Traditiones, 37-2, 2008, 61–110

Submitted by stanka on Fri, 09/04/2010 - 12:59.


DOI : 10.3986/Traditio2008370204       (PDF )
 
Naslov/Title
Šege in navade kot folklorizem (Customs and Traditions as Folklorism)
 
Avtorica/Author
Saša Poljak Istenič
 
Izvleček
Avtorica v prispevku na primeru raziskav šeg in navad predstavi poglede na folklorizem na podlagi treh vidikov: 1. s stališča  pogleda na teorijo oz. na raziskovalce, ki uporabljajo »folklorizem« kot koncept ali vsaj terminus technicus (v tem okviru je predstavljen razvoj koncepta v tujini in v Sloveniji); 2. s stališča raziskovalcev in njihove raziskovalne prakse, v kateri gre za (ne)zavedanje folklorizma pri obravnavi šeg in navad oz. (ne)aplikacijo koncepta v raziskave na Slovenskem, in 3. s stališča raziskovancev, ki razgrinjajo nagibe za uporabo šeg in navad in drugih elementov dediščine v turizmu na izbranem območju.

Abstract
This article uses examples of studies on customs and traditions to present views on folklorism from three perspectives: (1) the view of the theory and researchers that use “ folklorism” as a concept or at least as a technical term (the development of this concept in Slovenia and abroad is presented within this framework); (2) the viewpoint of researchers and their research practice, which devotes more or less attention to this phenomenon or even overlooks it when addressing customs and traditions (and in this case also demonstrates the lack of use and reflection upon this concept in Slovenian research); and (3) the viewpoint of those studied, who reveal their motives for using customs and traditions as well as other heritage elements in tourism in the selected area.
 
Ključne besede
folklorizem, šege in navade, turizem

Keywords

folklorism, customs and traditions, tourism
 
Viri/References
Antonijević, Dragoslav
1968 Borba protiv folklorizma jedan od uslova stvaralačkom razvitku savremenog folklora. V: Kumer,
Zmaga (ur.), Zbornik XII. Kongresa jugoslovanskih folkloristov. Celje 1965. Ljubljana: ZDFJ, 61–65.
1969 Folklorismus in Jugoslawien. Zeitschrift fur Volkskunde 65 (1): 29–39.
Babič, Saša
2008 Ruska slovstvena folkloristika [neobjavljeni podiplomski seminar na Oddelku za slavistiko FF UL]. Ljubljana.
Balkovec Debevec, Marjetka
1994 Občina Metlika. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).
2008 V Črnomlju od nekdaj bili so veseli. Črnomelj v kulturnem in družabnem utripu od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne. Črnomelj: Občina.
Bausinger, Hermann
1969 Folklorismus in Europa. Eine Umfrage. Zeitschrift fur Volkskunde 65 (1): 1–8.
1970 »Folklorismus« jako mezinarodni jev. Narodopisne aktuality 7 (3–4): 217–222.
1984 Folklorismus. V: Ranke, Kurt (ur.), Enzyklopadie des Marchens 4, 1405–1410.
2002 (1971) Etnologija. Od proučavanja starine do kulturologije. Zemun: Biblioteka XX vek; Beograd: Čigoja Štampa: Krug (Biblioteka XX vek; 129).
Baš, Angelos (ur.)
1980 Slovensko ljudsko izročilo. Ljubljana: Cankarjeva založba.
2004 Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Baš, Angelos in Slavko Kremenšek (ur.)
1978 Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga, FF (Pogledi; 3).
Bendix, Regina
1997 In Search of Authenticity. The Formation of Folklore Studies. Madison, Wisconsin, London: University of Wisconsin Press.
Bogataj, Janez
1989 Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana: DZS.
1992 Sto srečanj z dediščino na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.
1993 Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji. Ljubljana: Domus.
1994 »Majda, dajte mi tisto iz omare«. Kultura poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril. Ljubljana: Ethno.
2003 Tipologija sodobnih pustnih šeg in navad na Slovenskem. Razmerja med dediščino in inovacijami. V: Fikfak idr. (ur.) 2003, 53–60.
