Traditiones, 37-2, 2008, 45–59

Submitted by stanka on Fri, 09/04/2010 - 12:50.


DOI: 10.3986/Traditio2008370203        (PDF )
 
Naslov/Title
Pogled na ritualnost in ritualne prakse na Slovenskem (Perspectives on Rituality and Ritual Practices in Slovenia)
 
Avtor/Author
Jurij Fikfak
 
Izvleček
Avtor analizira nekatere najznačilnejše poglede na ritualnost in na ritualne prakse na Slovenskem v zadnjih dveh stoletjih, vse do petdesetih, šestdesetih let preteklega stoletja, ko se s šegami in navadami začne raziskovalno ukvarjati Niko Kuret in ko številne ritualne prakse dobijo nove vloge in pomene. Osrednja pozornost velja raziskovalcem ritualnega, njihovim usmeritvam, težiščem in argumentaciji. Gre za vprašanje, katere plasti prebivalstva so bile zajete v raziskavah in kateri poudarki so bili v teh raziskavah najpomembnejši.

Abstract

This article analyzes some of the most characteristic perspectives on ritualism and ritual practices in Slovenia in the past two centuries up to fifties of the twentieth century, when Niko Kuret began with his research. Special focus is placed on researchers studying rituals and their orientations, focuses, and argumentation. It raises the question of which strata of the population were included in studies and which emphases in these studies were the most important.
 
Ključne besede
zgodovina etnologije in folkloristike, ritualne prakse, metodologija, nacionalno

Keywords

history of ethnology and folklore studies, ritual practices, methodology, national
 
