Traditiones, 37-2, 2008, 129–167

Submitted by stanka on Fri, 09/04/2010 - 13:05.


DOI: 10.3986/Traditio2008370206        (PDF )
 
Naslov/Title
Dinamičnost žanrskega sistema slovenske slovstvene folklore v 19. in 20. stoletju (Genre System Dynamism in Nineteenth- and Twentieth-Century Slovenian Literary Folklore)
 
Avtorica/Author
Marija Stanonik
 
Izvleček
Članek je zamišljen kot zbirnik dosedanjih raziskav in prikaz odprtih vprašanj, ki naj spodbudijo nadaljnje delo na tem področju. Načelna dinamičnost žanrskega sistema je s sinhronega vidika strnjeno prikazana analiza o razmerju med slovstveno folkloro in literaturo [Stanonik 2006]. Na diahroni osi se omenjena dinamičnost kaže predvsem v terminologizaciji. Objavljeni viri s težiščem v 19. stoletju dokazujejo, da se je terminologija, ko je bila v protestantizmu [Stanonik 2007] prvič zapisana slovensko, do danes spreminjala pri vseh folklornih žanrih. Sledi predstavitev terenske terminologije iz zbirke Glasovi 1988–2008. Končno so predstavljene (večinoma še ne dokončne definicije posameznih folklornih žanrov [Stanonik 1999] in premislek o njihovem kontekstu (na podlagi avtopsije in s pomočjo zbirke Glasovi).

Abstract

This article gathers studies to date and presents open issues that should facilitate further work in this area. The general dynamism of the genre system is presented from a synchronic viewpoint in an analysis of the relationship between literary folklore and literature (Stanonik 2006). On the diachronic axis, this dynamism is primarily reflected in the introduction of terminology. Sources, especially those published in the nineteenth century, demonstrate that terminology has been changing in all folklore genres from the sixteenth century (Stanonik 2007), when it was first recorded in Slovenian, up to the present. This is followed by a presentation of field terminology used in the collection Glasovi (Voices) from 1988 to 2008. In conclusion, definitions of individual folklore genres (Stanonik 1999) are presented (although the majority of them are still not final) in addition to a reflection on their context (based on direct observation and the Glasovi collection).

 
Ključne besede
slovstvena folklora, žanri, zgodovina folkloristike, terminologija, zbirke slovstvene folklore

Keywords

literary folklore, genres, history of folklore studies, terminology, literary folklore collections
 
