Traditiones, 38-1, 2009, 211–226

Submitted by stanka on Wed, 20/01/2010 - 10:10.


DOI : 10.3986/Traditio2009380114       (PDF )
 
Naslov/Title
Ethics in European Research (Etika v evropskih raziskavah)
 
Avtorica/Author
Mojca Ramšak
 
Izvleček
Glavna razlika med 7. OP / FP7 (7. okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj / Seventh Framework Programme, 2007–2013) v primerjavi s 6. OP / FP6 (6. okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj / Sixth Framework Programme, 2002–2006) je v tem, da morajo projekti, ki so bodisi usmerjeni v krepitev znanstveno-tehnološke podlage industrije, projekti, ki spodbujajo mednarodno konkurenčnost ter raziskave, ki podpirajo politiko Evropske unije, vsebovati tudi natančen opis o etiki raziskovalnega dela. Presojevalci ga ocenijo, ko je že dosežena ocena znanstvene primernosti. Eno od desetih znanstvenih področij, kamor sodijo etnološke, antropološke in folkloristične raziskave, so t. i. družbeno-ekonomske in humanistične vede, in tudi za to področje velja, da so lahko financirane samo raziskave, ki imajo jasno izdelana etična načela, ki upoštevajo nacionalne zakone, mednarodne protokole, konvencije in listine ter dobijo privolitev nacionalnih etičnih komisij. Vse to pa pomeni, da morajo tudi humanistične discipline jasno oblikovati in premisliti etična načela, vanje vključiti sodobne pravne norme, da sploh smejo upati na sredstva, namenjena za raziskave, podprte s sredstvi Evropske komisije.

Abstract

The main difference between FP7 (Seventh Framework Programme, 2007-2013) and FP6 (Sixth Framework Programme, 2002-2006) is in ethical dimension of project evaluation. All projects in FP7 that enhance international concurrence, scientific and technological growth of industry and all projects, which support the EU policy, must be carried out in compliance with fundamental ethical principles. The ethics of research is part of scientific evaluation of the project. Socio-economic sciences and Humanities is one of the ten scientific fields, where we find ethnology, anthropology and folklore, and where the financing is possible if the research proposals include clear ethical principles, consideration of national acts, international protocols, conventions, charters and if they get the approval of national ethics commissions. All these mean that Humanities must clearly form and reflect ethical principles and include modern legal norms in their applications if they want to be funded from the institutions of European Commission.
 
Ključne besede
raziskovalna etika, Slovenija, Evropa, okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj

Keywords

Research ethics, Slovenia, Europe, Framework Programme
 
Viri/References
Bartulović, Alenka in Dan Podjed
2008 Razstavljeno telo. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 48 (12): 2434.
Conference on Research Ethics
2005 Conference on Research Ethics Committees in Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
Dokumenti
20042 Dokumenti človekovih pravic z uvodnimi pojasnili. Ljubljana: Društvo Amnesty International Slovenije in Mirovni inštitut.
Države pristopnice
[b. n. l.] Države pristopnice. Zakonodaja v zvezi z etiko raziskav. Slovenija. Evropska komisija (http://www1.mf.uni-lj.si/kme-nmec/, 19. 2. 2009).
ERC Grant Schemes
2007 ERC Grant Schemes, Guide for Applicants. European Commission, FP7 Specific Programme IDEAS.
Ethical Issues
[b. n. l.] Ethical issues in EU research proposals – checklist (http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=370; 15. 2. 2009).
Ethics Review
2009 Ethics Review. Socio-Economic Sciences & Humanities, Science in Society, 2008. Highlights of the Year. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.
European References
[b. n. l.] European references on ethics and science (http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=354&lang=1; 20. 2. 2009).
Fitzgerald, Mary
2007 The EU gets tough on ethics. Technology Ireland 3: 2730.
Komisija Republike Slovenije
[b. n. l.] Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko (http://www1.mf.uni-lj.si/kme-nmec/; 19. 2. 2009).
Pauwels, Eléonore
2007 Ethics for researchers. Facilitating Research Excellence in FP7. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
Ramšak, Mojca
2003 Etika. V: Ramšak, Mojca, Portret glasov. Raziskave življenjskih zgodb v etnologiji – na primeru koroških Slovencev. Ljubljana: Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti, 126152.
2006 Antropološke raziskave raka dojk v Sloveniji = Anthropological research of breast cancer in Slovenia. Ljubljana (elaborat).
2008a Komisija za etnološko etiko pri Slovenskem etnološkem društvu v letu 2007 in 2008. Bibliografija članic komisije za etnološko etiko pri Slovenskem etnološkem društvu. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, (http://www.sed-drustvo.si/?pid=2&pid1=10&pid2=27; 25. 4. 2009).
2008b Quality of work, dignity at work. Slovenia, Croatia, Hungary. Ljubljana: European Research Council, 7th Framework Programme on Research, Technological Development and Demonstration (elaborat).
Report
2008 Report of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC) on Consent. UNESCO, Social and Human Sciences Sector, Division of Ethics of Science and Technology, Bioethics Section.
Resolucija
2006 Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010 (ReNRRP). V: Uradni list RS, št. 3/2006.
Schomberg, René von
2007 From the Ethics of Technology towards an Ethics of Knowledge Policy and Knowledge Assessment. A working document from the European Commission Services. Working Document January 2007. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
Sodelovanje Slovenije
2008 Sodelovanje Slovenije v 6. okvirnem programu EU 2003-2006 (zaključno poročilo). Ljubljana, 14. 1. 2008, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (http://www.rtd.si/slo/6op/gradivo/zaklj-por-07022008.asp; 25. 4. 2009).
The European Group
2007 The European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission. Recommendations on the ethical review of hESC FP7 research projects – Opinion No 22 – 20. European Communities.
Zakon
2007 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti. V: Uradni list RS, št. 22/2006-UPB1, 61/2006-Zdru-1, 112/2007).