Traditiones, 37-2, 2008, 9–26

Submitted by stanka on Fri, 09/04/2010 - 12:40.


DOI: 10.3986/Traditio2008370201        (PDF )
 
Naslov/Title
Na poti k etnološkim pogledom in podobam (Towards Ethnological Perspectives and Images)
 
Avtorica/Author
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Izvleček
Prispevek predstavlja izhodišča, izvedbo in nekatera spoznanja raziskovalnega projekta »Etnološki pogledi in podobe med 19. in 21. stoletjem«, ki jih gre razumeti kot preiskavo možnosti, kako zasnovati reprezentativno delo o podobi kulture in kulturnih procesov na Slovenskem. Od konca 19. stoletja so se korenito spreminjali in spremenili kulturna podoba (v najširšem etnološkem pomenu izraza kultura), prizorišča vsakdanjega življenja, potrebe, načini komunikacije, vrednote, identitetni vzorci itn., hkrati pa je to tudi čas, ko je sodobna etnološka-folkloristična veda dozorevala iz domoznanskih in filoloških podlag v znanstveno disciplino. Ujetost v ta čas je označila zasnovo projekta, ki ga je usmerjala ambicija po spoznanjih o presečiščih in stičiščih med empirično zaznavnim in znanstvenimi posegi vanj, po razbiranju »pogledov« na raziskovano resničnost in razkrivanju »podob« o njej.

Abstract

This article presents the background, implementation, and some findings of the research project Etnološki pogledi in podobe med 19. in 21. stoletjem (Ethnological Perspectives and Images between the Nineteenth and Twenty-First Centuries), which are to be understood as a study of the possibilities to design a representative work on culture and cultural processes in Slovenia. From the end of the nineteenth century onwards, the images of culture (or culture in the broadest ethnological meaning), venues of everyday life, needs, communication modes, values, identity patterns, and so on have changed radically; at the same time, this has been a period in which modern ethnology and folklore studies have matured from local studies and philology into a scholarly discipline. Restriction to this period has marked the design of the project, which has been guided by the ambition to know more about the intersections and crossroads between empirically perceivable elements and scholarly interventions in them, to comprehend the “views” of the reality studied, and to reveal “images” connected with it.
 
Ključne besede
zgodovina etnologije, metodologija, raziskovalci, raziskovano, kvalitativno raziskovanje, Slovenija

Keywords

history of ethnology, methodology, researchers, the studied, qualitative research, Slovenia
 
Viri/References
Anttonen, Pertti J.
2005 Tradition through Modernity. Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship. Helsinki: Finnish Literature Society (Studia Fennica Folkloristica; 15).
Appadurai, Arjun
1996 Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis in London: University of Minnesota Press.
Barth, Fredrik
2002 An Anthropology of Knowledge. Current Anthropology 43 (1): 1–18. doi:10.1086/324131
Baš, Angelos (ur.)
1980 Slovensko ljudsko izročilo. Pregled etnologije Slovencev. Ljubljana: Cankarjeva založba.
2004 Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Baš, Angelos in Slavko Kremenšek (ur.)
1978 Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Filozofska fakulteta in Partizanska knjiga.
Bauman, Richard (ur.)
1992 Folklore, Cultural Performances, and Popular Entertainments. A Communications-centered Handbook. New York : Oxford University Press.
Bausinger, Hermann
1961 Volkskultur in der technischen Welt. Stuttgart: Kohlkammer.
1971 Volkskunde. Von der Altertumsforschung zur Kulturanalyse. Berlin in Darmstadt.
Bendix, Regina
1997 In Search of Authenticity. The Formation of Folklore Studies. Madison, Wisconsin, London: University of Wisconsin Press.
Bendix, Regina in Gisela Welz
1999 »Cultural Brokerage« and »Public Folklore« within a German and American Field of Discourse. Journal of Folklore Research 36 (2–3): 111–125.
Bourdieu, Pierre
1990 (1984) Homo Academicus. Stanford: Stanford University Press.
Bryman, Alan (ur.)
2001 Ethnography. 4 vols. London : Sage.
Clifford, James in George E. Marcus (ur.)
1986 Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley, CA: University of California Press.
Čapo Žmegač, Jasna idr. (ur.)