Viri/References
Rokopisni oddelek NUK [Ljubljana]
Janez N. Primic, Smešne historice. Rokopisna zapuščina. Ms 361, Mapa L, ovoj g, lista A in B.
Matevž Ravnikar-Poženčan, zvezek II, Stare medljudne pesmi, zložene pred devetnajstim stoletjam. MS 483.
Matevž Ravnikar-Poženčan, zvezek III, Stare medljudne pesmi, zložene pred devetnajstim stoletjam. 1833. MS 483.
Časopisje
Drobtinice. Učitelam ino učencam, starišam ino otrokam v podvučenje ino za kratek čas. 1846–1901 [Celovec: A. M. Slomšek].
1846 Drobtinice 1.
1847 Drobtinice 2.
1849 Drobtinice5.
1853 Drobtinice 8.
1854 Drobtinice 9.
1856 Drobtinice 11.
1862 Drobtinice 16
Jezičnik. 1 (1863)–30 (1892) [ur. Josip Marn; Ljubljana: J. Rudolf Milic].
1879 Jezičnik 17: 8, 63, 65.
1882 Jezičnik 20: 26, 32.
1885 Jezičnik 23: 84–92.
1886 Jezičnik 24: 81.
1887 Jezičnik 25: 1–2, 4, 45.
1890 Jezičnik 28: 5.
Kmetijske in rokodelske novice
1859 Poženčan, Pravlice iz Krajnskega. Kmetijske in rokodelske novice 17 (13): 102–103; 17 (14): 110; 17 (17): 133–134; 17 (23): 180–181, 187–188, 194–195.
Kranjska čbelica 1830–1848 [ur. M. Kastelic; Ljubljana: J. Blaznik].
1832 Kranjska čbelica 3.
1833 Kranjska čbelica 4.
Slovenska bčela. Podučen in kratkočasen list. Tečaj 1, št. 1 (1850)–Tečaj 4, št. 27 (1853) [Celovec:
Kleinmayr].
1850 [b. n. a.] Verbsko jezero pri Celovcu: 2–4
Slovenski glasnik. Lepoznansko-podučen list. Tečaj 1, št. 1 (1858)–Tečaj 11, št. 6 (1868) [Celovec: Anton Janežič].
1858 J. Bohinc, Ajdovo zerno. Narodska pripovedka. SG 1.
1859a F. Kočevar, Domača povest Mlinarjev Janez. SG 2: 30.
1859b Slovenske humoreske (Po narodnih pravljicah spisal Vicko Dragan). SG: 75–77.
1859c J. Vijanski, O kačah (Narodna povest). SG 2: 182.
1859d A. Vijanski, Narodne pripovedke. SG 2: 187–188.
1860a Verbovske anekdote. Po narodnih pravljicah spisal Vicko Dragan. SG 1: 85–88.
1860b M. Kračmanov [= Matija Valjavec], Lisica in kozika. SG (1): 90–91.
1860c M. Kr[ačmanov], Slovenski besednik. SG (1): 121.
1860č A. Kos, Čuden strah (Narodna pripovedka). SG (1): 166–172.
1860d [b. n. a.] Literarno oznanilo. SG (2): 55.
1863 M. Kračmanov, Narodna pripovedka. SG (5): 155–156.
1864a J. Volčič, Narodna povest, v ljudskem narečji, zapisana poleg Pazina v Istri SG (9): 285–288.
1864b D. Trstenjak, Okun ali Ostrež. SG (10): 313.
1865a J. Jurčič, Praznik posvečuj! SG (1): 11.
1865b [b. n. a.] Tihotapec. Pripovedka iz domačega življenja kranjskih Slovencev. SG (2, 3, 4): 33, 68, 98 sl.
1865c [b. n. a.] Narodske pesmi. SG (1. 2, 3, 4): 26–27, 59–60, 92–93, 154–155.
1865d [b. n. a.] Včasih se domač slovničar tudi od tujca lahko kaj nauči. SG (7): 219.
1866 J. Volčič, Narodna povedica. SG (10): 346.
1867 F. Kočevar, Pomenki o naših literarnih zadevah. SG (14): 218–220.
Vedež. Časopis za šolsko mladost. Tečaj 1(1848)–tečaj 3 (1850) [Ljubljana: Rozalija Eger].
1848 [b. n. a] Mlada in stara veverca. Vedež 1 (2): 99–100.
1848 Detomil, Oče in sin. Vedež 1: 111–112.
1848 [b. n. a.] Osel in koza, Vedež 1: 142–143.
1848 Vedež 1 (2): 144, 152, 191.
1848 Vedež: 15–16, 144, 208.
1848 A. Praprotnik, Bčela in golobček (Basen). Vedež 1 (2): 168.
1849 J. Dolinski, Zastavica. Vedež (3/I, 4/I, 5/I, 8/I, 10/I, 11/I, 12/I, 22/II): 8, 24, 32, 40, 64, 80, 88,
96, 176.
1849 [b. n. a.] Kratkočasnica. Vedež (7/I, 11/I, 18/I, 23/II, 25/II): 56, 88, 144, 167, 183–184, 200.
1849 [b. n. a] Smešnica.Vedež (24/II, 26/II): 192, 208.
Vrtec. 1 (1) 1871–751 (1) 1871–75 (2) 1944/45 [V Ljubljani: I. Tomšič].
1896 A. Maier, Iz mojega spisovnika. Vrtec 26: 79, 95, 111, 144, 160, 175, 191.