Bošković-Stulli, Maja
1971 O folklorizmu. Zbornik za narodni život i običaje 45: 165–86.
Burszta, Jozef
1969 Folklorismus in Polen. Zeitschrift fur Volkskunde 65 (1): 9–20.
1974 Kultura ludowa – kultura narodowa. Warszawa: LSW.
Chhabra, Deepak, Robert Healy in Erin Sills
2003 Staged Authenticity and Heritage Tourism. Annals of Tourism Research 30 (3): 702–719. doi:10.1016/S0160-7383(03)00044-6
Creighton, Millie
1997 Consuming Rural Japan. The Marketing of Tradition and Nostalgia in the Japanese Travel Industry. Ethnology 36 (3): 239–254. doi:10.2307/3773988
Čeplak, Ralf
1990 Občina Cerknica. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).
Čolović, Ivan
2000 Divlja književnost. Etnolingvističko proučavanje paraliterature. 2., dop. izd. Beograd : Čigoja štampa (Biblioteka XX vek; 109).
Dapit, Roberto
2003 Pustovanje v Reziji. V: Fikfak idr. (ur.) 2003, 165– 176.
Davis, Fred
1979 Yearning for Yesterday. A Sociology of Nostalgia. New York: Free Press.
Dias, Jorge
1969 Folklorismus in Portugal. Zeitschrift fur Volkskunde 65 (1): 47–55.
Domotor, Tekla
1969 Folklorismus in Ungarn. Zeitschrift fur Volkskunde 65 (1): 21–28.
Dorson, Richard M.
1969 Fakelore. Zeitschrift fur Volkskunde 65 (1): 56–64.
Drugi slovenski podeželski praznik
1995 [letak]
Dular, Andrej
1985 Občina Črnomelj. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).
E. S.
1994 Slovenski podeželski praznik [nedatiran in nepaginiran vir; članek arhiviran v Kroniki Podružnične šole Janče].
Fairweather, Ian
2003 »Showing off«. Nostalgia and Heritage in North-Central Namibia. Journal of Southern African Studies 29 (1): 279–296. doi:10.1080/0305707032000060430
Fikfak, Jurij
2003 Od tradicija do produkcije lokalnosti – nekatera izhodišča in pogledi. V: Fikfak idr. (ur.) 2003, 9–20.
2004 Narodopisni pogledi Matije Majarja. V: Nedvědova, Milada (ur.), Matija Majar Ziljski v českoslovinskem kontextu: minulost, přitomnost a budoucnost vzajemnych kulturnich styků/Matija Majar Ziljski v češko-slovenskem kontekstu: preteklost, sodobnost in prihodnjost medsebojnih kulturnih stikov. Sbornik přispěvků z mezinarodni konference pořadane k uctěni 110. vyroči umrti slovinskeho knězebuditele, jazykovědce a folkloristy, (Praha, 11. 10. 2002, Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy). Praha: Narodni knihovna ČR, Slovanska knihovna (Koroški etnološki zapisi; 3), 62–79.
2008 Narodopisje in Matija Majar. V: Rogelj Škafar, Bojana (ur.), Razstava Slovani Evrope: (Musee de Cinquantanaire, Bruselj 2008): slovenski prispevek: (Musee de Cinquantenaire, Brussels 2008): the Slovene contribution: (Eeuwfeestmuseum, Brussel 2008): a Sloveense bijdrage: (Musee de Cinquantenaire, Bruxelles 2008): contribution slovene. Loka pri Mengšu: Forum slovanskih kultur, 13–47.
Fikfak, Jurij idr. (ur.)
2003 O pustu, maskah in maskiranju. Razprave in gradiva. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Opera ethnologica slovenica).
Fister, Majda
1985 Rož. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).
Fyall, Allan in Bryan Garrod
1998 Heritage Tourism. At What Price? Managing Leisure 3 (4): 213–228.
Gačnik, Aleš
2000 Moč tradicije. Kurentovanje in karneval na Ptuju. Ptuj: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra, Lala, Giz Poetovio Vivat.
Godina Golija, Maja
1986 Maribor 1919–1941. Oris družabnega življenja. Maribor: Obzorja (Dialogi; let. 22, 10).
Grafenauer, Ivan in Boris Orel (ur.)