2001 Kroatische Volkskunde/Ethnologie in den Neunzigern. Ein Reader. Wien: Verlag des Instituts fur Europaische Ethnologie (Veroffentlichungen des Instituts fur Europaische Ethnologie der Universitat Wien; Bd.; 22).
Čapo Žmegač, Jasna, Valentina Gulin Zrnić in Goran Pavel Šantek (ur.)
2006 Etnologija bliskoga. Poetika in politika suvremenih terenskih istraživanja. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku in Naklada Jesenski i Turk (Biblioteka Nova etnografija, Biblioteka antropologije i etnologije).
Davies, Charlotte Aull
1999 Reflexive Ethnography. A Guide to Researching Selves and Others. London in New York : Routledge (ASA Research Methods in Social Anthropology).
de Certeau, Michel
2007 Iznajdba vsakdanjosti. 1. Umetnost delovanja. Ljubljana: Studia humanitatis.
Denzin, Norman K.
1997 Interpretive Ethnography. Ethnographic Practices for the 21st Century. Thousand Oaks, London in New Delhi: Sage.
Eriksen, Thomas H.
2001 Small Places, Large Issues. 2nd ed. London: Pluto.
Fikfak, Jurij
1999 Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, Forma7.
2004a Voices of Qualitative Research. Between Different Perspectives and Emerging Trends = Glasovi kvalitativnega raziskovanja. Med nastajajočimi tokovi in različnimi perspektivami. V: Fikfak, Adam in Garz (ur.), 7–20.
2004b From Ethnography to Autoethnography. V: Fikfak, Adam in Garz (ur.), 75–90.
2005a O recepciji in produkciji harmonije. Nekaj izhodišč na primeru škoromatov. Traditiones 34 (2): 75–86. DOI
2005b Re-constructed Rituals between Reality and Imagination. V: Bernard, Jeff , Jurij Fikfak in Peter Grzybek (ur.), Text & Reality. Ljubljana: Institute of Slovenian Ethnology at ZRC SAZU, ZRC Publishing: Institutum Studiorum Humanitatis; Wien: Osterreichische Gesellschaft fur Semiotik, Institut fur Sozio-semiotische Studien; Graz: Department of Slavic Studies, University, 79–92.
2008 Narodopisje in Matija Majar. V: Rogelj Škafar, Bojana (ur.), Razstava Slovani Evrope (Musee de Cinquantanaire, Bruselj 2008). Slovenski prispevek (Musee de Cinquantenaire, Brussels 2008) = The Slovene contribution : (Eeuwfeestmuseum, Brussel 2008)=: a Sloveense bijdrage (Musee de Cinquantenaire, Bruxelles 2008) = Contribution slovene. Loka pri Mengšu: Forum slovanskih kultur, 13–47.
Fikfak, Jurij (ur.)
2003 O pustu, maskah in maskiranju. Razprave in gradiva. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Opera ethnologica slovenica).
2006 Gregor Krek (1840–1905). Filologija in slovanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (= Traditiones 35/2, 2006).
Fikfak, Jurij in Gabor Barna (ur.)
2007 Senses and Religion. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (= Traditiones 36/1, 2007).
Fikfak, Jurij in Reinhard Johler (ur.)
2008 Ethnographie in Serie. Zu Produktion und Rezeption der »Osterreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild«. Wien: Institut fur Europaische Ethnologie (Veroffentlichungen des Instituts fur Europaische Ethnologie der Universitat Wien; 28).
Fikfak, Jurij, Frane Adam in Detlef Garz (ur.)
2004 Qualitative Research. Different Perspectives, Emerging Trends. Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC [idr.].
Geiger, Klaus, Utz Jeggle, and Gottfried Korff, eds.
1970 Abschied vom Volksleben. Tubingen: Ludwig Uhland Institut der Universitat Tubingen.
Gerndt, Helge
2002 Kulturwissenschaft im Zeitalter der Globalisierung. Volkskundliche Markierungen. Munster in New York: Waxmann (Munchner Beitrage zur Volkskunde; 31).
Godina Golija, Maja
1996 Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Maribor: Obzorja.
2004a Muzejsko društvo in ustanovitev mestnega muzeja v Mariboru. V: Friš, Darko (ur.), Hartmanov zbornik. Maribor: Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (Studia Historica Slovenica; 4 (2–3)), 405–419.