1900 Zoran, Kaj so nam pripovedovali naš dedek? Vrtec 30: 22–23, 37–38.
Zbirka Glasovi
(ur. M. Stanonik) [Ljubljana: Kmečki glas, 1988–2006; Celje: Mohorjeva družba, 2007–]
1. Černigoj, Franc: Javorov hudič. 1988.
2. Tomšič, Marjan: Noč je moja, dan je tvoj. 1989
3. Medvešček, Pavel: Na rdečem oblaku vinograd rase. 1991.
4. Dolenc, Janez: Zlati Bogatin. 1992.
5. Cvetek, Marija: Naš voča so včas zapodval. 1993.
6. Kocjan, Danila in Jelka Hadalin: Bejži zlodej, baba gre. 1993.
7. Zajc - Jarc, Mihaela: Duhan iz Višnje Gore. 1993.
8. Gričnik, Anton: Noč ima svojo moč, Bog pa še večjo. 1995.
9. Rešek, Dušan: Brezglavjeki. 1995.
10. Repanšek, Marta: Bajže s Koroške. 1995.
11. Kleindienst, Lidija: Bam knapa vzela, bam zmeraj vesela. 1995.
12. Žele, Andreja: Kaku so živejli in si dejlali kratek cejt. 1996.
13. Krajczar, Karel: Kralič pa Lejpa Vida. 1996.
14. Piko, Martina: Iz semena pa bo lipa zrasla. 1996.
15. Primc, Jože: Okamneli mož. 1997.
16. Karničar, Andrej: Jezerske štorije. 1997.
17. Glasenčnik, Igor: Strah me je gratalo. 1998.
18. Gričnik, Anton: Farice. 1998.
19. Krejan, Marija: Vse sorte je že blou. 1999.
20. Zupan, Marjan: Rpečnekova vučca. 1999.
21. Dolšek, Ida: Kaku se kej narod rihta. 2000.
22. Dolenc, Janez: Kres na Gebljici. 2000.
23. Stanonik, Marija: Bela Ljubljana. 2001.
24. Kastelic, Zlata in Jože Primc: Krvapivc. 2001.
25. Morato, Nada: Mrak eno jutrnja. 2002.
26. Verdinek, Bojana: Lesene cokle. 2002.
27. Kerševan, Nada in Marija Krebelj: Duša na bicikli. 2003.
28. Kure, Bogomira: Zgodbe ne moreš iz žakla zvrnit. 2004.
29. Ožbolt, Milena: Andrejeva stopinja. 2004.
30. Štrancar, Marija: Frk, čez drn – frk, čez trn. 2005.
31. Oblak Milčinski, Tatjana: Svi šle wakapawat turšca na mah. 2006.
32. Morato, Nada: Kruh in ribe. 2007.
33. Podpečan, Blaž: Tedi ni blo tək ko dons. 2007.
34. Ajtnik, Elizabeta, Alojz Peserl, Milena Lozar in Jelka Pšajd: Ludi so gučali. Povedke iz zahodnih in osrednjih Slovenskih goric. 2008.
35. Stres, Peter, Pavel Medvešček, Viljena Devetak, Janez Dolenc in Danila Zuljan Kumar: Zlata koza pod razvalinami. Vjedence in druge folklorne pripovedi iz Brd in okolice Gorice. 2008.
Druge zbirke
Debevec, Janez
1808 Kleine Erzahlungen / Majhine perpovedvanja. Ljubljana.
Dolenc, Milan
1999 Zagovori v slovenski ljudski medicini. (Uredili in dopolnili Z. Zupanič Slavec in M. Makarovič.) Ljubljana: Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.
Gabršček, Andrej
1894 Narodne pripovedke v Soških planinah. [2 zv.] Gorica: Goriška tiskarna A. Gabršček.
Kelemina, Jakob
1930 Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva. Celje: Mohorjeva družba.
Kotnik, France
1924 Storije I. Prevalje: Družba sv. Mohorja.
Kuhar, Števan
1988 Ljudsko izročilo Prekmurja [zbral in uredil V. Novak]. Murska Sobota: Pomurska založba, 163–166.
Lovrenčič, Joža
1921 Gorske pravljice. Gorica: Goriška matica.
Pšajd, Jelka
2005 Še zdaj, na te sveti den, moreš preklinjati? Psovke in kletvice iz Pomurja in Porabja [zbrala J. Pšajd]. Murska Sobota: Pokrajinski muzej.
Radešček, Rado
1995–96 Slovenske legende I, II. Idrija: Založba Bogataj.
Literatura
Aškerc, Anton
1896 [oc.] Velikorussija narodnyja pjesni. Izdal A. I. Sobolevski, I. tom. Ljubljanski zvon 16: 178–183.
Bajuk, Marko
1928 [oc.] Mera v slovenski narodni pesmi. Dom in svet 41: 288.
Basar, Jernej
1734 Conciones iuxta libellum Exercitiorum S. P. Ignatii… in singulas anni Dominicas…= Pridige is bukviz imenvanih Exercitia s. ozheta Ignazia… sloshene na usako nedelo zhes lejtu. Labaci: typis, Adami Friderici Reichardt.
Bausinger, Hermann