1952 Narodopisje Slovencev II. Ljubljana: DZS.
Hazler, Vito
2002 Dediščina vsakdanjega življenja je tudi člen turistične promocije Slovenije. V: Uršič, Sonja in Nina Poniž (ur.), Naravne vrednote, kulturna dediščina – vrednote turističnega razvoja. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije in Turistična zveza Slovenije, 58–63.
Hobsbawm, Eric
1983 Introduction. Inventing Tradition. V: Hobsbawm in Ranger (ur.) 1983, 1–14.
Hobsbawm, Eric J. in Terence O. Ranger (ur.)
1983 The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
Hultkrantz, Ake
1960 General Ethnological Concepts. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger.
Jan, Branka
2001 Kostanj jih je spet povezoval. Dnevnik 51 (279), 15. 10. 2001: 8.
Kaj je to: narodna noša
[vir brez ustreznih identifikacijskih podatkov, arhiv TZS]
Kirschenblatt - Gimblett, Barbara
1998 Destination Culture. Tourism, Museums and Heritage. Berkeley, Los Angeles in London: University of California Press.
Klobčar, Marija
1989 Občina Domžale. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).
Kokolj Prošek, Janja (ur.)
2002 Celostni razvoj podeželja in obnova vasi. Primeri dobrih praks. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Kostanjeva nedelja
1998 [letak]
Kostlin, Konrad
1969 Folklorismus und Ben-Akiba. Rheinisches Jahrbuch fur Volkskunde 20: 234–256.
Kozar - Mukič, Marija
1984 Slovensko Porabje. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF; Szombathely: Savaria Muzeum (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).
Kozorog, Miha
2007 Turizem na Tolminskem med lokalnimi praksami in institucijami. Problematika turistične destinacije v nastajanju [neobjavljena doktorska disertacija na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL]. Ljubljana.
Kremenšek, Slavko
1973 Obča etnologija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.
1978 Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli. V: Baš in Kremenšek (ur.) 1978, 9–65.
Križnar, Naško
2003 Skupne prvine pustovalske kulture na primerih iz vizualne dokumentacije. V: Fikfak idr. (ur.) 2003, 21–40.
Kropej, Monika
2001 Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Kuhar, Boris
1993 Narodna jed. V: Javornik, Marjan (ur.), Enciklopedija Slovenije 7 (Marin–Nor). Ljubljana: Mladinska knjiga, 302–303.
Kumer, Zmaga
1978 Ljudska pesem v sodobnosti. V: Baš in Kremenšek (ur.) 1978, 335–364.
1978a Godčevstvo in sodobni instrumentalni ansambli na Slovenskem. V: Baš in Kremenšek (ur.) 1978, 365–378.
Kunej, Rebeka
2004 Vplivi folklorizma na slovensko plesno izročilo (na primeru Bele krajine) [neobjavljeno magistrsko delo]. Ljubljana.
Kuret, Niko
1960 Obnovitev starih in uvedba novih zgodovinsko-folklornih prireditev na območju Slovenske Istre. S posebnim ozirom na Piran – Portorož [Elaborat za TD Piran – Portorož]. Ljubljana.
1961 Turistična etnografija. Skripta za višjo komercialno šolo v Mariboru [tipkopis]. Ljubljana.
1961a Etnografske posebnosti slovenskih pokrajin v luči turizma. Gradivo za turistično propagando [Elaborat za TZS]. Ljubljana.
1962 Turizem in folklora. Glasnik SED 4 (1): 1.
1969 Kulturnoprosvetne organizacije in naša ljudska kultura. Glasnik SED 10 (2): 1–2.
1978 O šegi in njeni spremenljivosti. V: Baš in Kremenšek (ur.) 1978, 309–333.
1978a Letne in koledarske šege. V: Kremenšek, Slavko, Vilko Novak in Valens Vodušek (ur.), Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. Vprašalnice IX. Ljubljana: Raziskovalna skupnost slovenskih etnologov: 50–67.
1980 Letne ali koledarske šege. V: Baš (ur.) 1980, 167–176.
1997 (1965–1970) Praznično leto Slovencev. Starosvetne šege in navade od pomladi do zime. 2 zv. 3., dop. izd. Ljubljana: Družina.