2004b The Influence of Cookbooks on Food Culture in Slovenia in the Nineteenth Century and at the Beginning of the Twentieth Century. V: Lysaght, Patricia (ur.), Changing Tastes. Food Culture and the Processes of Industrialization. Proceedings of the 14th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Basel and Vevey, Switzerland, 30 September - 6 Oktober 2002. Basel: Schweizerische Gesellschaft fur Volkskunde; Dublin: Department of Irish Folklore, University College, 191–197.
2005a Felicita Kalinšek and her Influence on Slovenian Eating Habits. V: Oddy, Derek J. (ur.), The diffusion of food culture in Europe from the late eighteenth century to the present day. Eighth symposium of the International Commission for Research into European Food History (ICREFH) »The diffusion of food culture. Cookery and food education in Europe since the eighteenth century«, Prague, 30 September – 5 October 2003. Prague: Academia, 191–201.
2005b Oskrba z vodo in njena uporaba v gospodinjstvih na Krasu .V: Mihevc, Andrej (ur.), Kras. Voda in življenje v kamniti pokrajini = Water and Life in a Rocky Landscape (Projekt Aquadapt). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 369–384.
2006a Franc Ferk in njegov pomen za muzejsko in narodopisno dejavnost na Slovenskem Štajerskem. Traditiones 35 (1): 207–218. DOI
2006b The Influence of Mediterranean Food on Slovenian Food Habits. V: Lysaght, Patricia (ur.), Mediterranean food. Concepts and Trends. Proceedings of the 15th International Ethnological Food Research Conference, Dubrovnik, 27 September - 3 October, 2004. Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research: Ethnographic museum (Biblioteka Nova etnografija), 65–74.
Grafenauer, Ivan in Boris Orel (ur.)
1952 Narodopisje Slovencev. II. del. Ljubljana: DZS.
Hannerz, Ulf
1996 Transnational Connections. Culture, People, Places. London in New York: Routledge.
Herzfeld, Michael
2005 Cultural Intimacy. Social Poetics in the Nation-State. New York: Routledge.
Hobsbawm, Eric in Terence Ranger (ur.)
1983 The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press. Institut fur Europaische Ethnologie der Universitat Wien (ur.)
2000 Volkskultur und Moderne. Europaische Ethnologie zur Jahrtausendwende. Festschrift fur Konrad Kostlin zum 60. Geburtstag am 8. Mai 2000. Wien: Institut fur Europaische Ethnologie, 2000 (Veroffentlichungen des Instituts fur Europaische Ethnologie der Universitat Wien; 21).
Ivančič Kutin, Barbara
2004a Pregled zbiranja prozne folklore v gornjem Posočju. Slovstvena folkloristika 3 (2): 55–58.
2004b Razmerje med vsakdanjim govornim posredovanjem in pripovedovanjem. V: Kržišnik, Erika (ur.), Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem. Členitev jezikovne resničnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja, Metode in zvrsti; 22), 225–261.
2005 Folkloristično delo Janeza Dolenca. Primorska srečanja 284–286: 53–55.
2006a Vpliv konteksta kraja in časa na pripovedovanje folklornih pripovedi. V: Novak - Popov, Irena (ur.), Slovenska kratka pripovedna proza. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja, Metode in zvrsti; 23), 627–634.
2006b Ledinska in hišna imena v vasi Čadrg – del kulturnega izročila. Traditiones 35 (1): 135–158. DOI
2007 The Roles of Participants in a Storytelling Event. Folklore (Tartu) [spletna izd.] 37: 35–41.
Jurič Pahor, Marija
2007 Globalizacija kot izziv za raziskovanje identitet. Glasnik SED 47 (3–4): 26–33.
Kaschuba, Wolfgang
1995 Kulturen - Identitaten - Diskurse. Perspektiven Europaischer Ethnologie. Berlin: Akademie Verlag.
2000 Volkskundliche Wissenschaftskultur und Moderne. Zum gesellschaftlichen Status ethnographischen Wissen. V: Institut fur Europaische Ethnologie der Universitat Wien (ur.) 2000, 105–122.
Kilianova, Gabriela (idr. ur.)