1968 Formen der 'Volkspoesie'. Berlin: Schmidt.
Brinar, Josip
1901 Anton Martin Slomšek kot pedagog. Celje: D Hribar.
Debeljak, Tine
1925/26 Narodna pesem in mi. Križ na gori [Ljubljana] 2: 118–120.
Dolgan, Marjan in Janko Kos
1987 Anekdota. V: Enciklopedija Slovenije 1. Ljubljana: Mladinska knjiga, 78.
Erjavec, Fran
1875 Iz potne torbe. Letopis Matice slovenske: 79, 80, 82–83.
1883 Iz potne torbe. Letopis Matice slovenske 1882–1883: 195–351.
Fikfak, Jurij
1980 Dr. roman in pravljica, pričevalca dveh načinov življenja. Glasnik SED 20 (2): 67–68.
Flere, Pavel (ur.)
1924 Pripovedne slovenske narodne pesmi. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.
Grafenauer, Ivan
1942 Prakulturne bajke pri Slovencih. Etnolog 14: 2–45.
1973 Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Celje: Mohorjeva družba (Znanstvena knjižnica. Nova serija; 1).
Jarnik, Urban
1814 Sber lepih ukov sa slovensko mladino. Celovec: Joanes Leon.
Jolles, Andre
1930 Einfache Formen. Legende, Sage, Mythe, Ratsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Marchen, Witz. Halle: Forschungsinstitut fur Neuere Philologie Leipzig, Neugermanistische Abteilung.
Kimovec, Franc
1917 Zunanji vplivi na slovensko narodno pesem. Dom in svet 30: 163–212.
Kociančič, Štefan
1865 Vraže primorskih Slovencev. V: Miklošič, Fran (ur.), Slovensko berilo za osmi gimnazijalni razred. Dunaj: V ces. kralj. zalogi šolskih bukev, 126.
Koruza, Jože
1970 Valentin Vodnik. V: Valentin Vodnik, Izbrano delo. Ljubljana: Mladinsko knjiga (Kondor; 116), 107–164.
Kos, Janko
1992 Legenda. V: Enciklopedija Slovenije 6. Ljubljana: Mladinska knjiga, 117–118.
Kos, Janko in Ksenija Dolinar (ur.)
1982 Slovenska književnost. Ljubljana: Cankarjeva založba (Leksikoni Cankarjeve založbe).
Kotnik, France
1944 Pregled slovenskega narodopisja. V: Ložar, Rajko (ur.) Narodopisje Slovencev I. Ljubljana: Klas, 21–52.
Kovačič, Franc
1934 Služabnik božji Anton Martin Slomšek, knezoškof lavantinski. 1. del. Celje: Družba sv. Mohorja, 75.
Krelj, Sebastjan
1966 (1567) Postila slovenska. V: Rupel (ur.) 1966, 317.
Kumer, Zmaga
1975 Pesem slovenske dežele. Maribor: Založba Obzorja.
Lihačov, Demetrij S.
1972 Poetika stare ruske književnosti. Beograd: Srpska književna zadruga.
Lužar, F. F.
1900 Narodni izrazi. V: Zbornik znanstvenih in poučnih razprav II. Ljubljana: Slovenska matica, 26–53.
Matičetov, Milko
1956 Ljudska proza. V: Legiša, Lino (idr. ur.), Zgodovina slovenskega slovstva I. Ljubljana: Slovenska matica, 119–138.
1973 Basmi koroških Slovencev. V: Prunč, Erich in Avguštin Malle (ur.), Koroški kulturni dnevi 1969. Zbornik predavanj. Maribor: Obzorja, 188–197.
1984 Pesmi o Marku (Knezu, Kraljeviču…) na Slovenskem. Traditiones 13: 49–58.
Merku, Pavle
1972 Narečne pridige Petra Podreka. Peter Podreka, Štiri pridige. V: Letopis za leto 1971. Trst: Narodna in študijska knjižnica, 29–31.
Murko, Anton Janez
1833 Deutsch-Slowenisches und Slowenisch-Deutsches Handworterbuch / Slovensko-Nemshki in Nemshko-Slovenski rozhni besednik. Gratz: Verlag der Franz Ferdtl'schen Buchhandlung, Johann Lorenz Greiner.
1850 Theoretisch-practische Grammatik der Slowenischen Sprache in Steiermark, Karnten, Krain und dem illyrischen Kustenlande. [2. izd.] Gratz 1850.
Nežmah, Bernard
1997 Kletvice in psovke. Sociološki aspekti verbalnih konfliktnih komunikacij. Ljubljana: Nova revija.
Novak, Vilko
1949 Gradivo Jožefa Košiča za etnografijo Prekmurja. Slovenski etnograf 2: 100–110.
Parapat, Janez
1871 Turški boji v XV. in XVI. veku s posebnim ozirom na Slovence. Ljubljana: Matica Slovenska.