Listina o vpisu v register žive kulturne dediščine
2008 http://pasijon.skofjaloka.si/dokumenti/listina_o_vpisu_v_register.pdf (pregledano 4. 2. 2009)
Lofgren, Orvar
1999 On Holiday. A History of Vacationing. Berkeley, Los Angeles in London: University of California Press.
Lowenthal, David
1985 The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press.
Ložar, Rajko (ur.)
1944 Narodopisje Slovencev I. Ljubljana: Klas.
Ložar - Podlogar, Helena
1978 Šege življenjskega kroga. V: Kremenšek, Slavko, Vilko Novak in Valens Vodušek (ur.), Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. Vprašalnice IX. Ljubljana: Raziskovalna skupnost slovenskih etnologov, 10–50.
1995 V adventu snubiti – o pustu ženiti. Svatbene šege Ziljanov. Celovec: Mohorjeva družba.
MacCannell, Dean
1976 The Tourist. A New Theory of the Leisure Class. New York: Schocken Books.
Majstorovič, Boža
1997 Za dežjem je posijalo sonce. Kmečki glas 54 (44), 29. 10. 1997: 24.
Makarovič, Marija
1963 Slovenska ljudska noša [inavguralna disertacija]. Ljubljana.
1967 Narodna noša. Glasnik SED 8 (4): 1.
1968 Nekaj misli ob »folklornih prireditvah«. Glasnik SED 9 (3): 3–4.
1972 Narodna noša. Slovenski etnograf 23–24 (1970–1971): 53–70.
1978 Noša in folklorne skupine. V: Bogataj, Janez in Mitja Guštin (ur.), Etnologija in sodobna slovenska družba. Brežice: Posavski muzej, Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 86–88.
Marinac, Bogdana
1994 Občina Izola. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).
Marinčič Jevnikar, Marinka
2001 Jagode in tudi čokolada. Kmečki glas 58 (25), 20. 6. 2001: 28.
Markovčič, Maruška
2005 Zeleni prag Ljubljane – vzhod. Podeželje se predstavi. (Dopolnjeni ponatis.) Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem.
Markovčič, Maruška in Josip Pintar
2004 Sožitje med mestom in podeželjem. www.rralur.si/html/po_projektih/docs/sozitje_med_mestom_in_podezeljem.pps (pregledano 7. 9. 2006).
Melik, Vasilij
1992 Majar, Matija. V: Javornik, Marijan (ur.), Enciklopedija Slovenije 6 (Krek–Marij). Ljubljana: Mladinska knjiga, 366–367.
Miklavčič Brezigar, Inga
1996 Občina Tolmin. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).
Moser, Hans
1962 Vom Folklorismus in unserer Zeit. Zeitschrift fur Volkskunde 58 (2): 177–209.
1964 Der Folklorismus als Forschungsproblem der Volkskunde. Hessische Blatter fur Volkskunde 55: 9–57.
Novak, Vilko
1960 Slovenska ljudska kultura. Oris. Ljubljana: DZS.
Oder, Karla
1992 Občina Ravne na Koroškem. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).
Ovsec, Damjan
1979 Oris družabnega življenja v Ljubljani od začetka dvajsetega stoletja do druge svetovne vojne. Ljubljana: Društvo arhitektov Ljubljane.
1992 Velika knjiga o praznikih. Praznovanja na Slovenskem in po svetu. Ljubljana: Domus.
Pajsar, Breda in Nena Židov
1991 Občina Ljubljana Bežigrad. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).
Palmer, Catherine
1999 Tourism and the Symbols of Identity. Tourism Management 20: 313–321. doi:10.1016/S0261-5177(98)00120-4
Peršič, Magda
2003 Šege na Pivškem. Praznični časi in praznovanja v koledarskem letu. Postojna: Notranjski muzej, Občina.