2005 Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21st Century. Reflections and Trends. Bratislava in Wien: Institute of Ethnology of SAS in Instituts fur Europaische Ethnologie der Universitat Wien (Etnologicke študie; 9, Veroffentlichungen des Instituts fur Europaische Ethnologie der Universitat Wien; 27).
Kostlin, Konrad
1994 Das ethnographische Paradigma und die Jahrhundertwenden. Ethnologia Europaea 24 (1): 5–20.
Kostlin, Konrad in Herbert Nikitsch (ur.)
1999 Ethnographisches Wissen. Zu einer Kulturtechnik der Moderne. Wien: Institut fur Europaische Ethnologie (Veroffentlichungen des Instituts fur Europaische Ethnologie der Universitat Wien; 18).
Kostlin, Konrad, Peter Niedermuller in Herbert Nikitsch (ur.)
2002 Die Wende als Wende? Orientierungen Europaischer Ethnologien nach 1989. Wien: Institut fur Europaische Ethnologie (Veroffentlichungen des Instituts fur Europaische Ethnologie der Universitat Wien; 23).
Kremenšek, Slavko
1978 Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli. V: Baš in Kremenšek (ur.) 1978, 9–65.
Križnar, Naško
1982 Slovenski etnološki film. Filmografija 1905– 1980. Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej; Nova Gorica: Goriški muzej.
1996 Vizualne raziskave v etnologiji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
2004 Zablatnikov pogled s filmsko kamero. Koroški etnološki zapisi 4, 310–346.
2005a Filmi Boža Škerlja. Traditiones 34 (2): 241–254. DOI
2005b Vizualna kultura v vizualni antropologiji. Teorija in praksa 42 (2/3): 332–344.
2006 Ethnographic Film between Data Collection and Documentary. V: Križnar (ur.) 2006, 34–45.
2007a Portfolio of Ethnographic Film, Visual Anthropology and Visual Research in Slovenia. Visual anthropology review 23 (1): 100–103.
2007b Meeting Visual Anthropology in Transit Countries. Slovenian Case. V: Engelbrecht, Beate (ur.), Memories of the origins of ethnographic film. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang (Menschen - Wissen - Medien, Bd. 1), 397–403.
2008a Etnografski film v preobilju vizualnega. V: Slavec Gradišnik in Ložar - Podlogar (ur.) 2008, 187–211.
2008b L'intervista nel film etnografico. Dialogo o interrogatorio? V: Altin, Roberta in Paolo Parmeggiani (ur.), L' intervista con la telecamera. Giornalismo, documentario e ricerca socio-antropologica. Milano: Lampi di stampa, 67–80.
Križnar, Naško (ur.)
2006 How do we visualize Culture? Representations of Culture in the Light of Ethnographic Film = Kako vizualiziramo kulturo? Reprezentacije kulture v luči etnografskega filma. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije = Archives of the Republic of Slovenia.
2007 Dnevi etnografskega filma 2007, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, 22.–25. maj 2007. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.
2008 Dnevi etnografskega filma = Days of Ethnographic Film, Ljubljana, Slovenia, 19.–23. 5. 2008. Ljubljana: ZRC Publishing.
Kropej, Monika
1995 Pravljica in stvarnost. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
2004 Contemporary Legends among Slovenian Students in Ljubljana. Cultural Traditions 26: 127–135.
2005 Franc Kramar in njegova zbirka »Ižanskega in drugega narodnega blaga«. Traditiones 34(2): 217–239. DOI
2005b Contemporary Legends from the Slovene Karst in Comparison with Fairylore and Belief Traditions. Studia mythologica Slavica 8: 227–250.
2005c Folk Narrative in the Era of Electronic Media. A Case Study in Slovenia. Fabula 48 (1/2): 1–15.
2005č Bajeslovje. Verski in predstavni svet ljudi, ki temelji na mitih. V: Prešeren, Damjana (idr. ur.), Nesnovna kulturna dediščina. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine), 37–48.
2007 Ljudsko pesništvo iz popotne torbe Antona Pegana. V: Černigoj, Franc (ur.), Indija Komandija. Prozna ljudska besedila z Vipavskega, Goriškega, s Krasa in Tolminskega iz 19. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 20–35.