Pohlin, Marko
1789 Kmetam sa potrebo inu pomozh ali Uka polne vesele, inu shalostne pergodbe te vasi Mildhajm, sa mlade inu stare ludy. Na Duneju: per Christianu Grosserju.
Polajžer, Tina
2007 Istra v Tomšičevih Šavrinkah z etnološkega in folklorističnega vidika [Diplomsko delo]. Maribor: Pedagoška fakulteta.
Polivka, Jiři
1931–32 (oc.) Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva. Z mitološkim uvodom. Uredil Jakob Kelemina. V: Germanoslavica. Voerteljahrsschrift fur die Erforschung der germanisch-slavischen Kulturbeziehungen. Praha, 619–628.
Poljanec, Janez in Franc Hrastelj
1962 Knjiga o Slomšku. Zbornik ob stoletnici smrti. Celje: Mohorjeva družba, 1962.
Prijatelj, Ivan
1902 Psihologični paralelizem /s posebnim ozirom na motiv slovenske narodne pesmi. V: Zbornik znanstvenih in poučnih spisov. IV. zv. Ljubljana: Slovenska Matica, 1–22.
Primic, Janez Nepomuk
1813 Nemshko-Slovenske branja = Deutsch-Slovenisches Lesebuch. V Nemshkim Gradzu: Josef Miller.
Reichmayr, Michael
2003 Ardigata! Krucinal! Ein slowenisches Schimpfworterbuch, basierend auf Arbeiten von Josef Matl (1897-1974) zum deutsch-slawischen Sprach- und Kulturkontakt. Graz: Artikel-VII-Kulturverein fur Steiermark; Laafeld: Pavelhaus = Potrna: Pavlova hiša.
Res, Alojzij
1924 Bistvo narodne pesmi. Dom in svet 37: 207–213.
Rogerij Ljubljanski
1731 Palmarium empyreum I. Celovec.
1743 Palmarium empyreum II. Celovec.
Rupel, Mirko
1966 (ur.) Slovenski protestantski pisci. [2., dop. izd.] Ljubljana: DZS.
Slomšek, Anton Martin
1857 Blaže in Nežica v nedeljskej šoli. Celovec [reprint: Celje 1991].
1878 Antona Martina Slomšeka Zbrani spisi. Druga knjiga: Basni, prilike in povesti (zbral in uredil Mihael Lendovšek). Celovec.
1879 Antona Martina Slomšeka Zbrani spisi. Tretja knjiga: Životopisi (zbral in uredil Mihael Lendovšek). Celovec.
1885 Antona Martina Slomšeka Zbrani spisi. Četrta knjiga: Različno blago (zbral, uredil in izdal Mihael Lendovšek). Celovec.
Stabej, Jože
1997 Slovensko-latinski slovar. Po Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1680–1710). Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC.
Stanonik, Marija
1980 Ustno slovstvo. V: Baš, Angelos (ur.), Slovensko ljudsko izročilo. Ljubljana: Cankarjeva založba, 195–206.
1990 Janez Vajkard Valvasor in slovstvena folklora v njegovem duhovnem obzorju. V: Vovko, Andrej (ur.), Valvasorjev zbornik. Referati s simpozija v Ljubljani 1989. Ljubljana: SAZU, 287–310.
1995 Povedka. V: Enciklopedija Slovenije 9. Ljubljana: Mladinska knjiga, 204.
1995 Pravljica. V: Enciklopedija Slovenije 9. Ljubljana: Mladinska knjiga, 227–228.
1995 (ur.) V deveti deželi. Sto slovenskih pravljic iz naših dni. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zlata ptica).
1998 Kakor ti meni, tako jaz tebi! V: Kržišnik, Erika (ur.), Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (Zbornik predavanj). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi / tuji jezik, Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 187–201.
1999 Slovenska slovstvena folklora. Ljubljana: DZS (Klasje).
2001 Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZRC, 298–301.
2004a Kočevarska slovstvena folklora (Primerjava in slovenske vzporednice), / Gottscheer Folklore (Vergleich und slowenische Parallelen). V/In: Kočevarska folklora (v šegah, navadah, pravljicah, povedkah, legendah in drugih folklornih izročilih) / Gottscheer Volkstum (in Sitte, Brauch, Marchen, Sagen, Legenden und anderen Volkstumlichen Uberlieferungen) [zbral Wilhelm Tschinkel; ur. Alojzij Pavel Florjančič in Marija Stanonik] Ljubljana: Založba ZRC, 229–280 /541–600.