Peti slovenski podeželski praznik
1998 [letak]
Poria, Yaniv, Richard Butler in David Airey
2001 Clarifying Heritage Tourism. Annals of Tourism Research 28 (4): 1047–1049. doi:10.1016/S0160-7383(00)00069-4
2003 The Core of Heritage Tourism. Annals of Tourism Research 30 (1): 238–254. doi:10.1016/S0160-7383(02)00064-6
Povrzanović, Maja
1988 Pokladni običaji u Turčišću danas. Paralelne ekzistencije folklora. Narodna umjetnost 25: 15–66.
Ramovš, Mirko
1980 Ples. V: Baš (ur.) 1980, 223–229.
1988 Pojavi folklorizma v Beli krajini. V: Slavec, Ingrid in Tatjana Dolžan (ur.), Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije – 5. Ljubljana: Partizanska knjiga, 215–220.
1989 Folklora. Folklorne skupine. V: Javornik, Marjan (ur.), Enciklopedija Slovenije 3 (Eg–Hab). Ljubljana: Mladinska knjiga, 131–132.
Rapport, Nigel in Joanna Overing
2000 Social and Cultural Anthropology. The Key Concepts. London, New York: Routledge.
Reseau Art Nouveau Network b. n. l. Ljubljana
http://www.artnouveau-net.eu/city_page.asp?jezik=SI&stran=ljubljana_&menu=intro (pregledano 11. 12. 2008).
Rihtman-Auguštin, Dunja
1988 Folklore. Models and Symbols. V: Rihtman-Auguštin, Dunja in Zorica Rajković (ur.), Contributions to the Study of Contemporary Folklore in Croatia. Zagreb: Zavod za istraživanje folklora (Special Issue; 9), 9–22.
2001 Etnologija i etnomit. Zagreb: ABS95.
Roginsky, Dina
2007 Folklore, Folklorism and Synchronisation. Preserved-Created Folklore in Israel. Journal of Folklore Research 44 (1): 41–66.
Rotar, Braco
1985 Risarji: učenjaki. Ideologije v urbanizmu in arhitekturi. Ljubljana: Delavska enotnost.
S Črno belo reduto do oživitve pustnega dogajanja v Ljubljani
2004 S Črno belo reduto do oživitve pustnega dogajanja v Ljubljani. Dnevnik, 17. 2. 2004, http://www.dnevnik.si/novice/estrada/74167 (pregledano 4. 2. 2009).
Sirovatka, Oldřich
1993 Wege zur Erforschung des Folklorismus. Der Folklorismus als Thema der Volkskunde. Narodna umjetnost 30: 249–256.
Slavec Gradišnik, Ingrid
2000 Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in etnologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
2004 Etnologija. V: Baš (ur.) 2004, 117.
2004a Ljudstvo. V: Baš (ur.) 2004, 294.
Slovenski etnografski muzej
b. n. l. Zgodovina muzeja. http://www.etno-muzej.si/sl/node/33 (pregledano 11. 12. 2008).
Smrekar, Andrej
2006 Umetnost na Slovenskem. Slovenska moderna. http://www.ng-slo.si/default.asp?id=29&prikaz=opis&p=1 (pregledano 11. 12. 2008).
Sok, Jasna
1991 Občina Šmarje pri Jelšah. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlje – 20. stoletje).
Sožitje med mestom in podeželjem
b. n. l. http://www.ljubljana.si/si/gospodarstvo/kmetijstvo/sozitje/default.html (pregledano 1. 10. 2006).
Stanonik, Marija
1990 O folklorizmu na splošno. Glasnik SED 30 (1–4), 20–42.
1992 Slovstveni folklorizem. Nova revija 11 (121/122, maj/junij): 673–683.
2002 Vprašanje historizma/historičnosti in slovenska slovstvena folklora. V: Derganc, Aleksandra (ur.), Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture. Mednarodni simpozij Obdobja – metode in zvrsti, Ljubljana, 9. – 11. december 1999. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti FF (Obdobja; 18), 627–640.
2005 Folklorizem kot literarni model pri Janezu Trdini. V: Dovič, Marijan (ur.), Janez Trdina med zgodovino, narodopisjem in literaturo. Novo mesto: Goga; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 121–138.
2005a Vprašanje folklorizma na slovenskem podeželju V: Hudales, Jože in Nataša Visočnik (ur.), Dediščina v rokah stroke. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo. (Županičeva knjižnica; 14), 231–238.
