov, Tone Cevc, Marija Cvetek, Gorenjska (Slovenija)

Keywords

narration, folk literature, folklore, Matevž “Poženčan” Ravnikar, Matija “Kračmanov” Valjavec, Milko Matičetov, Tone Cevc, Marija Cvetek, Upper Carniola (Slovenia)
 
Viri/References
Aarne, Antti in Thompson, Stith
1961 The Types of the Folktale : A Classification and Biblyography. Helsinki (FF Communications;
184).
Bezek, Benjamin
1998a Zgodbe vsakdana. Glasnik SED [Ljubljana] 38 (1–2): 60.
1998b Zgodbe vsakdana. Glasnik SED 38 (3–4): 90.
1999a Zgodbe vsakdana. Glasnik SED 39 (1): 45.
1999b Zgodbe vsakdana. Glasnik SED 39 (2): 48.
2000 Zgodbe vsakdana. Glasnik SED 40 (3–4): 80.
2002 Zgodbe vsakdana. Glasnik SED 42 (3): 59.
2004 Zgodbe vsakdana. Glasnik SED 44 (1): 39.
Bolte, Johannes in Jiři Polivka
1932 Anmerkungen zu d. Kinder- u. Hausmarchen d. Bruder Grimm 5. Leipzig.
Bošković-Stulli, Maja
1972 Kajkavske pripovijetke i predaje. Kaj [Zagreb] 5 (5): 3–10.
1974 Kroatische Volksmarchen. Munchen: Eugen Diederichs Verlag (Marchen der Weltliteratur).
Cevc, Tone
1993 Velika planina [3. dop. izd.] Ljubljana: [Samozaložba].
1999 Pripovedno izročilo iz Kamniškega kota. Traditiones 28 (1): 89–100.
Cvetek, Marija
1993 Naš voča so včas zapodval. Bohinjske pravljojce. Ljubljana: Kmečki glas (Glasovi; 5).
1999 Bohinjske pravljice. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov.
2005 Bajeslovno izročilo v bohinjskem folklornem pripovedništvu. Traditiones 34 (2): 179–216. DOI
Černigoj, Franc (ur.)
2007 Anton Pegan: Indija Komandija. Prozna ljudska besedila z Vipavskega, Goriškega, s Krasa in Tolminskega. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
Čop, Jaka
2006 O črnem biku ali čarnem juncu. Studia mythologica Slavica [Ljubljana in Udine] 9: 345–355.
Degh, Linda
1962 Marchen, Erzahler und Erzahlgemeinschaft. Berlin: Akademie-Verlag.
1995 Narratives in Society. A Performer-Centered Study of Narration. Helsinki (FF Communication; 225).
Grafenauer, Ivan
1944 Slovansko-kajkavske bajke o Rojenicah-Sojenicah. Etnolog [Ljubljana] 17: 34–51.
1951 Slovenske pripovedke o Kralju Matjažu. Ljubljana: SAZU (Dela. II. razred; 4. ISN; 1).
1965 Spokorjeni grešnik. Študija o izvoru, razvoju in razkroju slovensko-hrvaško-vzhodnoalpske ljudske pesmi. Ljubljana: SAZU (Dela. II. razred; 19. ISN; 8).
Jarnik, Urban
1813 Die slovenischen Sibyllen. Carinthia [Klagenfurt]1: 21.
Karadžić, Vuk S.
1853 Srbske narodne pripovijetke. Beograd, št. 144.
Krauss, Friedrich Salomo
1883–1884 Sagen und Marchen der Sudslawen I., II. Leipzig.
1885 Sitte und Brauche der Sudslaven. Wien.
Kropej, Monika
1995 Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih Iz Štrekljeve zapuščine. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
2001 Karel Štrekelj, Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
2008 Od ajda do zlatoroga. Slovenska bajeslovna bitja. Celovec-Dunaj 2008.
Leskien, August
1915 Balkanmarchen. Uus Albanien, Bulgarien, Serbien und Kroatien. Jena: Diedrichs.
Majar, Matija
1847 Vile i šta o njih znade narod slovenski u Koruškoj. Kolo [Zagreb] 4: 9–18.
1850 Narodove pesmi. Slovenska bčela 1: 89–93.
Mannhardt, Wilhelm
1860 Die Gotter der deutschen und nordischen Volker. Eine Darstellung. Berlin: Schindler.
Matičetov, Milko
1958 Kralj Matjaž v luči novega slovenskega gradiva in novih raziskavanj. V: Razprave SAZU, Razred za filološke in literarne vede; 4. Ljubljana: SAZU, 101–156.
1961 Sežgani in prerojeni človek. Ljubljana: SAZU (Dela. II. razred; 15. ISN; 4).
1965 Peto Albano. Racconto resiano del tipo AT 756 B. Schweizerisches Archiv fur Volkskunde [Basel] 61: 32–59.
Mencej, Mirjam
