Traditiones, 37-2, 2008, 111–128

Submitted by stanka on Fri, 09/04/2010 - 13:01.


DOI : 10.3986/Traditio2008370205       (PDF )
 
Naslov/Title
Materialne sledi kulture. Prazniki in praznična miza Slovencev v 20. in 21. stoletju (Material Traces of Culture. Holidays and the Slovenian Festive Table in the 20th and the 21st Centuries)
 
Avtorica/Author
Maja Godina Golija
 
Izvleček
Praznične jedi, njihova priprava, oblika, bogastvo in regionalna raznovrstnost so področja kulture prehranjevanja, ki so bila v etnoloških delih najpogosteje obravnavana. Že v 19. stoletju so se narodopisci poleg duhovne kulture zanimali še za nekatere sestavine materialne kulture, tudi za praznične jedi, ki naj bi izražale posebnost in izvirnost kulture naroda oz. etnične skupine. Manj je etnoloških del, ki bi obravnavala druga področja prehrane, npr. vsakdanje jedilne obroke, navade pri jedi, prehrano socialnih in starostnih skupin, spremembe v prehrani. Avtorica v članku obravnava manj raziskano področje kulture prehrane

Slovencev – praznične jedi in jedilne obroke ter njihovo spreminjanje v 20. in v 21. stoletju.

Abstract

Festive food and its preparation, variety, wealth of different shapes, and regional diversity are the themes most often dealt with in ethnological literature. Apart from spiritual culture ethnographers were interested in certain elements of material culture already in the 19th century, believing that festive foods expressed special characteristics and original features of a nation or an ethnic group. Ethnological texts dealing with other areas of food culture, for example with meals, eating habits, food culture of different social and age groups, or changes in tradition, have been rare. The author examines a less researched area of the food culture of Slovenes, namely festive food and meals, and their transformation in the 20th and in the 21st centuries.

 
Ključne besede
prehrana, koledarski prazniki, Slovenija, 20. in 21. stoletje

Keywords

food culture, calendar holidays, Slovenia, 20th and 21st century
 
Viri/References
Cundrič, Janez
1969 Za novo leto. Svinjski rilec in kurji kremplji. Večer, 18. 12. 1969: 9.
Douglas, Mary
1984 Food in the Social Order. Studies of Food and Festivities in Three American Communities. New York: Russel Sage Foundation.
Godina, Maja
1992 Iz mariborskih predmestij. O življenju in kulturi mariborskih delavcev v letih 1919 do 1941. Maribor: Založba Obzorja.
Godina Golija, Maja
1996 Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Maribor: Založba Obzorja.
Guštin Grilanc, Vesna
1997 Je več dnevou ku klobas. Nekdanje navade in recepti tržaškega podeželja. Trst: Založba Devin.
Haid, Oliver M.
2002 Tasks and Challenges of Nutritional Ethnology in Current Festival Culture: A Case Study of Two-South Tyrolean Town Festivals. V: Lysaght, Patricia (ur.), Food and celebration. From fasting to feasting. Proceedings of the 13th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Ljubljana, Preddvor and Piran, Slovenia, June 5–11, 2000. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; Dublin: Department of Irish Folklore, University College, 371–379.
Horandner, Edith
2002 Food and Ambience. V: Lysaght, Patricia (ur.), Food and celebration. From Fasting to Feasting. Proceedings of the 13th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Ljubljana, Preddvor, and Piran, Slovenia, June 5–11, 2000. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; Dublin: Department of Irish Folklore, University College, 253–256.
Kuret, Niko
1989 Praznično leto Slovencev. Starosvetne šege in navade od pomladi do zime. 1. zv. [2. izd.] Ljubljana: Družina.
Mennell, Stephen, Murcott Anne in Anneke H. van Otterloo
1998 Prehrana i kultura. Sociologija hrane. Zagreb: Jesenski i Turk.
Ostrovška, Milica
[b. n. l.] Tako smo živeli. Pripoved o neki mladosti. [Tipkopis]. Maribor.
Ovsec, Damjan J.
1993 Velika knjiga o praznikih. Praznovanja na Slovenskem in po svetu. Ljubljana: Domus.
Potočnik, Bernarda
1994 Hmeljnik. Način življenja plemiške družine Wambolt von Umstadt med prvo in drugo svetovno vojno. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 22)
Renčelj, Stanislav
1990 Suhe mesnine – narodne posebnosti. Ljubljana: Kmečki glas.
van Gennep, Arnold
1960 (1909) The Rites of Passage. London: Routledge&Kegan Paul.
Wiegelmann, Gunter
2006 Alltags- und Festspeisen in Mitteleuropa. Innovationen, Strukturen und Regionen vom spaten Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert. Munster: Waxmann.