2006 Procesualnost slovstvene folklore. Slovenska nesnovna kulturna dediščina. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Stanonik, Marija, Marko Terseglav in Ingrid Slavec Gradišnik
2004 Folklorizem. V: Baš (ur.) 2004, 131–132.
Sterle, Meta
1984 Občina Škofja Loka. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).
Stojmirovič, Stanka
1997 Ko na Jančah zorijo jagode. Dnevnik 47 (161), 16. 6. 1997: 11.
Stronza, Amanda
2001 Anthropology of Tourism. Forging New Ground for Ecotourism and Other Alternatives. Annual Review of Anthropology 30: 261–283. doi:10.1146/annurev.anthro.30.1.261
Šarf, Fanči
1981 Občina Ljutomer. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).
1982 Občina Gornja Radgona. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).
1985 Občina Murska Sobota. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).
1988 Občina Lendava. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).
Šesti slovenski podeželski praznik
1999 [letak]
Škofjeloški pasijon 2009
2008 Škofjeloški pasijon 2009. Sporočilo za javnost, http://pasijon.skofjaloka.si/mediji.htm (pregledano 4. 2. 2009).
Šmidchens, Guntis
1999 Folklorism Revisited. Journal of Folklore Research 36 (1): 51–70.
Šmitek, Zmago
1981 Občina Kočevje. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).
Ta konec tedna številne ljubljanske turistične prireditve
2005 Ta konec tedna številne ljubljanske turistične prireditve. Sporočilo za javnost, 8. 9. 2005, http://www.visitljubljana.si/si/agenti_in_novinarji/novinarji/pr/77527,2005/detail.html (pregledano 4. 2. 2009).
Taylor, John P.
2001 Authenticity and Sincerity in Tourism. Annals of Tourism Research 28 (1): 7–26. doi:10.1016/S0160-7383(00)00004-9
Terčelj, Marija Mojca
1989 Občina Sevnica. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).
Terseglav, Marko
1989 Folklorizem. V: Javornik, Marjan (ur.), Enciklopedija Slovenije 3 (Eg–Hab). Ljubljana: Mladinska knjiga, 130.
Tetičkovič, Brigita
2003 Pojem tradicije v sodobnosti pri ploharjih in oračih. V: Fikfak idr. (ur.) 2003, 93–102.
Trumpy, Hans
1969 Folklorismus in der Schweiz. Zeitschrift fur Volkskunde 65 (1): 40–46.
TZ
2002 Terenski zapiski študentov etnologije na raziskovalnem taboru na Jančah 2002 [hrani Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem].
2004 Terenski zapiski [arhiv avtorice].
2007 Terenski zapiski [arhiv avtorice].
Urry, John
1990 The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies. London, Newbury Park in New Delhi: Sage Publications.
Uršič, Matjaž in Marjan Hočevar
2007 Protiurbanost kot način življenja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Van den Berghe, Pierre L.
1994 The Quest for the Other. Ethnic tourism in San Cristobal, Mexico. Seattle in London: University of Washington Press.
Wang, Ning
1999 Rethinking Authenticity in Tourism Experience. Annals of Tourism Research 26 (2): 349–370. doi:10.1016/S0160-7383(98)00103-0
Weber, Irena
1997 Kultura potepanja. Ljubljana: Mladinska knjiga.
West, Paige in James G. Carrier
2004 Ecotourism and Authenticity. Getting Away from It All? Current Anthropology 45(4): 483–498. doi:10.1086/422082
Zablatnik, Pavle
1984 Čar letnih časov v ljudskih šegah. Stare vere in navade na Koroškem. Celovec: Mohorjeva založba.
Žagar, Janja
2008 Med oblačenjem in kostumiranjem. V: Rogelj Škafar, Bojana (ur.), Razstava Slovani Evrope: (Musee de Cinquantanaire, Bruselj 2008): slovenski prispevek: (Musee de Cinquantenaire, Brussels 2008): the Slovene contribution: (Eeuwfeestmuseum, Brussel 2008): a Sloveense bijdrage: (Musee de Cinquantenaire, Bruxelles 2008): contribution slovene. Loka pri Mengšu: Forum slovanskih kultur, 48–76.