2004b Slovene Proverbs through the Time. V: »Igniculi sapientiae« (Janos-Baranyai-Decsi-Festschrift. Budapest (Series of the National Szechenyi Library and Osiris Publishing), 175–195.
2005 (ur.) Poženčanove pravljice [zapisal Matevž Ravnikar; zbrala, uredila, spremno besedo in opombe napisala M. Stanonik]. Radovljica: Didakta.
2005a Poljanskim povedkam in pravljicam na pot. V: Nekoč je bilo jezero. Škofja Loka (Doneski; 10), 25.
2005b [oc.] Reichmayr 2003. Slovstvena folkloristika [Ljubljana] 4 (1): 35–36.
2006 Razmerje med slovstveno folkloro in literaturo glede na žanrsko problematiko. V: Novak - Popov, Irena (u.), Slovenska kratka pripovedna proza. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja. Metode in zvrsti; 23), 589–603.
2007 Začetki in spremembe slovenske terminologije pri posameznih folklornih žanrih. V: Orel, Irena (ur.), Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ljubljana: Univerza v Ljubljani / Filozofska fakulteta / Oddelek za slovenistiko / Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (Obdobja. Metode in zvrsti; 24), 301–323.
2008 Poetika folklornih pripovedih iz arhivirane zbirke Gašperja Križnika. V: Stanonik, Marija (idr. ur.), Gašper Križnik in njegov čas (1848–1904). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Škrabec, Stanislav
1994 Ponatis platnic časopisa Cvetje z vertov sv. Frančiška 1880–1890. V: Škrabec, Stanislav, Jezikoslovna dela 1. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica.
1995 Ponatis platnic časopisa Cvetje z vertov sv. Frančiška 1902–1915. V: Škrabec, Stanislav, Jezikoslovna dela 3. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica.
1998 Ponatis neplatničnih del časopisa Cvetje z vertov sv. Frančiška in sestavkov od drugod ter pisma. V: Škrabec, Stanislav, Jezikoslovna dela 4. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica.
Šolar, Jakob
1967 Spremna beseda. V: Breznik, Anton, Življenje besed. Maribor: Obzorja.
Štrekelj, Karel
1894 Slovarski doneski iz živega jezika narodovega. V: Letopis Matice slovenske za leto 1894, 1–61.
1896 Prinos k poznavanju tujih besed v slovenščini. V: Letopis Matice slovenskeza leto 1896, 138–167.
Terseglav, Marko
1997 Stare žalostne ali o humorju v ljudskem pesništvu. V: Jakopin, Franc in France Novak (ur.), Zbornik Slavističnega društva Slovenije 5. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 112–116.
Trubar, Primož
1966 (1557) Tiga noviga testamenta ena dolga predguvor 1557. V: Rupel (ur.) 1966, 88.
1966 (1558) En regišter… Ena kratka postila 1558. V: Rupel (ur.) 1966, 94.
1966 (1562) Artikuli oli dejli te prave, stare vere krščanske 1562. V: Rupel (ur.) 1966, 237.
1966 (1566) Ta celi psalter Davidov 1566. V: Rupel (ur.) 1966, 179.
1966 (1575) Katehismus z dvejma izlagama 1575. Posvetilo. V: Rupel (ur.) 1966, 237.
1975 Slovenska cerkovna ordninga. Ljubljana: Mladinska knjiga (Kondor; 153).
Verbinc, France
1968 Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba, 407.
Vertovec, Matija
1850 Shodni ogovori. Ljubljana: J. Blaznik, 1.
Vidic, Franc
1897 [oc.] Slovenske narodne pesmi… drugi snopič. Ljubljanski zvon 17: 186.
Vijanski, Janko
1898 Narodno blago (Nekaj pregovorov, vraž in nekaj rekov o vremenu, v bližini Vač). Dom in svet 11: 384, 288.
Vodnik, Valentin
1970 Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga (Kondor).
Vraz, Stanko
1952 Slovenska djela I. [Ur. A. Slodnjak]. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (Noviji pisci hrvatski; 5), 263–265.