2008 Od ajda do zlatoroga. Slovenska bajeslovna bitja. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva.
Kropej, Monika in Roberto Dapit
2004 Bajeslovne živali v ljudskem izročilu. V: Zlatorogovi čudežni vrtovi. Slovenske pripovedi o zmajih, belih gamsih, zlatih pticah in drugih bajnih živalih. Radovljica: Didakta, 2004 (Zbirka Zakladnica slovenskih pripovedi), 5–14.
Kropej, Monika in Avguštin Malle (ur.).
2007 Josip Šašel, Spomini. Celovec: Slovenski narodopisni inštitut in društvo Urban Jarnik: Slovenski znanstveni inštitut; Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU; Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba (Koroški etnološki zapisi, Supplementa, 2007, 5).
Kuret, Niko
1972 Naša 25-letnica. Komisija (1947–1951) in Inštitut za slovensko narodopisje SAZU (od 1951). Nastanek, razvoj, delo. Traditiones 1: 9–18.
Lofgren, Orvar
1989 The Nationalization of Culture. Ethnologia Europaea 19 (1): 5–24.
Ložar, Rajko (ur.)
1944 Narodopisje Slovencev. I. del. Ljubljana: Klas.
Makarovič, Gorazd (idr.)
2007 Podobe preteklega vsakdana. [DVD] Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.
Marcus, George E. in Michael M. J Fischer (ur.)
1986 Anthropology as Cultural Critique. An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago: Chicago University Press.
Margry, Peter Jan in Herman Roodenburg (ur.)
2007 Reframing Dutch Culture. Between Otherness and Authenticity.Aldershot in Burlington: Ashgate (Progress in European Ethnology).
Menley, Anne in Donna J. Young (ur.)
2005 Auto-Ethnographies. The Anthropology of Academic Practices. Broadview Press.
Novak, Vilko
1960 Slovenska ljudska kultura. Oris. Ljubljana: DZS.
O' Giollain, Diarmuid
2000 Locating Irish Folklore. Tradition, Modernity, Identity. Cork: Cork University Press.
Poljak Istenič, Saša
2005 Festival Through the Optics of Folklorism and Heritage Tourism. Case-Study of the Country Wedding in Ljubljana. V: Kulturelles Erbe. Innsbruck: University Press (Veroffentlichungen der Universitat Innsbruck; 252 / Bricolage; 3), 128–153.
2008 O raziskovanju delovnih šeg kmečkega prebivalstva. V: Slavec Gradišnik in Ložar - Podlogar (ur.) 2008, 353–389.
Reed-Danahay, Deborah (ur.)
1997 Auto/ethnography. Rewriting the Self and the Social. New York: Berg (Explorations in Anthropology).
Ryang, Sonia
2000 Ethnography or Self-cultural Anthropology? Reflections on Writing About Ourselves. Dialectical Anthropology 25: 297–320.
Shaw, John
2000 The Politics of Textualisation. Folklore Fellow Newsletter 19: 2–10.
Slavec Gradišnik, Ingrid
2000 Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
2005a Etnologija (narodopisje) na prelomu 19. v 20. stoletje. Slovenski zgled. V: Deloto na Krste Misirkov. Sbornik od Meginarodniot naučen sobir po povod stogodišninata od izleguvanjeto na knigata Za makedonckite raboti održan vo Skopje na 27-29 noemvri 2003 godina. Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 431–445.
2005b Bogastvo filologije. Murkov pomen za etnologijo v Sloveniji. V: Matija Murko v myšlenkovem kontextu evropske slavistiky. Sbornik studii. Brno: Masarykova univerzita, 100–122.
2006 Slovanski svet v obzorju slovenske etnologije. V: Kaleta, Petr in Lubomir Tyllner (ur.). Slovansky svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. stoleti. Sbornik z Mezinarodni vědecke konference k 50. Vyroči umrti Ludvika Kuby (Opole 16. - 17. listopadu 2006). Praha: Etnologicky ustav AV ČR, 209–225.
2008a Scraps of the History of Ethnology in Slovenia. Česky lid 95 (1): 37–62.
2008b Institucije in produkcija etnološkega znanja. V: Divac, Zorica (ur.), Slike kulture nekad i sad. Beograd: Etnografski institut SANU, (Zbornik, 24), 65–79.