Viri/References
Baraga, Friderik Irenej
1970 (1837) Zgodovina, značaj, nravi in šege severnoameriških Indijancev. Celje: Mohorjeva družba.
Bogataj, Janez
1985 Razvoj načina in tehnik etnološkega raziskovalnega dela na Slovenskem. [Neobj. doktorska naloga]. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Čurkina, Iskra V.
1974 Matija Majar-Ziljski. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Razprave SAZU. Classis I; 8/2).
Fikfak, Jurij
1999 »Ljudstvo mora spoznati sebe.« Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Forma7 in Založba ZRC, ZRC SAZU.
2003a Od tradicije do produkcije lokalnosti. V: Fikfak, Jurij (idr. ur.), O pustu, maskah in maskiranju. Razprave in gradiva. Ljubljana: Založba ZRC (Opera ethnologica slovenica), 9–20.
2003b O Hacquetovih upodobitvah in opisih drugega. Hacquetia 2 (2): 37–48.
2006 Gregor Krek in začetki znanstvenega raziskovanja kulture drugega. Traditiones 35 (2): 141–154. DOI
2008 Narodopisje in Matija Majar. V: Rogelj - Škafar, Bojana (ur.), Razstava Slovani Evrope. Loka pri Mengšu: Forum slovanskih kultur, 13–47.
Fikfak, Jurij (ur.)
1988 Jakob Volčič in njegovo delo. Zbornik prispevkov in gradiva. Pazin in Ljubljana.
Fikfak, Jurij in Reinhard Johler (ur.)
2008 Ethnographie in Serie. Zu Produktion und Rezeption der osterreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild. Wien: Institut fur europaische Ethnologie (Veroffentlichungen des Instituts fur Europaische Ethnologie der Universitat Wien; 28).
Frelih, Marko
2009 Sudanska misija 1848–1858. Ignacij Knoblehar – misijonar, razsikovalec Belega Nila in zbiralec afriških predmetov / Sudan mission 1848-1858: Ignacij Knoblehar - missionary, explorer of the White Nile and collector of African objects. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.
Graber, Georg
1919 Der Eintritt des Herzogs von Karnten am Furstenstein zu Karnburg. Eine Studie zur karntischen
Volkskunde. Wien: Akademie der Wissenschaften in Wien.
Herberstein, Žiga
2001 (1551, 1951) Moskovski zapiski. Ljubljana: Slovenska matica.
Knoblehar, Ignacij
1850 Potovanje po Beli reki (ur. V. F. Klun). Ljubljana: Kleinmayer in Bamberg.
Klobčar, Marija in Jurij Fikfak (ur.)
2005 Ljudska pesem kot družbeni izziv. Traditiones 34 (1).
Kostlin, Konrad
1991 Der Alltag und das ethnographische Prasens. Ethnologia Europaea 21: 71–86.
2008 Ethnographie als Aestetischer Kitt. V: Fikfak in Johler (ur.) 2008, 192–216.
Krek, Gregor
1887 (1874) Einleitung in die slavische Literaturgeshichte. Akademische Vorlesungen, Studien und kritische Streifzuege. Graz: Verlag von Leuschner & Lubensky.
Kremenšek, Slavko
1978 Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli. V: Kremenšek, Slavko in Angelos Baš (ur.), Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga in Znanstveni tisk (Pogledi; 3), 9–65.
1979 Razsvetljenstvo in etnološka misel. V: Obdobje razsvetljenstva v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja; 1), 409–419.
Kuret, Niko
1951 Trikraljevske igre in kolede na Slovenskem : (ob bohinjski koledi "Trje kral hodjo"). Slovenski etnograf 3–4: 240–275.
1955 Aus der Maskenwelt der Slowenen . V: Leopold Schmidt (ur.), Masken in Mitteleuropa. Volkskundliche Beitrage zur europaischen Maskenforschung. Anlasslich des sechzigjahrigen Bestehens des Vereines fur Volkskunde in Wien. Wien: Verein fur Volkskunde, 201–220.
1963 Ziljsko štehvanje in njegov evropski okvir. Ljubljana: SAZU (Dela ISN SAZU; 5)
1965–1971 Praznično leto Slovencev I–IV. Celje: Mohorjeva družba.
1974 Navada in šega. Traditiones 3: 69–80.
1978 O šegi in njeni spremenljivosti. V: Kremenšek, Slavko in Angelos Baš (ur.), Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga in Znanstveni tisk (Pogledi; 3), 309–333.
1985–1993 Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo. Topografski podatki po odgovorih na vprašalnice nadvojvode Janeza (1818) in Georga Gotha (1842). [1. del, 3 snopiči, 2. del, 1 snopič]. Ljubljana: SAZU (Gradivo za narodopisje Slovencev).
Lindenfeld, David F.
1997 The Practical Imagination. The German Sciences of State in the Nineteenth Century. Chicago in London: Chicago University Press.
Linhart, Anton Tomaž
1981 (1788–91) Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije. Ljubljana: Slovenska matica.
Lozica, Ivan
1989 "Aurea aetas". V: Rihtman-Auguštin, Dunja (ur.), Folklore and historical process = Folklor i povijesni proces. Zagreb: Zavod za istrazivanje folklora, 33–39.
Ložar - Podlogar, Helena
1995 V adventu snubiti – o pustu ženiti. Svatbene šege Ziljanov. Celovec: Mohorjeva družba.
Majar, Matija
1851 Slovenski običaji. Slovenska bčela 2: 10–12, 27–28, 42–44, 58–60, 74–76, 90–92, 105–107, 121–122, 183–187.
Marolt, France
1935 Tri obredja iz Zilje. Ljubljana: Glasbena matica (Slovenske narodoslovne študije; 1)
1936 Tri obredja iz Bele Krajine. Ljubljana: Glasbena matica (Slovenske narodoslovne študije; 2).
Moderndorfer, Vinko
1946 Verovanja, uvere in običaji Slovencev (narodopisno gradivo). Knj. 5, Borba za pridobivanje vsakdanjega kruha. Celje: Tiskarna Družbe sv. Mohorja (Zadružna knjižna izdaja; 19. Znanstvena knjižniva; 1)
1948 Verovanja, uvere in običaji Slovencev (narodopisno gradivo). Knj. 2, Prazniki. Celje: Tiskarna Družbe sv. Mohorja, 1948 (Zadružna knjižna izdaja. Znanstvena knjižnica; 5).
Moritsch, Andreas (ur.)
2001 Geschichte der Alpen Adria. Zur Geschichte einer Region. Klagenfurt/Celovec: Mohorjeva/Hermagoras Verlag.
Novak, Vilko
1973 Uber den Charakter der Slowenischen Volkskultur in Karnten. Munchen: R. Trofenik.
1986 Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Orel, Boris
1944 Slovenski ljudski običaji. V. Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev. I. del. Ljubljana: Klas, 263–349.
1952 Slovenski ljudski običaji. V: Grafenauer, Ivan in Boris Orel (ur.), Narodopisje Slovencev. II. del.
Ljubljana. DZS, 134–165.
Rajšp, Vinko
2005 Austrian State Policy and Its Interest in Slovenian Folk Culture. Traditiones 34 (1): 17–22. DOI
Santonino, Paolo
1992 Popotni dnevniki. 1485–1487. Celovec, Dunaj in Ljubljana: Mohorjeva založba.
Schneider, Benedikt
1994 Land und Leute. Landesbeschreibung und Statistik von Innerosterreich zur Zeit Erzherzog Johanns. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt (Grazer Beitrage zur Europaischen Ethnologie; 3).
Simonič, Peter
2008 Nacionalizacija fevdalne ideologije J. V. Valvasorja. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 48 (3–4): 52–58.
Slavec Gradišnik, Ingrid
2000 Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC.
Slavec Gradišnik, Ingrid in Jurij Fikfak (ur.)
2006 Mednarodna konferenca Ljudsko izročilo in religija med tradicijo in transformacijo. Povzetki – Abstracts. Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU.
Slavec Gradišnik, Ingrid in Helena Ložar - Podlogar (ur.)
2008 Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta. Ljubljana: Založba ZRC (Opera ethnologica slovenica).
Soeffner, Hans-Georg
1989 Auslegung des Alltags - Der Alltag der Auslegung. Zur Wissenssoziologischen Konzeption einer Sozialwissenschaftlichen Hermeneutik. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
1992 Die Ordnung der Rituale. Die Auslegung des Alltags 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Stagl, Justin
2005 Eine Geschichte der Neugier. Die Kunst des Reisens 1550-1800. Wien: Bohlau Verlag.
van Gennep, Arnold
1909 Les rites de passage. Paris.
Zablatnik, Pavle
1952 Die geistige Volkskultur der Karntner Slowenen. [Disertacija] Graz.