2006 Coprnice so me nosile. Raziskava vaškega čarovništva v vzhodni Sloveniji na prelomu tisočletja. Ljubljana: FF Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Županičeva knjižnica; 18).
Pentikainen, Juha
1978 Oral repertoire and World View. Helsinki (FF Communications; 219).
Ravnikar - Poženčan, Matevž
1846 Stare krajnske pripovesti. Kmetijske in rokodelske novice 4 (28): 112.
1847 Še ena povest od Petra Klepca. Kmetijske in rokodelske novice 5 (21): 84.
1848 Domorodne reči. Kmetijske in rokodelske novice 6 (44): 185.
1852 Kupala, malikovavska boginja v slovenskom uvaženji. Slovenska bčela 3: 75.
1859a Pravlice iz Krajnskega. Kmetijske in rokodelske novice 17 (1859) 1317 (1859) 13: 102–103; 17 (14): 110; 17 (17): 133–134; 17 (23): 180–181, 187–188, 194–195.
1859b Sveti Aloj. Slovenski glasnik: 73.
Scherf, Walter
1982 Der Hirt, AaTh 560. V: Lexikon der Zaubermarchen. Stuttgart: Alfred Kroner Verlag 1982, 211–214.
Stanonik, Marija
1984 Matija Valjavec kot slovstveni folklorist. Etnološka tribuna [Zagreb] 6–7: 107–115.
1995 V deveti deželi. Sto slovenskih pravljic iz naših dni. Ljubljana: Mladinska knjiga.
2005 (ur.) Poženčanove pravljice [zapisal Matevž Ravnikar; zbrala, uredila, spremno besedo in opombe napisala M. Stanonik]. Radovljica: Didakta.
Svetokriški, Janez
1698 Sacrum promptuarium III. Ljubljana.
Štefan, Anja
1994 Slovensko ljudsko pripovedništvo iz etnografske zapuščine Matije Valjavca [Diplomska naloga]. Ljubljana: Oddelek za slovenske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
1999 Folklorno pripovedovanje kot prepletanje izročila in osebne ustvarjalnosti [Magistrska naloga]. Ljubljana: Oddelek za slovenske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
Trdina, Janez
1951 Zbrana dela. III. , str. 500.
Uther, Hans-Jorg
2004 The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography I–III. Helsinki (FF Communications; 284–286).
Valjavec, Matija
1848a Lesena skleda. Kmetijske in rokodelske novice 6 (4): 15.
1848b Molitev pomaga. Vedež 1: 57.
1848c Štempihar. Slovenija 1 (44, 45): 176, 180.
1849a Černošolc. Slovenija 2 (13): 52.
1849b Hudi Kljukec. Slovenija 2 (9): 36.
1849c Šrotenbah. Slovenija 2 (15): 60.
1852a Zata tica. Slovenska bčela 3 (33): 2866–269.
1852b Pripovedka od pastirja. Slovenska bčela 3 (34, 35, 36, 37): 274–278, 281–285, 289–292, 297–300.
1852c Kobilica. Slovenska bčela 3 (46, 47, 48): 369–372, 377–380, 386–388.
1857 Še nekaj o rojenicah. Novice 15 (46): 182.
1858a Narodne pripovijedke skupio u i oko Varaždina M. Kračmanov. Varaždin.
1858b Chorvatisch-sloven. Marchen aus d. Umgegend von Warasdin. Slavische Bibliothek [Wien] II: 169–170.
1865 O rodjenicah ili sudjenicah. V: Književnik [Zagreb], 52–61.
1866 Narodne stvari. Priče, navade, stare vere. Slovenski glasnik 9: 1866: 23–28, 67–70, 108–112, 146–151, 229–230, 309–310, 406–409, 448–451.
1868 Narodne stvari. Priče, navade, stare vere. Slovenski glasnik 11: 152–154.
1879–1897 Prinos k naglasu v (novo)slovenskom jeziku. Rad JAZU [Zagreb] 43–48, 56–57, 60, 63, 65, 67–68, 71, 73–74, 76–77, 93–94, 102, 105, 110, 118–119, 121, 132.
1881 Zur Betonung im Slovenischen. Etymologisches. Archiv fur slavische Philologie [Berlin] 5: 157–164.
1884 Od dečka, koj je 'se pojel, kaj je našel. Kres [Celovec] 4 (5): 247.
1886 Prinešček, kako in od kod se nar. pripovesti razširjajo. Kres 6 (2): 151–154.
1890 Narodne pripovjesti u Varaždinu i okolici. Skupio Valjavec, Matije Kračmanov. [2. izd.]. Zagreb: Knjižara Dioničke tiskare.
1900 Matija Kračmanov Valjavec, Poezije [ur. Fr. Levec]. Ljubljana: Slovenska Matica.
2002 Kračmanove pravljice I. [ur. Ilja Popit]. Radovljica: Didakta.
2007 Kračmanove pravljice II. [ur. Ilja Popit]. Radovljica: Didakta.