Slavec Gradišnik, Ingrid s sod. H. Ložar Podlogar (ur.)
2005 Pretrgane korenine. Sledi življenja in dela Rajka Ložarja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU 2005 (Opera ethnologica slovenica).
2008 Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta (1906–1995). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Opera ethnologica slovenica).
Stanonik, Marija
1988 Iskanje identitete slovenske slovstvene folkloristike. K zgodovini razmerja med etnologijo in folkloristiko. Traditiones 17: 41–70.
1989 O razmerju med etnologijo in folkloristiko. Glasnik SED 29 (1–2): 10–26.
2001 Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
2004 Slovstvena folkloristika. Med jezikoslovjem in literarno vedo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
2004a Interdisciplinarnost Pavleta Zablatnika (1912–1993) v luči slovstvene folkloristike. Koroški etnološki zapisi 4: 186–236.
2004b Kočevarska slovstvena folklora. V: Florjančič, Alojzij Pavel in Marija Stanonik (ur.), Tschinkel, Wilhelm. Kočevarska folklora. V šegah, navadah, pravljicah, povedkah, legendah in drugih folklornih izročilih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 229–280,541–600.
2004c Iz pokušine krajevnih in ledinskih imen na Žirovskem. V: Jesenšek, Marko (ur.), Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika. Slovenska zemljepisna imena. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije; Pišece: Društvo Pleteršnikova domačija, 210–224.
2005 Hišna imena v Žireh. Maribor: Slavistično društvo (Zora; 37).
2005a Folklorizem kot literarni model pri Janezu Trdini. V: Dović, Marijan (ur.), Janez Trdina med zgodovino, narodopisjem in literaturo. Jubilejna monografija. Novo mesto: Goga; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 121–138.
2005b Karel Štrekelj kot slovstveni folklorist (odlomek). Primorska srečanja 284/286: 11–31.
2005c Matija Murko in Slovenci. V: Matija Murko v myšlenkovem kontextu evropske slavistiky. Sbornik studii. Brno: Masarykova univerzita, 27–45.
2006 Razmerje med slovstveno folkloro in literaturo glede na žanrsko problematiko. V: Novak - Popov, Irena (ur.), Slovenska kratka pripovedna proza Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja, Metode in zvrsti; 23), 589–603.
2007 Začetki in spremembe slovenske terminologije pri posameznih folklornih žanrih. V: Orel, Irena (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja, Metode in zvrsti; 24), 301–323.
2008 Interdisciplinarnost slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
2008a Slovenska slovstvena folklora in slovstvena folkloristika. V: Radenković, Ljubinko (ur.), Slovenski folklor i folkloristika na razmeđi dva milenijuma. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog simpozijuma održanog 2-6. oktobra 2006. godine. Beograd: Balkanološki institut SANU (Posebna izdanja, knj. 101), 155–183.
2008b Name-calling in Slovenia. »We« and the »Others«. Etnolingwistyka (Lub.) 20: 123–148.
Stanonik, Marija idr. (ur.)
2008 Gašper Križnik (1848–1904) in njegov čas. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Strathern, Marilyn
1991 Partial Connections. Savage, Md.: Rowman and Littlefield.
Terseglav, Marko
1980 Ustno slovstvo kot predmet etnološke, literarne in folkloristične znanosti. Glasnik SED 20 (2): 44–48.
1990 Ustno slovstvo in folkloristika kot predmeta univerzitetnega študija. Traditiones 21: 259–268.
Telban, Borut
2001 Bibliography of Fieldwork, Research Methods and Ethnography in Sociocultural Anthropology. V: AnthroGlobe Bibliography. Canberra: National Institute of Asian and Pacific Studies (http://coombs.anu.edu.au/Biblio/biblio_fieldwork1.html).
Tress, Barbel, Gunther Tress and Gary Fry
2006 Defining Concepts and the Process of Knowledge Production in Integrative Research. V: Tress, Barbel idr. (ur.), From Landscape Research to Landscape Planning. Aspects of Integration, Education and Application. Dordrecht: Springer, 13–26.
Židov, Nena (ur.)
2008 Med naravo in kulturo. Vodnik po stalni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.